Panel uživatele

Sexualita

Bůh a Kundalini

Může se to zdát divné, ale Člověk, ve své původní kristovské podobě, byl stvořen jako Bytost
Spirituálně-Sexuální. Ta 'divnost' je pouze naše ne-přirozená reakce na přirozenost Boží Tvorby,
díky našim mutacím, které do nás byly záměrně vloženy. Ve skutečnosti jsou to pouze dvě strany
téže mince Stvoření. Celé Boží Stvoření je založené na tzv. Prvotních Proudech Životních Sil, které
emanují ze Zdroje a vytváří a oživují vše, co existuje. Jsou to proudy Vědomé Energie, které se
podle přesných fyzikálních zákonů formátují a zahušťují a dávají vznik všem stvořeným věcem.

Jsou to energie, které Zdroj používá ke svému kosmickému tvořícímu či plodícímu aktu. Tvoření =
Plození. Dává vznik něčemu, co ještě není a teprve bude. A když to už je, tak se to udržuje při
životě. Jak vznik tak udržování zajišťují stejné tvůrčí síly: Životní Síly Zdroje. Je jedno, jak si je
označíme, jakou na ně dáme nálepku. Pořád je to tzv. 15 Paprsků Ekaši. Těchto 15 Proudů vytváří
15 frekvenčních pásem zvaných Dimenze, D1-15. Z nich se skládá Kosmos a všechny jeho Vesmíry
a vše, co v nich existuje, tedy i Země a její Lidé. Každý z těchto 15 Paprsků je obrovské Pole
Vědomí Božské Tvůrčí Inteligence a má své jméno, tonální signaturu a vibrační kvalitu. Společné
jméno pro Paprsky D1-9 (Hustoty HU1,2,3) v Anuhazi jazyce je Antahkarana, což znamená
Vesmírná Kundalini. Je to část spektra jednotného dimenzního energetického pole Kosmu. Je to
božská tvořící a plodící síla pro tyto vibrační úrovně. Tato síla na základě Jádrové Enkrypce naší
Identity-Bytosti nejprve vytvoří naše předlohy a naší ID energetickou anatomii. Pak skrze tyto
předlohy protéká (viz Manifestační Sekvence) a vytváří naše hmotné manifestované formy a celý
náš svět. Pokud se s ní naučíme pracovat, můžeme s ní tvořit jako Zdroj. Všechno, co člověk tvoří,
dělá pomocí této energie Kundalini, ve svém omezeném rámci D1-3 (v HU1), aniž si to ale
uvědomuje: tvoří ne-vědomě. Naformátováním této síly podle přesných programů (tzv. Předloh)
vzniká naše neviditelná jemnohmotná ID anatomie (energetické struktury a jejich funkce).
Zahuštěním této síly v souladu s předlohami pak vznikají hmotné částice tvořící naše těla (kvarky,
atomy, buňky, orgány). Člověk je pouze opracovaná a zhutněná energie Kundalini. Ten nejhutnější
a velice maličký kousek naší Bytosti pak vyčuhuje do naší percepční oblasti (vibrační pásmo, které
registrují naše smysly), kde ho pak smyslově vnímáme jako naše fyzické, biologické, hmotné tělo.
Je to jako špička ledovce, co vyčuhuje nad hladinu vody. U ledovce vidíme asi 10% jeho celkového
objemu. U naší Bytosti je to zcela nepatrný, téměř zanedbatelný, zlomek jejího rozsahu, ale pro náš
vývoj je velice důležitý: konání v Hustotě a sbírání prožitých zkušeností.

 

Bůh a Pohlaví

Energie Kundalini není výlučně sexuální, ba naopak, prvoplánově se k pohlavnosti vůbec
nevztahuje. Je to zcela standardní tvůrčí kosmická síla. A jako taková, ve své nepoškozené formě,
má přirozenou Tri-Tonální (trojnou, trojitou) strukturu. Tedy pro každou Hustotu má 3 Dimenzní
proudy, které jsou různě polarizované, aby mohly vytvářet stabilní formy a struktury. V našem
případě, kdy žijeme v HU1 mající tři dimenze D1,2,3, má naše energie Kundalini tři složky: D1
proud má magnetický imprint, nese kvalitu EirA (kontrakce -) a jmenuje se Chi (či), D2 proud je
elektrické kvality ManA (expanze +) a sluje Ki (ki), D3 proud je omnipolární, neutrální kvality
ManU (neutrál ±, 0), a zove se Rei (rej). Každá věc v naší Hustotě (a analogicky i v Hustotách
vyšších) je složena ze svých tří Dimenzních proudů. Tedy každá věc má tuto vibrační strukturu,
která vznikla polarizací ManU pole (androgyn) na aspekt EirA (ženský) a ManA (mužský). Tato
polarizace síly neutrální (ManU) na síly přitažlivé (EirA) a odpudivé (ManA) je zcela přirozená a
nutná, aby manifestované Stvoření mohlo existovat, aby stvořené věci držely pohromadě. Různé
poměry kvalit EirA a ManA určují charakter stvořené věci a tedy i Člověka. Lidská Bytost, která
má ve svém základě magnetický EirA imprint se nazývá ŽENA. Proto se někdy EirA frekvence či
vibrační kvalita označuje jako 'ženská'. Lidská Bytost, která má ve svém základě elektrický ManA

imprint se nazývá MUŽ. Proto se někdy ManA kvalita označuje jako 'mužská'. Tím je vytvořen
vztah mezi vibrační kvalitou božských životních sil a lidskými pohlavími.

 

Pohlaví: Polarizace a Orientace

Lidská energetická anatomie je složitá a má vrstevnatou strukturu, kde se v různých úrovních
střídají prvky magnetické a elektrické. Míra těchto dvou kvalit tam obsažená pak ovlivňuje
odpovídající manifestované projevy a chování. V každé úrovni mohou být 3 polární typy. Tři
základní Polarizace:
ManU - žena/muž, androgyn, neutrál, obojetník (aktivní či pasivní) [0 či ±]
EirA - žena [-]
ManA - muž. [+]


Z hlediska lidské pohlavnosti jsou důležité dvě úrovně naší anatomie: Tělo (HW) a Duše (SW).
Tyto dva aspekty naší Bytosti (Hardware HW a Software SW) mohou mít jednu ze tří základních
polarit. Tím vznikají různé kombinace: [HW,SW] = [-,-], [-,+], [-,0], [+,+], [+,-], [+,0], kde
biologický hermafroditismus není uvažován, [0,cokoli]. Základní dva typy jsou běžná žena [-,-] a
běžný muž [+,+], kdy Duševní esence (Duše, astrální D4) má shodnou dominantní polaritu se svým
biologickým nosičem (Tělo, atomicko-elementální D1-2) a také se s ním plně identifikuje (stav
rezonance). Kombinace [-,+] má tělo ženy, ale duši muže, což se může projevit různě (je zde
potenciální konflikt). Jednak podle vzájemné síly těchto dvou protichůdných imprintů a druhak
podle kódování dalších aspektů Bytosti: jak na to reaguje Mentální tělo D3, co tomu říká Emoční
tělo D2, atd. Obdobně to má kombinace [+,-] s tělem muže a duší ženy. Zbývá případ polárního těla
a nepolární duše [-,0] a [+,0], kde podle nastavení drajvrů (ovladačů) neutrální SW s tělem zachází
pohlavně aktivně tím či oním směrem, či ho to moc nezajímá. Pro jednoduchost je možné rozlišit 4
výsledné možnosti. Čtyři základní Orientace:
Heterosexuál - shodná polarita těla a duše
Homosexuál - opačná polarita těla a duše
Bisexuál - aktivně obojetná duše, libovolná polarita těla
Asexuál - pasivně obojetná duše, libovolná polarita těla.


Všechny tyto případy jsou možné a mají své energetické opodstatnění a právo na existenci. Pokud
se Duševní esence z nějakých důvodů rozhodla touto zkušeností projít, je to její věc a je třeba to
respektovat jako fyzikální danost (fakt). V současné době je běžný pozemský muž svým základem
elektrický (ManA báze) a žena magnetická (EirA báze). V tomto smyslu jsou jako dvě poloviny
rozlomené pečetě celistvosti. Smyslem jejich vzájemného a rovnoprávného soužití je dokázat dát
tyto dvě polarity opět do Jednoty, skrze své obapolné sjednocení a naplnění. Že to není úkol snadný,
je zřejmé. Způsob sexuální realizace zahrnuje práci čaker. Aktivita spodních čaker vede k více
fyzické formě (or-gasm). Aktivita horních čaker vede k více emočně-duchovní formě (heart-gasm).

 

Pohlavnost a Duchovnost


Smyslem Bio-Spirituálního vývoje a ascence je poznat polaritu ve všech jejích rozmanitých
formách, empiricky ji prožít a zkušenostně ji obsáhnout a pak se opět vrátit do Jednoty. Děje se to
postupně a po vibračním žebříku se leze stále nahoru, až ke Zdroji. Kdo obsáhne veškerou pro něj
potřebnou zkušenost v nejnižší Hustotě HU1 a prohlédne její iluzornost (překoná polaritu či
dualitu), tak pozná, že je to pouze hra polarizovaných energií EirA a ManA, které vyvěrají z
Jednoty ManU a kouzlí tam nějaké divadlo, které je však pro jeho herce zcela reálné. Až to
prokoukne, sleze z jeviště a posadí se do hlediště, tak se dostal na tu druhou stranu. Může se tam
chvíli kochat pohledem na výjevy, jejichž příčiny již chápe. A až ho to přestane bavit, tak se
přesune do jiného, většího sálu, kde se hraje větší divadlo, jemuž na kloub ještě nepřišel. Překonat
polaritu znamená de-polarizovat polarizované aspekty své vlastní anatomie a vrátit se do stavu
nepolární Jednoty, ať již na úrovni prožívaného vědomí či hmotného projevu. Fyzikálně to
znamená, že polarity Eir + ManA se spojí dohromady a vytvoří prvotní stav ManU. Takto lze
demanifestovat své hmotné aspekty tím, že se v nitrech atomů otevře ManU Okno, do kterého se
stáhnou polarizované hmotné částice (ionické partikule) tvořící základ hmoty. Současně s tím se

konstruktivním způsobem (ne destruktivní anihilací) spojí naše částicové + anti-částicové projevy.
Tím se sbalíme do světelné formy (orbu) a můžeme se skrze ID průchody (brány) přesouvat mezi
různými vibračními pásmy.


Je třeba znát příslušnou Nauku, jak si přitom počínat. Naše fyzické tělo má bázi atomickou v pásmu
D1, kterou ale nevidíme a nemůžeme ji bezprostředně vnímat - vnímáme jen její makroskopické
projevy. Má také bázi elementální či živlovou v pásmu D2, jejíž jeden aspekt smyslově vnímáme
jako své hmotné biologické tělo a jeho vlastnosti. Naše tělo, stejně jako všechny věci ve Stvoření, je
složeno z Elementálních či Živlových Polí Vědomí (5 Živlů). Tato Pole jsou jedním z projevů
Proudů Životních Sil, která na sebe toto vyjádření berou. Jako Živly pak působí a vytváří atomicko-
elementální báze věcí. Tedy je přímý vztah mezi energií Kundalini (Prvotní Proud), Poli Živlů
(aspekty Kundalini) a naším tělem (atomicko-elementální bází, kterou Živly tvoří). Práce s
Kundalini řídí chování živlových energií, což určuje vibrační stav našeho těla, míru jeho polarizace,
stupeň jeho zhutnění či zředění, schopnost demanifestace a ID mobilitu. Tyto procesy je třeba mít
pod plnou vědomou kontrolou, což zajišťuje naše D3 Mentální Tělo, kde je ukotveno naše běžné
bdělé vědomí, které je opět vyrobeno z energie Kundalini vibrující v pásmu D3. Tam je také uložen
neutrální aspekt ManU. Mentální tělo funguje jako rezonantní tón (nepolární ManU, D3) pro úroveň
atomickou (základní tón EirA, D1) a elementální (svrchní tón ManA, D2). Pouze skrze mentální
úroveň je možné spojit tyto dva vzájemně se doplňující D1 a D2 tóny do stavu vibranční rezonance,
do nehmotné formy živoucího vědomého světla a záměrem mentální těla (cílenou myšlenkou) ji
ovládat a řídit. Stejně tak se řídí Vozítko Merkaby, které je tím vehiklem mobility. Pokud zbavíte
člověka rozumu, tak ho zbavíte schopnosti vědomé ascence a ve stavu pochybných uměle
vyvolaných a nezvládnutých vytržení ho na vařené nudli utáhnete kamkoli (např. do reverzního
astrálu či Hibernačních Zón), což je cílem New Age.


K procesu depolarizace je potřeba mít k dispozici velké množství životní síly. Pouze velmi silný
proud Kundalini a dalších energií dokáže otevřít Pečetní Zámky udržující stav naší bytosti v
běžném polarizovaném stavu (např. Semenné Krystalové Pečetě v jádrech čaker). K tomu je třeba
být zdravý a celistvý a mít silné napojení na Zdroj, odkud tyto síly pramení. Praktikovat techniky,
které naši anatomii očistí, vyléčí a uzdraví a zvýší její průtočnou, podržovací a zpracovatelskou
kapacitu. Je to pracovní plán na mnoho životů, je obtížný, nese mnoho příkazů a zákazů, odříkání
ba utrpení. Málokdo to dokáže, tedy ascence je pro většinu lidstva nedosažitelná. Tohle je tristní
pohled na stav věci dnes. Dříve to bylo jinak. Vše fungovalo a ascence byla škola hrou a ve školách
se vyučovala jako základní předmět. A protože Bůh se raduje a miluje, tak dal ze své lásky Lidem
klíč ke zkratce, klíč k ascenci skrze Cestu Lásky. Děje se tak skrze Posvátnou Sexualitu (Sacred
Sexuality). Jde o to, že lidská bio-energetika je navržena tak, že pomocí sexuální aktivity je možné
získat přístup k neomezenému zdroji čisté životní síly Kundalini, přímo od Zdroje. Je možné ji
generovat ve svých biopolích a použít ji k různým účelům: léčení, živlová komunikace, energetické
práce osobní či na planetárním komplexu, manifestace, otevření depolarizačních zámků, ascence, aj.

 

Sex a Ascence

V původní přirozené verzi Strážcovské Rasy Andělského Lidstva bylo možno pomocí sexuálních
praktik dosáhnout stavu fyzické demanifestace a plné mobility v rámci Vnějších Domén, podle
úrovně aktivace DNA praktikujících partnerů. Avšak nejen to! Ba co více, bylo možno společně
otevřít energetické průchody oddělující Vnější Domény (Radon) a Střední Domény (Edon - bájná
zahrada Eden) a projít skrze ně tam i zpět. To je naprosto úžasná možnost, protože při běžné ascenci
skrze Hustoty Vnějších Domén je třeba nejprve vyascendovat až do úrovně Ecka v HU5 a teprve
odtud (možná skrze meta-galaktické jádro našeho Veca systému v HU6) se dostat do Domén
Středních, Edonu. Tato šup-šup zkratka v rámci pouhé HU1 je náš sexuální Radon ↔ Edon pendl.

* Vnější Domény (Radon). Sexuální příspěvek k umocnění přílivu potřebných aktivačních proudů
Kundalini energie spočívá v tom, že bio-energetická konstrukce standardní ženy a muže je duální,
tedy polarizačně doplňková, přesně to do sebe pasuje jako klíč do zámku (energetické linie, víry,
směry proudění a rotace, vibrační kvality, atd.). Pokud každý pracuje odděleně, tak potřebuje získat
větší kvantum energie na otevření energetických Zámků pro depolarizaci. Pokud oba pracují

společně, tak partnerem emitované frekvence způsobí částečnou depolarizaci biopolí příjemce a tím
se úroveň aktivační energie požadovaná pro odemčení sníží. Je to jako kdyby člověk proti sobě
tlačil dvě stejně nabité částice, které se silně odpuzují. Pokud mu někdo pomůže tím, že sníží jejich
náboj, přilepí na ně kus proti-náboje, tak už ta práce je menší a jde to líp. Prakticky to znamená
zvládnout nauku o ID anatomii člověka, techniky práce s vlastní energií, dechem, apod. Pochopit a
zpracovat osobní pohlavnost pomocí vydatné auto-sexuální praxe. Teprve poté přistoupit k párové
interakci, jejíž podstatou, aby to fungovalo, musí být stav absolutní bezpodmínečné lásky. Pak už
záleží na svolení Vyšších Já, co a jak se uskuteční. Používané energie jsou standardní Radonické
Životní Síly (Kundalini). Získané (emergentní) párové možnosti jsou vzájemná pomoc při
depolarizaci, expanze vědomí do vyšších úrovní, individuální i společný prožitek vyššího stupně
Jednoty, jak oba spolu, tak každý s Bohem, tak oba s Bohem - to je hlavním cílem. Jde o naplnění
depolarizační rovnice EirA + ManA → ManU, která popisuje energetickou podstatu Posvátné
Sexuality. Dá se přepsat na ekvivalentní tvar: Žena + Muž → Jednota = Bůh. V principu je možná i
společná demanifestace, sbalení obou sexuálně interagujících fyzických těl do světelné formy a
zažití stav Jednoty ve společném orbu, při udržení si vědomí své individuality (stav Plně Vědomé
Jednoty). Vědomí osobní Identity (individuality, Já, atd.) se nesmí ztratit: musí se roztáhnout a
expandovat přes celé Stvoření. Nejde o to svoji Identitu zničit, ale naopak, mocně ji posílit a
rozvinout, až nebude žádný rozdíl mezi Já a Bůh. Já je jenom kousek vědomí Boha, záměrně zúžené
a omezené, aby zažilo tuto zkušenost a mohlo konat v Hustotách. Tím, že se zase odúží a odomezí,
stane se tím, co původně bylo.

* Střední Domény (Edon). Zde je kvalitativní posun či dokonce průlom. Edon je první úroveň tzv.
vnitřních Domén, které již nemohou padnout, ale lze je poškodit (první pod námi, pod Radonem).
Jsou tam předlohy našich předloh. Tamní edonické Raša Tělo je předloha pro naše radonické
Světelné/Krystalové Tělo (jak osobní, tak planetární, vesmírné, atd.). Zatímco Světelné Tělo je silně
poškozené a zreverzované, jeho Raša předloha nese jeho původní krystovské kódování. Tedy tím,
že získáme přístup k Raša programům, můžeme nebývalou silou zregenerovat naše Světelné Tělo.
To je aspekt regenerace a léčení.


Další aspekt kontaktu s Edonem je obranný. Souvisí to s tím, že Dravčí Rasy stupňovaly aktivaci
svých reverzních technologií až k bodu, že by uchvátily veškerá živlová pole Země a stáhli do
svých padlých systémů (Thetans rasy z Wesedraku, systém Threshold, období 2006). Tím pádem
bychom tam šli s nimi, protože jsme jejich součástí (reverz naší planetární i osobní Kundalini v D2,
tím i veškeré již poškozené sexuality). Proto Strážci uvolnili pár zlomků prastaré nauky o Posvátné
Sexualitě, jako proti-jed (anti-dote) vůči aktivitám New Age posilujícím Threshold a šířícím
reverzní sexuální učení (falešná tantra, skupinové seance, sex v astrálu, kopulace s cizorodými ET
entitami, apod.), která také otevírají dveře démonickým sexuálním vampirickým rasám Inkuby a
Sukuby (Incubus, Succubus, padlé EUmbi-Races, U-bys), zejm. pokud je to podpořeno drogami.
Cílem bylo stabilizovat planetární Živlová Pole a nenechat je padnout do sítí Thresholdu. Navázat
je na zdravá a silná Živlová Pole Urtha, kde by získala hosting a regeneraci.


Další aspekt je ascenční. V kritické době SAC-2012 bylo spuštěno několik vesmírných
záchranných procesů. Např. proces Kosmický Reset (Druhý Příchod Kosmického Krista), jehož
další fází je proces Star Fire (Hvězdný Oheň). Poškozené části Vesmíru v Radonu mají možnost
vstoupit na krátkou chvíli do Edonu a tam si plně zregenerovat své předlohy. A pak se jako
vyléčené vrátí zpátky do Vnějších Domén, aby zde pokračovaly ve svém vývojovém cyklu. Zdravá
věc tohle velké vibrační přetížení1 zvládne, jako např. naše hostující planeta Urtha. Nemocná Země

1 Průchod skrze Hvězdné Brány vyžaduje dočasné silné navýšení vibrace nad úroveň cílové destinace. Překonává se zde
energetický val (bariéra, repulzní zóna), asi jako u chemické reakce, kdy je třeba překonat tzv. aktivační energii.
Příklad. Jedinec již má schopnost se biologicky manifestovat ve výše vibrující energetické hladině, ale není schopen se
tam sám dostat (má už vibraci na to, tam žít, ale ne na to projít portálem). Pojem 'ascence s dopomocí' (assisted passage)
znamená, že mu při průchodu někdo pomůže. Jednak lze dočasně uměle navýšit aktivaci jeho DNA vláken, pokud je
toho jeho genetická předloha schopna a tento nápor snese bez poškození ('neshoří'). Druhak lze toto přetížení odstínit
vhodným interfejsem, kdy se jedinec skrze portál protáhne např. v kosmické lodi či hostovací merkabě. Tuto pomoc
poskytují v součinnosti naše Vyšší Já, ET rasy našich rodičovských genetických linií a Strážcovské kolektivy. Typické

však nikoli. Proto byla otevřena možnost lidským inkarnátům, aby si otevřeli ve své osobní
anatomii průchody do Edonu, tam se zregenerovali a získali možnost individuálního průchodu
cyklem Star Fire přeinkarnací na Urtha (jedno již, zdali biologickou transmigrací skrze Aurora
Platformy či spanerové Brány či průchodem skrze Bardo cyklus - typická většinová volba).

 

Zpátky do zahrady Eden

Na cestu do Edonu (= Eden) je třeba mít, kromě samozřejmé bio-energetické kvalifikace, také
příslušné energetické Klíče k Branám Edonu. Těch Klíčů je 12 x 144 = 1728 ks a nazývají se Klíče
Ena-KA (Keys of Ena-KA). Tento název je tonální signatura 3 (Ena) + 1 (KA) buněk prapůvodního
fázovacího pulzního generátoru zvaného Tauren Light Seed. Mají sestavu Tri-Veca uvnitř obalové
sféry. Cyklováním Taurenu se produkují posloupnosti různých energetických konstruktů (sparks,
crystals, fire letters, keys). Další fází je Ta-KEY-on Cycle, který pracuje dál a vyrábí další vyšší
útvary, které spolu interagují. Tímto způsobem vzniká struktura Raša Těla pro všechny 3 vnitřní
Domény (Edon, Adon, Eton). Výsledkem je sestava 15-ti do sebe vložených Gelových Radiačních
Vrstev (Geleziac Radiation Layers), které tvoří vnitřní strukturní předlohu každé Dimenze (15
Ringů + 15 Spanů). Na základě této Raša předlohy se pak organizují Elementální Síly a tvoří tam
příslušné struktury.


Mnoho těchto věcí je poškozeno. Např. přirozené Klíče Enaka (Key of Enaka) byly metatronicky
reverzovány vysokým zasvěcencem Henochem (Henoch, Enoch) na Klíče Henochovy (Key of
Enoka). Pomocí nich lze volat a ovládat reverzovaná živlová pole, která jsou buď nedobrovolně
zotročená a poslouchat musí, nebo dobrovolně a ráda přisluhují (stejně jako lidi, jsou to vědomé
inteligence) a vydávají se za Henochiánské Anděly, aby udělala potřebný dojem. Proto je
Henochiánská magie tak silná, neboť se násilně nabořila až do živlových předloh v Edonu. Kdo se
chce v tomto směru sebe-poškozovat, jistě si najde vhodné zasvěcení do Henochiánské magie, kde
se pomocí grafických znaků Klíčů vytváří reverzní jazykový matrix. Není možné ovládat přirozená
krystovská živlová pole. S nimi lze jen pokorně spolu-pracovat a spolu-tvořit, pokud na to přistoupí.
Vše, co přináší ezoterický mejnstrým jsou jen poškozené pozemské hrátky poškozených lidí s
poškozenými živly, což přináší poškozené výsledky (např. Wicca apod.). Patří sem různé
čarodějnické a magické směry, kde se tyto démonické praktiky po staletí provádí. Reverzně živlové
technologie mají obrovskou sílu a dokáží vykonat mnoho zla, zejm. cizokrajné domorodé a
šamanské praktiky (např. Afrika, Karibik, WooDoo, zombifikace lidí, apod.). Dalším reverzem s
tím souvisejícím je pojem TaKEYon, což je označení pro energetická pole vytvářená super-
luminálními (nad světelnými) částicemi, tedy malými kousky vědomé energie Životních Sil, které
se pohybují tak rychle, že je nevidíme. Stejně jako objekt rychlejší zvuku neslyšíme, tedy až potom,
což může být pozdě (zejm. jde-li o nějakou vojenskou aplikaci). Metatronickou reverzí těchto
frekvencí vznikl pojem Tachyon (Tachyonové částice), tedy pole vědomí nesoucí kódování
BEASTu (viz produkty New Age).

 

Klíče od Edenu a štít Umšadi


Otázkou je, kde vzít těch původních čistých 1728 Enaka Klíčů od Zahrady Eden. Tyto cenné
artefakty jsou uloženy v Semenném Atomu v centru základního Edonického Štítu, který nese
programy pro manifestaci celých Středních Domén a všech jejích vesmírů a bytostí, které tam jsou a
také bytostí, které odtud vyhřezly ven do Domén Vnějších (např. my lidé). Věřte, nevěřte, tyto klíče
máme právě ve svém rozkroku. Tenhle boží dar máme mezi svýma nohama.


* Vnější Domény (Radon). Základní program naší Identity, jádro naší Bytosti a existence, včetně
všech manifestačních programů a polaritních nastavení je uloženo v našem Semenném Atomu
(Seed Atom) pro Vnější Domény (Radon). Ten jen ukotven v našem biologickém těle, v AzurA
Bodě (brzlík). Atom nese Jádrovou Energetickou Enkrypci naší Identity ve formě světelně-
zvukového krystalu, který také obsahuje náš paměťový matrix. Atom je uložen v centru našeho
Monadického Štítu. Štít je plochý energetický disk, který má určitou polohu a rotaci, se středem v

přechody dnes mohou být: NET Země → Median Země či Urtha. Kromě fyzického průchodu, který je dnes pro většinu
lidí nedostupný, se častěji používá nějaké vhodné osobní energetické Projekční Tělo.

AzurA. Je obklopen sférou v níž rotuje. Je to přirozená součást anatomie našeho Světelného-
Krystalového Těla, s níž se v Nauce pracovalo od začátku (r. 2000+). Tento Atom a Štít však byly
dávno poškozeny a zreverzovány (implanty: Metatronický Atom Smrti, Sextant Štít, apod.). Tedy
jsme fungovali reverzně. Dlouho nebylo zmíněno, že by existovalo ještě něco jiného, jako třeba jiné
Domény existence a Raša Těla v nich. Nikdy předtím nebylo zmíněno, že bychom měli nějakou
šanci se tam dostat. Až přišel čas.


* Střední Domény (Edon). Bylo sděleno sladké tajemství (2006), že Lidská Rasa má to privilegium,
že má ve své bio-energetické anatomii ukotvenu kopii Štítu Umšadi (Um-Shaddh-Eie), nesoucí
Semenný Atom téhož jména, které obsahují naší plně krystovskou předlohu z Edonu! Tyto
programy tam jsou uloženy v pasivní spící formě a je nutné je aktivovat pomocí speciálních technik
(jako vždy). Tím je možné zregenerovat náš Radonový Štít v AzurA a osvobodit se z reverzního
jařmového pole. To nám umožní léčení Světelného Těla, regeneraci osobních Živlových Polí,
přístup k čisté Kundalini a její všestranné použití jako božské tvůrčí síly (pokud se rozhodneme, tak
také pro účely sexuální). Dá nám to mocnou ochranu před působením planetárních reverzovaných
živlů a před dravčími systémy. Umožní nám to získat Klíče od Edonu a použít je v případě Star Fire
nebo pro ascenční výcvik mobility vědomí pomocí projekčních technik (fyzicky se tam dnes
dostane málokdo).

 

Štít Umšadi: generátor klíčů

Štít Umšadi je plochý vodorovný energetický disk, který ve svém středu má ukotven edonický
Semenný Atom Umšadi. Disk je umístěn na centrální trubici v úrovni 1. čakry, což je oblast
pohlavních orgánů. Štít s Atomem rotuje kolem rovníku energetické sféry, kterou kolem sebe
vytváří. Průměr Štítu může být cca. 20-30 cm. V jeho Monadické konfiguraci (též: Rušej
konfiguraci) lze identifikovat pozice 12-ti Monadických buněk (Rušej Pilířů) vůči lokacím těla,
které se vztahujícím k anatomii obou pohlaví. To je důležité pro bio-energetické ukotvení těchto
konstruktů. Podobně jsou do těla ukotvena i jiná energetická centra, např. čakry skrze nervové
pleteně. Jedná se např. o tyto věci a jejich fyziologické funkce. Pohled na Štít Umšadi v základní
poloze, zdola od chodidel směrem do rozkroku (8 buněk vnějšího kruhu jsou po dvojicích
sfázované tak, že splývají, jsou tam tedy vidět jen 4). Vertikální osa, 5 Monadických buněk
(fázových generátorů) shora dolů: vnější kruh - klitoris (vršek šourku na penisu), vnitřní kruh -
vagína (spodek šourku na penisu), střed štítu (energetický průchod, Nada Core, Démantové Dveře) -
perineum (prostata), vnitřní kruh - kostrč, vnější kruh - anál. Horizontální osa: symetrické párové
útvary, stydké pysky, žlázy (Bartholini, Skene) a další. Aby vše dobře fungovalo, je nutné mít jak
fyzické tak nefyzické složky v naprostém pořádku.


Štít Umšadi úzce souvisí s naší pohlavností a proto se aktivuje pomocí sexuálních praktik. Těch je
celá řada. Rozdíl mezi Radonickou a Edonickou sexualitou je v hloubce prožitku a stupni
sjednocení. Edon je o celé jedno doménové vibrační pásmo blíže ke Zdroji, tedy prožitky a
zkušenosti z této Zahrady Eden jsou kvalitativně rozdílné. Podobně jako u Radonického sexu jde o
to, že polaritní nastavení Umšadi Štítu pro ženu a muže je opačné, tedy vzájemně se doplňující. Při
každém sexuálním aktu se automaticky dostává do hry také Štít Umšadi, protože je s naší
pohlavností propojen a provázán. Avšak děje se to nevědomě, z čehož má člověk jen malý užitek.
Výkon Štítu není velký a vytvořená energie se promrhá.


Při kopulaci dochází k celému komplexu složitých bio-energetických procesů na třech různých
úrovních: 1. fyzické tělo (Radon, manifestace), 2. Světelné Tělo (Radon, předlohy), 3. Štít Umšadi
(Edon, předlohy, Rasha aspekty).


1. Fyzická aktivita vyvolává odezvu v celé ID anatomii. Pozice, pohyb, vizualizace, zvuk, dech - to
jsou základní tvůrčí nástroje člověka, kterými ovlivňuje celou svou bio-energetiku.
2. Světelné Tělo citlivě reaguje na všechny úkony těla fyzického, na veškeré jeho chování. Např.
dech je spřažen s mnoha důležitými věcmi a s jeho pomocí řídíme a regulujeme naši vnitřní
energetiku. Jen pro ukázku. Rychlost fyzického dýchání (plícemi) řídí rychlost oscilace Ethos Pilíře

1 Zde je hlubší důvod pro záměrné prznění fyzického pohlaví. Některé primitivní reverzované kmeny divochů vypalují
ženám klitoris. V islámské tradici muslimové odřezávají ženám klitoris i stydké pysky. To se dnes děje i v Evropě.

v Centrální trubici (nahoru/dolů) a rychlost fázování Lotosových Listů, což řídí pohyb Radonových
Buněk a Monadických Plamenů, což řídí rychlost fázování Radonových, Eiradonových,
Monadických Plamenů, což řídí Pulzní Rychlost Monády, což řídí rychlost a frekvenci Časových
Pulzních Vln generovaných Monádou, což řídí Rychlost Rotace Štítů, což řídí Základní Pulzní
Rytmus, což řídí Osobní Axiom Templát a vtělenou Časovou Vlnu, což určuje osobní vnímání
rychlosti běhu času. Změnou osobního vibračního stavu je možno 'ohýbat čas': buď zpomalit či
urychlit jeho plynutí v rámci osobního realitního hologramu. Snížením frekvence dechu asi na 1/2
normálu se dostáváme do Alfa Rytmu. O každém jednom zmíněném konstruktu a procesu se lze v
rámci Nauky podrobně poučit. Pro jednoduchost stačí uvést, že dech uvádí v oscilační pohyb tzv.
Ethos Pilíř, který běhá v naší Centrální energetické trubici, podobně jako píst ve válci spalovacího
motoru. V motoru zajiskření vyvolává pohyb pístu, svíčka zapálí a dojde k expanzi. Pohyb Pilíře je
poháněn dechem a při každém cyklu sám produkuje energetické jiskry (jiskrový generátor). Tyto
jiskry se shromažďují v energetických liniích a centrech (zásobnících). Po dosažení kritického
kvanta se energie synchronně uvolní a jako vlna (lavina) projde strukturami předloh a pootevře
dimenzní a hustotní Pečetní Zámky, aktivuje jádra čaker, apod. Skrze tyto pootevřené energetické
dveře může naše vědomí expandovat do vyšších vibračních pásem a také do nás mohou vstoupit
silnější proudy Životních Sil (např. Kundalini). Poté, co se to stane, tak se vlna energie samovolně
vyzáří do biopolí a planetárního prostředí, kde se rozptýlí a zdisipuje, čímž o ni přijdeme. To je
případ nevědomé sexuality. Pokud umíme tuto energii ovládat, můžeme ji řízeně využít pro různé
účely. Vazba mezi fyzickou aktivitou a Světelným Tělem je oboustranná a vyprovokované
energetické procesy se zpětně promítají do komplexu fyziologického stavu jedince.
3. Štít Umšadi se fyzickou sexuální aktivitou nastartuje (aktivuje se: roztočí a rozzáří) a započne
výrobu edonických energetických Klíčů Enaka. Složitým procesem fázování Taurenu a cyklu
Takeyonu se produkují kvanta edonické energie. Probíhají podobné děje jako při tvorbě Raša Těla,
ale omezují se na pouze produkci energetického kvanta edonických frekvencí, což jsou stavební
kameny Raša anatomie. Monadické Buňky vnějšího kruhu Štítu Umšadi (vnější Buňky, 8 ks), které
řídí pohyb Rušej Spirály, fázují a produkují Keylonové Jiskry. Ty se stahují do vnitřního kruhu
Štítu, kde aktivují tamní Buňky (4 ks). Tyto vnitřní Buňky pak otevírají pečetě na čakrách a
umožňují promíchání radonických energií čaker s frekvencemi edonickými, které vyrábí rotující
Umšadi Štít (frequency blending). Klíče se pak stahují do středu Štítu do jeho Nada Centra, kde se
hromadí. Po dosažení kritického kvanta energetického náboje ve Štítu je dosaženo stavu Flash Point
(něco jako průboj dielektrika), kdy se nashromážděná energie uvolní. Nevědomě se vyzáří do
biopole a ztratí do okolí. Pokud je pod vědomou kontrolou, tak je možno ji uchopit a jako laserový
paprsek nasměrovat a zacílit do samotného středu Štítu, do nitra jeho Semenného Atomu, kde se
nachází energetická ochranná bariéra Démantové Dveře (Edonic Diamond Door), za nimiž je
Prvotní Tvůrčí Bod (First Creation Point) uložen do Pole Vědomí Boha-Zdroje, na všech
doménových úrovních. Pokud se nám podaří Dveře otevřít, máme přístup do hlubších úrovní.
Můžeme tudy projít z Radonu do Edonu ev. ještě dále a hlouběji, do Domén Vnitřních a pak
Jádrových, nebo skutečně až do nitra Yunasai a do Zdroje. Zpravidla se to děje pomocí projekce
části vědomí, které tam lze expandovat. V principu je však možné sbalit hmotné tělo do světelného
orbu a projít tam s ním (i oba milující se partneři společně) a zase se vrátit zpět. Cílem toho je
ascenční zkušenost prožitku Jednoty, sjednocení se: ať již s partnerem, či se svým Edonickým Já
(aspekt mé Identity ukotvené do edonických frekvenčních pásem Středních Domén), či s Edonickou
úrovní jako takovou - je mnohem blíže Zdroji než ta naše a daleko čistší (užít si pobytu v Zahradě
Eden), či se spojit se svou edonickou předlohou a nabrat si z ní původní kristovské kódování pro
léčení Světelného a potažmo i fyzického těla, atd.


Kromě této zkušenosti se odehrává i jiný energetický proces. Tím, že kvantum naší vědomé energie
projde skrze Umšadi Semenný Atom a jím ochraňovaný Tvůrčí Bod od nás zpět do Zdroje (proud či
tok vědomé energie zvaný Back-Flow), tak se vyvolá automatická reakce Zdroje, který toto
energetické kvantum znásobí a pošle nám ho zpět (tok zvaný Back-Flow Return). Tím se
zregeneruje Semenný Atom, nabije se novou energií, začne rotovat rychleji a s ním i celý Štít, který
je Atomem roztáčen. Vibrace se zvýší, Štít expanduje a nese větší množství energie a může pojmout

a aktivovat další části manifestačních a evolučních předloh. Bytost může realizovat větší a
rozsáhlejší programy své Identity a expandovat do vyšších frekvenčních pásem. To je základním
mechanizmem Kristovské Bio-Spirituální Ascence věčných nesmrtelných Bytostí jedoucích na
KRIST-Kódu, kterými Lidé kdysi byli. Proto je důležité mít plně funkční Semenný Atom (jak
radonický tak edonický) a neustále otevřené dvojsměrové propojení se Zdrojem. Jako vedlejší
produkt to automaticky zajišťuje trvalý stav Boží Přítomnosti, silnou ochranu a spolehlivé vedení.

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení