Panel uživatele

Sexualita II.

Sexualita a reverzy


Pozemská planetární sexualita byla Dravci před dávnou dobou těžce zmutována a použita k
energetickému dojení Lidstva a vzájemnému reverzování lidských předloh při sexuální interakci a
zesilování poškozenin při plození potomstva. Stalo se tak pomocí mnoha implantů, jak v rámci
předloh v úrovni Světelného Těla (Radon) tak i Raša Těla (Edon).


* Radon: nesčetné mutace, zejm. Metatronický Semenný Atom Smrti v AzurA (Demon Seed), který
blokuje propojení se Zdrojem v důsledku čehož se Atom nemůže dobíjet, jeho počáteční kvantum
se postupně vyčerpá, rotace se zpomaluje, biologická forma chřadne, nemocní, až nakonec umírá.
Protože není možné uskutečnit ascenci a dostat se pryč (v tom brání i mnoho dalších mutací),
uvolněná Duše je zachycena v Hibernačních Zónách a recyklována zpět, kdy přinese další kvantum
energie. Rychlost disipace se nastavuje geneticky délkou života, která byla Dravci zkrácena ze 120
let na 80, aby se to točilo rychleji. Zrozením přinesená dávka životní síly Zdroje se během útrpného
lidského života, založeného na schématu V-V Game (implantový program) věčného boje každého s
každým a o cokoli, vyzáří do biopolí a planetárního prostředí, ze kterého se stáhne pomocí
reverzních merkabických polí a jiných dobyvačných technologií Věd Smrti do padlých vesmírů a
nakrmí se s ní např. BEAST systém, aby mohl dobývat dále a silněji.


* Edon: např. Sextantový Štít je mutační implant vložený do přirozeného Takeyonového cyklu,
který mu brání dosáhnout kulminačního bodu nahromaděné energie a těsně předtím vyrobenou
energii stáhne, zreverzuje a odebere a cyklus vrátí na jeho počátek, aby začal od nuly a vytvořil
další dávku energie. V každém cyklu se zesilují mutační vlivy. Přímo na Umšadi Štít je nasazen
metatronický reverzní implant (např. jako obal kolem něj), který znehodnocuje energetické Klíče
(Sextant Reverse Interface Shield Implant). Funguje to takto. Štít sám vygeneruje čisté Klíče z
edonické frekvence, které se v něm nahromadí. Implant zajistí (blokuje výkon Štítu), aby vzniklo
jen malé množství Klíčů, které nestačí na otevření Démantových Dveří a průchodu ke Zdroji. Tyto
Klíče pak překóduje (udělá z nich reverzní) a přesměruje jejich přirozené toky do Centrální trubice,
kde se skrze čakry vyzáří do aurických vrstev a ven do biopolí planety. Poškozené Klíče jsou
energetické zářiče a kudy chodí, tudy škodí, protože emitují své reverzní programy do okolí. Místo
toho, aby nás i planetu posilovaly a léčily (což dělají Klíče čisté), tak nás oslabují a ničí. Z osobních
i planetárních úrovní se tato energie sklidí pomocí dravčích Jařmových Polí, která jsou do nich
ukotvena. To se týká všech živočišných druhů na Zemi, které kopulují, největší těžba jde ze savců.
Lidské tělo je dravčí továrna na výrobu reverzních Klíčů, kterými ničíme sebe i planetu. Z
toho se odvíjí různé strategie, jak směrovat lidskou sexualitu. Např. slogan 'milujte se a množte se'
znamená vyrobit hodně biomasy, která se dá použít jako masa poslušných božích vojáčků pro
dobývaní regionů konkurenčních Dravčích ras (tj. k vyvražďování lidských spolu-bytostí). Přitom
se vygenerují kvanta reverzní energie, která ničí lidi i planetu a kterou se pak nakrmí BEAST. Další
strategie je orientace na volný sex a drogy, za současného rozkladu hodnot tradiční rodiny, čímž se
zevnitř likviduje zejm. současná západní civilizace, která má být vymazána. S tím jde snížení
reprodukčního potenciálu trvalým existenčním stresem v silném konkurenčním prostředí,
všestranná intoxikace a hormonální útoky na ženské orgány a jejich funkci. Pak se řekne, že Evropa
se nemnoží a je třeba sem importovat novou divošskou krev (= geny). Žádná kristovská bytost či
civilizace se nemnoží jako potkani. Jde hlavně o kvalitu potomstva a volbu vhodných podmínek pro
jejich bezpečnou evoluci. A také o jejich maximální příspěvek k vývoji jejich domovské planety a
všech jejich životních polí, neboť to vše je jedna velká rodina.


Existují těžké mutace vázané na sexualitu a reprodukci, o kterých snad lépe ani nevědět. Zásahy do
předloh spermií zvyšující míru dědičných mutací. Energetické filtry v předlohách vajíček preferující

spermie s maximem reverzních kódů a energeticky zabíjející spermie krystovské. Možnost přímé
inkarnace dravčích vědomí do lidského plodu. Dříve to matky poznaly a ďábelské dítě okamžitě
zabily (je to řešení rozumné, ale jsou i jiné možnosti).


Trochu přijatelnější je snad jiný aspekt Sextantového Implantu, jež sluje Violence Mutation
(Mutace Násilí). Je způsobena reverzními zásahy do struktury osobních štítů, kde je provedena
extrémní polarizace. Muži mají dvojnásobnou dávku expanzivní kvality ManA, včetně sexuální, než
je přirozené (jsou ManA-agresivní: velký had má sílu). Ženy naopak mají dávku ManA poloviční,
což je činí submisivní (jsou EirA-agresivní: malý had má jed). Tyto polaritní nůžky ukotvují pár
Žena-Muž do kontrolního schématu Oběť-Dravec (V-V Game). Je to gladiátorská klec věčných
bojů vedoucích k oboustrannému pomalému týrání a sebeničení, za vzniku trvalého vzájemného
utrpení a výronů energií nesoucích enkrypce bolesti a smrti, pro přímou infúzi do žil Dravců. Ti své
divadlo se zájmem a radostí sledují, asi jako lidští zvrácenci nucené souboje lidí či zvířat (forma
znásilnění). Cílem této mutace je zotročení ženy mužem, což má pro Dravce velký význam:
- není možno dosáhnout mezi-pohlavní harmonie, je boj: dobývání a bránění se, různý sex-drive,
- lidský život je jedno dlouhé utrpení ('soužití' od 'soužiti se'), což je pojištěno nemožností rozchodu
(Co bůh spojil, člověk nerozdělí),
- to vše se předává jak vzor chování na další generace,
- není možné použít sexualitu k obapolné radosti, štěstí, expanzi vědomí a ascenci,
- muž nemá přirozenou zpětnou vazbu od zdravé a silné ženy, a lze ho použít k jakékoli agresi,
- silné intuitivní a ID schopnosti ženy jsou potlačeny a trestány,
- nemůže dojít k léčení muže skrze ženu, která má ve svých ženských EirA předlohách Prvotní
Zvukové Emanace jisté kódy, které mohou opravit jisté chyby v mužských ManA předlohách
Druhotné Světelné Emanace. [Toto není běžně známo]


Je krásné, že dnes začíná emancipace Planetárního Ženství, které však musí vycházet z niterné
osobní EirA enkrypce a nikoli z externích reverzních programů agresivního státního feminismu a
sociálně-teroristických spolků a vlád, pro které je pojem 'žena' jen tučným voličským rejdištěm. Jde
jim o to, postavit ženy do globální války proti mužům, aby se nic nevyřešilo a vše se ještě více
poškodilo. Nemocná Žena se neuzdraví nesmyslnými genderovskými zákony či euro-granty. To je
typický postup parlamentních prostitutů: nastydlého člověka budou léčit zákonem o zákazu rýmy.
Žena si musí vzpomenout na svou vlastní původní Božskou Podstatu a tu začít znovu pracně
kultivovat. To za ni nikdo neudělá, to musí udělat sama. A muži jí v tom mohou vydatně pomoci
(ne řečmi, ale každodenní láskyplnou praxí). Systém Kathara začíná tyto polaritní poškozeniny
odstraňovat na osobní úrovni a tím také pomáhá planetárním regenezním procesům, které tu teď
probíhají ve velkém měřítku. Tím, že očistíme sebe, snížíme zátěž planety. Tím, že budeme lepšími
vodiči nových vyšších frekvencí, které sem přitékají a zvýšíme přijímací a zpracovatelskou kapacitu
planety pro tyto energie. Budeme sloužit jako ochranné nárazníkové (pufrovací) pole pro jiné
bytosti a vše půjde kupředu rychleji a snáze. Omezí se zbytečné negativní dopady a jevy, které s
přechodovým obdobím vždy souvisí. Včetně nutných environmentálních adaptací Země na nové
energetické stavy, které mohou mít neblahý globální dopad. Přispějeme k jejich hladšímu průběhu.

 

Sex: ano či ne?

1 Ženy měly silnou intuici a cítily, co se do nich dostalo (ne vždy jejich vinou). Kvalitní ženy (= čisté a vysoce
navibrované) jsou schopny snést silnou energetickou zátěž, kterou je plod s ukotvenou výše vibrující bytostí. Tyto ženy
jsou nutné pro rození avatarů, jak bílých tak černých (proto také byly cílem Dravců, aby jim rodily jejich Temné
Avatary, které sem vysílali na planetární mise). Dokázaly pohledem do očí novorozence přesně identifikovat kvalitu
jeho bytosti. Říká se, že oči jsou zrcadlem Duše. Je tomu tak. Původní lidský zrak byl panoramatický (viděl dokolečka,
360º). Hlavní proud šel skrze 3. Oko (rezonantní tón). Fyzické oči nesly pravo-levé polarity (spodní a svrchní tón).
Fungovalo to jako filtry: zvoleným způsobem pohledu byla získána informace ze žádoucí části vibračního spektra. Oči
fungují současně jako vysílač i přijímač. Optické transmisní proudy vyslané ven skrze oči (všechny tři) jsou velice silné
a používají se pro přenos energie na dálku (nejen ve hmotě, ale i mimo čas a prostor), pro přímou manifestaci a jiné ID
úkony, jsou to staré praktiky. Je možné tímto paprskem tvůrčí energie vygumovat věci v Hologramu Bytí a nové tam
vykreslit. O jejich kvalitě vždy rozhoduje záměr tvůrce, nikoli jeho schopnost to udělat.

Prováděním sexuality energeticky znečišťujeme životní prostředí a zabíjíme naší planetu emisemi
poškozených klíčů. Co když budeme sexualitu potlačovat a odmítat? To má ještě horší důsledky -
nemoci. Lidské tělo neustále produkuje energetické klíče (díky Implantu jsou poškozené), které se
hromadí v oblasti 1. čakry. Pokud tato energie není odčerpána a uvolněna, tak začíná poškozovat
jemné předivo předloh ve Světelném Těle odpovídajících této oblasti. Zmutované programy se
začínají množit a bujet a požírají programy původní. To se pak z předloh přenese na fyzické tělo za
vzniku organické nemoci související s pohlavím, sexualitou a reprodukcí. Typický projev je
rakovina. Tato choroba neexistuje v krystovské bytosti, do lidské populace byla implantována v
dobách Atlantidy. Provozování sexuality není zdravé ani pro lidi, ani pro planetu. Pokud sexujeme,
zabíjíme planetu. Pokud ne-sexujeme, zabíjíme sebe. Pragmatická volba říká: bližší košile než
kabát. Doporučená odpověď: je lepší praktikovat sexualitu i v její poškozené formě, než ji odmítat.
Tedy sex je zdravý i ve své zmutované formě.


Není k tomu třeba ani partnera, auto-sexualita (onanie) nás dovede ke stejným výsledkům. Není k
tomu třeba ani rituální skupinová sexualita, která zvyšuje energetický náboj: čistá Bytost má této
energie přímo od Zdroje kolik chce. Dokonce ani není nutné se fyzicky dotýkat svého těla (někdo to
tak má, neznají toto tělo, nejsou v něm dlouho, neví k čemu co je, vnímají, že je zmutované). Stačí
pracovat s vizualizací. Zvládnutí vlastní sexuality je prvním krokem ke všem dalším.

 

Jednoduchá cvičení

Při studiu vlastní sexuality může pomoci pár drobných energetických cvičení. Ta navíc ukazují, jak
zvládnout energii čistých Klíčů, aby se nepoškodila Implantem, zachovala si v sobě původní
kristovské kódování a mohla být použita jakkoli dále (tedy neškodí ani planetě ani člověku a
naopak pomáhá planetě i člověku, což je její původní záměr).


* Vytvoř si představu Umšadi Štítu (vodorovný energetický světelný disk, 20-30 cm dia) v
rozkroku, svým středem ukotven do Centrální trubice v oblasti 1. čakry. Navaž s ním vědomé
spojení a požádej ho o spolupráci, řekni mu oč jde, že si chceš vyzkoušet zachycení energetických
Klíčů Enaka, které on vytvoří a jejich přenesení na nějaké jiné místo pro další použití, předtím než
se Implantem poškodí a vyzáří ven.
Vygeneruj dostatečné množství sexuální energie ve formě Klíčů ve středu Štítu.
V momentu orgazmu si představ (záměr), že tyto všechny Klíče shrábneš a přeneseš je na nějaké
jiné místo (můžeš je přitom oslovit jejich jménem).
Tělu ponech, co mu náleží, ale Klíče si ulož (je to kvantum čisté radonicko-edonické frekvence).
* Kam s Klíči? Uložit je na libovolné místo v biopoli pro další použití. Doporučuje se např. oblast
před AzurA (brzlík), před srdeční čakrou (střed hrudi), do 14. čakry (90 cm svisle nad hlavou), atd.
* Co s nimi dál? Všechno, co se dá dělat s tvůrčí božskou silou Kundalini. Např. léčení sebe, okolí,
prostředí, situace, planety, vesmíru. Ochrana, rozdechnout do aury kolem sebe. Vložení této energie
lásky do našeho tvůrčího projevu, do veškerých produktů naší činnosti. Smyslem pobytu v Hustotě
je maximální možné pozitivní spolu-tvůrčí sebe-vyjádření. Je jedno, co to je. Je to všechno, co
člověk dělá, i jenom tím, že je. Až se otevřou Brány do Edonu na planetární úrovni, tak takto
nakódované věci budou fungovat jako mocné energetické zářiče (obrazy, sochy, stavby, texty,
filmy, písničky, ideje, teorie, vzpomínky na činy, atd.).
* Manifestace. Vytvoř si obraz (vizi) toho, co chceš zmanifestovat v šišince ve středu mozku.
Nádechem seber Klíče (čerstvé, přímo ze Štítu), vytáhni je Centrální trubicí do šišinky. Výdechem
je expanduj do obrazu vize. Dalším výdechem vystřel nabitý obraz podél projekční osy 6. čakry (3.
oko) do nekonečna před sebe (energetická budoucnost) a nech ho tam chvíli být. Pak ho nádechem
stáhni zpět do šišinky a výdechem ho pošli trubicí kolmo dolů do středu Země, se záměrem, aby
vstoupil do jádra Urtha, které se tam nachází a skrze ni se zmanifestoval. Naše Země je sou-středně
vložena do větší planety Urtha a jejich středy splývají. Urtha je silná a krystovská a její čistá živlová
pole dokáží rychle manifestovat i naše záměry (na dnešní Zemi tento energetický proces trvá
několik dnů, dříve byl okamžitý).

 

Kdo se může množit a kdo ne?

Sexualita, jakožto možnost přímého přístupu k Božské Tvůrčí Síle, souvisí s několika věcmi. První
je ascence a prožití transcendentních stavů Kosmické Jednoty (Cosmic Divine Unity). Druhá je
komunikace s Živlovými Poli a tvorba reality. Třetí je intimita osobního vztahu. Další je plození
potomstva. A to je velký problém. Kde je hranice toho, co se ještě může a co se již nemůže
rozmnožovat. Je to evoluční lekce pro všechny bytosti a jejich kolektivy. Jeden extrém je tvrdá
eugenika, kde se může množit jenom to, co je žádoucí. Záleží na tom, jak se žádoucnost definuje.
Jaké znaky jsou považovány za eu-genické? Může to být cokoli, co je někoho výhodné (společnost,
vláda, diktátor). Znaky odráží aspekty naší Hustoty (D1,2,3): fyzické, emoční, mentální a též
spirituální. Rozumná společnost by se měla shodnout na tom, co jí prospívá (eu genus) a co jí škodí
(dys genus): slušní lidé vs. zločinci. Druhý extrém je případ, kde se může množit cokoli, bez
jakýchkoli omezení. Mezi tím je postoj, který se snaží najít rozumné hranice, což je obtížné, to je
měkká eugenika. V současném poškozeném stavu se záměrně podporuje růst parazitů na úkor lidí
produkujících společenské hodnoty, neboť jde o degeneraci Lidstva a degradaci planety.
Kolik parazitů si může funkční společnost dovolit (a proč vůbec?), aby ještě mohla fungovat? Jakou
míru infekce (a proč vůbec?) si může organizmus (buňka, orgán, tělo, národ, rasa, stát, kultura,
civilizace, biologický druh, planeta, galaxie, vesmír) dovolit, aby ještě přežil? Jsou to Dravčí
ideologie, které lidem říkají, že mají pustit zlo, kam až to jde, protože zlo má stejné právo na
existenci jako dobro. Ne-li větší, protože je dobrem ostrakizované: má tedy nárok na morální
kompenzaci. Je to, jako když je člověk napaden smrtelnou nemocí a srdíčkáři mu káží, že se nesmí
léčit a bránit, protože ty bacily, co ho přišly zabít, mají právo na život a on jim ho nesmí omezovat.
A pokud už bílé krvinky infekci zabijí, což je jejich přirozené poslání, tak musí být ztrestány
likvidací imunity. Rozumná společnost si musí hlídat, kdo se v ní smí a kdo nesmí množit. Má
fungovat jako moudrý zahradník, aby jeho zahrádka jako celek šla kupředu a nestala se ani mono-
kulturní celinou a ani multi-kulturním plevelným rumištěm. Jsou to Dravčí ideologie, které lidem
říkají, že každý má právo na rozmnožování a nemá k tomu žádnou povinnost. Naopak, společnost
má povinnost se o jejich sexuální produkty starat a sponzorovat jejich plevelné vysemeňování.
Horší, než někoho špatného zabít, je někoho špatného porodit: ten první své zlo již vykonal, ten
druhý ho teprve konat bude. Tohle je těžká pilulka pro srdíčkáře, kteří typicky tvoří elektorát
extrémní levice. Jejich mejnstrým tvrdí, že se sem teď rodí ty nejsvětelnější a nejčistší bytosti, co
tady kdy byly. A čím víc se toho sem nahrne, tím dřív dojde ke spasení Země. I když se sem narodí
nějací ti démoni, tak je s Paní Kačenkou očistíme a zachráníme. Neví však, že zejm. během
posledních asi 20 tisíc let se sem hrne něco, s čím by se vůbec nechtěli setkat (něco podobného, co
se teď hrne do Evropy). Neví, že dochází k masivní invazi Dravců na naši planetu, jejichž bojové
sestavy mají zasadit poslední úder procesu SAC-2012 a sami to podporují (volají 'atlantské mistry'
apod. živly). Nechápou základní rovnici planetární reality: INKARNACE = IMIGRACE nových
entit do našeho životního prostředí + jejich další rozmnožování. Jsou to staré dravčí praktiky, kdy
jejich rychlý démonický genetický plevel zadusil vysoké krystovské kultury, které rostou pomalu a
kvalitně. Tady je příhodné zmínit názor jednoho člověka, který působí v Indii a údajně je avatar.
Říká se mu Bhagavan a je ikonou pro pokročilejší vrstvu dnešních hledačů pravdy, kteří se již
vymanili (aspoň trochu) ze spárů podvodného New Age. Tento člověk, familiárně řečený Bagi, jim
však dává dobrou čočku. Na jejich srdeční výlevy (je krásné, že se vše může množit rychlostí

hlodavců, protože už je po roce 2012, začal nám Zlatý Věk a všichni žijeme ve světle, jednotě a

lásce a podobné plky) tento člověk moudře odpovídá: (Oneness University, skripta Učení Ammy
Bhagavana, kap. Úloha otce, když je dítě v lůně matky, str. 17):
"... Rodičovství je velice obtížný a náročný úkol. Proto pouze ti, kteří jsou skutečně v pořádku po
fyzické, mentální, emocionální, i spirituální stránce by měli mít děti. Ostatní udělají lidstvu největší
službu, když děti mít nebudou. To bude jejich největším přispěním, protože na svět přivedou život,
který bude trpět jak v pekle, nešťastného člověka, který bude nejen trpět, ale také způsobovat
utrpení ostatním a vytvářet tím i mizernou planetu. Nyní však nacházíme lidi, kteří jsou pro
rodičovství absolutně nekvalifikovaní a chtějí mít děti a kteří rodí vrahy, podvodníky, násilníky,
kriminálníky, sadisty a lidi, kteří v životě selžou. Což je velice vážná věc a lidé si musí uvědomit,
co to je být rodičem. Což je pro společnost velice významné a důležité...".


I bez tohoto překvapivého citátu duchovního vůdce je jasné, že rozumná společnost musí porodnost
regulovat směrem ke kvalitě a nikoli ke kvantitě. Tyto věci jsou v protikladu. Budoucí rodiče musí
prokázat své předpoklady a svou kvalifikaci, schopnost a ochotu se o své potomky řádně starat:
složit rodičovské zkoušky. Skoro na každou, byť i zcela banální činnost musí mít občan od státu
povolení (řízení mopedu). Jak je možné, že na takovou zcela zásadní činnost, jakou je plození
potomstva, ho mít nemusí? Divné, že?


Poznámka. Osobnost Bagiho je zajímavá, protože opravdu může být veřejným avatarem. V současné

době je na Zemi inkarnováno více strážcovských avatarů na své mise
související se SAC-2012. Někteří mají veřejný kontrakt a jsou lidem známí,
jiní nikoli a pracují ve skrytu (to samé zde mají i Dravci). Bagi za sebou má zdokumentovaný současný historický příběh a
pracuje s ID energií zvanou Dikša (Deeksha), která (na rozdíl např. od Reiki) není pouze příjemná
léčivka, ale má mít silné transformační účinky na lidské vědomí a působit také na struktury mozku.


Tyto zásahy jsou nutné pro celkový reset lidského neurologického systému, který dělá interfejs
mezi předlohami a tělem a také zprostředkovává percepci: určuje to, jak vidíme a vnímáme realitu a
jak na ni reagujeme svým chováním (Kathara Healing dělá totéž). Cílem je zbavit se reverzních
schémat a vzorů chování a obnovit svou původní lidsky čistou krystovskou přirozenost. K tomu je
nutno pře-programovat naše předlohy a jejich interfejsy. Toho samozřejmě zneužívají Dravci (např.
delfíní převzorkování mozku aj. produkty New Age). Nikdo však neví, co Dikša je. Je to prý
energie zlaté barvy. Pokud by se jednalo o přirozenou věc, mohlo by jít o D-8 Zlatou Monadickou
frekvenci (např. Monadická Zlatá Vlna použitá při Kosmickém Resetu) nebo o D-14 Rišiovskou
frekvenci Zlatého Plamene Světelného Pole Keerasha z HU5, aj. To však nikdo neví.

 

Potrat

Fetální integrace (Soul Integration) je fyzikální proces, kdy se Duše (D4 duševní esence) inkarnující
se Bytosti energeticky ukotvuje do předloh zárodku, který je již fyzicky manifestován jako embryo.
Při každé sexuální interakci se propojují štíty aktérů a kopírují si do sebe své programy. Na fyzické
úrovni se startují procesy biologického oplodnění, ke kterému dojde nebo ne. To určuje vnitřní stav
zúčastněných, zdali to všechny jejich aspekty chtějí či ne. Splynutí pohlavních buněk a jejich
předloh vytvoří kotvící bio-energetický matrix uvnitř ženy, který vyzařuje jistou enkrypci-kódování.
Na to slyší duševní esence, které se chtějí inkarnovat. Dle zákona rezonance - podobnosti, jsou k
daným rodičům přitahovány duše jim spřízněné, či tuto zkušenost potřebující. Proces biologické
proliferace oplodněných buněk je řízen autonomními programy embryogeneze, jako projev funkce
předloh pro ontogenetickou evoluci jedince. Duše čekající na vtělení bedlivě sleduje bio-
energetický vývoj plodu a chování svých možných rodičů. Podle míry rezonance a účelu svého
poslání se pak konkrétní Entita rozhodne vmasit či ne. Tato fetální integrace nemůže nastat dříve
než 33-56 dní po početí (koncepce, oplození). Důvod je fyzikální: plod není schopen do sebe
ukotvit (pojmout a udržet) energetické kvantum vstupující duše (je dosud malý a slabý). V tomto
období je možné kdykoli učinit potrat bez jakýchkoliv výčitek svědomí (s jistotou do 33. dne).
Jedná se pouze o to, že vzniklo malé vozítko (biologický nosič) pro nové vtělení, které ještě není
obsazené (jako prázdné auto se zamčenými dveřmi, co čeká na šoféra). V dnešní době dochází k

tomu, že Duše se vtěluje kdykoli ode dne 33 až do okamžiku porodu, čímž se období vhodné pro
potrat prodlužuje. V případě pozdního potratu je vhodné zjistit, zdali je plod již obsazen a podle
toho se zachovat (s přicházející Duší se dá samozřejmě komunikovat: je to Bytost jako my).
Některé Duše dokonce na porod záměrně čekají a vtělují se až do 3 dnů po něm. V jiném režimu
pracují Duše avatarů, které se vtělují, až když je plod v porodních cestách či až po porodu. Do té
doby čekají v blízkosti. Důvodem je, že by ani plod ani těhotná matka nesnesly tak obrovskou
energetickou zátěž, kterou vysoce vibrující Duše avatara představuje, což by mohlo vést až ke smrti
obou. Plod sloužící jako nosič avatara musí mít speciální (silně nadstandardní) genetické vybavení a
vyvíjí se rychleji. Během sedmého měsíce již začíná energeticky přetěžovat biopole matky a musí
jít ven, aby jí neublížil. Proto se avataři rodí předčasně, obv. ne později než po sedmém měsíci
těhotenství. Upozornění pro srdíčkářky a ňůejdžistky: ne každý nedonošenec je avatar, i kdyby vám
to tvrdila vaše kartářka či padlí andělé. Pokročilé bytosti se často inkarnují metodou Záměny Duše
(Walk-In), kdy tady mají v rámci svých služebních kontraktů připravena již hotová těla. Děje se to
např. během misí ras příbuzných genetických linií. Výhodou je rychlý a nenápadný příchod, čímž se
odstraní mnohá rizika. Touto metodou se sem nedávno, v rámci svého slibu, vrátil Betlémský
Avatar J12, z časové potřeby rychlého zásahu do současné planetární krize SAC-2012.


Pokud se potrat provede v pozdější době, vznikají problémy. Duše, která počítá s tím, že se do
zárodku ukotví, začne vibračně sestupovat z D-4 astrálu (v HU2) dolů (do HU1), aby energeticky
nepoškodila maličký plod, což je složitý a nevratný energetický proces. Pokud se jí v této, pro ni
kritické etapě zárodek odebere, uvízne v biopoli matky. Zpátky nahoru již nemůže, protože ztratila
potřebné vibrační kvantum (nahoru už nepatří). Dole v nižší Hustotě se nemá do čeho uchytit (dolů
ještě nepatří). Je to, jako když někomu ujede poslední vlak (nebo si zakoupí pouze One-way ticket
to the Earth). Z pohledu Spirituální Etiky se to klasifikuje jako podraz ze strany člověka, porušení
smlouvy, o které však dnešní zmutované planetární lidstvo vůbec neví. Nicméně energetickým
důsledkem je, že zrazená Duše je navázána na předlohy nevhodně potrativší matky, která ji jednou
bude muset porodit, ať v inkarnaci dané či nějaké budoucí, až k tomu bude příležitost. Tak takhle si
lidé zadělávají na zbytečné problémy: nevědomost hříchu nečiní, ale neznalost zákonů neomlouvá.
Jediný rozdíl mezi porušením zákona nevědomým a vědomým způsobem je výše trestu, která u
toho prvního není vyšší než u toho druhého (tj. může být i stejná). Pozdním potratem se Duše
nezabije, ta existuje stále, ale znemožní se její inkarnace. A didaktický Zákon Karmy nám umožní
prožít si to, co jsme způsobili jiným. Někdy je pozdní potrat nejen možný, ale i nutný a je to čistý
kristovský akt. Jedná se o tyto situace, kdy oplodnění a těhotenství bylo: 1. nechtěné či násilné, 2.
zneužité pro zplození a inkarnaci dravčích démonických bytostí. Kdykoli má matka právo takové
cizorodé svinstvo ze sebe dostat ven. Někdy tyto případy řeší i naše Vyšší Já. Matce může náhle,
bez jakýchkoli příznaků, umřít krásné milované dítě, ať již během těhotenství či po porodu.
Důvodem bývá, že se do něj podařilo vměstnat cizorodé dravčí vědomí (Body Snatch), s cílem
ovládnout původní Duši, zničit tělo matky, či zničit rodinu a poškodit celé genetické linie. Tohle
běžný člověk nedokáže rozeznat, protože jeho schopnost diskriminace a sebe-obranné xeno-fóbní
reakce byla záměrně potlačena. Tady zasáhne náš Avatar, který toto všechno vidí a pečlivě sleduje.
Vytvoří vhodnou situaci, aby poškozené dítě bylo zlikvidováno. Tím zachrání jeho Duši před
zničením (obsazení a nevratná reverze předloh) a ochrání matku a okolí před poškozením. V
současném období SAC-2012 boj vrcholí, tedy takových událostí může přibývat. Akt znásilnění
ženy je jeden z nej-anti-Kristovštějších způsobů chování, co ve Stvoření existují. Je to projev té
nejzazší bez-Božnosti a úpadku1.

1 Vztah dané kultury k ženám je citlivý barometr její vibrační úrovně a krystovské kvality. Některé primitivní
reverzované kmeny divochů běžně znásilňují ženy jiných kmenů v kmenových válkách i mimo ně. V lidské historii
psané Dravci bylo znásilňování na denním pořádku (viz např. křesťanské počiny Svaté Církve). Tento zavrženíhodný
zločin byl ve všech pokrokových civilizacích a kulturách tvrdě odsouzen. V islámské tradici jsou muslimové ke
znásilňování žen přímo vyzýváni: mají sexuální otrokyně. Pár bodů ze zákona Šaría (B. Kuras: Jak zabít civilizaci, str.
77-79): muslimský muž je nadřazen muslimské ženě; muslimka se nesmí vdát za nemuslima; muslim se může oženit s
nemuslimkou a jejich děti jsou automaticky muslimové; muslim se může rozvést tak, že to své ženě oznámí; muslimka
musí podat žádost k soudu a své důvody obhajovat; soudní svědectví muslimky má poloviční hodnotu než muslima;
ženská nevěra se v islámu trestá bičováním nebo kamenováním; mužská nevěra není nevěrou protože muslim může mít

 

Kamasutra

Pod pojmem Kamasutra rozumíme dnešní poškozené učení o lidské sexualitě. Je to distorze
původního posvátného kristovského učení zvaného Ka-Ma-Su-Tha-Ra, které bylo součástí
Maharata Textů, což byly překlady CDT Disků. Přepisy učení byly čisté až do doby pádu Atlantidy
(cca. 20 tis. let BC), kdy se celá historie planety přepsala a všechny původní nauky a záznamy byly
buď zničeny či pokřiveny. Poté se ještě základní duch učení uchoval ve staré indické tradici, ať již
tajně přenášené ústně či zapsané, ale časem také pomíjel. Dnešní překlady, byť i starých (ale vždy
po-atlantských) sanskrtských textů, zejm. pro export na Západ jsou plytké, pokleslé a
zvulgarizované. Asi jediné původní, co tam zůstalo, jsou fyzické polohy, jejichž důležité
energetické pozadí však není vysvětleno.


Původní učení obsahovalo výklad ID fyziky Takeyonového Cyklu, generování energetických Klíčů,
přístup k radonickým (Kundalini, Světelné Tělo) a edonickým (Umšadi, Raša Tělo) frekvencím a
jejich rozmanité více-účelové použití, jedním z nichž byla také Posvátná Sexualita, jako nejčistší a
nejpřímější cesta Člověka k Bohu (The Art of Divine Coupling). Bylo to o de-polarizaci ženské a
mužské kvality (EirA + ManA) za dosažení a excitace společného rezonantního tónu ManU, což je
nepolární kvalita Zdroje. Tím se na vyšší úrovní realizoval archetyp fázování Partiki částic, kdy jde
o součinnost tří aspektů: Žena, Muž, Bůh.


Původní fyzika pojednávala o energetické dynamice edonického Raša Těla. V určité fázi sexuální
práce se v jeho kruhové struktuře ('kolečka') 15-ti Ringů a 15-ti Spanů začnou tvořit specifické
útvary - gelové světelné krystaly. Vznikají na linii zvané Osa-9, což je šipka jdoucí ze středu
kolečka vodorovně doleva ven, kde je na ciferníku číslice 9. Ty krystaly jsou tři. Jeden je na Spanu
S7 a sluje Ma-Su-Ta Crystal, odpovídá krystalové předloze krve a polaritně souvisí s mužskou
spermií. Druhý je na Spanu S8 a sluje Ka-Ma-Se-Da Crystal, odpovídá krystalové předloze kostí a
polaritně souvisí s ženským vajíčkem. Třetí je na Spanu S12 a sluje Ka-La-Se-Ur Crystal a
odpovídá krystalové předloze kůže. Takeyon Cyklus probíhá jako ručička po směru hodinek a v
každé části ciferníku se něco jiného, ale důležitého, děje. Když se ručička blíží k číslu 9, tak
dochází k nahromadění Klíčů na maximální hodnotu a k jejich aktivaci - zažehnutí (Flash Point).


Tím se uvolní velká energie, která dokáže otevřít energetické brány různých průchodů, kudy může
vědomí či bytost projít do jiných pásem (z Radonu do Edonu). Tato linie 9 se otevírá postupně od
středu ven, s tím že ve středu je Prvotní Tvůrčí Bod (vstup do Zdroje, Na-Da-Or First Creation
Point) a venku je Ring R-15, nejvyšší úroveň vědomí bytosti v dané vibrační škále. Tedy frekvence
Zdroje vstoupí z centra nejprve do nejnižší úrovně vědomí R-1, kterou prodchnou a aktivují, pak do
sousední R-2, atd. Pěkně postupně od těch nejhutnějších (R1), až po ty nejřidší (R15). Až se to
dostane do R7 a jeho hranice S7, tak se aktivuje první Krystal, co tam leží. Ten se posune do
sousedního R8, kde na jeho hranici S8 aktivuje druhý Krystal a spolu se tam spojí. Tento spojenec
se posune na S12, kde aktivují třetí Krystal a spojí se tam s ním. Tím se celá 9-Line otevře od středu
až po pásmo R14 jež sluje Tha. Této aktivaci se říká Ka-Ma-Su-Tha. Potom dojde k dalším
procesům, které otevřou brány posledního Ringu R15 jež zove Ra. Tím se otevře celá 9-Line od
Zdroje, přes všechny vibrační úrovně bytosti, až po tu nejvyšší, která je na Zdroj napojena jakoby z

více manželek a neomezený počet sexuálních otrokyň; žena je vždy podřízena muži (otec, bratr, manžel, otrokář), který
ji může trestat za neposlušnost (i smrtí); každý nemuslim má tyto čtyři volby: stát se muslimem, žít a platit za to daň,
být otrokem muslima (žena sexuální otrokyní), být zabit; nemuslim nesmí vyslovit žádnou kritiku žádného aspektu
islámu, i kdyby byla pravdivá; na kritiku islámu se vztahuje trest smrti; trest za porušení zákonů Šaría může vykonat
kterýkoli pravověrný muslim, kdekoli, kdykoli, jakkoli. Ze Šaríi vychází Káhirská Deklarace lidských práv v islámu
uznaná OSN. Šaría se dnes začleňuje do legislativy EU a v mnoha zemích již funguje. Brzy to bude i v Česku. Namasté!

druhé strany. Této aktivaci se říká Ka-Ma-Su-Tha-Ra. Nyní je bytost jako zářivka vložená do dvou
konektorových patic napojených na Zdroj a ascenční zkušenost či přímo de-manifestace může začít.
Podle kvality svých DNA předloh se může naředit či sbalit do orbu a projikovat tam, jak silnou
vibrační kartu má. Tyto děje jsou vratné, pokud vše dobře funguje, tedy může se záměrem vrátit
zpět (pokud zná mapu a umí tyto procesy vědomě řídit). Praktikovalo se to zejm. v párech žena-
muž, kdy díky doplňkové polarizaci jejich předloh dochází k masivní akceleraci společného
sexuálního výkonu, prohloubení extáze a depolarizace a tím i prožitku Jednoty, což je vlastně smysl
celé sexuality, stejně jako celého Bytí. Takže tohle byla původní nauka Káma-Sůtry.

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení