Falešní bozi

666

V lidské historii bylo a je mnoho falešných bohů. V podstatě všichni ti, co se za bohy vydávali, jsou podvodníci. Jsou to příslušníci kolektivů padlých mimozemských ras (ET), které se živí dobyvačnými nájezdy na okolní spořádaně žijící části vesmírů. Součástí této invazní strategie je představit se jim jako bozi a začít je ovládat. Tím začínají svou kolonizaci nejprve po dobrém. Pak to jde po zlém. Tyto rasy jsou vysoce vyvinuté a technologicky velice pokročilé, zcela mimo rámec chápání současného lidstva a jeho oficiální vědy. Co je technologicky výše, nemusí být výše morálně. Mnohé tzv. 'duchovní bytosti', které od nepaměti doprovází vývoj pozemského lidstva a jsou historicky popsány a zdokumentovány, jsou příslušníci mimozemských ras a civilizací.


Problém je, že lidé neví k jakým mimozemským rasám patří a jaké mají s lidstvem úmysly a záměry. Protože pochází z vyšších vibračních úrovní, jeví se lidem jako světlo. To ale vůbec nic neznamená, protože co je vibračně výše nemusí být výše morálně. Bohužel většina těchto 'bytostí světla a lásky' jsou příslušníci padlých ras, členové dravčích démonických kolektivů dobývajících Zemi. Do této kategorie patří většina reverzovaných étéček s nimiž pracuje současný ezoterický byznys a duchovní průmysl (zejm. New Age), který byl za tímto účelem vybudován. Jsou to např. různé: světelné bytosti, duchovní rádci a průvodci, vesmírní léčitelé, vesmírné inteligence, andělé, arch-andělé, polo-bozi, bozi, bohyně, božstva, různí svatí, vzestoupení mistři, na nebe-vzatí mistři, atlantští mistři, spirituální hierarchie, různá bratrstva1, podvodní ježíšové a jejich pacholci, mytologie různých ras a kultur, entity evokačních magií, galaktické federace světla, chanelingové kontakty, pochybní páni a lordi.

Mohou to být také různé egregory, které fungují samostatně anebo jako energetický nástroj vyšších entit. Dravčí Rasy mohou konat zázraky v nižších vibračních úrovních. Jejich fyzikální zákony mohou snadno překračovat a ohýbat, čímž dokazují svou nadřazenost a své božství. Tyto své pouťové kousky zkouší i na lidi. Je to asi jako když druhák machruje nad vyděšeným prvňáčkem a připadá mu obrovsky mocný. Skutečný Bůh toho nemá zapotřebí, protože Bohem opravdu je a nemusí si na to hrát. Navíc není před kým takové divadlo hrát, neboť všechny věci ve Stvoření jsou jen aspekty jeho sama. A hrát divadlo sám před sebou je docela nuda, aspoň pro toho, kdo není blázen.


Skutečný Bůh nemá potřebu nikoho jakkoli ponižovat a nad nikým se jakkoli povyšovat. Dívá se na vše, jako na součást sama sebe. Zkusme si to na jednoduchém příkladu. Představte si, že po svém okolí požadujete, aby vás oslovovalo Jeho Svátost a klanělo se vám a líbalo vám nohy. Jak se vnitřně cítíte? Pokud se cítíte něco jako duchovní prostitut, tak asi nebudete daleko od pravdy. Všichni ti zvrácení, tyranští, soudící, trestající, odměňující, pokořující, ponižující, zastrašující, vydírající, oběti vyžadující, k nenávisti, násilí, boji a zabíjení nabádající, rovnost pohlaví neuznávající, zapšklí zavilí a zašťavlí, radost a smích nemající a zakazující, obvykle patriarchální bůžci a hospodinové jsou padlí vesmírní zmetci, kteří potřebují léčení. Pomocí křtů, zasvěcení, modlících rituálů, obětí a vzývání 'svatých' obrázků a sošek vysávají z lidí jejich životní energii, protože k ní sami už nemají přístup, neboť se odpojili od Zdroje. Jejich falešné chrámy a svatyně jsou vystavěny na zvrhlé geometrii a posazeny na důležitých liniích a uzlových bodech planetárních energetických sítí (jak přirozených tak umělých: sítě PIN). Slouží jako energetické antény a čočky pro příjem poškozených frekvencí vysílaných z padlých vesmírů, aby do nás vnášely reverzní programy a ničily zbytky našeho kristovského kódování. Pomocí holografických insertů vyvolávají různá zjevení různých 'svatých' (viz Mariánská zjevení), plačící sochy či obrazy a podobné kejkle, aby otestovali jak na to budou lidé reagovat pro další použití v masovém měřítku. Jsou to silně metatronicky kódované události, kde každý dostane do kožichu slušnou dávku frekvencí z BESTu.


Protože většina lidí má velký podíl reverzních programů ve svých předlohách, tak jim to dělá dobře, neboť s tím rezonují a tyto proudy Mrtvého Světla udržují jejich těla při dočasném jepičím životě. Skutečný Bůh nepotřebuje, aby mu někdo stavěl nějaké pozemské perníkové chaloupky. A pokud se zde mají stavět opravdu posvátné sakrální stavby, tak jistě nebudou založené na poškozené geometrii. Jak doba pokročila, tak se mění i forma svatostánků. Dnes jsou zasvěcovacími chrámy nákupní centra a hypermarkety, kde lidé se svými rodinami tráví celé víkendy a vzývají svého zhoubce - boha konzumu. Po dlouhé hodiny se vystavují podprahové manipulaci, podvědomému programování (subliminal conditioning and control), vymývání mozků reklamami, dýchání jedovatého vzduchu z klimatizací a ničení zraku umělým osvětlením. Masovostí k vítězství. Tomu prostě nemůže žádný farář konkurovat.


Skutečný Bůh je kosmický tvůrčí princip založený na absolutní lásce. Jeho perverzní forma boha-tyrana musela být lidstvu uměle podstrčena. Např. v období Babylonského masakru došlo k oslabení kristovského potenciálu Země a k vytvoření nové pozemské dravčí super-rasy: Templářů. Jejich úkol bylo do všech lidských kultur implementovat koncept jediného patriarchálního boha (=jejich dravčí ET rodiče z vyšších HU) jako externího, trestajícího, dobyvačného, autoritářského panovníka, kterého je třeba poslouchat, uctívat a bát se, model psychopatického boha - tyrana.

1 Existuje Great White Brotherhood (Velké Bílé Bratrstvo) označující skutečné Rišiovské kolektivy vědomí z HU-5, též zvané Solar Lords. To však nemá nic společného s malými ďáblíky vzývanými New Age, co si na ně hrají.


2 Dnes již není tajemstvím, že Dalajláma je příslušníkem tibetské tyranské feudální šlechty a černo-magických sekt, že organizoval teroristické gerilové jednotky, že byl financován americkou CIA a mezi jeho kamarády patří čínský vůdce Mao, členové německých SS jednotek, masový vrah Bush, Matka Tereza, Václav Havel, jezuita Halík a další jim podobní. Viz např. práce Colina Goldnera (kniha Dalai Lama: Fall eines Gottkönigs) a dalších autorů.

sac 

Povinností lidí také je krmit ho svou energií pomocí modliteb a náboženských obřadů. Kněží se pak postavili do role zástupců božích na zemi. Tato strategie je v provozu do dnešních dnů. Templářské kruhy dnes ovládají např. New Age a hnutí UFO. Cílem prvního je poskytovat hledajícím lidem pokřivené duchovní -nauky, které poškozují jejich ID anatomii. Cílem druhého je mystifikovat veřejnost a diskreditovat možnost existence interdimenzního života, čímž se zakrývá skutečnost o dlouhodobé přítomnosti Dravčích ET ras na naší planetě a jejich aktivitách. Pokud je tento postup již neudržitelný, prezentovat dravčí ET rasy jako naše zachránce, učitele a vůdce, popř. jako naše tvůrce ev. jako skutečné majitele planety Země (např. Galaktická Federace Světla - Jehoviánští Anunnaci, padlý černo-děrného YHWH matrix). Tzv. 'bezpodmínečná láska' vůči Stvoření jednoho takového padlého a duševně chorého ET bůžka je pěkně vyjádřena např. zde:

Genesis, kap. 6, verš 6-7: Litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi a bolest měl v srdci svém. Tedy řekl Hospodin: Vyhladím z země člověka, kteréhož jsem stvořil, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, až i do ptactva nebeského; nebo líto mi, že jsem je učinil. Váš milující Hospodin, Temný Avatar z matrixu JHVH

Skutečný Bůh nepotřebuje, aby v něj někdo věřil a od nikoho to nevyžaduje. Není k tomu žádný důvod. Víra je silný energetický proces, vazba, pouto, mezi člověkem a tím, na co se upne. Víra krmí záměr, který se pak snáze zmanifestuje. Do osidel víry, této Dravčí energetické sítě, jsou chyceni všichni věřící. Oni nevěří v Boha, ale ve vizi boha, která do nich byla implantována. Zvenčí a uměle, jako dogma povýšené na status kánonu. Je to ovládací ideologie, jako každá jiná. Tato je založená na přirozené potřebě člověka po duchovnu, spirituálnu, transcendenci. Proto byly vybudovány nadnárodní korporace na prodej víry, které spolu soutěží o zákazníky. Tyto supermarkety spolu nesoutěží pomocí svých placených podvodných letáků, ale pomocí válek, kam posílají své zákazníky, které mají zcela zadarmo. Je to jenom rychle obnovitelná biomasa. Tyto korporáty vznikly zneužitím původního záměru, kdy sem přišlo čisté učení a hrozilo nebezpečí, že by se lidi s jeho pomocí mohli osvobodit. Dnes přichází doba, kdy je možné začít očištění církví zevnitř, skrze lidi poučené a postupně proměnit stádo tupých ovcí na sebe-vědomé a svobodné bytosti. Stačí se začít nebát a klást vhodné otázky, jako např. Antonín Baudyš v knize My a On.

 

Otázky rozlišení


Často se při svém duchovním hledání setkáš s nějakým názorovým proudem, hnutím, organizací, institucí, osobou, skupinou, směrem, řádem, apod., ať již v pojetí tradičním a historickém anebo současném a novém a s jejich zástupci a představiteli a šiřiteli. Vždy pátrej po jejich zdroji, vnitřní motivaci a cílech, kterých chtějí dosáhnout, jak na úrovni obecné, společenské, planetární, tak na úrovni osobní, co se tebe týče. Teprve až toto zjistíš, můžeš si utvořit vyvážený názor na celou věc. Zde je několik otázek, které ti mohou pomoci rozlišit skutečné záměry těchto směrů. Nauka je nazývá Otázky Rozlišení.


1) Kdo je skutečným zdrojem těchto snah?

2) Co se mi snaží říct?

3) Skutečně ví, o čem mluví?

4) Říkají opravdu to, co skutečně myslí?

5) Odkud mohou tyto informace pocházet?

6) Jaké mohou být motivy toho, že mi říkají právě tyto věci?

7) V co oni doufají, že já věřím či uvěřím?

8) Chtějí, abych skutečně uvěřil této věci?

9) Co chtějí, abych udělal se svou osobní silou a vlastní mocí? Abych ji v sobě odhalil, obsáhl, ovládl a skrze ni rostl dál a výš? Anebo abych ji odevzdal nějaké vnější autoritě, např. formou modlitby, rituálu, či submisivní oddanosti, poddanosti a služebnictví?

10) Pakliže mi chtějí pomoci, jak to dělají? Čeho chtějí, abych dosáhl a jak mě taková věc či cesta všestranně a vnitřně posílí?

11) Pokud se mě snaží skrytě podvést, jakým způsobem mi to může ublížit?

12) Chtějí, abych šel cestou skrze moji vlastní vnitřní duchovní sílu a moudrost? Anebo mě přesvědčují, že jsem malý, slabý nicotný a bezmocný a musím slepě následovat nějakou vnější autoritu, aby mě zachránila a spasila?

13) Pakliže jim uvěřím a budu konat podle jejich návodu, pomůže mi to k tomu, abych byl více vědomý, probuzený, laskavý a milující, zodpovědný, silný a mocný, duchovně živý, inteligentní, soucitný, celistvý, všestranně harmonicky rozvinutý, efektivní a celistvý?


Umění klást správné otázky za všech okolností je cenný nástroj pro rozvoj chápání dané situace, povědomí o sobě i ostatních a osobního posílení. Přiblíží mě to k Bohu skrze aktivaci mojí vlastní božské podstaty a kristovského potenciálu? Toto doporučení se vztahuje na všechny Bytosti, tedy nejen na člověka, ale i na vyšší celky mající své identity: např. evropské národy apod.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení