Anatomie člověka

666

Na úrovni Vnějších Domén máme své Světelné Krystalové Tělo, které má složitou strukturu, podstatně složitější, než tělo fyzické, které je pouze hmotným vyjádřením malých kousků rozsáhlých manifestačních programů obsažených v předlohách Světelného Těla. Základní energetické konstrukty naší ID anatomie již byly zmíněny u Manifestační Sekvence člověka, protože právě skrze tyto předlohy se promítáme jak my, tak naše záměry, do realitního Hologramu. Promítací plátno je sféra Radiálního těla uvnitř Tvarové konstanty Merkaby, kde se projekcí dovnitř vytváří holografické Hustotní Hova Tělo, v jehož středu je také fyzicky zmanifestovaná část naší Bytosti v příslušné Dimenzi. Tak je to pro všechny Hustoty a jejich Dimenze.

 

Částice vědomé energie

1. Nauka začíná výklad naší anatomie odvíjet od typu materiálu, ze kterého jsme sestaveni my a také vše ostatní kolem nás. Prvotní jsou tzv. Partiki Částice (Partiki, PKI). Jsou to nejmenší skladebné částice energie-vědomí Zdroje, jednotky krystalinové morfogenetické substance. Tyto částice jsou něco jako atomy vědomí, které se neustále manifestují a demanifestují. Vyskakují z nemanifestovaného ManU Pole Boha-Zdroje skrze Yunasai a vskakují do manifestovaného Hologramu Bytí. Tam vytváří všechny věci co tam jsou, jak předlohy, tak podle nich manifestované formy. Pak se zase vrací zpět a mizí a tím všechno, co ze sebe vytvořily. Děje se to velmi rychle, takže si toho nevšimneme. Jsou to částice-jednotky vytvářející Jednotné Energetické Pole, jako základ všeho, co se z něj vynořuje a manifestuje. Například, k vytvoření jednoho našeho běžného pozemského fotonu je třeba asi 8x1020 Partiki částic. Partiki částice (neutrální el-mag ManU kvalita) funguje jako pulzní či fázovací generátor a neustále se vnějšně štěpí a vnitřně fúzuje. Štěpením PKI vznikají 2 další částice: Partika (PKA) a Particum (PCM). Generátor představuje tzv. Tri-Veca geometrii, archetyp Boží Trinity: 1 základní buňka PKI je nahoře a z ní 2 vyběhlé (PKA, PCM) jsou dole. Vyběhnou z ní pod úhlem 45º od kolmice, po kružnici sjedou dolů, kde se spojí a společně se po kolmici zase vrátí dovnitř PKI. PKI leží v ManU Poli Zdroje. PKA a PCM z něj vyskočí ven, na malou chvilku vytvoří manifestovanou realitu (kosmy a vesmíry) a zase se vrátí zpět, čímž to všechno zmizí. Takhle celé Stvoření rychle problikává. Partika je rychleji pulzující částice (elektrická kvalita ManA, elektro-světlo) a je základem pro stavbu anti-částic: určuje pulzní rytmus, podle kterého se Partiki shlukují do anti-částic. Particum je pomaleji pulzující částice (magnetická kvalita EirA, tonální-zvuk) a je základem pro stavbu částic: určuje pulzní rytmus, podle kterého se Partiki shlukují do částic. Na základě vibrační rezonance se tyto částice shlukují a vytváří prvotní struktury. Představují formu existence, ležící mezi čirým vědomím a manifestovanou hmotou. Živoucí pole vibrující vědomé energie Zdroje.

2. Partiki Řetězce a Mřížky. Jsou to řetězce organizovaných PKI, energetické nitě, tvořící Kanavu Stvoření. Jsou to lineární řetězce či vlákna (Partiki Strands), které se shlukují do více rozměrných mřížek (Partiki Grids). Tyto mřížky představují vědomou elektro-magnetickou světelně-zvukovou (elektro-tonální) vibrující síť (matrici, kanavu) vědomého Jednotného Energetického Pole 15-ti Dimenzního Časového Matrixu, která vše propojuje. Z něj se vše vynořuje do viditelné manifestace a zase se do něj vrací zpět. Toto vibrační vakuum je nositelem Stojatých Skalárních Vln (Standing Scalar Waves). Probíhají skrze něj také Bleskové Linie či Plamenné Sekvence (Flash Lines).

3. Keylony či Keylonové Krystaly (Keylons, Keylon Crystals). Jsou další úrovní složitosti seskupení Partiki Řetězců uvnitř Partiki Mřížek. Mají již novou kvalitu: jsou dimenzionalizované, tj. obsahují již rozčlenění do 15 Dimenzních (frekvenčních) pásem kmitání (fázování) částic prvotního vědomí. Obsahují programy pro fázování a shlukování Partiki částic, aby vytvářely před-hmotné částice ID reality. Předlohy pro el-mag pole, čas a prostor, naši percepci.

4. Keylonové Kódy (Keylon Codes). Jsou další úrovní složitosti seskupení Keylonů do funkčních struktur. Řídí a směrují toky energií pro morfogenetické předlohy forem, udávají jejich pulzní rytmus. Na jejich základě se pak vytváří manifestované formy: je to jejich světelně-zvukový atomický a genetický templát. Vytváří prvotní strukturu všech individualizovaných forem a také organizující kolektivní inteligenci všech věcí. Veškeré vlastnosti všech manifestovaných forem a vědomí lze ovlivnit zásahem do jejich Keylonových Kódů.

5. Krystalové Tělo (Crystal Body, též: Světelné Tělo, Ligth Body). Je to individuální světelně-zvuková předloha pro konkrétní manifestovanou formu hmoty či vědomí. Je vytvořena z rozsáhlého souboru Keylonových Kódů, nesoucích manifestační program a energetickou enkrypci dané identity. Určuje všechny její specifické vlastnosti: atomickou strukturu, tělesné biologické rytmy, metabolizmus, DNA, kvalitu vědomí a typ duševní esence, která se do této biologické formy může inkarnovat. Lidské Krystalové Tělo zahrnuje celou 12-Dim strukturu jeho bytosti, protože člověk byl zkonstruován jako 12-ti DNA vláknová entita. Skrze tuto předlohu se manifestuje celý náš bio-energetický systém a jeho struktury, útvary, konstrukty, jako např. merkaby, aurická pole, čakry, energetické linie, nadiální kapsule, nadis, atd. a nakonec i hmotné tělo.

6. Světelné Symbolové Kódy (Light Symbol Codes, též: Světelně-Zvukové Kódy, Light-Sound Codes). Tyto Světelné Kódy jsou zabudovány dovnitř struktury Keylonových Kódů, jsou jejich výkonnými procesorovými jednotkami. Určují organizační struktury všech Keylonů v Krystalovém Těle. Jsou to elektro-tonální struktury Partiki částic, které generují určité specificky kódované proudy energií a směrují je do konkrétních míst v Keylonových Krystalech. Určují jejich operační parametry: pulzní rychlost, rotační spin, úhel interference, replikační strukturu, aj. Díky chybám v lidské evoluci je mnoho těchto struktur poškozených či nefunkčních. Pokud se opraví a aktivují, tak naše předlohy začnou fungovat jiným, přirozeným způsobem, což změní naší kvalitu prožívání a urychlí schopnost ascence. Aktivuje se spící potenciál naší DNA, skrze niž se manifestuje naše biologie i do ní ukotvené vědomí. Příliv nových frekvencí je potřebný pro proces celulární transmutace (buněčné přeměny) na jemnější formu těla.

Symbolové Kódy jsou mocné nástroje, kterými je možno zasahovat do programů v Keylonových Kódech a tak přímo měnit vlastnosti projevených věcí. Je to práce v Říši Příčin. V tom spočívá síla symbolů a manter. Jsou to Světelně-Zvukové Skalární Technologie, které mohou leccos: opravit vadné části předloh, probudit spící části předloh, doprogramovat chybějící části předloh. Mohou ale také dělat věci právě opačné: něco zablokovat, něco převzorkovat, něco přepólovat, něco vymazat, něco cizorodého tam doprogramovat. Na těchto principech spočívá veškerá práce s lidskou ID anatomií. Na tom je také vystavěn Léčebný Systém KATHARA (Kathara Healing Sytem). Viz. obr. Fázování Partiki a Keylonové Krystaly.

Skalární Předlohy jsou rozsáhlé spojité neviditelné holografické podhoubí (pod zemí), ze kterého pak pak vyrostou jednotlivé viditelné houby (plodnice nad zemí), které už člověk vnímá a vidí. Lokální excitací podhoubí na vhodných místech zemského povrchu (teplo, vlhko, aj.) se tam z těchto 'houbových předloh' projikují zárodky plodnic, které se tam buď uchytí a vyrostou (zmanifestují) nebo nikoli. Lokální excitací vakua, podle předlohových programů, se na určitých místech 3-rozměrného planetárního hologramu manifestují subatomární částice (kvarky aj.), jako energetické zahuštěniny. Ty se jako puzzle poskládají do vyšších celků (nukleonů, atomů, molekul, hmotných forem a biologických těl). Ty pak fungují svým normálním způsobem, jak ho známe z našich hrubohmotných fyzikálních zákonů, v rámci našeho percepčního záběru konsenzuální reality. Naše autonomní procesy jsou řízeny předlohami. Zvládnutím této úrovně své ID anatomie můžeme tyto děje vědomě ovlivňovat (dech, tep, teplotu, metabolizmus, aj.). Ostatní věci řídí naše svobodná vůle, v rámci širšího kontextu a evolučního programu jedince a jeho biologického druhu.

fázování

 

(vlevo) Fázování Partiki částic: PKI ↔ PCM + PKA.

(vpravo) Keylonové Struny (Partiki Strands, Strings, Grids).

(A) Příklad Keylonového Krystalu (zmrzlé krystalické vědomé světlo).

Geometrie KRIST-Kódu se tak vtělují do struktur Záměru Zdroje.

(B) Příklad Keylonového Kódu (shluky Krystalů).

Vytváří morfogenetická pole jako předlohy pro vznik forem a tvarů.

Podobná pole vznikají při mentální činnosti - je to energetická forma myšlenek

sac 

Parametry částic vědomí

Jedná se o kontrolní parametry, které určují chování (fázování, problikávání) Partiki částic a z nich sestavených vyšších Keylonových celků, je to např.: obsah vibrace (zádrž energie, mag, EirA), obsah oscilace (výdej energie, el, ManA), poměr (vibrace/oscilace), spinový vektor ARPS (Angular Rotation of Particle Spin). Např. poměr (ManA:EirA) = (lehkost:těžkost) určuje hutnost prostředí a jeho forem. Cílem duchovního vývoje je tento poměr pomaličku navyšovat, s tím, že obě tyto vzájemně se vyvažující složky musí být stále přítomny v přesných proporcích. Cílem není potlačit zátěžový aspekt, ale dostat obě tyto přirozené polarity do takové harmonie, aby mohly splynout v procesu demanifestace a společně projít ManU Oknem do vyšších realit. Např. spinový vektor ARPS určuje zcela základní charakteristiky realitních polí. Ono obecně rotování tělesa či částice má fenomenální důsledky i na naší hmotné úrovni: generuje se přitom deflexní pole. Např. při volném pádu tělesa ve vakuu může mít rotující těleso jinou rychlost než těleso nerotující1. ARPS určuje vnitřní strukturu Dimenzí a Hustot, vytváří jejich bariéry (el-mag repulzní zóny), definuje časové vektory evoluce a pulzní rytmy, zajišťuje viditelnost a neviditelnost různých věcí v témže prostoru, vytváří naší percepci iluzi fyzikálně 3-rozměrného prostoru (osy x,y,z).

Neviditelnost. Celé Stvoření se odehrává v témže jakoby 'prostoru', který je ale virtuální, on objektivně vůbec neexistuje, je vytvořen pouze (obv. konsenzuální) percepční iluzí v něm žijících forem. Je to jako s tím rádiem. Když se vyladí na jednu stanici, tak ta stanice se mu stává fyzikální realitou, vnímá ji jako zvukově skutečnou. Když se vyladí na jinou stanici, tak se přenese do úplně jiné reality, ale přitom se fyzicky vůbec nehne, pořád je na stejném místě. Kde je to místo? Kde jsou ty stanice? Protože celé Stvoření má plné pokrytí božským signálem, tak to rádio může být kdekoli, kde se právě zmanifestuje, aby vůbec mohlo hrát: tedy vlastně všude a nikde.

Trojrozměrnost. Tato iluze je dána vzájemným nastavením 3 základních Bleskových linií Partiki částic, které v rámci naší 3-Dimenzionální Hustoty (D1-3, HU-1) vytváří 3 energetické Axiom linie, pro každou Dimenzi jednu. Každá linie má jiný ARPS a promítá obsahy předloh na jednu rovinu (plátno, monitor). Mezi Dimenzemi je úhlový posun 90º. Jsou zde tedy 3 na sebe kolmé projekční roviny, které vytváří náš známý troj-rozměrný fyzikální prostor, vytyčený 3 kolmými osami x,y,z. Pozor. Pojem Dimenze (D 1-15) znamená určité frekvenční pásmo kmitání Partiki částic (vlnový rozsah stanic na rádiu: dlouhé, střední, krátké, apod.). Pojem fyzikální rozměrnost našeho prostoru (3 osy: x,y,z) je něco zcela jiného. Je to důsledek složitých procesů, jak naše energetická anatomie a náš percepční aparát reaguje na skutečnost, že vědomí Inkarnáta je současně ukotveno do tří různých vibračních úrovní D1-3. Svoji roli v tom hrají naše Hvězdné Krystalové pečetě (vertikální), Semenné Krystalové Pečetě (horizontální) Diodické Body (diagonální), které slouží jako modulační prvky pro překlad Dimenzního vibračního spektra do percepční reality.

Nastavení parametrů kmitání Partiki částic je podobné jako nastavení parametrů našeho běžného el-mag pole (fotony). Jsou to pořád ty samé fotony, ale podle nastavení jejich kmitočtu dělají různé věci. Podle klesající frekvence kmitání (rostoucí délka vlny): ničivé gama paprsky, paprsky-X, rentgenové záření, UV (ultrafialové, opaluje), VID (viditelné, vidíme, 0.38-0.76 mikronu), IČ (infračervené, hřeje, mikrovlny a trouby), rádiové vlny (poslech rádia). Stejně tak i Partiki částice podle svého nastavení dělají různé věci, chovají se různě, vytváří různé objekty, jinak interagují s dalšími objekty, apod.

 

Kathara Mřížka (Strom Života)

Nauka dále odvíjí výklad naší anatomie od Kathara Mřížky (zkráceně: jen katara či mřížka) pro náš částicový Veca Kvadrant (PCM-base), což je původní Strom Života. Má 12 center (kolečka, sefiry), která jsou spojena 15 čarami (spojnice). Příkladem je Vesmírná Kathara, která zahrnuje 4 Hustoty Časového Matrixu a jejich 12 Dimenzí. Těch 12 Kathara center znázorňuje balíky programů pro části Vesmíru nebo části naší Bytosti ukotvené do 12 různých vibračních pásem (Dimenze D1-12) a 4 Hustot (HU1-4). Těch 15 Kathara spojnic představuje komunikační linie a datové linky mezi centry, neboť spolu vše vzájemně komunikuje a společně vytváří jeden funkční celek. Linie mají 3 hlavní směry: vertikální (│), horizontální (─) a diagonální (∕). Centrální pilíř a jeho centra (1,2,5,8,11,12) mají výsadní postavení a jsou funkčně nadřazena ostatním. Centra (2,5,8,11) jsou tzv. GruAl centra a představují prostřední Dimenze čtyř Hustot (HU-1 má D1,2,3 a D2 je ta prostřední). Levá strana mřížky-levá část našeho těla (pilíř 4,7,10) je base-magnetická (EirA). Pravá strana (pilíř 3,6,9) je base elektro-magnetická (ManU) a v polaritě vůči straně levé obv. funguje 1 Oficiální (vědecky dovolené) gravitační a relativistické efekty jsou popsány např. v Mod. Phys. Lett. A 16 (2001) 789-794 a Physics Letters A 318 (2003) 241-250. Neoficiální (zakázané) výzkumy a jejich výsledky jsou četné, ale automaticky odsuzované jako neseriózní a falešné (= pavěda), viz např. Bruce DePalma - nadšenec a pokračovatel (zcela reálných) Teslových idejí stran volné energie a mnoho jiných. Představa, že by Lidstvo mělo přístup k volné energii (zero-point energy, energie vakua, frekvence merkabických polí, jednotná dimenzní pole vesmíru, apod.) je pro Dravce zcela nepřijatelná: všichni lidé by jí měli dost a mohli by slušně a šťastně žít, byla by téměř zadarmo. Tedy vše, co souvisí s energetickým byznysem na Zemi, jeho zisky, financováním terorizmu, pandemií islámu, vydíratelností všech států a lidí by zmizelo. Ropa by se stala bezcennou špínou. Tématem volné energie se zabývá např. S. Greer. jako elektrická. Centrální pilíř je base-elektrický (ManA). Tato polarita je kompatibilní s naším dvojníkem - paralelním Veca Kvadrantem (oba Kvadranty tvoří jeden celek) Vesmírná Kathara je hodně hrubá, ale obsahuje současně všech 12 Dimenzí, tedy celé frekvenční spektrum. Existuje pro všechny stvořené věci, tedy pro vesmíry, galaxie, soláry, hvězdy, planety, lidi, zvířata, minerály, apod., pokud mají 12-Dimenzní dyzajn. Tyto mřížky jsou pak do sebe zastrkány podle velikostí věcí, jejichž programy nesou a jsou společně propojeny. Pro kažnou věc však existuje mnoho menších mřížek, které nesou podrobnější programy pro různá užší frekvenční pásma. Např. člověk má extra mřížku pro každou Hustotu (tj. 4 ks Hustotních mřížek) a také pro každou ze tří Dimenzí každé Hustoty (tj. 4x3=12 Dimenzních mřížek). Každá Dimenzní mřížka má 12 center nesoucích realizační programy pro jejích 12 Pod-Dimenzí. Tedy každé frekvenční pásmo dané Dimenze má ještě 12 pod-pásem a každé má své vlastní kódování ve formě jednoho centra dimenzní mřížky. To vše je do sebe zase zastrkáno jako matrjošky a společně propojeno a provázáno. Všechny mřížky jsou nastojato, jejich centrální pilíře splývají a mají společný centrální bod AzurA: střed mřížky (mezi 6 a 7 sefirou). Centrální pilíře vytváří společnou Centrální vertikální energetickou trubici vedoucí skrze střed těla, též zvaná Berla (Staff), do níž je ukotveno mnoho důležitých věcí (např. centra všech čaker, aj). Naše vodorovná trubice je Tyč (Rod) a prochází skrze sefiry 6 a 7. Je to Berla našeho anti-částicového dvojníka jenž se manifestuje na paralelní Zemi v paralelním vesmíru (my jsme v PCM Veca Kvandrantu, on je v PKA Veca Kvadrantu). Obě trubice se protínají ve středobodě AzurA (vršek hrudní kosti, oblast brzlíku). Tam je v pásmu D-8 uloženo naše Monadické Jádro a Monadický štít, nesoucí jádrovou energetickou enkrypci naší Identity, naší Bytosti, našeho Já.

  • Kathara Mřížka jako symbol a mantra (Ka = světlo, Tha = zvuk, Ra = jednota). Kathara představuje matematicko-geometrický útvar (symbol, symbolový kód), který nese důležité informace o hodnotách nastavení ID fyzikálních veličin a jejich vzájemných proporcích. Každé centrum nese programy pro naštelování fázování Partiki částic tak, aby vytvářely substanci a struktury pro danou Hustotu, Dimenzi, PodDimenzi, které číselně odpovídá.
  • Vtělená Kathara Mřížka. Symbolová reprezentace mřížky jako geometrického obrázku má také svou biologickou korespondenci. Např. lidská Dimenzní mřížka pro D-3 aspekt člověka obsahuje balíky programů pro jeho Mentální Tělo (3. vrstva aury). V tomto vibračním pásmu máme ukotvenu část vědomí své identity, která je schopna sebe-sama reflektovat a vnímat se jako individualizované Já, což je velmi důležité (viz problémy s poškozením vjemu své identity). Zde také probíhají psychické procesy, logické a racionální, tvorba vizí a záměrů. Vtělená Kathara znamená soubor 12 míst zejm. v těle, kde jsou ukotvena přístupová centra k jednotlivým sefirám. V případě naší D-3 mřížky jsou to tato místa: 1-střed Země (propojení předloh člověka a planety), 2-prostata, vagína, 3/4-močovody, vaječníky, 5-pupek, 6/7-ramenní prohlubně, 8-štítná žláza, 9/10-mozek, za ušima, 11-šišinka, 12-čakra č. 10 (morfogenetická, nevtělená, na centrální trubici 15 cm nad hlavou). Myšlení se odehrává v D3 pásmu a mozek to interpretuje a předává dál do percepčního aparátu, který umožní vlastní prožití mentálních procesů. Myslet se dá i bez fyzického těla, ale není tam tělesný prožitek. Problémy s myšlením souvisí spíše s biologickou disfunkcí mozku coby elektro-magnetického interfejsu (rozhraní, překladače) mezi aurickou vrstvou a tělem. Manipulace s myslí (Mass Mind Control Systems) probíhá např. tak, že se pomocí skalárních technologií vytvoří v mozku umělé blokace, které mu znemožní přijímat určité přirozené frekvence, udělá se Frekvenční Plot, skrze který nevidíme (nevnímáme) velké části reality kolem nás a vůbec o tom nevíme (je to asi jako ryba v akváriu co nechápe jeho stěny či moucha za oknem co nechápe jeho sklo). Jednak se nám zúží obzor poznání a druhak do těchto slepých míst mohou být těsně vedle nás instalovány různé dravčí systémy a podsouvány nám poškozené názory a ideologie. K tomu slouží známý americký HAARP na Aljašce a satelitní sítě, které tyto programy celoplošně vysílají skrze všechny mikročipové technologie. Také jsou do toho zapojeny všechny reverzní PINové sítě.

Mřížka pro naše D3 tělo (Mentál) má 12 sefir nesoucích programy pro 12 PodDimenzí našeho Mentálu. Některé z těchto programů byly záměrně poškozeny díky mutacím našich předloh. Pomocí dravčích světelně-zvukových skalárních technologií byly přepsány sekvence původního KRIST-Kódu pro výrobu Člověka. Pomocí reverzních Světelných Symbolových Kódů byly provedeny zničující zásahy do našich Keylonových Kódů, které obsahují kolektivní lidské předlohy na úrovni celého lidstva, jako vesmírného biologického druhu. Kathara Healing přináší světelně-zvukové skalární technologie obsahující naše původní krystovské předlohy, pomocí kterých je možné tato poškození pomalu odstranit. V případě našeho D-3 těla např. došlo k nepřirozené extrémní polarizaci jeho nižších PodDimenzí, kde jsou kódovány nižší aspekty našeho Já (Ego). Tím vzniklo nepřirozeně přemrštěné zemité a sobecké ego, které nám dělá problémy a pokřivuje naše vnímání identity sebe a jiných. Tím vznikají trvalé a vleklé konflikty, které lidi staví proti sobě, energeticky je vysilují boji a soupeřením a snadno se dají vmanipulovat do agresivního chování, zabíjení a válčení, což bylo záměrem. Tuto nemocnou část Ega je nutno vyléčit a ne zničit. Bylo by šílenstvím si zničit část své přirozené anatomie. Je třeba obnovit původní nastavení v poškozených místech předloh. A to je možné pouze pomocí týchž postupů, kterými byly vytvořeny. 

Rozlišují se 3 úrovně Kathara Anatomie. Kathara Level-1 je vlastní Kathara Mřížka a její Sefiry (Centra) a Spojnice. Kathara Level-2 je soustava Krystalových Pečetí (Hvězdné a Semenné). Kathara Level-3 je soustava Diodických Bodů (energetické víry, čakry) a též Miodických Bodů (anti-částicové protějšky Diodických Bodů v paralelním vesmíru).

 

Krystalové Pečetě

Jsou to krystalické konstrukty vytvořené z Partiki částic, které regulují toky frekvencí v rámci Dimenzního spektra. Jsou 2 typů, Semenné a Hvězdné, které mají jiné funkce.

  • Hvězdné Krystalové Pečetě HKP (Star Crystal Seals, │). Jsou ukotveny do Centrálního Pilíře vesmírné Katary, do Centrální trubice. Regulují toky energií skrze 3 vertikální pilíře Katary a oddělují od sebe různá vibrační pásma - Dimenze. Je jich 15 ks a oddělují od sebe 15 Dimenzí (D1-15) v rámci celého Časového Matrixu a jeho 5-ti Hustot (HU1-5). Vytváří energetické bariéry, repulzní zóny, fázové zámky (phase locks) mezi sousedními Dimenzemi, aby se nemíchaly. Udržují části našeho vědomí ukotvené v jednotlivých Dimenzích. Tyto dimenzně ukotvené části naší Bytosti se nazývají naše Dimenzní Těla. V rámci naší Hustoty (HU1) máme 3 těla: D1-atomické, D-2 emoční, D3-mentální. Naše Dimenzní Těla mají jistou autonomii a částečnou identitu a také omezenou svobodu konání. Naším úkolem jako Identity Já z D-4 (nejzazší pozorovatel) je jim porozumět, poznat jejich potřeby, pochopit jejich mentalitu a typy chování a udělat z nich sehraný a dobře fungující tým, který nám bude nástrojem pro plnění našeho inkarnačního poslání. Problém je, že díky mutacím nejsme schopni se plynuje přelaďovat ohniskem bdělého vědomí do různých pásem a přímo komunikovat s těmito našimi třemi Pod-Já či Pod-Bytostmi (či snad lépe: Spolu-Já a Spolu-Bytostmi). Tedy k nim nemáme přístup. Další problém je, že předlohy těchto našich tří Těl byly poškozeny, takže jsou těžce nemocna a mají problémy. Cílem mutací bylo, abychom nebyli schopni ten tým vytvořit a naplnit své strážcovské a ascenční poslání.

Cílem přirozeného rozdělení naší Identity v HU-1 do 3 částí je, aby skrze ně člověk mohl prožít různé zkušenosti v různých pásmech v rámci jejich oddělenosti a pak je zase sjednotil a dal dohromady. Tak totiž nejlépe pozná Stvoření a naučí se mu rozumět. Aktivace pečetních zámků HKP způsobí depolarizaci repulzních zón, otevření bariér a propojení oddělených částí vědomí do jednoho celku, který obsáhne zkušenost všech 3 Dimenzí najednou. Po této integraci všech tří Dimenzních těl v rámci Hustoního Hova Těla HU-1 dojde k otevření Hustotních zámků na Hova Těle a jej obklopujícím Radiálním Těle a je možná ascence do vyšší Hustoty HU-2 (aktivace DNA, merkaby, transmutace biologické formy). Protože jsou naše tři spolu-těla poškozena a my k nim nemáme přístup, tato integrace a ascence není možná a my zůstáváme uvězněni v HU-1, kam se neustále inkarnujeme a brzy umíráme. S třemi aspekty naší Bytosti pracují různé školy a používají pro ně různé názvy (např. tělo, duše, duch, viz Fr. Bardon: Brána k opravdovému zasvěcení).

  • Semenné Krystalové Pečetě (Seed Crystal Seals, ─). Jsou ukotveny do Centrálního Pilíře Katary, do Centrální trubice, tvoří jádra čaker (zárodky, středy, krystalové uzávěry, pečetní zámky) a obsahují programy pro jejich funkci. Je jich 15 ks, po jedné pečeti a její čakře pro každou Dimenzi D1-15, tedy pro celý Časový Matrix a jeho 5 Hustot (HU1-5). Regulují toky energií skrze horizontální spojnice Katary, kde pracují jako frekvenční měniče v rámci dané Dimenze. Zatímco Hvězdné pečetě oddělují dimenze od sebe, tak Semenné pečetě a jejich čakry pracují v rámci jedné jediné dimenze a řídí její energie. Čakry regulují toky v dané dimenzi mezi částicovým a anti-částicovým světem. Propojují naše osobní biopole s naším paralelním dvojčetem v anti-světě Spojují nás s jednotným energetickým polem vesmíru v rámci dané dimenze. Tím se vyživuje příslušná aurická vrstva a naplňují energetické linie a dráhy. To umožňuje nekonečnou cirkulaci životních energií a nesmrtelnost biologické formy. V případě poškození předloh se to však neděje, což je i náš případ.

 

Signety

(Signets, 5 ks). Jsou to triplety (trojice) krystalických struktur coby pod-programy tří Kathara center a vytváří předlohy pro hustotní Štíty (1 HU = 3 Dimenze = 3 Sefiry). Sefira ležící na centrálním pilíři Katary (GruAl sefira) řídí funkci obou dalších. Aktivace signetu způsobí rotaci štítu, po plné aktivaci slouží jako Hvězdné brány: ID hustotní průchody. Pojem Signet někdy znamená trojici Sefir nebo také každou jednu z nich.

 

Štíty

(Shields, 5 ks). Nesou programy pro hustotní Hova těla. Jsou to skalární pole tvaru horizontálních světelných disků, které mají složitou vnitřní strukturu (anatomie štítu). Jsou řízené signety, při aktivací se roztočí a rozsvítí. Zvýšením rotace daného štítu se aktivuje signet pro vyšší štít. Nazývají se takto: HU1-Telluric Shield, HU2-Doradic Shield, HU3-Teuric Shield, HU4-Maharic Shield, HU5-Rishic Shield.

 

Hova těla

(Hova Bodies, 5 ks). Jsou to hustotní úrovně vědomí naší Identity, naše Hustotní Těla. V každé Hustotě máme jedno, tedy celkem 5 ks. Nazývají se takto: HU1-Nada Hova, HU2-Alphi Hova, HU3-Betcha Hova, HU4-Mahara Hova, HU5-Raja Hova. Jsou to koncentrické do sebe zastrčené sféry (kapsule) vědomé energie. Každé Hustotní Tělo má 3 vrstvy, což jsou naše tři Dimenzní těla (D1,2,3 pro HU1, D4,5,6 pro HU2, atd.). Jsou to části vědomí naší Identity ukotvené do dimenzních pásem. Hustotní Tělo má své vlastní vědomí a jeho tři Dimenzní Těla mají také svá vědomí. Nazývají se takto (vibračně zdola nahoru): D1-tělo atomicko-éterické, D2-tělo emočně elementální, D3-tělo mentální. Tato tři dílčí Dim-těla jsou v každé hustotě stejně řazena: atomické (D1,D4,D7,D10), emoční (D2,D5,D8,D11), mentální (D3,D6,D9,D12). Tedy např. naše astrální tělo D4 z pohledu pozemského člověka jako Inkarnáta v HU1 je současně atomickým tělem naší Duše v HU2. Hova těla vytváří manifestační prostor, osobní hologram bytí pro naše hustotní Já, vzniká zde iluze 3-rozměrného prostoru (x,y,z) a lineárního běhu času (t). Naše osobní Hova těla jsou zanořena do velkého planetárního Hova těla, které nastaví jejich pulzní parametry na stejnou společnou hodnotu, aby všichni lidé vnímali tutéž část planetární reality (konsenzuální realita). Aby ji mohli společně prožívat a spolu-tvořit a tím se učit Zákonu Jednoty a získávat zkušenosti v dané Hustotě. Pokud by ty parametry byly nastaveny pro každého jinak, tak bychom se vůbec percepčně nepotkali, byli bychom pro sebe vzájemně neviditelní, protože by každý měl trochu jiný ARPS. Planetární Hova těla jsou ponořena do Hova těla solárního systému, to do těla galaktického, to do těla vesmírného a to do těla kosmického. Každá úroveň má své Hustotní Hova Tělo. Každé Hova Tělo je uloženo ve tří-vrstvé energetické skořápce či slupce zvané Tělo Radiální (jako jádro v ořechu). Radiální Tělo se formuje v prostoru Tvarové Konstanty v nitru Merkaby příslušné úrovně. Tato energetická Těla jsou od sebe oddělena (zamčena) repulzními zónami, aby se nemíchala. Při projekci či ascenci se jejich Pečetní Zámky (Seals) otevírají a různé vibrační úrovně naší Bytosti se propojují (merger). Viz Obrázek Hova Těla a Radiální Těla člověka.

osobní hova těla

Radiální Těla

(Radial Bodies, RB, 5 ks). RB jsou jako sférická holografická plátna, dovnitř kterých se promítá prostorový hologram našeho Hova Těla. Jsou to energetické obaly (slupky, skořápky) hustotních Hova těl, prorůstají je a vyživují (energetické linie Radis). Slouží jako energetické bariéry a oddělují je od jiných vibračních úrovní a zajišťují jim autonomní život v rámci dané hustoty. Mají vrstevnatou strukturu, 3 slupky: vnitřní magnetické zvukové Meajhe Pole (EirA base), střední elektrické světelné Trion Pole (ManA base), vnější el-mag nepolární Reion Pole (ManU base, omni-polární). V Radiálním těle jsou uloženy energetické průchody do sousedních Hustot, propojují nás s vyššími úrovněmi Stvoření. Ty osobní se otevírají pro ascenci. Ty vesmírné se otevírají během Hvězdných aktivačních cyklů (2012-2022) a slouží jako Hvězdné Brány. Aktivací Radiálního těla se bariéry otevřou a toto tělo se přemění na Plamenné Tělo (Flame Body). To umožní spojení obsahů dvou sousedních Hova těl, kdy menší tělo nižší hustoty (např. HU1) se otevře dovnitř většího těla vyšší hustoty (HU2). Na osobní úrovni dojde k expanzi vědomí z úrovně Inkarnáta do úrovně Vyššího Já Duše, což je přirozený ascenční krok. Provedeno fyzicky, to znamená přesun osoby ze Země na Taru. Radiální tělo také slouží jako polarizační filtr a z Prvotních Proudů Životních Sil propouští do dané hustoty pouze jí příslušné frekvence. Konvertuje částice Meajhony a Triony na Miony a Diony, které nesou před-zvukové a před-světelné pole a předlohy pro protony a elektrony. V Radiálním poli je také ukotven Eiros bod Manifestační Sekvence, kde vzniká paměťová stopa a prožitek minulosti, přítomnosti a budoucnosti, tedy vjem lineárního plynutí času. ManU Pole v Reionové vrstvě lze nazvat Říší Příčin. Odtud vychází přímý paprsek ManA do manifestace (budoucí záměr) a sem se vrací zpětný paprsek EirA z manifestace (minulá zkušenost). Tady dochází k jejich porovnání, vyhodnocení a změně záměru, tedy výroba programů pro to, co chci vytvořit. Z hlediska problikávání Stvoření je ManU Pole stav de-manifestace, kdy si ve svých předlohách vyrábím další diapozitiv, který následně promítnu do vnějšího hologramu. Díky problikávání asi polovinu času strávíme ve formě manifestované a polovinu ve formě de-manifestované, kdy je naše vědomí staženo do ManU Pole, tedy do Říše Příčin. Neměli bychom si tedy stěžovat, že se do této klíčové sféry nedostaneme a když, tak jen na malou chviličku. My tam trávíme asi půlku života (asi 35-40 let), což nám ale není nic platné, protože o tom vůbec nevíme. Můžeme si pomoci zvědomením dechu a poznatky o mechanizmu Manifestační Sekvence.

 

Léčení radiálního těla

Poškozené Radiální tělo se léčí pomocí Technologie Veca Kódů, které obsahují potřebné části KRIST Kódu jež do něj vnášejí, aby přepsaly zmutované sekvence. Jsou to typické světelně-zvukové skalární nástroje léčebného systému Kathara. Jelikož Radiální tělo je sférické holografické plátno, dovnitř kterého se promítá realitní pole Hova těla, tak léčením těla Radiálního (předloha) se automaticky léčí tělo Hova (manifestace). Veca Kódy (Veca Codes) patří do širší rodiny tzv. Plamenných Kódů (Flame Codes), které odemykají pečetní zámky na Radiálních Tělech, otevírají průchody do vyšších vibračních úrovní, odkud jsou stahovány tam uchované původní Kristovské verze předloh pro úrovně nižší, za účelem léčení a ascence. Jako vždy, platí to na makro-měřítku (planeta, vesmír) i na mikro-měřítku (člověk), protože člověk je maličkou kopií celého vesmíru a má v sobě tytéž struktury.


Plamenné kódy

(Eukatharaista Shield Codes, Heliotalic Passage Codes). RB = Radial Body
VECA kódy otevírají RB Veca → Ecka (počet: 12+1 ks, název: Veca Codes)
ECKA kódy otevírají RB Ecka → Eckasha (12 ks, ReionAYana)
SCEPTRE TEMPLAR kódy otevírají RB Eckasha → Eckasha-A (12 ks, El HaiaLeAi)
TEMPLAR REUCHE kódy otevírají RB Eckasha-A → Eckasha-Aah (12 ks, Ma'a Hau Eta')
KRIST kódy otevírají RB Eckasha-Aah → Yunasai (12 ks, #1 je Veca Mahadra)

 

Veca Kódy

1. Nízké kódy (4 ks): Planetární kódy ManU

2. Střední kódy (3 ks): Galaktické kódy ImManU

3. Vysoké kódy-I (2 ks): Vesmírné kódy ImManUEl

4. Vysoké kódy-II (3 ks): Kosmické kódy ImManUYana

5. Korunní kód (1 ks): Kód Božského Semene - Yunasai (Kód Zdroje)

Plamenné Kódy jsou uloženy ve skalárních templátech Dimenzních a Hustotních Štítů pro planetu, galaxii i vesmír (makro) a jejich repliky (!) jsou také vloženy do naší osobní anatomie (mikro), do našich Axiom a DNA templátů jako Dimenzní Ohnivá Písmena (Fire Letters). Tyto kódy jsou skutečné Klíče od Nebeských Bran (Keys to Star Gates). Otevírají naše planetární i osobní RB pro přítok frekvencí Zdroje, které postupně navyšují naši vibrační úroveň (BPR-Base Pulse Rythm). Člověk se vždy vyvíjí spolu se svou planetou a proto oba mají tytéž sady ascenčních kódů. Aby mohli jít spolu a v případě potřeby si mohli vzájemně pomoci. Když jsou poškozené předlohy člověka, tak si je může opravit stažením záložních kopií ze štítů Země do svých štítů osobních (codes download). Pokud jsou poškozené předlohy Země, tak jí lidé pomocí energetických rituálů (např. Arthurian Round Tables) pošlou záložní kopie ze svých osobních štítů do jejích štítů planetárních. Pokud je poškozená jak planeta tak lidé, což je typická situace Země díky aktivitám Dravčích ras, tak sem musí přicházet do velice riskantních inkarnací týmy Strážců na své Kristovské Mise, kdy už tady na ně čekají řezníci SVS. Tito inkarnáti mají ve svých předlohách originály Kódů a také schopnost napojit se na nad-planetární úrovně, aby odtud stáhli původní programy a zavedli je do planetárních předloh, čímž budou dostupné i poškozenému lidstvu.

Pro informaci jsou zde uvedeny Vysoké Veca Kódy, které přímo souvisí s Betlémským Obdobím a jeho Skutečným Vánočním Příběhem. Jsou přesné časové cykly, kdy je třeba dělat přesné energetické zásahy do planetárních mřížek, aby Země i její životní pole byly připraveny na ascenční příležitosti, konkrétně na náš poslední možný SAC-2012, anebo nezvratný pád do černých děr, spolu s Mléčnou Dráhou. Jedno takové klíčové období je asi 2 tis. let před započetím SAC, kdy se musí opravit reverzy v planetárních štítech a vnést tam čisté ascenční kódy a klíče, které Zemi umožní opravit si svá poškozená Radiální Těla. Aby je Země mohla v průběhu SAC aktivovat do Těl Plamenných a otevřít je skrze svá Vyšší Já (HU2-Tara, HU3-Gaia, HU4-Aramatena) až do HU5 verze své Identity v Ecka úrovni, což je skutečná Vnitřní Země a tak unikla pádu (Inner Earth, Middle Earth; vnitřní proto, že Eka se nazývá vnitřní božský svět, střední proto, že Eka je rezonantní tón a leží vibračně mezi pomalou frekvencí naší magnetické PCM země a vysokou frekvencí naší paralelní PKA země, které ze sebe vlastní polarizací neustále vyblikává). Proto se sem v tomto období nainkarnoval silný a speciálně trénovaný tým Bratrstva Esénských. Bylo to takové Strážcovské Kristovské Úderné Komando, které mělo zajistit implantaci Vysokých Veca Kódů do planetárního Chrámového Komplexu. Jeho členové nesli ve svých DNA předlohách speciální programy umožňující skrze své tělo a biopole tyto kódy transmitovat do planetárních mřížek. K tomu, aby se sem vůbec mohli narodit (inkarnovat), zde museli existovat geneticky čistí a silně navibrovaní rodiče, kteří si po dlouhé generace neznečistili své předlohy pářením se s čímkoli anti-kristovským. V tomto geografickém regionu měli Esénští k dispozici důležité energetické body, kterých ke své práci také využívali: průchody do Vnitřní Země poblíž Betléma, planetární Hvězdnou bránu č. 4 v Egyptě, hlavní planetární čakru č. 2 v Jeruzalémě a č. 4 v Egyptě, portály pod Sfingou vedoucí do Síní Amenti, kde jsou také Akašické Knihovny, portály pod Velkou Pyramidou pro teleport skrze Most Úmluvy (některá tato místa byla zreverzována). Jednalo se o tyto kódy:

Ad 3. Vysoké kódy-I
Bi-Veca
Tri-veca

Ad 4. Vysoké kódy-II
Khu-Veca
Dha-Veca
Rha-Veca.

Tyto Vysoké Veca Kódy společně (5 ks) odpovídají D-12 Božské Předloze KRIST a Polím Prvotního Zvuku (Meajhe) a Prvotního Světla (Trion), mají moc opravit všechny nižší Veca kódy a Skalární Templáty podle Božské Manifestační Předlohy a Božské Předlohy Zdraví. Nazývají se také Foto-Radionické Kódy.

Ad 5. Korunní kód

 

Ecka-Sha

Ekaša je matematicko-geometrický program, který obsahuje a řídí matematické skutečnosti vzájemných interakcí polí skalárních vln v Planetárních Štítech. Velká část našich osobních skalárních templátů je rovněž postavena na tomto symbolu. Jeho aktivace nám zpřístupní subharmonické frekvence předsvětelného pole Keerasha (HU5) a předzvukového pole Khundaray (HU6-8), jakož i vibrace z úrovně Eckasha Vesmírů. Také ukotvuje Ecka-Veca Semenný Atom skrze Eckasha Ad-Don-draea Amoraea plamenný 13-tý Reuche Pilíř. Obr. symbolu Ekaša byl uveden na titulní straně textu TAM1. Jeho součástí je Reuche Kód (Reuche Code). Tvoří srdce obrázku Eckasha, obsahuje kříž ze 12 Reuche Pilířů, které jako jaderné tyče spouštěné z úrovně Yunasai vibračně dolů energeticky napájí celé Stvoření. Je to skutečný kříž Krista, Kristovský kříž Věčného Světla, Kód Krista Věčného Života. Obsahuje vnitřní kódování pro formování Světla a Zvuku, tedy posvátnou geometrii pro fázování Partiki částic. Lze ho použít na mnoho způsobů, např. jako projekční vozítko do Síní Amenti.

 

Energetické dráhy

Existuje množství energetických linií a drah, které protkávají různé úrovně naší osobní i planetární anatomie, mají různé zdroje a poslání. Několik typických je uvedeno níže.

 

Axiom Linie

(Axi-Tonal Lines, Axiom Lines, 12 ks). 12 Sefir Katary generuje 12 Axiom linií, ty představují 12 různých úhlů spinového vektoru fázování Partiki částic ARPS projekce Bleskových linií, z čehož vniká 12 různých vzájemně oddělených vibračních úrovní: 12 Dimenzí, D1-12. Každý Signet (Sefira) vytváří 1 Semennou pečeť a ta má program pro 1 projekční úhel dimenzní Bleskové Linie (Flash Line), což je jednoosá rotující Dimenzní světelná sekvence jež sluje Axiom Linie. Tedy každá Axiom linie odpovídá jedné Dimenzi (D1-12). Axiom-A = náš vesmír (PCM), Axiom-B = paralelní vesmír (PKA), Axiom C = Ecka úroveň (PKI). Axiom je primární linie, je podkladem pro další energetické rozvodné sítě ID anatomie (člověk, planeta, vesmír), předlohy pro vlákna DNA a čakry. Tyto linie jsou vertikální kompozice: vstupují shora do hlavy a prochází směrem dolů, po cestě se mnohokrát kříží a vystupují skrze prsty rukou a nohou. Pořadí od palce po malíček, levá strana těla (5,1,10,7,4) a pravá strana (8,2,9,6,3). Axiom linie č. 11 a 12 protisměrně obalují Centrální Vertikální Trubici a v některých místech jejich překřížení vznikají hlavní čakry: 7 vtělených čaker. Tento současný stav je nepřirozený a zmutovaný. Původně měl člověk 6 prstů a Axiom linie se nikde nekřížily a v přirozeném pořadí procházely tělem skrze prsty ven. Cílem mutace bylo zablokovat funkci klíčových linií pro rozvod energií z Dimenzí D11 a D12 a reverzně polarizovat zbylých 10 linií. Proto byl z našich předloh odstraněn program pro manifestaci 6. prstu (druhý palec) vedle malíčku na rukou i nohou, kudy dříve vystupovaly linie č. 11 a 12. Je možné si jeho Ethos předlohu aktivovat pomocí cvičebních technik. Hmotným projevem poškození 10 linií jsou nehty na koncích lidských prstů (proto se dnes tak hýčkají v nehtových studiích). Poškozením těchto primárních linií se poškodil celý energetický systém, který je na nich vystavěn.

Bleskové linie pro různé Dimenze se projikují pod různými úhly. Ve třech Dimenzích (D1,2,3) máme různé projekční roviny a vzniká dojem 3-rozměrného prostoru (osy x,y,z). Tyto 3 základní směry, které fyzikálně vnímáme v našem Hologramu, se nazývají Posvátné Směry (Sacred Directions). Základní orientace je, jako když člověk stojí na ciferníku hodin položeném na zemi lícem, čísly nahoru: čelem směřuje k 6 (budoucnost) a zády k 12 (minulost), levá ruka míří k 3 (magnetická ruka směřuje k elektrické spirále merkaby anti-dvojníka) a pravá k 9 (polarity naopak), hlava míří nahoru (naše elektrická spirála, CW, stahuje k nám vesmírné energie) a nohy dolů (naše magnetická spirála, CCW, vytahuje od nás zemské energie). Tím je také určen směr rotace kolem vertikální osy (Berla). Člověk se otáčí podle čísel: CW je 6,9,12,3 a CCW je 6,3,12,9. Rotace podle předo-zadní horizontální osy je dána hodinami pověšenými na naši hruď lícem dopředu (od těla). Tak se např. určuje otáčení Monadického štítu, který takhle visí v AzurA a dominantní polarita bytosti (software): CW-klučičí (ManA base), CCW-holčičí (EirA base). Jak s tím hraje fyzické tělo (hardware), je věc jiná. Rotace podle pravo-levé horizontální osy (Tyč) se nějak moc nepoužívá, Tyč obv. sama rotuje v horizontální rovině kolem Berly, kde je ponořena do štítu. Samozřejmě, že do sebe vnořené Hologramy vůči sobě rotují kolem všech os (kola v kolech).

 

Ley Linie

(Ley Lines). Jsou to sekundární linie, méně významné, tvoří horizontální kompozici (planetární anatomie)

 

Meridiány

(Meridian Lines). Jsou to sekundární linie odvozené z Axiom linií (lidská anatomie), skrze ně je možné ovlivňovat Axiom linie a dále pak až Kathara centra, pokud dobře rozumíme své anatomii.

 

Nadiální Linie

(Nadial Lines, Nadis). Energeticky vyživují Nadiální kapsuli, což je jemnohmotné předivo kolem a skrze naše fyzické tělo a vytváří naše biopole. Je to něco jako energetický pytlík s naším tělem v HU1 na konci projekčního vlákna vycházejícího z Hova těla naší Duše v HU2, takhle z ní vibračně dolů visí jejích 12 Inkarnátů.

 

Radiální Linie

(Radial Lines, Radis). Energeticky vyživují Radiální kapsuli, což je jemnohmotné předivo kolem a skrze naše Hova tělo a vytváří jeho hranici či slupku, která nás odděluje a propojuje s vyššími úrovněmi.

sac 

Diodické body

(Diodic Points, ∕ ). Energetické víry obsahující ID a inter-harmonické frekvence. Sestávají z páru (bílá + černá) díra, propojují vesmír částicový a paralelní (antičásticový): nás + naše paralelní dvojčata. Tvoří se v místech, kde se protínají či překrývají skalární pole různých vibračních pásem, kde se protínají horizontální a vertikální linie Kathara mřížky (člověk i planeta, fyzické tělo i morfogenetické pole). Slouží jako časové portály, průchody mezi dimenzními časovými kontinui a harmonickými (hustotními) časovými cykly. Kříží se s vertikálními inter-harmonickými portály (různé hustoty, Hvězdné brány) a s horizontálními ID časovými portály. Průchod vědomí skrze časové portály nás napojuje na naše spolu-inkarnáty, což jsou další aspekty naší vlastní identity ukotvené v jiných časových vektorech a prožívající simultánní životy. Někdy to vnímáme jako naši re-inkarnační paměť. Inkarnace jsou současné. Diodické body kontrolují diagonální směr toků energií v Kathara mřížce (značka ∕ ) a přidávají třetí fyzikální rozměr k naší iluzi prostoru.

 

Čakry

12 Axiom linií se kříží vzájemně, kříží se s Centrálním vertikálním pilířem Kathara mřížky, kříží se s horizontálními bleskovými liniemi Semenných pečetí. Všude na těchto křižovatkách vznikají Diodické body a Diodické víry různé velikosti, velké víry jsou složeny z menších vírů. Větší Diodické víry se nazývají čakry. Dle velikosti jsou řazeny do 3 škatulek: primární (15 ks hlavních Dimenzních čaker), sekundární (např. čakry dlaňové a chodidlové), terciární (velké množství vortexů prošpikovávajících naši energetickou anatomii). Dále pouze o hlavních (dimenzních) čakrách. Každá čakra je vytvořena na základě elektro-tonálního programu pro danou vibrační úroveň obsaženého v jednom Kathara centru a tudíž v jedné Semenné pečeti tvořící jádro čakry a v jedné Axiom linii. Každá čakra odpovídá jedné Dimenzi a jejím útvarům: aurické vrstvě, DNA vláknu a úrovni vědomí. Trojice čaker reguluje energetiku každého hustotního Hova těla co obsahuje 3 Dimenze. Máme 15 primárních čaker ukotvených do Centrální vertikální trubice, čakry 1-12 (osobní + planetární Kathara) a čakry 13-15 (vesmírná Kathara); čakry vtělené: 1-7 (tělesné, ukotvené ve fyzickém těle) a čakry nevtělené či morfogenetické 8-15 (netělesné, existují v morfogenetickém poli). Polohy středů čaker: 1-základna trupu, pohlaví, 2-podbřišek, křížová oblast, 3-solar, 4-střed hrudi, srdce, 5-krk, 6-střed mozku (šišinka, 3. oko), 7-střed mozku, 8-thymus, brzlík, 9-thalamus, 10-nad hlavou (6 palců, asi 15 cm), 11-nad hlavou (18 palců, asi 50 cm), 12-pod chodidly (asi 15 cm), 13-střed Země, 14-nad hlavou (36 palců, asi 90 cm), 15-pod chodidly, daleko v hlubokém vesmírném prostoru.

Fyzikálně jsou čakry rotující energetické Diodické víry. Geometricky vypadají jako spirály, kužely či kornouty, které vybíhají ze svého zdroje (centra, jádra), kterým je Semenná krystalová pečeť ukotvená do Centrální trubice (čakry jsou do ní jakoby zašroubované). V biopoli se čakra jeví jako dvojice kornoutů k sobě spojených svými špičkami. Vypadá to asi takto:

čakry 2-6: vycházejí z těla horizontálně vpřed i vzad,
čakry 8-9: prochází podél diagonálních linií středem lebky, protínají se s č. 6 a 7,
čakry 1,7,10,11: stojí vertikálně podél centrální trubice
čakry 1+7, 10-12, 11+13, 14+15: jsou dolní+horní kornouty 4 větších vertikálních čaker, ale uvažují se odděleně,
čakra 15: je toulavá čakra (wandering chakra), která putuje podle směrů 12 primárních Axiom linií v dálavách vesmírné aurické vrstvy č. 15.

Barevně se čakry jeví jako více-barevné, jejich dominantní barva odpovídá barvě dané Dimenze a v menší míře jsou přítomny také barvy všech nižších dimenzí. Dimenze mají tyto barvy: D1-červená, D2-oranžová, D3-žlutá, D4-zelená, D5-modrá, D6-modro-fialová (indigo), D7-fialová, D8-zlatá, D9-stříbrná, D10-modro-černá, D11-stříbro-černá, D12-bílá, D13-světlá tyrkysová, D14-světlá žlutá, D15-madžento-fialová. Čakra č. 4 bude mít základní barvu zelenou (D4) se slábnoucí příměsí frekvence: žluté (D3), oranžové (D2) a červené (D1).

Čakry regulují výměnu energie mezi naším vnitřkem (aurické vrstvy, osobní biopole) a vnějškem (jednotná dimenzní pole, biopole vesmíru). Energeticky napájí naše Hova těla a biopole z vesmírných zdrojů. Udržují naši dimenzní strukturu vědomí, naše Dimenzní těla, odděleně v D1,2,3 za účelem přirozeného získání životních zkušeností v jednotlivých vibračních úrovních (atomické, emoční, mentální).

Čakra funguje na principu dvojice bílá-černá díra, která je obsažena v jejím jádře (Semenné Pečeti). Jeden kornout čakry je elektrický a energii vysílá (bílá díra), druhý kornout je magnetický a energii přijímá. Elektrická spirála čakry rotuje CW (po směru hodin) a vytahuje energii z anti-světa (paralelní, anti-částicový vesmír, PKA Veca) a vysílá ji do našeho světa (částicový vesmír, PCM Veca): je to náš přítok (zdroj, zřídlo). Magnetická spirála čakry rotuje CCW (proti směru hodin) a stahuje energii z našeho světa a posílá ji do antisvěta: je to náš odtok (propad). Typicky jsou přední a horní spirály elektrické (CW) a zadní a spodní magnetické (CCW), což odpovídá horno/dolní polaritě a spinu merkabických spirál.

Čakra cirkuluje své frekvence dovnitř/ven našeho hologramu podle jednoho projekčního úhlu Bleskových Linií daného její dominantní Axiom linií (ARPS). Vzestupná změna ARPS mezi sousedními Dimenzemi vibračně nahoru (přechod Dn→Dn+1) je +90º, ID úhlový posun je kladný (90º CW). Změna mezi sousedními Hustotami a našimi hustotními Hova těly je -45º, inter-harmonický úhlový posun je záporný (45º CCW). Posun úhlu 3 Dimenzí v rámci jedné hustoty je 3 x 90º což vytváří tři vzájemně kolmé projekční roviny, které naší percepcí vnímáme jako iluzi 3-rozměrného světa-hologramu (kartézské osy: x,y,z). Pokud by někdo chtěl graficky znázornit, že něco přešlo z jedné Dimenze do druhé, tak stačí do zdi vyrýt jeden pravý úhel, jeho orientace (CW/CCW) pak říká odkud kam (vibračně nahoru/dolů). Průchod Hustotou nahoru má úhel -45º. Když to tam vydrží dost dlouho, tak to třeba objeví hrubohmotní egyptologové a vyloží si to tak, že ve starém Egyptě již měli pravítka (tj. školní trojúhelník s pravým úhlem a ryskou) a tedy byli hodně vzdělaní. Ano, to jistě byli, když před 50 tisíci lety postavili pomocí anti-gravitačních technologií Velkou Pyramidu jako ID anténu nad povrchovým přístupovým místem k Hvězdné Bráně PSG4 a Hlavní zemské čakře č. 4, jako teleportační portál skrze koridory Mostu Úmluvy. Aktivace čaker. Pomocí přísunu vyšších frekvencí nesoucích příslušné kódování (klíče) se uvolňují energetické zámky v Semenné krystalické pečeti v jádře čakry. Dojde k otevření přirozené energetické bariéry (depolarizaci repulzní zóny), která drží oba kornouty od sebe oddělené. To způsobí, že oba kornouty se do sebe začnou zasunovat, prostoupí se a vznikne tím Dimenzní Merkabické Pole, jeden pár el-mag spirál. Tím se uvolní Dimenzní Zámky a daná vibrační úroveň se horizontálně depolarizuje. Dojde k přirozené (konstruktivní) fúzi částic + antičástic (PCM+PKA) a naše aspekty vědomí ukotvené do dané jedné Dimenze v obou vzájemně paralelních světech se spojí a sjednotí. Jde o to, že se oba polarizované aspekty, magnetický (spodní tón) + elektrický (svrchní tón) spolu propojí do prvotní jednoty stavu elektro-magnetického a vytvoří společný rezonanční tón. Tím dojde k přirozenému překonání přirozených polarit na dané úrovni a je možno expandovat výše, skrze ManU Pole. Proto je důležité mít přesně nastavené hodnoty parametrů Partiki částic, aby tyto procesy mohly proběhnout: PCM+PKA→PKI. Jedním důsledkem mutací našeho planetárního prostředí je, že v naší realitě fúze částic a antičástic probíhá nepřirozeným (destruktivním) způsobem - anihilací, kdy dojde ke zničení obou interagujících objektů. Tedy potřebné aktivace čaker nelze provést a i kdyby se to podařilo, tak by to skončilo špatně.

Současně se sjednocením v rámci jedné Dimenze v daném Hova těle se depolarizuje odpovídající Dimenze o jednu celou Harmoniku výše, ve vyšším Hova těle. Pokud si našinec z HU1 depolarizuje své D2 emoční tělo v Dim2, tak se tím depolarizuje i D5 emoční tělo jeho Vyššího Já z HU2. Semenné pečetě se aktivují infúzí frekvencí o 3 Dimenze vyšší. Jejich postupným uvolněním se otevírají spojnice v Kathara mřížce, aktivují se Hova těla, Štíty, Diodické body, DNA vlákna, depolarizují se Aurické vrstvy do jednotného biopole, propojují se různá vibrační pásma naší Identity a naše vědomí může expandovat do vyšších úrovní. Ve sjednoceném biopoli začínají vznikat zárodky Vozítka Merkaby. Začíná proces postupného odhmotňování biologické formy a její přirozená transmutace na vyšší a jemnější verze, které mohou nést vyšší úrovně vědomí. Začíná proces integrace našich Vyšších Já, proces přirozené Krystovské Bio-Spirituální Ascence, což je smyslem našeho vývoje.

Mutace čaker. Stejně jako ostatní aspekty naší energetiky, tak i čakrový systém je silně poškozen a znefunkčněn, zdeformován a reverzně polarizován. Již sama konstrukce čaker byla původně daleko bohatší. Ve vibračních úrovních spodního plazmového pásma se nachází naše jemnější vrstva zvaná Lotosové Tělo (Lotus Body). Na této úrovni jsou čakry troj-osé, jejich tři projekční osy jsou na sebe kolmé (jako souřadnice x-y-z) a do každé polo-osy vybíhá jeden kornout (tj. 6 kornoutů). Tento celek ještě sám rotuje. Čakry, jako energetické víry, mají členitou strukturu, která připomíná okvětní lístky lotosu. V některých starých tradicích se čakrám přiřazují lotosy s různým počtem plátků, což je pozůstatek znalostí o úrovni Lotosového Těla, symbolicky skrytě vyjádřené.

 

Aura

Každé Sefiře spojených Kathara mřížek Časového Matrixu Hustot HU1-5 (Vesmírná Kathara 12 Sefir pro HU1-4 + Kosmická Kathara pro HU-5) odpovídá 1 Dimenze, 1 Čakra a 1 Aurická vrstva. Aurické vrstvy se také označují jako Energetická Těla pro dané dimenze, tedy Dimenzní Těla D1,2,...15. Jejich názvy jsou tyto (původní výrazy): D1-Atomic/Etheric Body, D2-Emotional/Elemental Body, D3-Mental Body, D4-Astral Body, D5-Archetypal Body, D6-Angelic Body, D7-Ketheric Body, D8-Monadic Body, D9-Keriatric Body, D10-Christiac Body, D11-Buddhaic Body, D12-Nirvanic Body, D13-15 Universal Bodies (Vesmírná Těla). Vnitřní vrstvy aury jsou 1-12 a vnější vrstvy jsou 13-15. Stejně jako Dimenze a Hustoty, také aurické vrstvy jsou od sebe přirozeným způsobem odděleny repulzními zónami. Z 15-ti Dimenzní konstrukce naší osobní anatomie vyplývá, že jsme jako Bytost přímo propojeni se všemi 15-ti vibračními úrovněmi Jednotného Energetického Pole celého Časového Matrixu. Máme tam ukotveny naše čakry i aurická těla. To znamená, že jsme v principu schopni se propojit s celým Vesmírem a registrovat veškeré jeho dění, ve všech frekvenčních pásmech. Pokud jsou naše přirozené energetické antény poškozené, jako že jsou, můžeme použít jako energetické sluchátko nějakou jinou věc, která je silně ukotvena do cílového pásma. Může to být zrnko prachu, list trávy, oblak na obloze (atmosféra je D3 mentální tělo Země, proto je týráno a seškvařováno americkým HAARPem, programováno satelity a chemtrails, to vše se automaticky přenáší do D3 úrovní všech planetárních životních polí). Může to ale být i daleká bytost, např. hvězda Mintaka v Orionu (její kristovský aspekt-třeba přesně adresovat), centrální slunce vesmíru, galaxie, apod. (ale to skutečné, které není vidět, ne nějaká centrální černá díra).

 

Hara

Ve starých východních systémech byl ke složité mechanice Krystalových pečetí na úrovni Kathara Level-2 používán zjednodušený přístup, který je dnes znám jako Systém HARA. Označuje se jako Vnější úroveň Kathary-Level 2 nebo také Hara-úroveň ID anatomie člověka. Hara úroveň zahrnuje Hara linii a Hara centra.

1) Hara linie. Struktura Centrální Vertikální Energetické Trubice (též se nazývá Centrální Vertikální Energetický Proud) lidské anatomie je tato:

a) Centrální vertikální pilíř Kathara mřížky prochází svisle středem těla od 14. čakry (90 cm nad hlavou) do 13. čakry (střed Země). Jeví se jako tenká trubice (několik cm v průměru) skrze kterou proudí energie. Obsahuje energetické Bleskové Linie. Nese frekvence Dimenzí D-8,11,12 a má barvu zlatou, tmavě stříbrnou, bílo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení