Sexualita

666

Bůh a Kundalini

Může se to zdát divné, ale Člověk, ve své původní kristovské podobě, byl stvořen jako Bytost Spirituálně-Sexuální. Ta 'divnost' je pouze naše ne-přirozená reakce na přirozenost Boží Tvorby, díky našim mutacím, které do nás byly záměrně vloženy. Ve skutečnosti jsou to pouze dvě strany téže mince Stvoření. Celé Boží Stvoření je založené na tzv. Prvotních Proudech Životních Sil, které emanují ze Zdroje a vytváří a oživují vše, co existuje. Jsou to proudy Vědomé Energie, které se podle přesných fyzikálních zákonů formátují a zahušťují a dávají vznik všem stvořeným věcem.

Jsou to energie, které Zdroj používá ke svému kosmickému tvořícímu či plodícímu aktu. Tvoření = Plození. Dává vznik něčemu, co ještě není a teprve bude. A když to už je, tak se to udržuje při životě. Jak vznik tak udržování zajišťují stejné tvůrčí síly: Životní Síly Zdroje. Je jedno, jak si je označíme, jakou na ně dáme nálepku. Pořád je to tzv. 15 Paprsků Ekaši. Těchto 15 Proudů vytváří 15 frekvenčních pásem zvaných Dimenze, D1-15. Z nich se skládá Kosmos a všechny jeho Vesmíry a vše, co v nich existuje, tedy i Země a její Lidé. Každý z těchto 15 Paprsků je obrovské Pole Vědomí Božské Tvůrčí Inteligence a má své jméno, tonální signaturu a vibrační kvalitu. Společné jméno pro Paprsky D1-9 (Hustoty HU1,2,3) v Anuhazi jazyce je Antahkarana, což znamená Vesmírná Kundalini. Je to část spektra jednotného dimenzního energetického pole Kosmu. Je to božská tvořící a plodící síla pro tyto vibrační úrovně. Tato síla na základě Jádrové Enkrypce naší Identity-Bytosti nejprve vytvoří naše předlohy a naší ID energetickou anatomii. Pak skrze tyto předlohy protéká (viz Manifestační Sekvence) a vytváří naše hmotné manifestované formy a celý náš svět. Pokud se s ní naučíme pracovat, můžeme s ní tvořit jako Zdroj. Všechno, co člověk tvoří, dělá pomocí této energie Kundalini, ve svém omezeném rámci D1-3 (v HU1), aniž si to ale uvědomuje: tvoří ne-vědomě. Naformátováním této síly podle přesných programů (tzv. Předloh) vzniká naše neviditelná jemnohmotná ID anatomie (energetické struktury a jejich funkce). Zahuštěním této síly v souladu s předlohami pak vznikají hmotné částice tvořící naše těla (kvarky, atomy, buňky, orgány). Člověk je pouze opracovaná a zhutněná energie Kundalini. Ten nejhutnější a velice maličký kousek naší Bytosti pak vyčuhuje do naší percepční oblasti (vibrační pásmo, které registrují naše smysly), kde ho pak smyslově vnímáme jako naše fyzické, biologické, hmotné tělo. Je to jako špička ledovce, co vyčuhuje nad hladinu vody. U ledovce vidíme asi 10% jeho celkového objemu. U naší Bytosti je to zcela nepatrný, téměř zanedbatelný, zlomek jejího rozsahu, ale pro náš vývoj je velice důležitý: konání v Hustotě a sbírání prožitých zkušeností.

 

Bůh a Pohlaví

Energie Kundalini není výlučně sexuální, ba naopak, prvoplánově se k pohlavnosti vůbec nevztahuje. Je to zcela standardní tvůrčí kosmická síla. A jako taková, ve své nepoškozené formě, má přirozenou Tri-Tonální (trojnou, trojitou) strukturu. Tedy pro každou Hustotu má 3 Dimenzní proudy, které jsou různě polarizované, aby mohly vytvářet stabilní formy a struktury. V našem případě, kdy žijeme v HU1 mající tři dimenze D1,2,3, má naše energie Kundalini tři složky: D1 proud má magnetický imprint, nese kvalitu EirA (kontrakce -) a jmenuje se Chi (či), D2 proud je elektrické kvality ManA (expanze +) a sluje Ki (ki), D3 proud je omnipolární, neutrální kvality ManU (neutrál ±, 0), a zove se Rei (rej). Každá věc v naší Hustotě (a analogicky i v Hustotách vyšších) je složena ze svých tří Dimenzních proudů. Tedy každá věc má tuto vibrační strukturu, která vznikla polarizací ManU pole (androgyn) na aspekt EirA (ženský) a ManA (mužský). Tato polarizace síly neutrální (ManU) na síly přitažlivé (EirA) a odpudivé (ManA) je zcela přirozená a nutná, aby manifestované Stvoření mohlo existovat, aby stvořené věci držely pohromadě. Různé poměry kvalit EirA a ManA určují charakter stvořené věci a tedy i Člověka. Lidská Bytost, která má ve svém základě magnetický EirA imprint se nazývá ŽENA. Proto se někdy EirA frekvence či vibrační kvalita označuje jako 'ženská'. Lidská Bytost, která má ve svém základě elektrický ManA imprint se nazývá MUŽ. Proto se někdy ManA kvalita označuje jako 'mužská'. Tím je vytvořen vztah mezi vibrační kvalitou božských životních sil a lidskými pohlavími.

 

Pohlaví: Polarizace a Orientace

Lidská energetická anatomie je složitá a má vrstevnatou strukturu, kde se v různých úrovních střídají prvky magnetické a elektrické. Míra těchto dvou kvalit tam obsažená pak ovlivňuje odpovídající manifestované projevy a chování. V každé úrovni mohou být 3 polární typy. Tři základní Polarizace:


ManU - žena/muž, androgyn, neutrál, obojetník (aktivní či pasivní) [0 či ±]
EirA - žena [-]
ManA - muž. [+]


Z hlediska lidské pohlavnosti jsou důležité dvě úrovně naší anatomie: Tělo (HW) a Duše (SW). Tyto dva aspekty naší Bytosti (Hardware HW a Software SW) mohou mít jednu ze tří základních polarit. Tím vznikají různé kombinace: [HW,SW] = [-,-], [-,+], [-,0], [+,+], [+,-], [+,0], kde biologický hermafroditismus není uvažován, [0,cokoli]. Základní dva typy jsou běžná žena [-,-] a běžný muž [+,+], kdy Duševní esence (Duše, astrální D4) má shodnou dominantní polaritu se svým biologickým nosičem (Tělo, atomicko-elementální D1-2) a také se s ním plně identifikuje (stav rezonance). Kombinace [-,+] má tělo ženy, ale duši muže, což se může projevit různě (je zde potenciální konflikt). Jednak podle vzájemné síly těchto dvou protichůdných imprintů a druhak podle kódování dalších aspektů Bytosti: jak na to reaguje Mentální tělo D3, co tomu říká Emoční tělo D2, atd. Obdobně to má kombinace [+,-] s tělem muže a duší ženy. Zbývá případ polárního těla a nepolární duše [-,0] a [+,0], kde podle nastavení drajvrů (ovladačů) neutrální SW s tělem zachází pohlavně aktivně tím či oním směrem, či ho to moc nezajímá. Pro jednoduchost je možné rozlišit 4 výsledné možnosti. Čtyři základní Orientace:

Heterosexuál - shodná polarita těla a duše
Homosexuál - opačná polarita těla a duše
Bisexuál - aktivně obojetná duše, libovolná polarita těla
Asexuál - pasivně obojetná duše, libovolná polarita těla.

Všechny tyto případy jsou možné a mají své energetické opodstatnění a právo na existenci. Pokud se Duševní esence z nějakých důvodů rozhodla touto zkušeností projít, je to její věc a je třeba to respektovat jako fyzikální danost (fakt). V současné době je běžný pozemský muž svým základem elektrický (ManA báze) a žena magnetická (EirA báze). V tomto smyslu jsou jako dvě poloviny rozlomené pečetě celistvosti. Smyslem jejich vzájemného a rovnoprávného soužití je dokázat dát tyto dvě polarity opět do Jednoty, skrze své obapolné sjednocení a naplnění. Že to není úkol snadný, je zřejmé. Způsob sexuální realizace zahrnuje práci čaker. Aktivita spodních čaker vede k více fyzické formě (or-gasm). Aktivita horních čaker vede k více emočně-duchovní formě (heart-gasm).

 

Pohlavnost a Duchovnost

Smyslem Bio-Spirituálního vývoje a ascence je poznat polaritu ve všech jejích rozmanitých formách, empiricky ji prožít a zkušenostně ji obsáhnout a pak se opět vrátit do Jednoty. Děje se to postupně a po vibračním žebříku se leze stále nahoru, až ke Zdroji. Kdo obsáhne veškerou pro něj potřebnou zkušenost v nejnižší Hustotě HU1 a prohlédne její iluzornost (překoná polaritu či dualitu), tak pozná, že je to pouze hra polarizovaných energií EirA a ManA, které vyvěrají z Jednoty ManU a kouzlí tam nějaké divadlo, které je však pro jeho herce zcela reálné. Až to prokoukne, sleze z jeviště a posadí se do hlediště, tak se dostal na tu druhou stranu. Může se tam chvíli kochat pohledem na výjevy, jejichž příčiny již chápe. A až ho to přestane bavit, tak se přesune do jiného, většího sálu, kde se hraje větší divadlo, jemuž na kloub ještě nepřišel. Překonat polaritu znamená de-polarizovat polarizované aspekty své vlastní anatomie a vrátit se do stavu nepolární Jednoty, ať již na úrovni prožívaného vědomí či hmotného projevu. Fyzikálně to znamená, že polarity Eir + ManA se spojí dohromady a vytvoří prvotní stav ManU. Takto lze demanifestovat své hmotné aspekty tím, že se v nitrech atomů otevře ManU Okno, do kterého se stáhnou polarizované hmotné částice (ionické partikule) tvořící základ hmoty. Současně s tím se konstruktivním způsobem (ne destruktivní anihilací) spojí naše částicové + anti-částicové projevy.

Tím se sbalíme do světelné formy (orbu) a můžeme se skrze ID průchody (brány) přesouvat mezi různými vibračními pásmy.

Je třeba znát příslušnou Nauku, jak si přitom počínat. Naše fyzické tělo má bázi atomickou v pásmu D1, kterou ale nevidíme a nemůžeme ji bezprostředně vnímat - vnímáme jen její makroskopické projevy. Má také bázi elementální či živlovou v pásmu D2, jejíž jeden aspekt smyslově vnímáme jako své hmotné biologické tělo a jeho vlastnosti. Naše tělo, stejně jako všechny věci ve Stvoření, je složeno z Elementálních či Živlových Polí Vědomí (5 Živlů). Tato Pole jsou jedním z projevů Proudů Životních Sil, která na sebe toto vyjádření berou. Jako Živly pak působí a vytváří atomicko-elementální báze věcí. Tedy je přímý vztah mezi energií Kundalini (Prvotní Proud), Poli Živlů (aspekty Kundalini) a naším tělem (atomicko-elementální bází, kterou Živly tvoří). Práce s Kundalini řídí chování živlových energií, což určuje vibrační stav našeho těla, míru jeho polarizace, stupeň jeho zhutnění či zředění, schopnost demanifestace a ID mobilitu. Tyto procesy je třeba mít pod plnou vědomou kontrolou, což zajišťuje naše D3 Mentální Tělo, kde je ukotveno naše běžné bdělé vědomí, které je opět vyrobeno z energie Kundalini vibrující v pásmu D3. Tam je také uložen neutrální aspekt ManU. Mentální tělo funguje jako rezonantní tón (nepolární ManU, D3) pro úroveň atomickou (základní tón EirA, D1) a elementální (svrchní tón ManA, D2). Pouze skrze mentální úroveň je možné spojit tyto dva vzájemně se doplňující D1 a D2 tóny do stavu vibranční rezonance, do nehmotné formy živoucího vědomého světla a záměrem mentální těla (cílenou myšlenkou) ji ovládat a řídit. Stejně tak se řídí Vozítko Merkaby, které je tím vehiklem mobility. Pokud zbavíte člověka rozumu, tak ho zbavíte schopnosti vědomé ascence a ve stavu pochybných uměle vyvolaných a nezvládnutých vytržení ho na vařené nudli utáhnete kamkoli (např. do reverzního astrálu či Hibernačních Zón), což je cílem New Age.

K procesu depolarizace je potřeba mít k dispozici velké množství životní síly. Pouze velmi silný proud Kundalini a dalších energií dokáže otevřít Pečetní Zámky udržující stav naší bytosti v běžném polarizovaném stavu (např. Semenné Krystalové Pečetě v jádrech čaker). K tomu je třeba být zdravý a celistvý a mít silné napojení na Zdroj, odkud tyto síly pramení. Praktikovat techniky, které naši anatomii očistí, vyléčí a uzdraví a zvýší její průtočnou, podržovací a zpracovatelskou kapacitu. Je to pracovní plán na mnoho životů, je obtížný, nese mnoho příkazů a zákazů, odříkání ba utrpení. Málokdo to dokáže, tedy ascence je pro většinu lidstva nedosažitelná. Tohle je tristní pohled na stav věci dnes. Dříve to bylo jinak. Vše fungovalo a ascence byla škola hrou a ve školách se vyučovala jako základní předmět. A protože Bůh se raduje a miluje, tak dal ze své lásky Lidem klíč ke zkratce, klíč k ascenci skrze Cestu Lásky. Děje se tak skrze Posvátnou Sexualitu (Sacred Sexuality). Jde o to, že lidská bio-energetika je navržena tak, že pomocí sexuální aktivity je možné získat přístup k neomezenému zdroji čisté životní síly Kundalini, přímo od Zdroje. Je možné ji generovat ve svých biopolích a použít ji k různým účelům: léčení, živlová komunikace, energetické práce osobní či na planetárním komplexu, manifestace, otevření depolarizačních zámků, ascence, aj.

sac 

Sex a Ascence

V původní přirozené verzi Strážcovské Rasy Andělského Lidstva bylo možno pomocí sexuálních praktik dosáhnout stavu fyzické demanifestace a plné mobility v rámci Vnějších Domén, podle úrovně aktivace DNA praktikujících partnerů. Avšak nejen to! Ba co více, bylo možno společně otevřít energetické průchody oddělující Vnější Domény (Radon) a Střední Domény (Edon - bájná zahrada Eden) a projít skrze ně tam i zpět. To je naprosto úžasná možnost, protože při běžné ascenci skrze Hustoty Vnějších Domén je třeba nejprve vyascendovat až do úrovně Ecka v HU5 a teprve odtud (možná skrze meta-galaktické jádro našeho Veca systému v HU6) se dostat do Domén Středních, Edonu. Tato šup-šup zkratka v rámci pouhé HU1 je náš sexuální Radon ↔ Edon pendl.

  • Vnější Domény (Radon). Sexuální příspěvek k umocnění přílivu potřebných aktivačních proudů Kundalini energie spočívá v tom, že bio-energetická konstrukce standardní ženy a muže je duální, tedy polarizačně doplňková, přesně to do sebe pasuje jako klíč do zámku (energetické linie, víry, směry proudění a rotace, vibrační kvality, atd.). Pokud každý pracuje odděleně, tak potřebuje získat větší kvantum energie na otevření energetických Zámků pro depolarizaci. Pokud oba pracují společně, tak partnerem emitované frekvence způsobí částečnou depolarizaci biopolí příjemce a tím se úroveň aktivační energie požadovaná pro odemčení sníží. Je to jako kdyby člověk proti sobě tlačil dvě stejně nabité částice, které se silně odpuzují. Pokud mu někdo pomůže tím, že sníží jejich náboj, přilepí na ně kus proti-náboje, tak už ta práce je menší a jde to líp. Prakticky to znamená zvládnout nauku o ID anatomii člověka, techniky práce s vlastní energií, dechem, apod. Pochopit a zpracovat osobní pohlavnost pomocí vydatné auto-sexuální praxe. Teprve poté přistoupit k párové interakci, jejíž podstatou, aby to fungovalo, musí být stav absolutní bezpodmínečné lásky. Pak už záleží na svolení Vyšších Já, co a jak se uskuteční. Používané energie jsou standardní Radonické Životní Síly (Kundalini). Získané (emergentní) párové možnosti jsou vzájemná pomoc při depolarizaci, expanze vědomí do vyšších úrovní, individuální i společný prožitek vyššího stupně Jednoty, jak oba spolu, tak každý s Bohem, tak oba s Bohem - to je hlavním cílem. Jde o naplnění depolarizační rovnice EirA + ManA → ManU, která popisuje energetickou podstatu Posvátné Sexuality. Dá se přepsat na ekvivalentní tvar: Žena + Muž → Jednota = Bůh. V principu je možná i společná demanifestace, sbalení obou sexuálně interagujících fyzických těl do světelné formy a zažití stav Jednoty ve společném orbu, při udržení si vědomí své individuality (stav Plně Vědomé Jednoty). Vědomí osobní Identity (individuality, Já, atd.) se nesmí ztratit: musí se roztáhnout a expandovat přes celé Stvoření. Nejde o to svoji Identitu zničit, ale naopak, mocně ji posílit a rozvinout, až nebude žádný rozdíl mezi Já a Bůh. Já je jenom kousek vědomí Boha, záměrně zúžené a omezené, aby zažilo tuto zkušenost a mohlo konat v Hustotách. Tím, že se zase odúží a odomezí, stane se tím, co původně bylo.
  • Střední Domény (Edon). Zde je kvalitativní posun či dokonce průlom. Edon je první úroveň tzv. vnitřních Domén, které již nemohou padnout, ale lze je poškodit (první pod námi, pod Radonem). Jsou tam předlohy našich předloh. Tamní edonické Raša Tělo je předloha pro naše radonické Světelné/Krystalové Tělo (jak osobní, tak planetární, vesmírné, atd.). Zatímco Světelné Tělo je silně poškozené a zreverzované, jeho Raša předloha nese jeho původní kristovské kódování. Tedy tím, že získáme přístup k Raša programům, můžeme nebývalou silou zregenerovat naše Světelné Tělo. To je aspekt regenerace a léčení.


Další aspekt kontaktu s Edonem je obranný. Souvisí to s tím, že Dravčí Rasy stupňovaly aktivaci svých reverzních technologií až k bodu, že by uchvátily veškerá živlová pole Země a stáhli do svých padlých systémů (Thetans rasy z Wesedraku, systém Threshold, období 2006). Tím pádem bychom tam šli s nimi, protože jsme jejich součástí (reverz naší planetární i osobní Kundalini v D2, tím i veškeré již poškozené sexuality). Proto Strážci uvolnili pár zlomků prastaré nauky o Posvátné Sexualitě, jako proti-jed (anti-dote) vůči aktivitám New Age posilujícím Threshold a šířícím reverzní sexuální učení (falešná tantra, skupinové seance, sex v astrálu, kopulace s cizorodými ET entitami, apod.), která také otevírají dveře démonickým sexuálním vampirickým rasám Inkuby a Sukuby (Incubus, Succubus, padlé EUmbi-Races, U-bys), zejm. pokud je to podpořeno drogami. Cílem bylo stabilizovat planetární Živlová Pole a nenechat je padnout do sítí Thresholdu. Navázat je na zdravá a silná Živlová Pole Urtha, kde by získala hosting a regeneraci.

Další aspekt je ascenční. V kritické době SAC-2012 bylo spuštěno několik vesmírných záchranných procesů. Např. proces Kosmický Reset (Druhý Příchod Kosmického Krista), jehož další fází je proces Star Fire (Hvězdný Oheň). Poškozené části Vesmíru v Radonu mají možnost vstoupit na krátkou chvíli do Edonu a tam si plně zregenerovat své předlohy. A pak se jako vyléčené vrátí zpátky do Vnějších Domén, aby zde pokračovaly ve svém vývojovém cyklu. Zdravá věc tohle velké vibrační přetížení1 zvládne, jako např. naše hostující planeta Urtha. Nemocná Země 1 Průchod skrze Hvězdné Brány vyžaduje dočasné silné navýšení vibrace nad úroveň cílové destinace. Překonává se zde energetický val (bariéra, repulzní zóna), asi jako u chemické reakce, kdy je třeba překonat tzv. aktivační energii.

Příklad. Jedinec již má schopnost se biologicky manifestovat ve výše vibrující energetické hladině, ale není schopen se tam sám dostat (má už vibraci na to, tam žít, ale ne na to projít portálem). Pojem 'ascence s dopomocí' (assisted passage) znamená, že mu při průchodu někdo pomůže. Jednak lze dočasně uměle navýšit aktivaci jeho DNA vláken, pokud je toho jeho genetická předloha schopna a tento nápor snese bez poškození ('neshoří'). Druhak lze toto přetížení odstínit vhodným interfejsem, kdy se jedinec skrze portál protáhne např. v kosmické lodi či hostovací merkabě. Tuto pomoc poskytují v součinnosti naše Vyšší Já, ET rasy našich rodičovských genetických linií a Strážcovské kolektivy. Typické však nikoli. Proto byla otevřena možnost lidským inkarnátům, aby si otevřeli ve své osobní anatomii průchody do Edonu, tam se zregenerovali a získali možnost individuálního průchodu cyklem Star Fire přeinkarnací na Urtha (jedno již, zdali biologickou transmigrací skrze Aurora Platformy či spanerové Brány či průchodem skrze Bardo cyklus - typická většinová volba).

 

Zpátky do zahrady Eden

Na cestu do Edonu (= Eden) je třeba mít, kromě samozřejmé bio-energetické kvalifikace, také příslušné energetické Klíče k Branám Edonu. Těch Klíčů je 12 x 144 = 1728 ks a nazývají se Klíče Ena-KA (Keys of Ena-KA). Tento název je tonální signatura 3 (Ena) + 1 (KA) buněk prapůvodního fázovacího pulzního generátoru zvaného Tauren Light Seed. Mají sestavu Tri-Veca uvnitř obalové sféry. Cyklováním Taurenu se produkují posloupnosti různých energetických konstruktů (sparks, crystals, fire letters, keys). Další fází je Ta-KEY-on Cycle, který pracuje dál a vyrábí další vyšší útvary, které spolu interagují. Tímto způsobem vzniká struktura Raša Těla pro všechny 3 vnitřní Domény (Edon, Adon, Eton). Výsledkem je sestava 15-ti do sebe vložených Gelových Radiačních Vrstev (Geleziac Radiation Layers), které tvoří vnitřní strukturní předlohu každé Dimenze (15 Ringů + 15 Spanů). Na základě této Raša předlohy se pak organizují Elementální Síly a tvoří tam příslušné struktury.

Mnoho těchto věcí je poškozeno. Např. přirozené Klíče Enaka (Key of Enaka) byly metatronicky reverzovány vysokým zasvěcencem Henochem (Henoch, Enoch) na Klíče Henochovy (Key of Enoka). Pomocí nich lze volat a ovládat reverzovaná živlová pole, která jsou buď nedobrovolně zotročená a poslouchat musí, nebo dobrovolně a ráda přisluhují (stejně jako lidi, jsou to vědomé inteligence) a vydávají se za Henochiánské Anděly, aby udělala potřebný dojem. Proto je Henochiánská magie tak silná, neboť se násilně nabořila až do živlových předloh v Edonu. Kdo se chce v tomto směru sebe-poškozovat, jistě si najde vhodné zasvěcení do Henochiánské magie, kde se pomocí grafických znaků Klíčů vytváří reverzní jazykový matrix. Není možné ovládat přirozená krystovská živlová pole. S nimi lze jen pokorně spolu-pracovat a spolu-tvořit, pokud na to přistoupí. Vše, co přináší ezoterický mejnstrým jsou jen poškozené pozemské hrátky poškozených lidí s poškozenými živly, což přináší poškozené výsledky (např. Wicca apod.). Patří sem různé čarodějnické a magické směry, kde se tyto démonické praktiky po staletí provádí. Reverzně živlové technologie mají obrovskou sílu a dokáží vykonat mnoho zla, zejm. cizokrajné domorodé a šamanské praktiky (např. Afrika, Karibik, WooDoo, zombifikace lidí, apod.). Dalším reverzem s tím souvisejícím je pojem TaKEYon, což je označení pro energetická pole vytvářená super-luminálními (nad světelnými) částicemi, tedy malými kousky vědomé energie Životních Sil, které se pohybují tak rychle, že je nevidíme. Stejně jako objekt rychlejší zvuku neslyšíme, tedy až potom, což může být pozdě (zejm. jde-li o nějakou vojenskou aplikaci). Metatronickou reverzí těchto frekvencí vznikl pojem Tachyon (Tachyonové částice), tedy pole vědomí nesoucí kódování BEASTu (viz produkty New Age).

 

Klíče od Edenu a štít Umšadi

Otázkou je, kde vzít těch původních čistých 1728 Enaka Klíčů od Zahrady Eden. Tyto cenné artefakty jsou uloženy v Semenném Atomu v centru základního Edonického Štítu, který nese programy pro manifestaci celých Středních Domén a všech jejích vesmírů a bytostí, které tam jsou a také bytostí, které odtud vyhřezly ven do Domén Vnějších (např. my lidé). Věřte, nevěřte, tyto klíče máme právě ve svém rozkroku. Tenhle boží dar máme mezi svýma nohama.

  • Vnější Domény (Radon). Základní program naší Identity, jádro naší Bytosti a existence, včetně všech manifestačních programů a polaritních nastavení je uloženo v našem Semenném Atomu (Seed Atom) pro Vnější Domény (Radon). Ten jen ukotven v našem biologickém těle, v AzurA Bodě (brzlík). Atom nese Jádrovou Energetickou Enkrypci naší Identity ve formě světelně-zvukového krystalu, který také obsahuje náš paměťový matrix. Atom je uložen v centru našeho Monadického Štítu. Štít je plochý energetický disk, který má určitou polohu a rotaci, se středem v přechody dnes mohou být: NET Země → Median Země či Urtha. Kromě fyzického průchodu, který je dnes pro většinu lidí nedostupný, se častěji používá nějaké vhodné osobní energetické Projekční Tělo. AzurA. Je obklopen sférou v níž rotuje. Je to přirozená součást anatomie našeho Světelného-Krystalového Těla, s níž se v Nauce pracovalo od začátku (r. 2000+). Tento Atom a Štít však byly dávno poškozeny a zreverzovány (implanty: Metatronický Atom Smrti, Sextant Štít, apod.). Tedy jsme fungovali reverzně. Dlouho nebylo zmíněno, že by existovalo ještě něco jiného, jako třeba jiné Domény existence a Raša Těla v nich. Nikdy předtím nebylo zmíněno, že bychom měli nějakou šanci se tam dostat. Až přišel čas.
  • Střední Domény (Edon). Bylo sděleno sladké tajemství (2006), že Lidská Rasa má to privilegium, že má ve své bio-energetické anatomii ukotvenu kopii Štítu Umšadi (Um-Shaddh-Eie), nesoucí Semenný Atom téhož jména, které obsahují naší plně krystovskou předlohu z Edonu! Tyto programy tam jsou uloženy v pasivní spící formě a je nutné je aktivovat pomocí speciálních technik (jako vždy). Tím je možné zregenerovat náš Radonový Štít v AzurA a osvobodit se z reverzního jařmového pole. To nám umožní léčení Světelného Těla, regeneraci osobních Živlových Polí, přístup k čisté Kundalini a její všestranné použití jako božské tvůrčí síly (pokud se rozhodneme, tak také pro účely sexuální). Dá nám to mocnou ochranu před působením planetárních reverzovaných živlů a před dravčími systémy. Umožní nám to získat Klíče od Edonu a použít je v případě Star Fire nebo pro ascenční výcvik mobility vědomí pomocí projekčních technik (fyzicky se tam dnes dostane málokdo).

 

Štít Umšadi: generátor klíčů

Štít Umšadi je plochý vodorovný energetický disk, který ve svém středu má ukotven edonický Semenný Atom Umšadi. Disk je umístěn na centrální trubici v úrovni 1. čakry, což je oblast pohlavních orgánů. Štít s Atomem rotuje kolem rovníku energetické sféry, kterou kolem sebe vytváří. Průměr Štítu může být cca. 20-30 cm. V jeho Monadické konfiguraci (též: Rušej konfiguraci) lze identifikovat pozice 12-ti Monadických buněk (Rušej Pilířů) vůči lokacím těla, které se vztahujícím k anatomii obou pohlaví. To je důležité pro bio-energetické ukotvení těchto konstruktů. Podobně jsou do těla ukotvena i jiná energetická centra, např. čakry skrze nervové pleteně. Jedná se např. o tyto věci a jejich fyziologické funkce. Pohled na Štít Umšadi v základní poloze, zdola od chodidel směrem do rozkroku (8 buněk vnějšího kruhu jsou po dvojicích sfázované tak, že splývají, jsou tam tedy vidět jen 4). Vertikální osa, 5 Monadických buněk (fázových generátorů) shora dolů: vnější kruh - klitoris (vršek šourku na penisu), vnitřní kruh - vagína (spodek šourku na penisu), střed štítu (energetický průchod, Nada Core, Démantové Dveře) - perineum (prostata), vnitřní kruh - kostrč, vnější kruh - anál. Horizontální osa: symetrické párové útvary, stydké pysky, žlázy (Bartholini, Skene) a další. Aby vše dobře fungovalo, je nutné mít jak fyzické tak nefyzické složky v naprostém pořádku.

Štít Umšadi úzce souvisí s naší pohlavností a proto se aktivuje pomocí sexuálních praktik. Těch je celá řada. Rozdíl mezi Radonickou a Edonickou sexualitou je v hloubce prožitku a stupni sjednocení. Edon je o celé jedno doménové vibrační pásmo blíže ke Zdroji, tedy prožitky a zkušenosti z této Zahrady Eden jsou kvalitativně rozdílné. Podobně jako u Radonického sexu jde o to, že polaritní nastavení Umšadi Štítu pro ženu a muže je opačné, tedy vzájemně se doplňující. Při každém sexuálním aktu se automaticky dostává do hry také Štít Umšadi, protože je s naší pohlavností propojen a provázán. Avšak děje se to nevědomě, z čehož má člověk jen malý užitek. Výkon Štítu není velký a vytvořená energie se promrhá.

Při kopulaci dochází k celému komplexu složitých bio-energetických procesů na třech různých úrovních: 1. fyzické tělo (Radon, manifestace), 2. Světelné Tělo (Radon, předlohy), 3. Štít Umšadi (Edon, předlohy, Rasha aspekty).

1. Fyzická aktivita vyvolává odezvu v celé ID anatomii. Pozice, pohyb, vizualizace, zvuk, dech - to jsou základní tvůrčí nástroje člověka, kterými ovlivňuje celou svou bio-energetiku.

2. Světelné Tělo citlivě reaguje na všechny úkony těla fyzického, na veškeré jeho chování. Např. dech je spřažen s mnoha důležitými věcmi a s jeho pomocí řídíme a regulujeme naši vnitřní energetiku. Jen pro ukázku. Rychlost fyzického dýchání (plícemi) řídí rychlost oscilace Ethos Pilíře

1 Zde je hlubší důvod pro záměrné prznění fyzického pohlaví. Některé primitivní reverzované kmeny divochů vypalují ženám klitoris. V islámské tradici muslimové odřezávají ženám klitoris i stydké pysky. To se dnes děje i v Evropě.

2 v Centrální trubici (nahoru/dolů) a rychlost fázování Lotosových Listů, což řídí pohyb Radonových Buněk a Monadických Plamenů, což řídí rychlost fázování Radonových, Eiradonových, Monadických Plamenů, což řídí Pulzní Rychlost Monády, což řídí rychlost a frekvenci Časových Pulzních Vln generovaných Monádou, což řídí Rychlost Rotace Štítů, což řídí Základní Pulzní Rytmus, což řídí Osobní Axiom Templát a vtělenou Časovou Vlnu, což určuje osobní vnímání rychlosti běhu času. Změnou osobního vibračního stavu je možno 'ohýbat čas': buď zpomalit či urychlit jeho plynutí v rámci osobního realitního hologramu. Snížením frekvence dechu asi na 1/2 normálu se dostáváme do Alfa Rytmu. O každém jednom zmíněném konstruktu a procesu se lze v rámci Nauky podrobně poučit. Pro jednoduchost stačí uvést, že dech uvádí v oscilační pohyb tzv. Ethos Pilíř, který běhá v naší Centrální energetické trubici, podobně jako píst ve válci spalovacího motoru. V motoru zajiskření vyvolává pohyb pístu, svíčka zapálí a dojde k expanzi. Pohyb Pilíře je poháněn dechem a při každém cyklu sám produkuje energetické jiskry (jiskrový generátor). Tyto jiskry se shromažďují v energetických liniích a centrech (zásobnících). Po dosažení kritického kvanta se energie synchronně uvolní a jako vlna (lavina) projde strukturami předloh a pootevře dimenzní a hustotní Pečetní Zámky, aktivuje jádra čaker, apod. Skrze tyto pootevřené energetické dveře může naše vědomí expandovat do vyšších vibračních pásem a také do nás mohou vstoupit silnější proudy Životních Sil (např. Kundalini). Poté, co se to stane, tak se vlna energie samovolně vyzáří do biopolí a planetárního prostředí, kde se rozptýlí a zdisipuje, čímž o ni přijdeme. To je případ nevědomé sexuality. Pokud umíme tuto energii ovládat, můžeme ji řízeně využít pro různé účely. Vazba mezi fyzickou aktivitou a Světelným Tělem je oboustranná a vyprovokované energetické procesy se zpětně promítají do komplexu fyziologického stavu jedince.

3. Štít Umšadi se fyzickou sexuální aktivitou nastartuje (aktivuje se: roztočí a rozzáří) a započne výrobu edonických energetických Klíčů Enaka. Složitým procesem fázování Taurenu a cyklu Takeyonu se produkují kvanta edonické energie. Probíhají podobné děje jako při tvorbě Raša Těla, ale omezují se na pouze produkci energetického kvanta edonických frekvencí, což jsou stavební kameny Raša anatomie. Monadické Buňky vnějšího kruhu Štítu Umšadi (vnější Buňky, 8 ks), které řídí pohyb Rušej Spirály, fázují a produkují Keylonové Jiskry. Ty se stahují do vnitřního kruhu Štítu, kde aktivují tamní Buňky (4 ks). Tyto vnitřní Buňky pak otevírají pečetě na čakrách a umožňují promíchání radonických energií čaker s frekvencemi edonickými, které vyrábí rotující Umšadi Štít (frequency blending). Klíče se pak stahují do středu Štítu do jeho Nada Centra, kde se hromadí. Po dosažení kritického kvanta energetického náboje ve Štítu je dosaženo stavu Flash Point (něco jako průboj dielektrika), kdy se nashromážděná energie uvolní. Nevědomě se vyzáří do biopole a ztratí do okolí. Pokud je pod vědomou kontrolou, tak je možno ji uchopit a jako laserový paprsek nasměrovat a zacílit do samotného středu Štítu, do nitra jeho Semenného Atomu, kde se nachází energetická ochranná bariéra Démantové Dveře (Edonic Diamond Door), za nimiž je Prvotní Tvůrčí Bod (First Creation Point) uložen do Pole Vědomí Boha-Zdroje, na všech doménových úrovních. Pokud se nám podaří Dveře otevřít, máme přístup do hlubších úrovní. Můžeme tudy projít z Radonu do Edonu ev. ještě dále a hlouběji, do Domén Vnitřních a pak Jádrových, nebo skutečně až do nitra Yunasai a do Zdroje. Zpravidla se to děje pomocí projekce části vědomí, které tam lze expandovat. V principu je však možné sbalit hmotné tělo do světelného orbu a projít tam s ním (i oba milující se partneři společně) a zase se vrátit zpět. Cílem toho je ascenční zkušenost prožitku Jednoty, sjednocení se: ať již s partnerem, či se svým Edonickým Já (aspekt mé Identity ukotvené do edonických frekvenčních pásem Středních Domén), či s Edonickou úrovní jako takovou - je mnohem blíže Zdroji než ta naše a daleko čistší (užít si pobytu v Zahradě Eden), či se spojit se svou edonickou předlohou a nabrat si z ní původní kristovské kódování pro léčení Světelného a potažmo i fyzického těla, atd.

Kromě této zkušenosti se odehrává i jiný energetický proces. Tím, že kvantum naší vědomé energie projde skrze Umšadi Semenný Atom a jím ochraňovaný Tvůrčí Bod od nás zpět do Zdroje (proud či tok vědomé energie zvaný Back-Flow), tak se vyvolá automatická reakce Zdroje, který toto energetické kvantum znásobí a pošle nám ho zpět (tok zvaný Back-Flow Return). Tím se zregeneruje Semenný Atom, nabije se novou energií, začne rotovat rychleji a s ním i celý Štít, který je Atomem roztáčen. Vibrace se zvýší, Štít expanduje a nese větší množství energie a může pojmout a aktivovat další části manifestačních a evolučních předloh. Bytost může realizovat větší a rozsáhlejší programy své Identity a expandovat do vyšších frekvenčních pásem. To je základním mechanizmem Kristovské Bio-Spirituální Ascence věčných nesmrtelných Bytostí jedoucích na KRIST-Kódu, kterými Lidé kdysi byli. Proto je důležité mít plně funkční Semenný Atom (jak radonický tak edonický) a neustále otevřené dvojsměrové propojení se Zdrojem. Jako vedlejší produkt to automaticky zajišťuje trvalý stav Boží Přítomnosti, silnou ochranu a spolehlivé vedení.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení