Hologram bytí

666

Věci ve stvoření


Zákony Stvoření jsou jednotné a harmonické. Jsou úplné a bezesporné. Opakují se v různých obměnách na mnoha různých úrovních. Jsou analogické a sobě-podobné. Stejně jako matka tvoří své dítě, tak i Zdroj tvoří své děti. Vše stvořené jsou jeho děti. Jejich tvůrčí program je dán záměrem Zdroje. Ten určuje jejich základní poslání - co to vlastně bude? Může to být cokoli - vše co existuje jsou živoucí vědomé bytosti. Aby se to z lidského pohledu lépe chápalo, můžeme si představit, že zde máme dvě základní kategorie stvořených Věcí-Bytostí: Místa a Lidi.


1. Místa jsou realitní pole, životní prostory, kde se dá žít.
2 Lidi jsou jejich obyvatelé, tedy všechny životní pole, formy a druhy, které tam žijí.


Do první škatulky patří např. tyto věci: kosmos, vesmír, galaxie, solární systém (sluneční soustava, solár), hvězda, planeta, kontinent, krajina, skála, moře, řeka, les, apod. Do druhé škatulky patří např. tyto věci: pole vědomí obývající ty nejvyšší kosmické vibrační úrovně, vysoké inteligence bytující ve vibračních dálavách vesmírů, vesmírné mimozemské rasy obývající části vesmírů a vytvářející pokročilé civilizace v jejich galaxiích, rasové genetické linie obývající solární systémy, planetární biologické druhy oživující povrchy planet (člověk, zvířata, rostliny, minerály, apod.) a také jejich nitra a atmosféry. Ty dva druhy Věcí-Bytostí, tedy Místa a Lidi, jsou vlastně docela stejné a záleží jen na úhlu pohledu. Z pohledu atomu a molekuly je bakterie jejich životním prostorem a oni jsou jeho obyvateli a součástmi. Z pohledu střevní bakterie Escherichia coli nebo tělesné buňky je člověk jejich životním místem a ony jsou jeho obyvatelkami. Z pohledu člověka je planeta jeho životním místem a on je jeho obyvatelem. Z pohledu vesmíru je planeta jeho obyvatelkou a on je jejím životním prostorem. Z pohledu kosmu je malý vesmírek jeho obyvatelem a on je jeho životním prostorem. Z pohledu Zdroje to jsou všechno jeho Děti, které bezpodmínečně miluje.

 

Hologram Bytí

Všechny stvořené Věci jsou děti jednoho Zdroje. Všechny jsou stvořeny podle jeho záměru, pomocí tvůrčího (kreačního) programu KRIST-Kód. Všechny jsou stvořeny z jeho látky, cíleným zahuštěním jeho vědomé energetické substance. Všechny se nachází uvnitř něj. Celé Stvoření se nachází uvnitř Pole Vědomí Boha-Zdroje (Pole Ah-Yah), též zvané Moře snů (Sea of Dreams). Stvoření tam vytváří maličký ostrůvek strukturovaného bytí (Pole EFFI) uvnitř nekonečného oceánu Boží Mysli. Manifestovaná, vnějšně projevená, část Stvoření se také nazývá Tělo Boha. Ten maličký ostrůvek má tvar obrovského, gigantického makroskopického hologramu, mnoha-rozměrného obrazu virtuální reality, ve kterém je naprogramováno a zobrazeno vše, co ve Stvoření může být a co se ve Stvoření může stát. Celé Stvoření je dopředu dáno. Existuje jako jeden jediný dopředu hotový a neměnný statický nehybný celek, obrovský Světelný Krystal Vědomé Energie Zdroje. Je to Hologram Bytí. Tento hologram je manifestační arénou. Do ní se promítají realitní pole (životní prostory a místa), do kterých jsou pak vysíláni jejich obyvatelé (životní pole a formy), 1 Pro představu, lidské tělo má asi 1011 buněk a lidské střevo obsahuje asi totéž množství bakterií střevní mikro-flóry. Je zřejmě, že bakterie musí být menší než buňky tělesné, protože jinak by se do člověka při stejném počtu nevešly. Aby společně existovali, společně se vyvíjeli, spolu-pracovali a spolu-tvořili, měli z toho radost a sbírali zkušenosti a sdíleli je. Ten hologram má velkou část, která je naprogramovaná na dobro. Má však také malou část, která je naprogramována na zlo.


Každá stvořená Věc-Bytost se skrze tento před-definovaný hologram pohybuje, asi jako když poutník prochází krajinou. Poutník má dojem, že se kolem něj krajina pohybuje a míhá a má dojem změny a pohybu v čase. Ale není tomu tak. Je to jenom způsob jeho vnímání (percepce), který v něm tento dojem vytváří. Svým záměrem si volí cestu skrze hologram, v rámci svých před-definovaných vývojových cyklů, do nichž je usazen. Svým vědomím nasvěcuje ty jeho části, kde se právě nachází. Ty nasvícené části pak sám vidí. Promítají se mu jako jeho realita, pro něj hmatatelná skutečnost, uvnitř které se nachází. Je to jako když jeskyňář prochází temnou jeskyní a vidí právě to, na co si posvítí svou baterkou. Ta jeskyně se nehýbe. Hýbe se on a jeho baterka.

 

Stvoření jako promítačka


Hologram bytí funguje podobně jako promítačka. Máme zdroj světla (energie), lampu (žárovku), obrázek (diapozitiv), optický systém (čočky) a promítací plátno (stínítko). Proud vědomí Zdroje, který oživuje člověka, je zdrojem světla, který napájí lampu jeho osobního vědomí. Každá bytost v sobě má určitou maličkou část toho celého velkého hologramu, jeho mikroskopickou kopii, která se jí týká a která obsahuje vše, co tato bytost vůbec může prožít. Jiné osudy může prožít galaxie a jiné třeba krtek. Tato osobní část hologramu je úplná sada obrázků do projektoru a obsahuje všechny možné stavy a situace, které může daný člověk v rámci dané existence prožít. Ani jeden obrázek tam nechybí a ani jeden tam nepřebývá. Podle svého záměru, motivace svého konání, síly vůle a chtění a svého aktuálního vibračního stavu, ve kterém se právě nachází, na základě principu energetické vibrační rezonance, si z té sady vytahuje právě ty obrázky, které s ním v tom okamžiku nejvíce souzní. Tyto obrázky-záměry se pak automaticky promítají světlem lampy jeho osobního vědomí do jeho okolí. Proud vědomé energie prochází skrze složitou soustavu energetických čoček jeho ID anatomie a na projekčním plátně jeho osobního hologramu vytváří realitu jeho filmu života. Tímto způsobem člověk manifestuje (uskutečňuje, realizuje, zhmotňuje) své vnitřní energetické obsahy a vytváří si z nich jím prožívanou skutečnost, kterou vnímá jako sekvenci jím zvolených obrazů. Každý člověk je vlastně velice výkonný manifestační stroj. A ten poslední obrázek, který si tam dá před spaním, se mu bude promítat do snu.

sac 

Hologram osobní a planetární

Ve skutečnosti se jedinec nachází nejen ve svém osobním hologramu, ale současně je zanořen (zasunut, jako matrjošky) i do hologramů všech vyšších stupňů, které vytváří jeho okolí a výrazně omezují a modifikují jeho manifestační moc. Je součástí všech vyšších celků, se kterými je energeticky propojen. Proto jejich hologramy spolu-vytváří jeho životní realitu. Jsou to např. tyto hologramy životních polí: mezilidské vztahy, rodina, rod, národ, rasa, biologický druh, mimozemské rasy a inteligence, které tento planetární druh vytvořily a jim nadřazená kosmická pole vědomí. Ale jsou to také hologramy životních míst (realitních polí): planeta, na které je jedinec inkarnován, její solární systém, galaxie, vesmír, kosmos. Vzájemné působení funguje na obě strany: tam i zpátky. Hologram okolí ovlivňuje jedince, který v něm žije jako ve své větší realitě (kontextu, rámci). Jedinec působí na své okolí tím, že do něj promítá obsahy svého osobního hologramu, čímž své okolí pozměňuje. Díky Zákonu Jednoty je vše propojeno se vším. Vše je silně energeticky provázáno se vším ostatním. Tato energetická pavučina je nesmírně silná a nelze z ní uniknout. Vytváří samou základnu Stvoření, její společné energetické pole, jakýsi základní matrix či podkladovou matrici - kanavu. Je to mnoho-vrstevnaté Pole Vědomí Zdroje, ve kterém je vše obsaženo, z jehož substance je vše vyrobeno a do něhož jsou všechny hologramy ponořeny.

 

Hologram: útěk nebo překonání


Není cílem se z Hologramu Bytí nějak vyvléci, vyvázat a utéct. Jednak proto, že to nejde. Druhak proto, že není kam. Třeťak proto, že to není smyslem existence. Smyslem bytí je vibrační vzestup a expanze vědomí do takové míry, že do sebe postupně všechny ty různě velké a do sebe vnořené hologramy pojme a obsáhne všechnu jejich životní zkušenost co v sobě mají vloženou. Když do sebe pojme a prožije celý Hologram Bytí, tak se jím stane, stane se tím maličkým ostrůvkem uvnitř nekonečného oceánu Pole Vědomí Zdroje. Může se do něj navrátit a rozplynout, při plném zachování své identity. Je to plně vědomý návrat Domů. Může tam takto zůstat. Nebo se může vrátit zpět do arény Stvoření, třeba aby tam někomu pomohl nebo tam někoho něco naučil.

 

Prolínaní hologramů - společný vývoj

Společné životní putování dvou partnerů fyzikálně znamená, že se oba nachází nejen ve svých osobních hologramech, ale také ve větším hologramu společném, který ty dva osobní do sebe pojímá a má ještě něco navíc. Základní poučka zde je nerovnice: 1 + 1 > 2, tedy jedna plus jedna je více než dvě. V místě společných překryvů osobních hologramů vzniká nová kvalita, nový realizační prostor, který obsahuje vše, co ti dva spolu mohou zažít a vykonat, ale co by žádný z nich sám o sobě prožít nemohl. Vzniká zde prostor pro kvalitativně nové a nepredikovatelné kolektivní či emergentní módy chování1. Znamená to také, že do tohoto společného energetického prostoru oba kopírují a přenášení všechny energie z celého svého vývoje a ze všech hologramů jejichž součástí byli a jsou, přes všechny časy a historie: rodiny, rody, kmeny, národy, kultury, rasy, apod. Tam se zkopírovávají a kříží paměťové matrixy jejich evolučních linií. Tyto mocné a silně nakódované energie pak před-určují a spolu-určují jejich společný vývoj. Toho obětí partneři často jsou, zejm. pokud dojde ke zkřížení zcela nekompatibilních genetických linií a tradic. Výběr partnera je velkou zodpovědností, protože uvádí do pohybu velké kolektivní energie, výsledkem jejichž interakce bude zplozené potomstvo: božské či démonické? Dávejte si velký pozor na to, s kým zkřížíte své geny!

 

Prolínaní hologramů - plození potomstva


Při každém pohlavním aktu si partneři do sebe vzájemně překopírovávají energetické programy svých předloh a vzájemně se programují a kódují. To také bylo energetickým cílem nájezdných ras, dobyvatelů, misionářů, masové migrace a dalších destruktivních aktů. Udržujme proto energetickou čistotu naší sexuality. Tyto programy určují, jaká kvalita genetického materiálu (DNA) se ve zplozenci fyzicky projeví (biologicky zmanifestuje). Projděte si pečlivě rodovou historii svých partnerů, než jim otevřete svá biopole. Uvědomte si, že do vašich dětí bude vstupovat celý energetický arzenál všech genetických linií, které stojí za vaším partnerem, se všemi problémy, co tam kdy byly, po tisíce let zpátky i dopředu. Čas tady nic neznamená. Čas je simultánní a probíhá všude současně. Že se něco stalo již dávno, to vůbec nic neznamená. Důležitý je energetický otisk, náboj té události. Ona tady pořád je, je blíže, než si dovedeme představit, je těsně vedle nás, ale my ji nevnímáme. Až přijde vhodná chvíle, tak se projeví. Stane se to, když se dostane do rezonance s nějakou současnou událostí. Upřímné společné pátrání po chybách v evoluci obou partnerů a jejich rodových linií je ta nejlepší ochrana. Nalezení vzájemných chyb, jejich pochopení, pojmenování, nesouzení, přijetí a léčení má velikou moc. Takovéto společné léčení dokáže zázraky a může očistit i celé rodové linie. Důvod je jednoduchý. Toto konání má podporu Zákona Jednoty, neboť je to spolu-tvorba léčebného procesu. Vždyť přiznání chyby a snaha po nápravě je to nejpřirozenější.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení