Panel uživatele

Hologram bytí

Věci ve stvoření


Zákony Stvoření jsou jednotné a harmonické. Jsou úplné a bezesporné. Opakují se v různých
obměnách na mnoha různých úrovních. Jsou analogické a sobě-podobné. Stejně jako matka tvoří
své dítě, tak i Zdroj tvoří své děti. Vše stvořené jsou jeho děti. Jejich tvůrčí program je dán
záměrem Zdroje. Ten určuje jejich základní poslání - co to vlastně bude? Může to být cokoli - vše
co existuje jsou živoucí vědomé bytosti. Aby se to z lidského pohledu lépe chápalo, můžeme si
představit, že zde máme dvě základní kategorie stvořených Věcí-Bytostí: Místa a Lidi.


1. Místa jsou realitní pole, životní prostory, kde se dá žít.
2 Lidi jsou jejich obyvatelé, tedy všechny životní pole, formy a druhy, které tam žijí.


Do první škatulky patří např. tyto věci: kosmos, vesmír, galaxie, solární systém (sluneční soustava,
solár), hvězda, planeta, kontinent, krajina, skála, moře, řeka, les, apod. Do druhé škatulky patří
např. tyto věci: pole vědomí obývající ty nejvyšší kosmické vibrační úrovně, vysoké inteligence
bytující ve vibračních dálavách vesmírů, vesmírné mimozemské rasy obývající části vesmírů a
vytvářející pokročilé civilizace v jejich galaxiích, rasové genetické linie obývající solární systémy,
planetární biologické druhy oživující povrchy planet (člověk, zvířata, rostliny, minerály, apod.) a
také jejich nitra a atmosféry. Ty dva druhy Věcí-Bytostí, tedy Místa a Lidi, jsou vlastně docela
stejné a záleží jen na úhlu pohledu. Z pohledu atomu a molekuly je bakterie jejich životním
prostorem a oni jsou jeho obyvateli a součástmi. Z pohledu střevní bakterie Escherichia coli nebo
tělesné buňky je člověk jejich životním místem a ony jsou jeho obyvatelkami. Z pohledu člověka je
planeta jeho životním místem a on je jeho obyvatelem. Z pohledu vesmíru je planeta jeho
obyvatelkou a on je jejím životním prostorem. Z pohledu kosmu je malý vesmírek jeho obyvatelem
a on je jeho životním prostorem. Z pohledu Zdroje to jsou všechno jeho Děti, které bezpodmínečně
miluje.

 

Hologram Bytí

Všechny stvořené Věci jsou děti jednoho Zdroje. Všechny jsou stvořeny podle jeho záměru, pomocí
tvůrčího (kreačního) programu KRIST-Kód. Všechny jsou stvořeny z jeho látky, cíleným
zahuštěním jeho vědomé energetické substance. Všechny se nachází uvnitř něj. Celé Stvoření se
nachází uvnitř Pole Vědomí Boha-Zdroje (Pole Ah-Yah), též zvané Moře snů (Sea of Dreams).
Stvoření tam vytváří maličký ostrůvek strukturovaného bytí (Pole EFFI) uvnitř nekonečného
oceánu Boží Mysli. Manifestovaná, vnějšně projevená, část Stvoření se také nazývá Tělo Boha.
Ten maličký ostrůvek má tvar obrovského, gigantického makroskopického hologramu, mnoha-
rozměrného obrazu virtuální reality, ve kterém je naprogramováno a zobrazeno vše, co ve Stvoření
může být a co se ve Stvoření může stát. Celé Stvoření je dopředu dáno. Existuje jako jeden jediný
dopředu hotový a neměnný statický nehybný celek, obrovský Světelný Krystal Vědomé Energie
Zdroje. Je to Hologram Bytí. Tento hologram je manifestační arénou. Do ní se promítají realitní
pole (životní prostory a místa), do kterých jsou pak vysíláni jejich obyvatelé (životní pole a formy),

1 Pro představu, lidské tělo má asi 1011 buněk a lidské střevo obsahuje asi totéž množství bakterií střevní mikro-flóry. Je
zřejmě, že bakterie musí být menší než buňky tělesné, protože jinak by se do člověka při stejném počtu nevešly.

aby společně existovali, společně se vyvíjeli, spolu-pracovali a spolu-tvořili, měli z toho radost a
sbírali zkušenosti a sdíleli je. Ten hologram má velkou část, která je naprogramovaná na dobro. Má
však také malou část, která je naprogramována na zlo.


Každá stvořená Věc-Bytost se skrze tento před-definovaný hologram pohybuje, asi jako když
poutník prochází krajinou. Poutník má dojem, že se kolem něj krajina pohybuje a míhá a má dojem
změny a pohybu v čase. Ale není tomu tak. Je to jenom způsob jeho vnímání (percepce), který v
něm tento dojem vytváří. Svým záměrem si volí cestu skrze hologram, v rámci svých před-
definovaných vývojových cyklů, do nichž je usazen. Svým vědomím nasvěcuje ty jeho části, kde se
právě nachází. Ty nasvícené části pak sám vidí. Promítají se mu jako jeho realita, pro něj
hmatatelná skutečnost, uvnitř které se nachází. Je to jako když jeskyňář prochází temnou jeskyní a
vidí právě to, na co si posvítí svou baterkou. Ta jeskyně se nehýbe. Hýbe se on a jeho baterka.

 

Stvoření jako promítačka


Hologram bytí funguje podobně jako promítačka. Máme zdroj světla (energie), lampu (žárovku),
obrázek (diapozitiv), optický systém (čočky) a promítací plátno (stínítko). Proud vědomí Zdroje,
který oživuje člověka, je zdrojem světla, který napájí lampu jeho osobního vědomí. Každá bytost v
sobě má určitou maličkou část toho celého velkého hologramu, jeho mikroskopickou kopii, která se
jí týká a která obsahuje vše, co tato bytost vůbec může prožít. Jiné osudy může prožít galaxie a jiné
třeba krtek. Tato osobní část hologramu je úplná sada obrázků do projektoru a obsahuje všechny
možné stavy a situace, které může daný člověk v rámci dané existence prožít. Ani jeden obrázek
tam nechybí a ani jeden tam nepřebývá. Podle svého záměru, motivace svého konání, síly vůle a
chtění a svého aktuálního vibračního stavu, ve kterém se právě nachází, na základě principu
energetické vibrační rezonance, si z té sady vytahuje právě ty obrázky, které s ním v tom okamžiku
nejvíce souzní. Tyto obrázky-záměry se pak automaticky promítají světlem lampy jeho osobního
vědomí do jeho okolí. Proud vědomé energie prochází skrze složitou soustavu energetických čoček
jeho ID anatomie a na projekčním plátně jeho osobního hologramu vytváří realitu jeho filmu života.
Tímto způsobem člověk manifestuje (uskutečňuje, realizuje, zhmotňuje) své vnitřní energetické
obsahy a vytváří si z nich jím prožívanou skutečnost, kterou vnímá jako sekvenci jím zvolených
obrazů. Každý člověk je vlastně velice výkonný manifestační stroj. A ten poslední obrázek, který si
tam dá před spaním, se mu bude promítat do snu.

 

Hologram osobní a planetární

Ve skutečnosti se jedinec nachází nejen ve svém osobním hologramu, ale současně je zanořen
(zasunut, jako matrjošky) i do hologramů všech vyšších stupňů, které vytváří jeho okolí a výrazně
omezují a modifikují jeho manifestační moc. Je součástí všech vyšších celků, se kterými je
energeticky propojen. Proto jejich hologramy spolu-vytváří jeho životní realitu. Jsou to např. tyto
hologramy životních polí: mezilidské vztahy, rodina, rod, národ, rasa, biologický druh,
mimozemské rasy a inteligence, které tento planetární druh vytvořily a jim nadřazená kosmická
pole vědomí. Ale jsou to také hologramy životních míst (realitních polí): planeta, na které je jedinec
inkarnován, její solární systém, galaxie, vesmír, kosmos. Vzájemné působení funguje na obě strany:
tam i zpátky. Hologram okolí ovlivňuje jedince, který v něm žije jako ve své větší realitě (kontextu,
rámci). Jedinec působí na své okolí tím, že do něj promítá obsahy svého osobního hologramu, čímž
své okolí pozměňuje. Díky Zákonu Jednoty je vše propojeno se vším. Vše je silně energeticky
provázáno se vším ostatním. Tato energetická pavučina je nesmírně silná a nelze z ní uniknout.
Vytváří samou základnu Stvoření, její společné energetické pole, jakýsi základní matrix či
podkladovou matrici - kanavu. Je to mnoho-vrstevnaté Pole Vědomí Zdroje, ve kterém je vše
obsaženo, z jehož substance je vše vyrobeno a do něhož jsou všechny hologramy ponořeny.

 

Hologram: útěk nebo překonání


Není cílem se z Hologramu Bytí nějak vyvléci, vyvázat a utéct. Jednak proto, že to nejde. Druhak
proto, že není kam. Třeťak proto, že to není smyslem existence. Smyslem bytí je vibrační vzestup a
expanze vědomí do takové míry, že do sebe postupně všechny ty různě velké a do sebe vnořené

hologramy pojme a obsáhne všechnu jejich životní zkušenost co v sobě mají vloženou. Když do
sebe pojme a prožije celý Hologram Bytí, tak se jím stane, stane se tím maličkým ostrůvkem uvnitř
nekonečného oceánu Pole Vědomí Zdroje. Může se do něj navrátit a rozplynout, při plném
zachování své identity. Je to plně vědomý návrat Domů. Může tam takto zůstat. Nebo se může vrátit
zpět do arény Stvoření, třeba aby tam někomu pomohl nebo tam někoho něco naučil.

 

Prolínaní hologramů - společný vývoj

Společné životní putování dvou partnerů fyzikálně znamená, že se oba nachází nejen ve svých
osobních hologramech, ale také ve větším hologramu společném, který ty dva osobní do sebe
pojímá a má ještě něco navíc. Základní poučka zde je nerovnice: 1 + 1 > 2, tedy jedna plus jedna je
více než dvě. V místě společných překryvů osobních hologramů vzniká nová kvalita, nový
realizační prostor, který obsahuje vše, co ti dva spolu mohou zažít a vykonat, ale co by žádný z nich
sám o sobě prožít nemohl. Vzniká zde prostor pro kvalitativně nové a nepredikovatelné kolektivní
či emergentní módy chování1. Znamená to také, že do tohoto společného energetického prostoru
oba kopírují a přenášení všechny energie z celého svého vývoje a ze všech hologramů jejichž
součástí byli a jsou, přes všechny časy a historie: rodiny, rody, kmeny, národy, kultury, rasy, apod.
Tam se zkopírovávají a kříží paměťové matrixy jejich evolučních linií. Tyto mocné a silně
nakódované energie pak před-určují a spolu-určují jejich společný vývoj. Toho obětí partneři často
jsou, zejm. pokud dojde ke zkřížení zcela nekompatibilních genetických linií a tradic. Výběr
partnera je velkou zodpovědností, protože uvádí do pohybu velké kolektivní energie, výsledkem
jejichž interakce bude zplozené potomstvo: božské či démonické? Dávejte si velký pozor na to, s
kým zkřížíte své geny!

 

Prolínaní hologramů - plození potomstva


Při každém pohlavním aktu si partneři do sebe vzájemně překopírovávají energetické programy
svých předloh a vzájemně se programují a kódují. To také bylo energetickým cílem nájezdných ras,
dobyvatelů, misionářů, masové migrace a dalších destruktivních aktů. Udržujme proto energetickou
čistotu naší sexuality. Tyto programy určují, jaká kvalita genetického materiálu (DNA) se ve
zplozenci fyzicky projeví (biologicky zmanifestuje). Projděte si pečlivě rodovou historii svých
partnerů, než jim otevřete svá biopole. Uvědomte si, že do vašich dětí bude vstupovat celý
energetický arzenál všech genetických linií, které stojí za vaším partnerem, se všemi problémy, co
tam kdy byly, po tisíce let zpátky i dopředu. Čas tady nic neznamená. Čas je simultánní a probíhá
všude současně. Že se něco stalo již dávno, to vůbec nic neznamená. Důležitý je energetický otisk,
náboj té události. Ona tady pořád je, je blíže, než si dovedeme představit, je těsně vedle nás, ale my
ji nevnímáme. Až přijde vhodná chvíle, tak se projeví. Stane se to, když se dostane do rezonance s
nějakou současnou událostí. Upřímné společné pátrání po chybách v evoluci obou partnerů a jejich
rodových linií je ta nejlepší ochrana. Nalezení vzájemných chyb, jejich pochopení, pojmenování,
nesouzení, přijetí a léčení má velikou moc. Takovéto společné léčení dokáže zázraky a může očistit
i celé rodové linie. Důvod je jednoduchý. Toto konání má podporu Zákona Jednoty, neboť je to
spolu-tvorba léčebného procesu. Vždyť přiznání chyby a snaha po nápravě je to nejpřirozenější.

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení