Panel uživatele

Smysl existence II.

Příležitost k úniku z vězení dává Bardo proces, pokud je pochopen, proveden kvalifikovaně
a je plně zvládnut. Je třeba si během života očistit předlohy a vložit do nich ascenční klíče a kódy,
které potom budou automaticky směrovat z těla uvolnivší se duševní esenci (duši) skrze ty
energetické koridory, s nimiž bude rezonovat, tedy pro které bude mít příslušné kódování. Na Zemi
existuje velké množství chráněných ascenčních průchodů, ale je třeba o nich vědět a pořídit si od
nich klíče. Dá se skrze ně dostat do krystovských realitních polích i v rámci naší Hustoty HU-1, kde
je možné si již během současného života na Zemi připravovat svou další inkarnaci. Je třeba
osvobodit z těla kvantum naší energie poutané do hmoty, které budeme potřebovat na cestu sebou.
Uvolňuje se tepelnou likvidací biologické formy (spálení, vypaření). Pohřbívání fyzických těl do
země je démonická praktika. Uvolněné duši chybí potřebná energie na průchod skrze energetické
bariéry výše vibrujících ascenčních průchodů. Duše se tedy nikam daleko nedostane a uvízne v
reverzních sítích Hibernačních Zón, kam jí navíc pomohou černo-magické zádušní rituály. Tam jí
budou hrát holografická divadla různí svatí apod., jak jí to v kostele naučili. Dostane tam další
dávku reverzních programů do předloh a bude se inkarnovat opět na Zemi, protože tam má kus sebe
ve formě hnijícího těla a jeho energie. Tato energie se postupně vstřebá do planetárních štítů, do
jejich poškozených částí. Tím je bytost energeticky uvězněna v pozemském planetárním gulagu. Při
každé inkarnaci sem přinese nové kvantum energie od Zdroje, protože je částečně krystovská. To je
z ní hbitě vyždímáno pomocí mutací, energetických vysavačů a zhoubného způsobu života. Velice
rychle umírá, aby záhy přinesla kvantum další. Je to dobře vymyšlený energetický mlýn. Každá část
zachovalého fyzického těla slouží jako energetický most k duši, které tělo patřilo, protože nese její
enkrypci. V tom spočívá síla ostatků a jejich uchovávání v některých padlých duchovních směrech.
Pokud někdo nemá na to, aby se dostal do vyšších vibračních úrovní sám, tak zneužívá lidské
mršiny těch, jejichž duše se tam nachází. Je to nemravné energetické násilí.


Smyslem zasvěcení tedy je pomoci jedinci v jeho přirozeném bio-spirituálním vývoji a
uspíšit jeho ascenční proces. Existují mnohé zasvěcovací systémy, které mají různý počet stupňů.
Tyto stupně netřeba chápat jako vojenské hodnosti apod. Vyjadřují míru aktivace osobního
energetického Chrámového Komplexu a s tím spojené schopnosti, možnosti, poslání, výzvy a
zodpovědnosti. Příkladem takové zasvěcovací soustavy je 6-ti stupňový Ordinační Systém Kláštera
Melchizedeků Smaragdového Řádu (MCEO), Svatého Řádu Yunasai, Posvátného Řádu Jednoty.
Tato zasvěcení jsou transmise frekvencí morfogenetických polí od osoby, která již sama má
dostatečně aktivované předlohy vláken DNA, má k těmto energiím přístup a je k tomuto úkonu
způsobilá a náležitě vyškolená. Tyto energie zasvěcovanému jedinci umožní postupnou aktivaci

jeho vlastních DNA předloh a všeho co s tím souvisí, aktivace Hova Těla, fází Merkaby a dalších
konstruktů. Tento specifický vibrační apgrejd vytvoří přímé propojení mezi úrovní HU-1, kde je
ukotvena naše současná část Identity zvaná Inkarnát a úrovní HU-5, kde máme svého Rišiho, tedy
ten kus sebe sama, který jako naše Vyšší Já bytuje ve vibračním pásmu světelného Pole Keerasha -
Hustota HU-5. To umožní našemu Rišimu, aby mohl začít aktivovat linii energetického propojení
směrem k nám. Děje se to skrze Pilíř Světla (Um Shaddai Ur), je to soustava Se'Ur Pilířů, která
propojuje naše do sebe vnořená Hova Těla ukotvená v různých Hustotách HU-1 až HU-5. Je to
energetická vazba vytvořená v rámci smluvního kontraktu, vazba mezi polem vědomí Inkarnáta a
vědomím jeho Rišiho. Součástí toho je také složení slibu, jako výměna za urychlení postupu
zasvěcením. Zasvěcovaný slibuje, že se bude držet na Kristovské vývojové cestě. Vývoj má
pravděpodobností charakter, kde v každé situaci je možnost více různých voleb a rozhodnutí.
Nejvyšší možná cesta je cesta Krystovská, zvaná též Cesta Duchovního Hrdinství (Heroic Path,
Heroic Probability). Na této cestě je každé naše rozhodnutí a konání Kristovské, jsme neustále
zarovnáni se Zdrojem. Důvod je ryze fyzikální. Pouze v případě našeho slušného chování budeme
mít dostatečně vysokou vibraci, abychom se udrželi v kontaktu s naším Rišim a příliv jeho vysoko-
frekvenčních energií jsme dokázali rozumně vstřebat bez negativních následků energetického
přetížení. V případě našeho selhání může dojít k porušení slibu a odpojení se od Rišiho. I když
vazbu na Rišiho přerušíme, tak stále budeme mít větší přísun energií do biopolí díky aktivaci
provedené během zasvěcení. S jejich zpracováním můžeme mít problémy, protože naše energetická
procesní kapacita se snížila. To se může projevit různě, např. emoční nestabilita a diskomfort,
neukotvenost, rozevlátost, utíkavost z těla a jeho nevnímání, apod. Velké přetížení předloh DNA je
může poškodit (např. nezodpovědné hrátky s Kundalini). K tomu ještě přibyde další zátěž, kterou
vytváří neustále se zvyšující vibrační úroveň planetárního vědomí Země. Ta teď prochází
Hvězdným Aktivačním Cyklem a díky zkomplikované situaci ještě mnoha dalšími silnými
energetickými procesy. Podpora Rišiho je energeticky čitelná a lze ji pocítit. Sledováním niterných
stavů při výběrů z možných voleb nám je naznačeno, jaká volba je doporučena a jaká nikoli.
Výsledné rozhodnutí je vždy ponecháno výhradně na nás. Pokud je správné, můžeme pocítit
záplavu vysokých frekvencí. Pokud je špatné, naše vibrace rychle poklesnou. Je to jako hra na
'samá voda, samá voda, přihořívá'.


Akt zasvěcení je posvátná záležitost: přistupovat k němu s úctou a respektem. Není to něco, co se
má dělat jen tak ze zvědavosti nebo na zkoušku, za to by přišel trest. Níže je 6 Ordinačních Stupňů
(původní názvy) podle textu The Melchizedek Cloister Emerald Order Ordinate System.


1. Minister. Začíná aktivace předloh DNA vláken 4-6, integrace Alphi Hova Těla v HU-2, integrace
Vyššího Já úrovně Duše.
2. RaB'nai. Začíná aktivace předloh DNA vláken 7-9, integrace Betcha Hova Těla v HU-3,
integrace Vyššího Já úrovně NadDuše.
3. Regent. Začíná aktivace předloh DNA vláken 10-12, integrace Mahara Hova Těla v HU-4,
integrace Vyššího Já úrovně Avatar: Krystovská Identita. Bytost s tímto potenciálem se inkarnuje
na tzv. Avatarský Kontrakt a svolení pro tuto iniciaci je dáno dopředu Konzily z Eckatické úrovně
HU-5. Aktivace 12 vláken Avatara začíná postupně a pomalu, zdola, od jejich subharmonik. V
opačném případě by mohlo dojít k rozvratu a explozi planetárních mřížek Země, neboť by nesnesly
tak obrovskou energetickou zátěž, která proudí skrze plně otevřený DNA templát lidského Avatara
(je to dáno jejich současným poškozením). Dochází také k aktivaci 144 Ohnivých Písmen (Fire
Letters) ve Kmenovém Štítu (Tribal Shield), což uvolní Ohnivé Kódy (Fire Codes) blokující
propojení jednotlivých vláken v předloze DNA. Tím může začít jejich fúze pomocí aktivace
genetických Základních a Akceleračních Kódů (Base, Acceleration Codes).
4. Consummate. Začíná aktivace předloh DNA vláken 13-15, integrace Raja Hova Těla v HU-5,
integrace Vyššího Já úrovně Riši. Bytost s tímto potenciálem se inkarnuje na tzv. Rišiovský
Kontrakt, s příslušným svolením pro tuto iniciaci z vyšších úrovní.
5. Commodore (Elder Consummate). Týká se těch, kdož v předešlých inkarnacích plně
vyascendovali do úrovní Triadického (HU-6) a Polarického (HU-7) Zvukového Pole Khundaray
Energetického Matrixu a vrátili se zpátky a přinesli ve své DNA (48 vláken) speciální ascenční

kódy (Cap Stone Codes, Kódy vrcholového kamene). Ametystový (Fialový) Plamen HU-6:
triadické tritonální vibrační pole Khundaray Matrixu. Zlatý (Žlutý) Plamen HU-7: polarické
bitonální vibrační pole Khundaray Matrixu. Integrace Tanotra a Di-Omni Hova Těl. Skuteční
Vzestoupení Mistři (Ascended Masters) úrovně 1 a 2, Identity Ramayanas a Wachayanas. Nejedná
se o podvodníky z Hiberančních Zón v HU-1, kteří se lidem představují jako falešní 'vzestoupení
mistři' či 'na-nebe-vzatí mistři', což jsou příslušníci kolektivů padlých ras (označují se jako tzv.
'descended masters' - pokleslí, padlí mistři).
6. Eckar. Týká se těch, kdož v předešlých inkarnacích plně vyascendovali do úrovně Eckatického
(HU-8) Zvukového Pole Khundaray Energetického Matrixu a vrátili se zpátky a přinesli ve své
DNA (48 vláken) speciální ascenční kódy (Crown Jewel Cap Stone Codes, Kódy korunního
drahokamu vrcholového kamene). Modrý Plamen HU-8: eckatické omnitonální vibrační pole.
Identita Grandeyanas. Skutečný Vzestoupený Mistr úrovně 3.

 

Ascenční mechanika


Jedná se o to, jak se může část vědomí či celá duševní esence přemísťovat mezi různými
frekvenčními pásmy. Je to o ID mobilitě, o schopnosti procházet skrze ID průchody (časové
portály, hvězdné brány). Je to o znalosti topografie (zeměpisu) těchto energetických domén a jejich
propojovacích chodeb a dveří. O Zámcích a Klíčích k nim. Ty Klíče jsou vždy energetické, tedy
buď světelné (symboly) nebo zvukové (mantry) nebo obojí. Jejich vyjádřením jsou základní
proporce a formulace KRIST-kódu, nastavení parametrů fázování všech Partiki částic Vědomí
Boha ve Stvoření. Toho projevem jsou různé ascenční kódy a psonny, které když si vneseme do
svých předloh, tak nám automaticky otevřou příslušné průchody. A tam také půjde naše Duše po
průchodu Bardo Cyklem. Každý Kód je obrovská Bytost. Každá Hvězdná Brána je také obrovská
Bytost: není to jen tak nějaká prázdná 'díra', kterou se někam proleze. Ve Stvoření je vše živé a plně
vědomé. Po plné ascenční realizaci si Bytost může zvolit v jaké formě se inkarnačně zmanifestuje:
může to být právě Hvězdná Brána nebo solární systém či galaxie, pokud si tuto roli chce vyzkoušet
a zahrát. Ascenční mechanika, je mechanika, jako každá jiná: tedy tvrdá fyzika a matika. Kreační
programy lze zkratkovitě vystihnout Symbolovými Kódy. Fyzikální obsahy programů jsou
zakódovány do matematicko-geometrické struktury symbolů, které navíc mají také estetický
rozměr: jsou krásné. Proto Láska a Krása spolu souvisí a jsou to dvě strany téže mince Boží Tvorby.
Níže je pár ukázek Symbolových Kódů. Jedná se o energetické klíče k nestandardním portálům
(branám), které naše Země hostuje, díky své noblesné výjimečnosti. Nejsou tedy součástí základní
výbavy 12 ks PSG, které má každá planeta ve své ID anatomii.

kód Navaho

* Ascenční Kód Navaho se vztahuje k průchodům pro 1. a 2. Osídlení Planety Země (Ecoushata
Passage vedoucí do Matrixu Aquafereion a Aquareion). Osídlení 3. šlo skrze Antašata průchody,
které však zahubil škrtič Caduceus (viz Obrázek). Tyto portály jsou pro nás Lidi posvátné, protože
je to náš porodní kanál, kterým jsme se sem dostali. Povrchová přístupová místa jsou ukotvena v
Peru a okolí (vazba na Lemurii). Tyto průchody fungují obousměrně: osídlovací i únikové. Navaho
Kódem lze tyto brány otevřít, jak na úrovni planetární tak i osobní. Je zřejmé, že pokud planetární
dveře zůstanou zavřeny, tak naše osobní dvířka moc daleko nevedou. Tento Kód byl aktuální v
době 2006-2007, kdy se v projektu Krystalová Řeka začaly vytvářet ascenční platformy Aurora a
Ekouša. Umožnil propojení Etora-Adora portálů na úrovni Země i Urtha. Podrobné informace jsou
v seminářích z uvedeného období. Viz Obrázek Kód Navaho.

 

navaho

 * Ascenční Kódy Průchodů Trinity (Trinity Star Gates). Je to sada 3 Klíčů (Voyager Kódy)
používaná k výcviku mentální projekce ze Země až do úrovně Ekaša-A (The Eckasha-A Ascent:
VOYAGER Codes of Trinity-Time-Waves Journeys). Pomocí projekčního vozítka zvaného
RašaLA Tělo se prochází skrze průchody Trinity Hvězdých Bran, kde se nabírá jejich enkrypce do
osobní anatomie a otevírá se Transcendentální Průchod z úrovně Veca do úrovně Eckasha-A. Tyto
Symbolové Kódy mají své aktivační Tonální Sekvence (symboly mají své mantry). Tyto Kódy byly
aktuální v době 2004-2005, kdy se zvažovalo použití průchodů pro ascenční a evakuační účely.

modrý lotos

1. Projekční Kód Modrý Lotos. První průchod je Cesta Modrého Lotosu, vedoucí do osobního
Monadického Jádra D-8, centrum AzurA. Skrze osobní anatomii je možné se napojit na planetární
průchody a ascendovat z Veca vesmírů výše (The Rapid Access "Blue Lotus" Monadic Passage
Voyage. Straight Vertical Ascent). Viz Obrázek Modrý Lotos.

kód

2. Projekční Kód Khemalohatea. Druhý průchod je Cesta Khemalohatea, vedoucí do Jádra úrovně
Ecka a skrze Centrální Plamen Základního Ecka Štítu dále směrem do úrovně Eckasha. V Ecka je
důležitý záchytný bod (energetická lokalita) zvaný Chrám Khemalohatea. Je to místo, odkud se sem
inkarnují Eieyané na své kristovské mise. Tam se také jejich duše vracejí (pokud mají to štěstí),
když to tady na Zemi zapíchnou (The Khem-a-lo-ha-tea Voyage. Journey to the Ad-Don-dra - Ecka
to Eckasha Base Shield Transit). Viz Obrázek Khemalohatea.

kód Adondrea

3. Projekční Kód Adondrea. Třetí průchod je Cesta Adondrea, který vede z ekatických a ekašických
světů do úrovně Eckasha-A. Tím se také dostáváme do vibrační úrovně Průchodů Ramových (Rama
Gates), jejichž povrchový vstupní portál je pod Taj-Mahal, Agra, Indie. Stran tamních staveb, jako
vždy jde o externí část energetických antén a ne o nějaký ten 'hrobeček' (... to se schválně lidem říká, aby
s důvěrou šli spát, klidně spát) (The Ad-Don-draea Voyage. Journey to the Ad-Don-dra-360 Rama
Passage Doorway). Viz Obrázek Adondrea.

 

Mystické stavy


Součástí ascence jsou změněné stavy expandujícího vědomí, nové schopnosti, síly a zkušenosti.
Nauka se tomu zatím příliš nevěnuje a spíše se soustřeďuje na to, aby si každý nejdříve udělal
pořádek sám v sobě, ve své bytosti a vztazích s okolím. Není tedy zřejmé, jaké tyto stavy jsou, jsou-
li subjektivní či objektivní, do jaké míry závisí na jedinci a na dané duchovní škole. Na druhou
stranu je zřejmé, že v současném zbědovaném stavu lidstva, majícího aktivované pouze 3-3.5
vlákna DNA, nejsou tato témata na pořadu dne. Tyto stavy jsou však často a barvitě popisovány v
duchovních textech, zejm. východních zasvěcovacích tradic (např. indická jóga). Některé jsou
popsány např. v pracích K. Minaříka: Přímá stezka (kap. XXI) a auto-biografie Kéčara.

 

Komerční zasvěcení

V dnešní době probíhá boom různých falešných zasvěcení do všech možných energií, jako součást
projektu SVS zvaného New Age. Klasická Metatronická církevní zasvěcení již ztrácí svůj tradiční
podíl na duchovním trhu a je třeba to něčím nahradit. Proto jsou důvěřiví hledající lidé hnáni do
komerčních zasvěcovacích sítí, stejně jako ryby lapající po božském dechu, když jim někdo vypustí
jejich přirozený spirituální rybník. Z jednoho pohledu (z mnoha možných) lze ezoterický byznys
rozdělit na dvě skupiny. Jednak jsou to energie získané od zcela ne-známých a ne-
identifikovatelných a ne-ověřitelných a ne-pozemských zdrojů, obv. pomocí chanellingu (channelling,
kanálování). Tady asi není co řešit, neboť je to mimo možnost běžného rozlišení. Druhak jsou to
energie získané skrze konkrétní žijící lidské bytosti, které se mohou vydávat za různé léčitele,
avatary a podobně. Je za nimi nějaký historický příběh přinášející aspoň nějaké informace o tom, co
je to zač a jak to přišlo. Běžný člověk není schopen kvalitu těchto energií rozpoznat a je ponechán
vlivu většinového názoru a osobní zkušenosti, což je normální proces poznávání.

 

Příklad: Energie Reiki


Energie zvaná Reiki má svůj příběh silně hledajícího člověka ve snaze pomoci ostatním (M. Usui,
1865-1926). Dle tradice, tato energie byla známa některým duchovním školám a popsána v textech
uložených ve starých klášterech, spolu se symboly, které je nutno aktivovat pro její příjem. Jak je
používat bylo Usuimu sděleno formou jakéhosi vesmírného zasvěcení formou vize. Nikdo ale neví,
co to Reiki vlastně je, kromě toho, že je to prý nějaká vesmírná léčivá energie.


Klíčovým faktem je, že do Reiki se 'zasvěcuje'. Proces zasvěcení je hluboký zásah do osobní ID
anatomie člověka, o kterém mnoho lidí vůbec nemá tušení. Často se to záměrně bagatelizuje a
používá se eufemizmus: jakési blíže neurčené 'vyladění se'. Akt zasvěcení je v původní linii (např.
Reiki Alliance) tajný, aby se chránil před poškozením či zneužitím. Jedna z prvních porušitelek této
tradice byla Diane Stein (kniha: Průvodce Reiki - kompletní průvodce ke starobylému léčebnému
umění), militantní americká feministka a wikánská čarodějnice (Wicca). Z vnitřního pohnutí
odtajnila proces zasvěcení: ať to patří všem lidem! Podrobně ho popsala a zveřejnila posvátné tajné
symboly, které se přitom používají a přidala k nim také jejich moderní (re)verze (nepůvodní tvary).
Pomocí nich je člověk na něco navázán, čehož energetickou podstatu však nezná (viz např. J.
Veselý: Příručka vysoké magie).


Němečtí ezoteričtí byznysmeni nezůstali pozadu. W. Lubeck a jeho žák M. Hosak publikují knihu
Symboly Reiki, kde se jejich tajemství svléká do naha. Kaligrafie se stýká s původní magickou
hodnotou symbolů, což je sice zajímavé, ale asi to nebylo dovoleno. Další publikace již komerčně
osamostatněného Hosaka sluje Sedm tajných technik Reiki (odkaz na Dr. Hayashi). Leč hned v
úvodu se čtenář dozví, že nejde o nějaké tajné techniky, ale o běžné postupy (tj. podvod).


Další věc, s níž se cvičící může setkat, je, že to všechno prý zprostředkovávají nějaké 'bytosti světla
a lásky'. O jejich původu, totožnosti a záměrech se však nic neví. To si musí každý vyzkoušet sám.
Někteří mistři ve své pýše k Reiki přidávají ještě další energie, které poletují v New Age a s nimiž
pracují, aby to bylo 'silnější' a tím pro zákazníka tržně zajímavější (Reiki + Modrý Meč navíc
zdarma). Takže zasvěcovaná oběť opravdu neví, do čeho ji kdo zaháčkuje. A nakonec: zkuste se
svého mistra zeptat, jestli se z toho také dá od-světit (odstranění implantů).

Tohle jsou různé stinné stránky všelikých energií a lidí kolem nich. Nauka tyto věci příliš
neřeší a spíše dává obecné návody, jak lidé mohou postupovat, aby se sami chránili a tím i učili. O
Reiki bylo učiněno pár drobných zmínek, z nichž snad lze říci toto. Původní energie je patrně dobrá
čistá léčivá síla. Pojem Rei-Ki odpovídá tonální signatuře dimenzních Proudů Životních Sil D3-D2
Vesmírného Jednotného Pole, které mají schopnost regenerovat i sousední frekvenční pásma, od
tělesné a elementální báze až po vyšší mentální úroveň (nad D3). Jsou to inteligentní pole vědomí, s
nimiž lze komunikovat a pomocí technik či rituálů je požádat o pomoc a spolu-tvorbu široké palety
léčebných procesů, v rámci pravidel Energetické Etiky. Je zřejmé, že hranice prostoru a času se na
tyto energie nevztahují. Změnou symbolů či pravidel zasvěcení vznikají jiné verze Reiki, které se
od původního zadání mohou dosti lišit. Původní Reiki má mnoho pozitivních a osobně doložených
účinků. Je to patrně jedna z nejslušnějších energií: přišla sem před New Age, má svůj vlastní
historický příběh, má dobré výsledky.


V současné době (od r. 2000) je možné získat přístup i k výše-dimenzním energiím, aktivovat si tzv.
Triadické Proudy a používat je obdobně. Reiki si můžeme představit (příklad) jako energii
otevřenou v plných dimenzích pásmech D1,2,3, tedy včetně jejich 12 Pod-Dimenzních pod-pásem
(sub-harmoniky PD1-12 uvnitř D1, PD1-12 uvnitř D2, PD1-12 uvnitř D3). První vyšší Triadický
proud (tri-adický = mající 3 aspekty) by byl Proud Doradický fáze-1 (tj. frekvence z Doradického
Štítu pro HU2, jeho první Dimenze D4) a měl by tuto základní strukturu: původní Reiki + celé nové
pásmo D4 (jeho 12 PD) + první 4 subharmoniky (PD1-4) z pásma o triádu vyšší, tedy z D7 +
Kristovskou Maharickou frekvenci D12, která slouží jako nosná a aktivační vlna a také zajišťuje
ochranu nižších proudů. Takto lze analogicky postupovat dále. Doradická fáze 2 by tedy měla
pásmo D5 + PD1-5 z pásma D8 + obligátní D12 Maharatu. Triadický vzorec tedy zní [Dncelé,
Dn+3 +PD1-n, D12]. Z pohledu plazmových frekvencí let 2012 , se aktivace Triadických proudů může
zdát poněkud obsolentní, ale z didaktického důvodu energetické emancipace lidstva je to užitečná
zkušenost. Člověk si může vyzkoušet, že přístup k těmto životním a léčivým silám má sám v sobě,
od začátku, od Boha a nikoho k tomu nepotřebuje. Potřebuje akorát znát elementy své vlastní ID
anatomie, podobně, jako má nějaké povědomí o složení a funkci svého biologického těla. To druhé
se dnes ve školách učí. Je na čase začít učit i to první. A to je prostor pro skutečné duchovní učitele,
aby žáky naučili, že žádné učitele nepotřebují. Že potřebují jen sami znát a vědět a na sobě makat.

 

Dvanáct postojů Duchovního Mistrovství

Každý ascenční systém má své požadavky stran doporučených způsobů chování, někdy nazývané
mravní či morální kodex apod. Níže je seznam doporučených postojů v rámci MCEO, pro představu
a motivaci. Tato sada doporučených vzorů chování dle MCEO je označována jako Postoje.
1. LÁSKA - Uznání skutečnosti Jednoty Stvoření.
2. MILOST - Umožnit Stvoření, aby bylo tím, čím je, bez ohledu na to, zdali mi to vyhovuje. Žít
neustálým stavem Odpuštění.
3. VDĚČNOST - Ocenění Stvoření; vědomí vlastní živoucnosti.
4. ÚCTA A RESPEKT - Uznání a jeho vyjádření vůči celému Stvoření.
5. ODPOVĚDNOST - Při konání a tvorbě, plnění svého poslání, schopnost odpovídat Stvoření.
6. DŮVĚRA - Znát moc a lásku Stvoření.
7. POVINNOST ZODPOVÍDAT SE - Být ve stavu pravdy a rezonance se Stvořením.
8. BEZÚHONOST - Pomáhat a ochraňovat Stvoření.
9. DBALOST - Milující, vychovávající a pozornosti plný postoj ke Stvoření.
10. NEBOJÁCNOST a BEZSTRACHOVOST - Uznání věčné a nekonečné podstaty Stvoření a
jeho bezpodmínečné lásky.
11. NESTRANNÉ ÚČASTENSTVÍ - Dovolit Stvoření aby bylo, bez vynášení kritiky, odsuzování
či hodnocení; pochopit jsoucnost, platnost a legitimitu Stvoření. Neangažovaná aktivita, postoj
činného pozorovatele, postoj přijetí.
12. RADOST - Rozhodnout se být vtělením Jednoty Stvoření, radostné přitakání Existenci. Sat-čit
ánanda - bytí, vědomí, blaženost. Stav bezpříčinné transcendentální radosti. Povznesený slavnostní
stav prožívání vlastní existence jako součásti Jednoty. Oslava existence a vděk za ni. Sobě-Slaviti.

 

Dvanáct odpovědností Duchovního Mistrovství


Další sada doporučených vzorů chování dle MCEO je označována jako Odpovědnosti.


1. Sebeprojev
Přestaň hrát hru na Oběť a Dravce (V-V Game), vymlouvat se na okolí a svalovat vinu jeden na
druhého. Vezmi za sebe a své konání plnou zodpovědnost a podle toho se chovej. Pokud se cítíš
ukřivděn a poškozen, věz, že za tím obv. stojí mocný kosmický Zákon Vyrovnání a ne zloba tvého
souseda. On může být pouze nástrojem tohoto Zákona.


2. Sebesvrchovanost
Chovej se asertivně. Nepotřebuješ mít něco od někoho schváleného (submisivita). Nepotřebuješ se
ani bouřit proti jakékoli vnější autoritě (odpor, agrese). Vytvoř si prostor osobní svobody, hlídej si
ho a nezasahuj do svobod ostatních.


3. Sebeobsažnost
Ty jsi obsažen sám v sobě a plně se vyplňuješ. Pokud jsi méně než můžeš být, vytváříš prostor pro
ovládání jinými. Pokud jsi více než můžeš být, přelézáš své hranice a omezuješ druhé. Buď akorát
to, co máš být. Plně ovládej a směruj své osobní energie v rámci Stvořením ti vymezeném.


4. Sebedisciplína
Pěstuj sebekázeň a nauč se plně kontrolovat veškeré projevy tvých různých 'já'. Každá dimenzní
úroveň tvé existence je do jisté míry svébytná a samostatná bytost, která má jinou podstatu, je
tvořena z jiné substance, má jiné potřeby a jiné vlastnosti. Jsou to tzv. 'těla' - různě vibrující části
tvého vědomí. Je to tělo atomárně-éterické (D1), tělo emočné-elementální (živlové) (D2) a tělo
mentální (rozum, intelekt, ego-vědomí identity) (D3). Je to tvoje vlastní vnitřní rodina, která nemusí
být vždy kompatibilní a harmonická. Ty jsi jim nadřazené 'vědomí Já' (D4, nestranný nejzazší
pozorovatel) a máš za úkol z nich udělat perfektní fungující tým, jehož ty jsi zodpovědným šéfem či
koučem, moudrým a laskavým, ale také pevným a rozhodným. Toto je jeden ze tvých úkolů během
prožívání dimezionální reality v inkarnované formě v každodenním životě. Ascence není o utíkání z
běžného všedního života, ale naopak, o jeho zvládnutí, plném a plnohodnotném prožívání, jeho
produchovnění a jeho zbožštění.


5. Sebeláska
Věz, že nikomu nemůžeš dát to, čeho sám nemáš. Bezpodmínečná láska a přijetí je nutný
předpoklad duchovního růstu. Není to žádný filosofický koncept, je to fyzika. Láska je stav hluboké
ko-rezonance s Bohem a pouze ten, kdo je schopen tento stav v sobě realizovat, se může Bohu
přiblížit (podobné k podobnému). Trénuj tedy schopnost lásky nejprve na sobě, nikdo jiný to totiž
za tebe neudělá. Potom budeš postupně schopen milovat i druhé. Pak zjistíš, že mezi tebou a jimi
zas tak velký rozdíl není a podaří se ti milovat celé Stvoření. To už jsi na správné cestě k Bohu.
Začni ale u sebe.


6. Duchovní integrita
Chovej se konzistentně a bezesporně se svými duchovními ideály a pravidly morálního kodexu.
Máš absolutní zodpovědnost za svá rozhodování. Není žádoucí chovat se mravně pouze tehdy, když
ti z toho kyne nějaký užitek - to je cesta přetvářky a sebepoškozování. Každý rozpor mezi tvým
jednáním a tvým svědomím se totiž projeví vznikem energetické distorze ve tvých biopolích, čemuž
se říká Karmický Imprint. Ten v tobě působí jako červotoč ve dřevě. Trestáš tak sám sebe, aniž si to
uvědomuješ. Řečeno silně pragmaticky: měj rád druhé ne kvůli nim, ale kvůli sobě, aby sis
neškodil. Potom se naučíš je mít rád pro ně samé a stane se ti to zvykem.


7. Uznání
Měj uznání ke všem aspektům Stvoření a nauč se ocenit i ty nejmenší věci. Nesprávný je postoj ke
Stvoření, jako postoj dravce ke kořisti. Ubližuješ tak svému okolí a nejvíce sobě, protože jednáš
proti zákonům Kosmu. Nechtěj víc, než tolik, kolik opravdu potřebuješ pro svoji existenci, což
vůbec nemusí být mnoho a svůj potenciál věnuj svému všestrannému rozvoji. Máš k tomu všechny
nástroje: schopnost tvořit a dar svobodné vůle. Staň se spolu-tvůrcem Stvoření a naplň tak původní
poslání své existence. Teprve až sám něco vytvoříš, budeš mít uznání pro tvorbu ostatních. Teprve

až sám poznáš, jak obtížné je něco pozitivního vytvořit, naučíš se mít uznání pro velkolepost celého
Stvoření a s tím přijde i pokora, ten malý klíč k velkým dveřím duchovního Mistrovství.


8. Trpělivost
Existují různé časové cykly a mají různou délku. Také tvoje bio-spirituální evoluce je podřízena
svým časovým cyklům. Jsou to zákony Kosmu a ne libovůle někoho jiného, jak rychle se budeš
vyvíjet. Ty sám jedeš na určité časové vlně a rozhoduješ o rychlosti svého pohybu. Můžeš ho svým
jednáním zpomalit nebo uspíšit. Každým svým rozhodnutím, jakkoli se ti zdá malicherné a
bezvýznamné, šlapeš na pedál brzdy anebo plynu své evoluce. A co těch rozhodnutí každý den
uděláš! Nevědomě, ve vzteku. Chtěj co musíš a dokážeš co chceš.


9. Laskavost
Vlídnost k ostatním je projevem naší vnitřní síly a velikosti. Pouze ten, kdo je v harmonii sám se
sebou, může přistupovat ke svému okolí s toutéž kvalitou. Vnitřní pozitivní vyladění se přenáší i na
tvoje okolí a tím šíříš vibrace lásky a porozumění. Tím programuješ i odezvu svého okolí vůči tobě:
jak se do lesa volá, tak se z les ozývá. Čím více dáváš, tím více se ti vrací.


10. Ochrana
Ochrana celého Stvoření je vyjádřením úcty a uznání Božskému Zdroji ve všech jeho formách
projevu. Vše ve Stvoření je dáno volně k dispozici, ale žádná věc není bezcenná nebo zbytečná. Ber
si pouze tolik, kolik nezbytně potřebuješ. Důležitý je kosmický Zákon reciprocity: vždy má být tzv.
'výměna energie'. Pokud cokoli bereš, musíš také něco dát. Nemusí to být vždy z ruky do ruky či
pomocí peněz a zboží. Nemusí to být vždy přímo tomu, od koho bereš a v ten samý časový
okamžik. Jde o to, abys nezůstal dlužen Stvoření jako celku.


11. Spolupráce a diplomacie
Existence je spolu-tvůrčí činnost. Každý tvor se snaží realizovat svůj evoluční potenciál a
dosáhnout svých cílů. Tyto cíle jsou obecně různé a proto je existence silně konfliktní záležitostí.
Výzvou je právě způsob řešení konfliktů, kterými rosteš. Učí tě hledat kompromisní řešení typu
vítěz-vítěz (win-win), která jsou optimem v dané situaci. Pokud chceš naplnit své potřeby, musíš
dovolit a umožnit také ostatním naplnit jejich potřeby. Nechat žít i ty druhé není projev slabosti, ale
síly a moudrosti. Diplomacie je důležitým nástrojem hledání kompromisních řešení a učí tě
respektovat odlišné názory jiných, což tě vede k sebekázni, nesouzení a přijetí.


12. Rozum
Rozum je velký dar bez něhož by člověk nebyl člověkem. Nauč se ovládat svůj cenný D-3
racionální aspekt, svoji mysl, intelekt, svoje ego, kotvu tvé Identity, aby ti tyto mentální složky
sloužily jako nástroje existence a rozvoje, avšak nepřerostly ti přes hlavu. Uveď je do rovnováhy s
ostatními svými aspekty. Používej svůj světský zdravý selský rozum i méně selský rozum svého
duchovního vědomí k vytvoření rovnováhy svého energetického projevu ve všech aspektech života.

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení