Panel uživatele

Krist a antikrist

KRIST


Tohle slovo neoznačuje nějakého bájného ježíška, ale je to tonální signatura (zvukové vyjádření,
mantra) základního kódu Božího Stvoření, jež sluje KRIST-Kód. Je to zvukově-světelný
programovací jazyk, který slouží k implementaci Zákona Jednoty do Stvoření. Je to základní nástroj
nauky, jež sluje Kreační Mechanika. Je to prvních 5 písmen a zvuků z posvátné abecedy
pradávného Ahuhazi jazyka, která má 144 znaků. Kdo zná a ovládá tyto znaky a dokáže jimi
hovořit, může tvořit vesmíry. Vytváří z nich magické formule, které okamžitě manifestují tvůrčí
záměr tvořící bytosti. Někdy se vyslovují se samohláskou 'a', tedy: Ka, Ra, Ya, Sa, Ta, Ha, La, ...
což už je 7 znaků. Jsou to živé bytosti, pole vědomí, kosmické tvůrčí síly. Je možné se na ně vyladit
a komunikovat s nimi. Je na ně možné meditovat. Vyslovovat je jako mantru. Každá z nich nese
jeden malý kousek programu Stvoření. Pokud se jimi mluví správně, vytváří se dobré vesmíry.
Pokud se jimi mluví špatně, vytváří se špatné vesmíry. Každý původní, prvotně vzniklý vesmír byl
dobrý (prvotní stvoření, stav rezonance se Zdrojem). Každý druhotně, pře-mluvený vesmír je špatný
(druhotné stvoření: pře-tvořené či zne-tvořené stvoření, stav disonance). Dalo by se říci, že 'na
počátku bylo slovo'. Můžeme si to vyzkoušet. Vždy když mluvíme svým běžným lidským jazykem,
sledujme, zdali jsme s ním v harmonii. Zkoušejme při mluvení různé vnitřní postoje: plné lásky,
plné nenávisti. Jaký je rozdíl? Pojmy 'kristovské' a 'anti-kristovské' ten rozdíl vyjadřují slovně.
Betlémský Avatar J12 byl jednou pozemskou manifestací tohoto nejvyššího a nejčistšího KRIST-
ovského principu Stvoření.

 

Anti-KRIST


Tohle slovo neoznačuje nějakého bájného ďábla, ale pouze vyjadřuje skutečnost, že něco není v
souladu se Zákonem Jednoty. Je to vůči němu v protikladu, je to jeho anti-tezí. Je to znetvořený
tvůrčí program, poškozený KRIST-kód a jeho produkty. Může to být cokoli: bytost, rasa,
civilizace, vesmír, způsob chování, atd. Je to nedoporučená, ale dovolená volba konání, které je v
disonanci a disharmonii s Bohem. Z hlediska Stvoření, je velký rozdíl mezi Prvotním Stvořením,
které je původní a bylo vytvořeno pomocí KRIST Kódu a Druhotným Stvořením, které bylo
vytvořeno pomocí modifikovaného poškozeného kódu, který je Anti-Kristovský. Každý svévolný
zásah do původního božského kódu ho poškozuje, protože tento kód je absolutně dokonalý a každá
změna ho ničí. Existují vysoce vyvinuté vesmírné civilizace, které dokáží zasahovat do tohoto kódu

a vytvářet druhotné vesmíry podle své vůle. Je to špatně a vždy se to proti nim obrátí. Je to také
jedna z příčin pádu.

 

Síla slova: pro a proti


Jméno (slovo) je tonální signatura (zvukový podpis) dané bytosti. S jeho pomocí je možno se na ni
vyladit. Jméno se používá jako mantra. Dát něčemu jméno znamená vytvořit energetickou enkrypci
jeho identity a skrze ni k němu mít přímý přístup. Dát něčemu jméno znamená vytvořit propojení
mezi (i) jeho bytostí a (ii) energetickým obsahem toho slova. A to slovo je také Bytost. To slovo se
skládá z písmen a každé písmeno je mocná Bytost. Každé písmeno je silný symbol, který byl nějak
odvozen z původního Božského Jazyka Anuhazi, ve kterém je napsán KRIST-Kód. Pozor tedy na
dávání jmen. Je to hluboký energetický proces. Dříve to byla věda, dnes je to záměrně
zdegenerováno na módu.


Pojmenováním se dá ovládat. Původní snaha byla vybrat takové jméno, které rezonuje s přirozenou
jádrovou enkrypcí dané bytosti (identitou duše). Když se to jméno vysloví tady na Zemi, tak má
daného inkarnáta napojit na jeho Vyšší Já, což je jeho vlastní duchovní rodina, aby se s nimi dostal
do rezonance. K tomu také sloužily i tzv. osobní mantry, které předávali učitelé svým žákům, jako
intimní záležitost. Podle stupně vývoje svého svěřence, mistr usoudil, jak vysoko ho může pustit. Ti
žáci ani nevěděli, co to znamená a jejich Vyšší Já jim hrála různá divadla. Pokud nebyla
reverzovaná, tak je vedla kupředu. Byl to takový rodinný ascenční trénink. Pozor, stejně jako my,
tak i naše Vyšší Já mohou mít různé problémy. Jsou to chybující bytosti jako jsme i my. Je to jako
vztah rodič-dítě. Ne každý rodič je absolutně dokonalý.


Nečistý guru si svého žáka k sobě energeticky připoutá a řádně ho vydojí. Nebo své žáky navazuje
na větší či kolektivní energetické struktury (někdy zvané např. egregory), které jsou reverzní a s
nimiž má dýlerskou smlouvu. Výměnou za to mu propůjčí různé nadpřirozené schopnosti s nimiž
může provádět působivé pouťové kousky a ID kejkle, což mu přihraje více žáků. A všichni jsou
spokojeni. Pojmenovávat něco za účelem to ovládnout je perverze.

 

Smrtelnost a Nesmrtelnost


Stavy rezonance (dobra) a disonance (zla) se Zdrojem přímo souvisí s nesmrtelností a smrtelností.
To, co je ve stavu dokonalé rezonance má neustále k dispozici veškerou energii Zdroje, která je
nekonečná a dokáže všechny drobné poruchy opravit, vše zregenerovat, doplnit disipované ztráty,
zamezit zmaru a rozkladu biologických forem a těl, která jsou pouze hmotným nosičem
nesmrtelného vědomí. Mít nesmrtelné tělo je zcela normální věc. Takové tělo nepotřebuje žádnou
hrubou hmotnou stravu. Sytí se pouze jemnou kosmickou energií, proudy prvotních životních sil
přitékajících od Zdroje (pránou). Dokáže je zpracovat a vytváří si z nich potřebné hmotné částice
pro svou fyzickou formu, od sub-atomických, přes kvarky, atomy a molekuly až k buňkám a
orgánům. Hmota je pouze zahuštěné vědomí Zdroje. Taková věc je nesmrtelná. Všichni při svém
prvotním stvoření měli tento dar. Někdo si ho zachoval a někdo nikoli. Ten první neustále setrvával
ve stavu rezonance s Bohem, neb konal dobro. Ten druhý se od něj odklonil, neb konal zlo a dostal
se do stavu disonance. Pád začíná smrtelností těla a končí smrtí vědomí. Vzestup začíná
nesmrtelností těla a končí přeměnou těla na vědomí.

 

Nesmrtelnost a Věčnost


Je zde malý, ale důležitý rozdíl. Věčnost je více než Nesmrtelnost. Nesmrtelná totiž může být i
padlá bytost, která je však tak pokročilá, že se dokáže udržovat při fyzickém životě i přesto, že se
odpojila od Zdroje. Energii musí někde krást a umět ji transformovat. Tohle člověk zatím neumí. Ať
krade, jak krade, život si tím neprodlouží. Neumí totiž s energií pracovat. Pro mnohé to může být
dobrá motivace vydat se na duchovní cestu, třeba se to tam naučí. Tohle však umí Temní Avataři,
což jsou velmi pokročilé, leč bohužel padlé a tím dravčí bytosti. Příklady. Starozákonní bůh Jehova,
podobně jako Král Melchizedek ze Salemu, byli částí vyšší entity, kolektivu padlých ras Nefilimů,
který vytvářel démonické rasové linie ve vyšší Hustotě, odkud Země padla. Padlý avatar Thoth
vystupoval v řadě historických rolí (mexický Quetzalcoatl, řecký Hermes Trismegistos, aj.). Padlý

kolektiv Metatrona, ale to už je jiná liga. Tihle všichni jsou Nesmrtelní, ale nejsou Věční. Dokud

kradou, tak žijou. Jsou však omezeni v čase. Jsou ukotveni do určitého časového vektoru,
evolučního cyklu, který jednou skončí. A pokud nebudou schopni ascence, jako že nebudou, pokud
padli za bod zvratu, tak dojde k destrukci jejich černých děr i jich samotných. Tak zní Kosmický
Zákon. Energii vysávají např. pomocí reverzní merkaby. Merkaba je energetický motor, či čerpadlo,
které se dá zapnout i na zpětný chod. Původní merkaba nasává energii ze Zdroje, prohání ji skrze
realitní pole, čímž je oživuje a pak ji vrací zpět do Zdroje na regeneraci. Poškozená merkaba
vytahuje energii z životních polí a posílá ji do černých děr.


Věčnost není času sumace, leč času negace. Není to nějaký nekonečně dlouhý čas, kterého je pořád
dost. Je to jiná úroveň existence. Je to bytí mimo čas. Pouze Kristovská Bytost dokáže překonat
toto fyzikální omezení a vyvázat se postupně ze všech časových cyklů, kterými však prve musí
projít, aby je pochopila a zvládla. Což zase nejde tak rychle. Ono projít celým Hologramem Bytí a zvládnout všechnu
existenční zkušenost tam obsaženou, to je běh na dlouhou trať. Trvá to až 4 Ekaši expanzní cykly
(Jugy) Božího Výdechu a 3 Adaši cykly Božího Vdechu (Nádechu). Každý čítá mnoho let
pozemského času. Odtud přísloví: pospíchej pomalu. Vesmírné Zákony se na rozdíl od lidských
ošidit nedají. Odtud přísloví: cesta je cíl. Pokud se někdo umane, že 'realizuje boha' během pár
měsíců a obětuje tomu své vše, tak se vrátí tam, kde byl, navíc bez toho všeho, co ho to stálo a ještě
s přidanou hodnotou těžké frustrace. To přísloví říká, prožívej svou dokonalost v rámci své
nedokonalosti, neboť jiného s tím nelze dělat. A snaž se každým dnem ten rámec o kousíček zvětšit.
Ono to hned není vidět, ale po čase, až se ohlédneš, budeš se divit. Podobně rostou stromy i děti.

 

Proč musíme umírat mladí?


Zkrátit generační dobu (zde míněno: délku života) nějakého organizmu je výhodné. Lidé se promění
v jepice, žijící zlomek vteřiny. Nic si nepamatují. Neví proč existují. Není zde nic, co by ten zlomek
vteřiny přesahovalo. Náhoda, fluktuace, tak co s tím? Jak ho vyplnit? Na to už tady jsou připravené
ideologie a jejich konzumní a nihilistické super-markety. Maximálně si užít: realizovat se těmi nej-
anti-krist-ovštějšími způsoby, co je zde možno, viz současný stav planety. Lidé nedokáží pochopit,
že tady jsou delší časové cykly. Nedokáží přijmout názor, že podrobné plány na současnou
konečnou destrukci lidstva byly zhotoveny před cca. 20 000 lety a celou dobu se podle nich úspěšně
jede. Lidé mají obrovskou mutabilitu. Každé poškození provedené v dané generaci se zesiluje a
velice rychle přenáší dál a propaguje do dalších pokolení (viz genetická mutace Ancestral Code,
dědičný hřích). Pokud by se např. podíl reverzních kódů v našich předlohách během každé generace
(života) zdvojnásobil (pouze jako příklad), tak při době života 20 000 let bychom dnes byli asi 2x
více zmutovaní, než jsme byli v Atlantidě, což by nebylo až zas tak špatné. Při věku 10 000 let by to
bylo 22 = 2x2 = 4. Ale při průměrném věku asi 100 let to je asi 200 generací a síla mutace by
vzrostla asi 2200, což je dost velké číslo. Pročež se nedivme, že biblický Hospodin (HU2 démon z
JHWH matrixu) srazil lidstvo tak hluboko, aby ho maximálně zmutoval, energeticky řádně vytěžil
(energetický mlýn s frekvencí 80 let) a připravil na jeho konečnou likvidaci.

 

Poznámka o číslech

Číslo co má 200 nul se běžně nevyskytuje a dnes se má za to, že nic fyzikálně rozumného mu
neodpovídá. Známou kuriozitou je číslo Gugol (Googol) co má 100 nul a jeho vyšší iterace
Gugolplex, co má Gugol nul, atd. Pro zájemce snad zmínit, že jsou i jiné, generičtější způsoby, jak
rozšiřovat a zvětšovat čísla, než jim jen mechanicky (kvantitativně) přidávat nuly. Jsou to
kvalitativně jiné cesty. Jedna cesta vede do šířky, skrze hyper-komplexní čísla, kterými je
rozkošatíme do stran. Každé číslo má své další části kolem sebe (vlevo a vpravo, nahoře a dole,
atd.). Jsou to tzv. multi-čísla (např. kvaterniony). S narůstající košatostí se však vytrácí jejich dobré
chování. Některá z nich mají i fyzikální význam a jejich vlastnosti mají zajímavé fyzikální
důsledky. Druhá cesta vede do výšky, skrze ordinální aritmetiku, kde se množinově zavádějí celé
hierarchie nekonečen (posloupnosti kardinálů), které jsou také krásné a zajímavé.

S čísly souvisí otázka, zdali je matematika přírodní věda nebo produkt lidské intelektuální
gymnastiky. Ona pravda je asi někde mezi. Někdy se říká, že přirozená čísla (0,1,2,3...) jsou od
Boha. Ano, to jsou. Čísla jsou Živoucí Bytosti nesoucí obrovsky silné tvůrčí koncepty, jsou to
základní stavební bloky KRIST Kódu. Vytváří svět sám pro sebe, který nepotřebuje žádný vnější
experiment v laboratoři k dokázání své pravdivosti. Pokud se někde objeví problémy, jako např.
nekonzistence (vnitřní spory čísel) či neúplnost (něco jim chybí) či nedokazatelnost (něco jim
přelézá ven), tak to možná není vina Boha, ale lidí a jejich omezených a zmutovaných schopností.
Ta božská přirozená čísla je také možno ručně vyrobit, např. pomocí množinové konstrukce, jak to
ukázal John von Neuman (maďarský rodák, Neumann János Lajos, který pracoval v Institute for
Advanced Studies, Princeton, USA, kde se mj. pod taktovkou SVS řeší vojenské programy s ID
přesahem, viz např. Filadelfský experiment, Montauk projekt, aj.).

 

Geometrie posvátná a neposvátná


Celé Stvoření je založeno na matematice a geometrii, které formálně postihují a symbolicky
vyjadřují základní Zákony Kreační Mechaniky. Ty jsou pro nás neviditelné a nezbadatelné. My
vnímáme jen některé jejich tvůrčí projevy. Tyto Zákony se dají vyjádřit docela jednoduchými
vztahy a poměry, ale za nimi je velice složitý mechanizmus převodu vědomí do hmoty a zpět.
Symbolové Kódy představují zhuštěné (zazipované) balíky pod-programů KRIST-Kódu. Některé
jsou původní a jiné jsou poškozené. Zde je pár příkladů.

 

Strom života


Je to původní Kathara (Katara) Mřížka Věčného Života mající 12 Center (Sefir) v pravidelných
pozicích v obdélníku 2:1 symetricky propojených spojnicemi. Poškozením vzniká kabalistický
Strom Smrti (Tree of Death), který je tvarově pokřivený, má méně Sefir (obv. chybí 8-Daat což je
Monadická úroveň a spojení se Zdrojem a 12-EjnSof co představuje Kristovskou úroveň D-12 (viz
Obrázek), jsou opačně očíslované ve svislém směru, jsou pravo-levě polaritně obráceny, jsou
propojeny nepřirozeným způsobem, což reverzuje jejich energetické toky. Kathara Mřížky se do
sebe skládají za vzniku nadřazených struktur zvaných Božské Světy (God Worlds), které vytváří
hierarchickou vibrační strukturu zvanou Schody do Nebe (Stairway to Heaven). Rudimenty této
konstrukce lze najít např. v kabale, ve formě poškozených Jákobových Žebříků (spojené Stromy
Smrti). Více informací o tématu Mřížek a jejich skládání je např. v textu Exploring the God Worlds.

kathara mřížka

 

 

Květ života


Původní symbol se vztahuje k jedné úrovni Světelného-Kristalového Těla, zejm. k Lotosovému
Tělu. Jsou zde energetické cirkulační obvody v 6-ti směrech (2 vertikální nahoru + dolů, 4
diagonální do kříže) vycházející z AzurA centra (vršek hrudní kosti, brzlík) pod úhlem 45º. Jejich

projekční osy směřují do Ecka úrovně a stahují odtud silné Heliotalické frekvence, které jsou

dostupné jen výjimečně, během speciálních vývojových cyklů (např. SAC, Kosmický Reset). Tyto
energetické okruhy vypadají jako Lotosové Listy/Oblouky a fázují spolu s dechem. Cyklují od
vertikály (0º) do úvratě (45º) a jsou v synchronizaci s Božím Nádechem (kontrakce) a Výdechem
(expanze). Tím nás udržují ve spojení se Zdrojem. Naše paralelní Já na paralelní Zemi dělá to samé,
ale je o 90º pootočeno. Z našeho pohledu tedy dýchá stejně, ale podle horizontály. Pozice našich 6
Lotosových Oblouků (0 a 90º, +/- 45º) vytvářejí přirozený symbol Květu Života. Jeho poškozením
je Květ Smrti (Daisy of Death), který má 6 listů ve fixních pozicích po 60º. Fixace polohy znamená
neschopnost fázovat a odpojení od Zdroje (typicky se děje skrze mutaci vesica-piscis). Úhel 60º
znamená překročení přirozené hranice expanze Lotosů (45º) a znemožnění nádechové expanze na
paralelní straně. Tedy oba dvojníci se vzájemně dusí a nemohou se nadechnout. Tyto smrtící vzory
jsou platné obecně, je jedno zdali jde o jedince či vesmíry. Tyto mutace dnes mají všechna životní
pole Země. Geometrie Stromu Smrti je kalibrovaná na Květ Smrti, aby pokřivená sestava Sefirot
přesně zapadla do středů těchto květů, které tvoří větší konfigurace. Funguje jako energetický
vysavač, který vycucává životní sílu všech forem a posílá ji do padlých vesmírů (viz. obr.).

Lotosové květy

 

 

Spirála života


Nazývá se Spirála Krystalová a vzniká otáčením Kathara Mřížky a její přirozenou expanzí tak, že
Sefira S-12 malé verze splývá s S-9 o číslo větší verze (pootočení o 45º). Má tedy růst 16x za jednu
celou obrátku (360º). Má pevné ukotvení ve svém středu, který leží ve společném AzurA centru
všech Mřížek, skrze které jsou napojeny na Zdroj. Podle směru rotace buď expanduje (CW) nebo
kontrahuje (CCW). Tím se vytváří různé duální konstrukty (např. polarita stran Etora x Adora) či
procesy (Ekaši cykly Božího Výdechu x Adaši cykly Božího Vdechu). Její proporce určují rozměry
Raša Těla. Poškozená je např. spirála Zlatého řezu a spirála Fibonacciho (typické mutace: není
napojení střed, není symetrie dovnitř-ven, nelze iterovat k nule, vnitřní generující struktura je chudá
a nepřirozená). Více informací o spirálách je např. ve skriptu Spirals of Creation.

 

Vesica Piscis


* Bi-Veca. Vesica je poškozený Bi-Veca Kód, což je posvátný kristovský symbol Kreační
Mechaniky a má své přesné použití. Je součástí rodiny Veca Kódů, která patří do širšího kolektivu
Plamenných Kódů. Tyto kódové symboly jsou živoucí vědomé bytosti nesoucí elektro-tonální
programy kristovské matematiky pro Božskou Předlohu 15-ti Dimenzní anatomie makro- i mikro-
světa (vesmírů a jejich obyvatel) původního Prvotního Stvoření. Tyto kódy jsou silové energetické
kreační nástroje. Bi-Veca se vztahuje k vibrační úrovni Hustoty HU4, jejíž zvuková signatura (sonic
translation, tonal signature) je: Mu A' Va [mů é vá], což je také jméno kódu. Pro aktivaci kódu se

 

Původní lotosové okruhy

používá vokalizační sekvence (aktivační mantra): Ma ha ra' ta Mu A' Va [ma ha ra ta mů é vá].
Výraz 'maharata' vyjadřuje Tri-Tonální (na Tri-Veca kódu založenou) strukturu Prvotního Proudu
Životních Sil či Živoucího Světla Božského Zdroje, které tuto úroveň Stvoření vytváří a energeticky
napájí a vyživuje (D-12 Maharická frekvence). Tento Proud obsahuje 3 z 15-ti Paprsků Ekaši: Ma'a
(D12), Hara (D11), Ta'a (D10), což dohromady dá: maharata. Bi-Veca nás propojuje se Zdrojem a
polem Prvotního Světla Keerasha a kóduje úroveň HU-4 (Dimenze D10-12), Vyšší Já Krist-Avatar.
Bi-Veca se používá pro různé účely. Jako Manifestační Kód, jehož pomocí se skalární předlohy
záměru (vize toho, co chci vytvořit) vkládají do osobního genetického DNA templátu za účelem
jeho naprogramování, neboť tvorba je pouhá manifestace našich niterných obsahů a měla by být
plně vědomá a řízená. Lze se také naučit jak 'od-tvořit' (dis-create) nepovedené či nežádoucí věci,
které jsme udělali: vytvořili. Jako Projekční Kód, který umožňuje vyslat část vědomí do HU4 a
kontaktovat tamní rasové linie Elohi, které jsou s ním spojeny, či se dostat do časových zón
(skutečné) Vnitřní Země v Ecka úrovni. Jako nástroj pro energetické léčení Radiálního Těla, např.
rozpouštění implantů Jehoviánských Pečetí. Jako nástroj pro ascenci, kdy se používá jako Klíč pro
aktivaci Pečetních Zámků na Hustotních Hova Tělech a Radiálních Tělech, pro aktivaci Těl
Plamenných, apod. Toto jsou příklady jeho přirozeného použití.


* Tri-Veca. Příbuzným symbolem je Tri-Veca Kód. Funguje podobně jako Bi-Veca, je vystavěn na
geometrii trojité Vesica Piscis, reprezentuje Božskou Trinitu:
Duch: Zdroj, nepolární ManU Pole, částice vědomí PKI, horní centrální buňka - Modrý Plamen,
Matka: polární EirA Pole, částice vědomí PCM, pravá dolní buňka - Fialový Plamen,
Otec: polární ManA Pole, částice vědomí PKI, levá dolní buňka - Zlatý Plamen.
Obraz Trinity je v kódu statický, jako rovnostranný trojúhelník. Tri-Veka je však věčný živoucí
fázový generátor a neustále cykluje jako partiki částice: horní buňka se vnitřně polarizuje a vyšle ze
sebe ven do stran dvě spodní, ty sjedou po kružnici dolů, kde se setkají, spojí, depolarizují a vrátí se
zpět do Zdroje. Tak se udržuje Stvoření v existenci. Tri-Veka nás propojuje se Zdrojem a polem
Prvotního Zvuku Khundaray. Kóduje úroveň HU-5 (Dimenze D13-15), Vyšší Já Rishi. Název kódu
je Ha' Sha [ha šá], což je audio překlad tonální signatury hustoty HU-5 reprezentovaný Tri-Veca
kódem. Aktivační sekvence kódu je Kee' Ra ShA Ha' Sha [ký ra šé ha šá]. Viz Obrázek Bi-Veca a
Tri-Veca Kódu. Více info o Veka Kódech je např. v textu Keys for Mastering Ascension: The Veca
Consciousness Codes.

Jsou však případy hrubého zneužití Bi-Veca kódu v Dravčích technologiích anti-Kristovského

Druhotného Stvoření. Symbol je poškozen vyjmutím jeho jádra, což je enkrypce zvaná Astura Kód

obsahující důležitý Bod Trans-Harmonické Konverze (Trans-Harmonic Conversion Point), která
mu dává napojení na Zdroj a jeho kristovskou sílu. Výsledkem je dnes známý tvar dvou prázdných
protínajících se kružnic. Tento symbol smrti se používá jako okovy (energetické blokační Jařmové
Pole, Harness Field), kdy se vesica nasazuje na živoucí pulzní generátory, jejichž funkci zablokuje
(např. u Monády). Tento zásah se pak označuje jako Mutace Vesica Piscis.

 

Monáda

Přirozená Monáda je složena ze 4 ks do kříže spojených Tri-Veca fázových generátorů Živoucího
Světla. Tyto čtyři Tri-Veky neustále a synchronně pulzují: fázují podobně jako Partiki částice.
Monáda stahuje Prvotní Proudy Životních Sil od Zdroje, pumpuje je do Manifestace a po použití je
zase vrací do Zdroje na regeneraci. Je-li zobrazena v této tzv. Rušej (Reuche) konfiguraci (má 4
sady Tri-Veca buněk), vnitřní kruh má 4 buňky a vnější kruh 8 buněk. Pulzace Monády vytváří
otevřené a na Zdroj napojené původní tří-směrové toky Životních Sil zvané Toky Yan-Yun (+/-),
dle svého tvaru zvané Křídla Motýlí (Butterfly Wings). Viz Obrázek Monády a Yan-Yun Toků.
Toho poškozením je dnes známá reverzní plochá monáda yang-yin(g), která v sobě disipačně
protáčí BEASTEem uchvácené, od Zdroje odtržené a metatronicky překódované proudy mrtvého
světla. Typické je, že tato sestava je sama v sobě uzavřená, nemá jasný společný střed a polarity se
vzájemně dokolečka honí, místo aby se prolínaly a prostorově expandovaly ven a kontrahovaly
zpět, tj. přirozeně cyklicky dýchaly. Jsou to symboly smrti.


Živoucí monáda se zmrtví nasazením blokace vesica na dvě spodní cyklující buňky Tri-Veky, které
zachytí právě v momentě, kdy dočasně prochází stavem Bi-Veka konfigurace a zmrazí je v této
jedné fixní pozici, aby nemohly fázovat. Potom se tato zamrzlá dvojice odřízne od centrální horní
buňky, která má napojení na Zdroje skrze ManU Pole. Takto znásilněná a ochrnutá Monáda pak
generuje proudy bi-tonálního Mrtvého Světla (Dead Light). Na těchto poškozených geometriích a
jejich energiích lze vystavět celá realitní pole a napájet jimi padající vesmíry i jejich bytosti (jsou to
zreverzované Paprsky Ekaši). Smyslem Mutace Vesica je zablokovat přirozené fázování Božské
Triády zvané Tri-Veca Kód. Normální funkce Zdroje je, že z jeho neutrality (ManU pole Boha) se
vytvoří 2 přirozené polarity: pasivní (EirA) a aktivní (ManA). Ty spolu tvůrčím způsobem
interagují a pak se zase sjednotí. Toho poškozením je vynechání Boha z tvůrčí hry, odstraněním
horní buňky ManU. Dravci mají přístup pouze k odtrženým polarizovaným proudům, které podle
svého ještě poškozují a programují. Více info o Monádě: text Introduction to the Monad.

Na pokřivené či zneužité geometrii je vystavěno nepřeberné množství mutačních struktur uměle
vložených jako energetické implanty do naší přirozené ID anatomie. Jsou na ní vystavěny chrámy

všech náboženství a duchovních směrů, které slouží jako antény a vysílače frekvencí PIN-ových
sítí. Jsou na ní vystavěna celá města, která slouží stejným způsobem, jako velké fyzické troj-
rozměrné symbolové kódy pro kotvení a distribuci reverzních energií do regionů a jejich životních
polí a pro programování Chrámového Komplexu Země. Význačné stavby jsou silové vodiče
energií. Např. Paříž je typický vlnovod frekvencí Modrého Meče, její široké a dlouhé třídy a brány,
Eiffelova věž, aj. konstrukty (zejm. všechny výškové stavby planety). Stejně tak jiná historická
města a turisticky propagovaná místa, jsou pokryta hustou sítí reverzních frekvencí. Dalším
příkladem je tandem Brusel-Haag. Je třeba si uvědomit, že každý symbol kóduje. Proto byly v
období asi 10 tis. let BC Dravci založeny Tajné Mystické Společnosti, včetně Svobodných Zednářů,
jejichž úkolem bylo povrch planety infikovat reverzními stavbami, coby místními filiálkami PIN
sítí. Je to jako cévní řečiště, aby se do každého města, městečka, vesnice, ba i samoty, dostaly
příslušné černo-děrné energie a oběti si to ještě sami zaplatily a dělaly na to sbírky - Zlo je geniální.
Aby v každé české chaloupce byl nějaký ten křížek a v každé asijské chatrči svastika. Tyto staré
náboženské symboly mají základ ve vesmírných konfiguracích předloh našeho Ecka-Veca systému
a vyjadřují jejich stávající a budoucí žádoucí konfiguraci jejich Kathara Mřížek, která by vedla do
stavu reverzu a pádu. Jsou to skutečné vesmírné symboly zla a smrti, které bylo nutno implantovat
do lidských tradic, abychom této evoluční cestě nevědomky napomáhali (podobně jako scénář
Janovy Vize). Pár příkladů. Symboly WeseDraku (Drakoniánci): Pentagram (dobře známý v magii),
Svastika (různé verze, kolmá i šikmá, vztahují se k různým fázím našeho pádu), Meč špičkou
nahoru ↑ (= obrácený kříž, Spire of Destiny, symbol technologie Kopí Osudu). Symboly WeseDaku
(Anunnaci): Meč špičkou dolů ↓ (běžný kříž, symbol smrti, který symbolizuje usmrcení Krysta v
nás pomocí frekvencí Modrého Meče generovaných BEAST technologií), Zednářské Kružidlo
(Sextant, souvisí s mutací Sextantového Štítu), Srp a Kladivo, Islámský Půlměsíc.

 

Rovnost a Nerovnost


V souladu se Zákonem Jednoty, na té nejvyšší úrovni, v tom základním ohledu, jsou si všechny
stvořené věci naprosto rovny. Bůh miluje všechny věci naprosto stejně, bez rozdílu, bez ohledu na
to, zdali jsou dobré či zlé. Obojí je Bohem dovoleno a obojí je Bohem stejně přijímáno. Tady je
místo pro ne-souzení. Padlou bytost netřeba soudit jako špatnou, protože padla. Není správné soudit
bytost. Je však možné a vhodné soudit (posuzovat, hodnotit) její konání, které může být dobré či
špatné, při vědomí relativity těchto pojmů, jak nahlíženo z naší omezené perspektivy. Cílem toho
však není dát na něco nálepku, ale naučit se rozlišit (= diskriminovat) mezi konáním harmonickým
a dis-harmonickým, jak u sebe tak u jiných. Abychom se z toho poučili a snažili se rozvíjet to prvé
a nepodporovat to druhé. Je např. nutné zavčas posoudit (rozeznat, vyhodnotit) nebezpečné
agresivní chování jiných bytostí, abychom se mu dokázali vyhnout nebo se mu účinně ubránit.
Ve všech ostatních ohledech si stvořené věci rovny být nemusí a také nejsou. Každá stvořená věc je
zcela jedinečná a neexistuje jiná přesně taková. Každá věc má své unikátní Božské rodné číslo v
jádrové energetické enkrypci své Identity, aby byla ve Stvoření pestrost. Věci se vzájemně liší ve
všech možných vlastnostech. A je to tak v pořádku, aby zde byla různost a individualita projevu.
Vnímání rozdílů a nerovností je v pořádku. Je to naše přirozená reakce na různorodost Vesmíru.
Jejich posuzování by mělo být spíše didaktické: líbí se mi to, může to být pro mě vzorem a pozitivní
motivací. Naopak, tohle se mi nelíbí a nechtěl bych to dělat, nebo tak dopadnout a skončit. Je to
jako dívání se do velké výlohy, na velikou scénu, ze které se mohu inspirovat, s tím, že vím, že
všechny ty role, co tam vidím, jsou v tom nejvyšším smyslu, z pohledu Boha, stejnocenné.
Pro mě už tak stejnocenné nejsou a ani být nesmí. Musím přesně rozlišit, kde je se mnou
kompatibilní a kdo ne. S kým chci žít a s kým ne. Kdo je vyslanec dobra a kdo zla. A podle toho se
zařídit. Toho prvního mohu přátelsky přijmout. Toho druhého musím rychle odmísit: ochranná
xeno-fóbní reakce. Falešné nerozlišování a rovnost dobra a zla jsou pouze triky Dravců. Abychom
nedokázali zlo rozpoznat, nedokázali mu čelit a přijali zlo jako něco normálního či dokonce
nutného ba obohacujícího. Pojem xeno-fóbie vyjadřuje postoj opatrnosti vůči neznámým věcem,
což je zcela normální a správný postoj člověka poznávajícího svět. Vůči tomu co neznám jsem

přirozeně opatrný. Je to základní lidský instinkt, který mi umožňuje přežít. Pokud někde uvidím
sklenici nějaké neznámé kapaliny, tak ji hned nevypiju, protože nevím co to je. Pokud potkám
nějaké neznámé zvíře, tak mu nebudu hned strkat ruce do tlamy, abych zjistil, jestli si vyčistilo
zuby. Pokud potkám neznámého člověka, tak se mu hned nebudu vrhat kolem krku, protože nevím,
co je zač a jaké má úmysly. Pokud na moje území (můj přirozený životní prostor, který je mým
domovem a je vymezen jasnou oficiální hranicí) vnikne někdo cizí, tak se s ním nezačnu kamarádit,
ale zachovám si odstup, zjistím co tady chce, případně ho odtud vyhodím a v případě agrese ho
okamžitě zlikviduji, rychleji než on mě.

 

Xeno-fóbie je zcela přirozený a životně důležitý instinkt, imunitní reakce na neznámou či dokonce

cizorodou a škodlivou věc. Je to ochranná a obranná reakce, kterou je třeba důkladně kultivovat a

trénovat. Takto reaguje zdravý imunitní systém člověka i celého Stvoření na nebezpečí či nákazu a

brání se svému poškození a zničení. Pokud někdo svévolně naruší přirozenou hranici jakékoli jiné věci

(buňka, orgán, člověk, rodina, rod, národ, rasa, kultura, civilizace, planeta, solár, galaxie, vesmír, aj.),

musí počítat s tvrdou obrannou reakcí vedoucí až k jeho likvidaci (viz infekce a naše bílé krvinky).

To je Zákon Stvoření. Každá věc má právo na život a povinnost bránit svou existenci a použít k tomu všechny

prostředky, co má k dispozici.

 

Kdo je dál a kdo je výš?


Není rolí velkých a malých. Jsou pouze role zahrané dobře či špatně. Pokud opice zahraje svoji
opičí (zvířecí) roli na 100% a člověk svoji (lidskou) roli jen na 50%, tak opice vyhrála a je evolučně
dále. Základní energetický rozdíl je ve dvou věcech:
1. V míře dosažené vibrace (kam až jsem vylezl po ascenčním žebříku).
2. V míře dosažené mravnosti (jak čistý jsem a kolik kristovského kódování v sobě nesu).
Mezi těmito dvěma kritérii NENÍ žádný přímý vztah. Proto buďme opatrní na tzv. 'bytosti světla a
lásky'. Většinou to jsou démoni z maličko vyšších vibračních úrovní, kteří se nám lidem jeví jako
světlo (obv. HU-1,2). Ale jejich záměry rozlišit nedokážeme. Proto nás ovládají. Protože ve všech
ostatních ohledech si stvořené věci rovny nejsou, je nutno být opatrný při formulaci pochybných
zákonů rovnosti. Démoni chtějí, aby každé konání bylo rovno-cenné, tedy i to jejich. Proto tvrdí, že
dobro a zlo jsou dvě strany téže mince a jedno bez druhého nemůže být, což je zjevná nepravda. Je
zcela jedno, jak kdo je duchovně vysoko. Důležité je, kolik morálky v sobě má, kolik jí každý den
žije a skrze sebe manifestuje a do svého okolí vyzařuje. Přirozený duchovní postup je mravností
podmíněn. Vady charakteru jsou poškození našich energetických těl na hlubokých úrovních. Je
třeba je najít, pochopit, přijmout a odstranit: vyléčit adekvátní metodou a uzdravit láskou.

 

Energie: dávám či beru?


Protože vše co bylo stvořeno, ať padlo či nikoli, chce žít, musí někde brát životní energii. Kdo je na
cestě vzestupu a na této cestě se udržuje, má ji od Zdroje v neomezeném množství. Je omezen
pouze svou vlastní kapacitou, kolik jí dokáže do sebe přijmout, pojmout, vstřebat, zpracovat. Asi
jako auto co přijede k benzínové pumpě, pokud má nádrž na 10 litrů, dostane deset, pokud má nádrž
na 20, dostane dvacet, atd. Kdo je na cestě pádu a od Zdroje se odpojil či byl odpojen, tak ji musí
hledat jinde a někomu ji krást. Padlé bytosti a rasy ve velkém kradou tuto energii celým částem
živoucích vesmírů, na všech úrovních. Jsou to vesmírní teroristé a vampíři. Jimi dobyté části
vesmírů jsou násilně odpojeny od Zdroje a jdou do pádu cizím zaviněním. Provádějí to velice
promyšlenými způsoby, pomocí silných technologií a chytrých ideologií.

 

Hologram: posiluji či vyžírám?


Původní bytost je dokonalým vodičem energetických proudů Zdroje, které skrze ni neustále
protékají, udržují její existenci a přitom se trochu unaví, sníží svoji vibraci, kvalitativně zdisipují,
zdegradují. Energie se neztrácí, pouze se mění vibrační hodnota proudů. Pokud ta poklesne pod
určitou úroveň, tak již nemůže podržovat existenci životních polí. Proto se vrací do Zdroje na
regeneraci. Můžeme si představit, jako že se v našem světě jakoby elektro-magneticky depolarizuje
a proto protéká paralelním světem, aby se tam zase nabila.

Taková bytost je věčná a tudíž i nesmrtelná. Takové bylo i původní Andělské Lidstvo. Měli jsme
speciální orgány, které zachytávaly tyto proudy a proměňovaly je na vše, co fyzické tělo potřebuje
ke své existenci. Byli jsme živi vzduchem, resp. jemnou energií světla. Fungovali jsme jako antény
a vodiče a skrze sebe stahovali proudy Životních Sil ze Zdroje do našeho planetárního prostředí,
čímž jsme pomáhali vyživovat náš planetární Hologram. Čím je bytost vibračně výš, tím silnější je
vodič a může více prospívat svému okolí.


Jak pokračoval náš pád a mutace, tak jsme toho přestali být schopni a museli jsme se živit hrubo-
hmotnou stravou: fyzickými, hmotnými věcmi, které se manifestují v našem realitním hologramu.
Reverze rychle pokračovala a začali jsme požírat své spolu-bytosti na stále vyšších a vyšších
úrovních vývoje, říše minerální, elementální, rostlinná, živočišná. Dnes již jsme ve svém
kanibalizmu tak daleko, že v rámci živočichů požíráme i savce, kteří patří do naší nejbližší a
nejvyvinutější biologické rodiny. Týráme, vraždíme, vaříme a pečeme své spolužáky z téže Třídy
(Říše: živočichové, Kmen: strunatci, Podkmen: obratlovci, Třída: savci). Odtud je již malý krůček k
tomu začít požírat lidi. Vzájemné požírání se lidí v rámci kontrolního dogmatu konkurence již
existuje. Jsme pod vlivem názorového implantu, že příroda a jiné bytosti jsou levnou surovinou a
rychle obnovitelným materiálem pro sobecké účely člověka: maso na sežrání, kůži na bundu, hlavu
jako trofej a kopyta na klíh a na maggi. Naše velkochovy připomínají atlantské a nibiruánské lidské
farmy, kde však nešlo o klíh a maggi, ale o DNA a Celestalin. Jak dole tak nahoře: člověk ku zvířeti
= dravčí ET ku člověku.


Každá věc, co se v naší planetární realitě manifestuje (fyzicky projeví, zhmotní), představuje určité
kvantum energie zahuštěné do hmoty. Každý hologram má určitou energetickou kapacitu, kolik
věcí unese. Všichni se původně živili energií Zdroje, která skrze ně neustále protékala. Když to už
nemohli dělat, byli odpojeni od Zdroje, tak začali požírat energii z věcí ve svém okolí, aby přežili.
To se dělo na úkor vlastní vnitřní energie hologramu, který tím slábl, poškozoval se, odpojoval od
Zdroje a šel do pádu. Takhle tedy lidé a další pozemské bytosti pomáhají naší planetě do pekel. Čím
výše vyvinuté formy se požírají, tím větší škoda se způsobí, protože představují větší kvantum
energie. Tím dříve dojde k pádu. Andělské Lidstvo nebylo původně zkonstruované jako smečka
zabijáků a mrchožroutů. Skutečný Bůh, jehož obrazem jsme, také není zabiják a mrchožrout. Je
krásné, že naše pradávná paměť se pomalu probouzí a lidé se opět začínají zajímat o pranické
techniky (brízitarijáni, dechožrouti, vzduchojedi). Pozor však na zdroj a kvalitu energií, na které se
přitom napojujeme.

 

Nahoru nebo dolů


Přirozený vývoj původních bytostí vede skrze expanzi vědomí v rámci svých Evolučních předloh,
postupnou aktivaci DNA vláken a integraci svých různých částí, aspektů Já rozesetých po různých
Hustotách. Jsou tam ukotveny v různých časových cyklech a prožívají tam své současné (paralelní,
simultánní) inkarnace. Dostaly se tam při prvotním štěpení naší Identity, našeho Nejvyššího
Vyššího JÁ. Když toto JÁ vibračně poklesalo od Zdroje dolů, do sfér manifestovaných inkarnací,
tak se postupně rozprskávalo na stále menší a menší kousky. Je to jako když se větví strom a z jeho
kmene se oddělují stále tenčí a tenčí větve, které nesou stále menší a menší kousky jeho identity. Po
splnění svého poslání a získání zkušeností v daných sférách se v procesu ascence všechny ty naše
různé kousky já zase slepují dohromady a integrují se přes stále vyšší vibrační úrovně (Hustoty),
směrem ke Zdroji, až se z nich zase poskládá to Nejvyšší JÁ. Aby tyto procesy mohly proběhnout,
je třeba mít celou svou bio-spirituální anatomii v naprostém pořádku (ohnutý klíč se do zámku
nezastrčí a když ano, tak se tam neotočí).


Nepřirozený vývoj vede skrze zablokování procesu ascence, zpětného návratu domů ke Zdroji,
pomocí poškození energetické anatomie (předloh). Není možné provést integraci svých vyšších
aspektů. Kousky našich 'já' zůstávají viset zachycené v daných vibračních úrovních, jakoby zaseklé
či zakouslé, odkud se nemohou dostat ven a nahoru. Tam jsou sloveny do reverzních energetických
sítí trpělivě vyčkávajících Dravců, na které naše poškozené předlohy naváží. Svoji kořist pak vysají,
podobně jako pavouk. Pavouk je pěkným příkladem dravčího chování. Kdopak ho asi do
planetárních předloh Země naprogramoval, aby se tu mohl manifestovat? Stejně jako všechna

stvoření parazitující a škodící ostatním (jedovaté a krvesajné druhy, přenašeče nemocí, smrtící
mikroby a viry). Nic nevzniklo samo od sebe. Všechno musel někdo vytvořit. A Strážci to jistě
nebyli. To samé se děje stále. SVS nechá vytvořit novou nemoc, někde ji otestuje a ukáže její
hrůznost, pak tím postraší celý svět, ten vrhne miliardy na výzkum léků, které už korporace dávno
mají (nikdy neuvolní jed, na který nemají protijed), farma-koncerny předstírají, že za obrovské
dotace něco vyvíjí, za peníze národních vlád pak své produkty masově prodají, vlna nemoci
ustoupí. Výsledkem je likvidace části populace, poškození zdraví další části, stav strachu a stresu
pro všechny a miliardy na kontech korporací a SVS pro další projekty NWO.


Jsou dvě cesty jak porazit lidskou imunitu. Jednak ji zvenčí silově paralyzovat, tj. zlikvidovat její
obranný systém, jak na fyzické (vakcíny, medikace, potraviny, drogy, genetické manipulace, atd.)
tak energetické (stres, nejistota, negace, reverze, atd.) úrovni. Druhak skrze ni tiše a
nepozorovatelně projít. První cesta je již dost profláklá, proto se svět zaměřuje na tu druhou. Toto je
skutečnou motivací současného vědeckého zaměření na nano-bio-technologie. Jde o to najít
postupy, jak do lidských těl adresně dostat (implantovat) cizorodé částice (molekulární zářiče,
mikročipy). Takové částice jednak v přírodě neexistují (jsou na molekulární úrovni vyrobené a
naprogramované v laboratořích) a druhak by se do přesných cílových míst těla samy nikdy
nedostaly (jde o energetická centra, která budou programována na molekulární úrovni).
Příkladem reverzního zářiče je nepřirozená molekula fulerenu (bucky-ball) objevené r. 1985. Je to
sférická symetrická molekula uhlíku tvořená 60 atomy uhlíku (kulový mnohostěn složený ze 12
pěti-úhelníků a 20 šesti-úhelníků). Označuje se jako C-60 a často se používá v nanotechnologiích.
Je to neobvyklý útvar, který má zvláštní vlastnosti. Z energetického hlediska, jako prostorový
symbol, anténa, zářič, generuje pole reverzních frekvencí, které poškozují a blokují funkce našich
předloh. Do naší ID anatomie byl tento cizorodý geometrický engram, jako energetický konstrukt,

uměle vložen do klastru Eiradonových Buněk, což je soubor 8-mi prvotních Božských Buněk
Radon generovaných fázováním Monády v průběhu Prvotního Stvoření pro pásmo D3. Tento
metatronický implant tam vytváří jařmové pole reverzního radiačního matrixu (Bucky Ball C-60
Implant Radiation Harness Field), které blokuje funkci energetických center Nadra Buňky a Nadra
Klíče ukotvených do centrální trubice v úrovni chodidel. Radon buňky patří do složitého komplexu
výstavby Kristalového Těla, který slouží jako energetické rozhraní propojující naše PCM částicové
Atomické proudy a naše Ethos Etherické předlohy. Jsou napojeny na Yan-Yun cirkulační toky a
Axiatonální a Meridiánové energetické linie. Nadra centra pracují v pásmu D0.5-1.5 a nesou
magnetickou bázi Adora Plamene (spodní tón, CCW). 

Je mnoho příznaků toho, že dané realitní pole a jeho bytosti jsou na šikmé ploše a jedou dolů.
Několik typických ukazatelů je zde zmíněno. Soutěžení a konkurence je naprostým protikladem
(anti-tezí) Zákona Jednoty, který hlásá Princip Spolupráce jako základní paradigma vztahů mezi
všemi stvořenými věcmi. Ovládání je důsledkem soutěže a existuje ve všech formách a projevech,
hmotných i nehmotných. Strach je klíčový aspekt ovládání, protože působí integrálně a současně
paralyzuje všechny úrovně našich bytostí, trvale stresové prostředí. Nejistota je hlavní nástroj pro
vytváření strachu. Práva bez povinností a zodpovědnosti. Práva všech na všechno a zodpovědnost
nikoho za nic jsou neklamným znamením pádu. Je to jako kdyby se z kosmických zákonů ponechal
pouze Zákon Jednoty (co konání bytostí neomezuje) a vygumovaly se Zákony Vyrovnání a
Zachování (které konání omezují a trestem napravují, aby nedošlo k poškození celku).
Parazitizmus. Je to jako když zahradník hnojí plevel. Pokud to dělá nevědomě, tak je to idiot. Pokud
to dělá vědomě, tak je to zločinec. Každá bytost ve Stvoření má možnost nějakým způsobem
přispívat společnosti, ve které žije a od které bere. Je to její povinnost. Pokud to záměrně nedělá, je
to bytost plevelná a musí se odstranit. A dále všechny dobře známé negativní aspekty našeho
planetárního prostředí projevující se ve všech oblastech lidského života, vedoucí k celkové

destrukci jedince i společnosti. Pokud se tedy některé z těchto Příznaků Pádu objevují ve vašem
planetárním hologramu, tak asi nejste inkarnováni na plně kristovské planetě.

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení