Smysl existence II.

666

Příležitost k úniku z vězení dává Bardo proces, pokud je pochopen, proveden kvalifikovaně a je plně zvládnut. Je třeba si během života očistit předlohy a vložit do nich ascenční klíče a kódy, které potom budou automaticky směrovat z těla uvolnivší se duševní esenci (duši) skrze ty energetické koridory, s nimiž bude rezonovat, tedy pro které bude mít příslušné kódování. Na Zemi existuje velké množství chráněných ascenčních průchodů, ale je třeba o nich vědět a pořídit si od nich klíče. Dá se skrze ně dostat do kristovských realitních polích i v rámci naší Hustoty HU-1, kde je možné si již během současného života na Zemi připravovat svou další inkarnaci. Je třeba osvobodit z těla kvantum naší energie poutané do hmoty, které budeme potřebovat na cestu sebou. Uvolňuje se tepelnou likvidací biologické formy (spálení, vypaření). Pohřbívání fyzických těl do země je démonická praktika. Uvolněné duši chybí potřebná energie na průchod skrze energetické bariéry výše vibrujících ascenčních průchodů. Duše se tedy nikam daleko nedostane a uvízne v reverzních sítích Hibernačních Zón, kam jí navíc pomohou černo-magické zádušní rituály. Tam jí budou hrát holografická divadla různí svatí apod., jak jí to v kostele naučili. Dostane tam další dávku reverzních programů do předloh a bude se inkarnovat opět na Zemi, protože tam má kus sebe ve formě hnijícího těla a jeho energie. Tato energie se postupně vstřebá do planetárních štítů, do jejich poškozených částí. Tím je bytost energeticky uvězněna v pozemském planetárním gulagu. Při každé inkarnaci sem přinese nové kvantum energie od Zdroje, protože je částečně kristovská. To je z ní hbitě vyždímáno pomocí mutací, energetických vysavačů a zhoubného způsobu života. Velice rychle umírá, aby záhy přinesla kvantum další. Je to dobře vymyšlený energetický mlýn. Každá část zachovalého fyzického těla slouží jako energetický most k duši, které tělo patřilo, protože nese její enkrypci. V tom spočívá síla ostatků a jejich uchovávání v některých padlých duchovních směrech. Pokud někdo nemá na to, aby se dostal do vyšších vibračních úrovní sám, tak zneužívá lidské mršiny těch, jejichž duše se tam nachází. Je to nemravné energetické násilí.


Smyslem zasvěcení tedy je pomoci jedinci v jeho přirozeném bio-spirituálním vývoji a uspíšit jeho ascenční proces. Existují mnohé zasvěcovací systémy, které mají různý počet stupňů. Tyto stupně netřeba chápat jako vojenské hodnosti apod. Vyjadřují míru aktivace osobního energetického Chrámového Komplexu a s tím spojené schopnosti, možnosti, poslání, výzvy a
zodpovědnosti. Příkladem takové zasvěcovací soustavy je 6-ti stupňový Ordinační Systém Kláštera Melchizedeků Smaragdového Řádu (MCEO), Svatého Řádu Yunasai, Posvátného Řádu Jednoty. Tato zasvěcení jsou transmise frekvencí morfogenetických polí od osoby, která již sama má dostatečně aktivované předlohy vláken DNA, má k těmto energiím přístup a je k tomuto úkonu způsobilá a náležitě vyškolená. Tyto energie zasvěcovanému jedinci umožní postupnou aktivaci jeho vlastních DNA předloh a všeho co s tím souvisí, aktivace Hova Těla, fází Merkaby a dalších konstruktů. Tento specifický vibrační apgrejd vytvoří přímé propojení mezi úrovní HU-1, kde je ukotvena naše současná část Identity zvaná Inkarnát a úrovní HU-5, kde máme svého Rišiho, tedy ten kus sebe sama, který jako naše Vyšší Já bytuje ve vibračním pásmu světelného Pole Keerasha - Hustota HU-5. To umožní našemu Rišimu, aby mohl začít aktivovat linii energetického propojení směrem k nám. Děje se to skrze Pilíř Světla (Um Shaddai Ur), je to soustava Se'Ur Pilířů, která propojuje naše do sebe vnořená Hova Těla ukotvená v různých Hustotách HU-1 až HU-5. Je to energetická vazba vytvořená v rámci smluvního kontraktu, vazba mezi polem vědomí Inkarnáta a vědomím jeho Rišiho. Součástí toho je také složení slibu, jako výměna za urychlení postupu zasvěcením. Zasvěcovaný slibuje, že se bude držet na Kristovské vývojové cestě. Vývoj má pravděpodobností charakter, kde v každé situaci je možnost více různých voleb a rozhodnutí.

 

Nejvyšší možná cesta je cesta Kristovská, zvaná též Cesta Duchovního Hrdinství (Heroic Path, Heroic Probability). Na této cestě je každé naše rozhodnutí a konání Kristovské, jsme neustále zarovnáni se Zdrojem. Důvod je ryze fyzikální. Pouze v případě našeho slušného chování budeme mít dostatečně vysokou vibraci, abychom se udrželi v kontaktu s naším Rišim a příliv jeho vysoko-frekvenčních energií jsme dokázali rozumně vstřebat bez negativních následků energetického přetížení. V případě našeho selhání může dojít k porušení slibu a odpojení se od Rišiho. I když vazbu na Rišiho přerušíme, tak stále budeme mít větší přísun energií do biopolí díky aktivaci provedené během zasvěcení. S jejich zpracováním můžeme mít problémy, protože naše energetická procesní kapacita se snížila. To se může projevit různě, např. emoční nestabilita a diskomfort, neukotvenost, rozevlátost, utíkavost z těla a jeho nevnímání, apod. Velké přetížení předloh DNA je může poškodit (např. nezodpovědné hrátky s Kundalini). K tomu ještě přibyde další zátěž, kterou vytváří neustále se zvyšující vibrační úroveň planetárního vědomí Země. Ta teď prochází Hvězdným Aktivačním Cyklem a díky zkomplikované situaci ještě mnoha dalšími silnými energetickými procesy. Podpora Rišiho je energeticky čitelná a lze ji pocítit. Sledováním niterných stavů při výběrů z možných voleb nám je naznačeno, jaká volba je doporučena a jaká nikoli. Výsledné rozhodnutí je vždy ponecháno výhradně na nás. Pokud je správné, můžeme pocítit záplavu vysokých frekvencí. Pokud je špatné, naše vibrace rychle poklesnou. Je to jako hra na 'samá voda, samá voda, přihořívá'.


Akt zasvěcení je posvátná záležitost: přistupovat k němu s úctou a respektem. Není to něco, co se má dělat jen tak ze zvědavosti nebo na zkoušku, za to by přišel trest. Níže je 6 Ordinačních Stupňů (původní názvy) podle textu The Melchizedek Cloister Emerald Order Ordinate System.


1. Minister. Začíná aktivace předloh DNA vláken 4-6, integrace Alphi Hova Těla v HU-2, integrace Vyššího Já úrovně Duše.

2. RaB'nai. Začíná aktivace předloh DNA vláken 7-9, integrace Betcha Hova Těla v HU-3, integrace Vyššího Já úrovně NadDuše.

3. Regent. Začíná aktivace předloh DNA vláken 10-12, integrace Mahara Hova Těla v HU-4, integrace Vyššího Já úrovně Avatar: Kristovská Identita. Bytost s tímto potenciálem se inkarnuje na tzv. Avatarský Kontrakt a svolení pro tuto iniciaci je dáno dopředu Konzily z Eckatické úrovně HU-5. Aktivace 12 vláken Avatara začíná postupně a pomalu, zdola, od jejich subharmonik. V opačném případě by mohlo dojít k rozvratu a explozi planetárních mřížek Země, neboť by nesnesly tak obrovskou energetickou zátěž, která proudí skrze plně otevřený DNA templát lidského Avatara (je to dáno jejich současným poškozením). Dochází také k aktivaci 144 Ohnivých Písmen (Fire Letters) ve Kmenovém Štítu (Tribal Shield), což uvolní Ohnivé Kódy (Fire Codes) blokující propojení jednotlivých vláken v předloze DNA. Tím může začít jejich fúze pomocí aktivace genetických Základních a Akceleračních Kódů (Base, Acceleration Codes).


4. Consummate. Začíná aktivace předloh DNA vláken 13-15, integrace Raja Hova Těla v HU-5, integrace Vyššího Já úrovně Riši. Bytost s tímto potenciálem se inkarnuje na tzv. Rišiovský Kontrakt, s příslušným svolením pro tuto iniciaci z vyšších úrovní.


5. Commodore (Elder Consummate). Týká se těch, kdož v předešlých inkarnacích plně vyascendovali do úrovní Triadického (HU-6) a Polarického (HU-7) Zvukového Pole Khundaray Energetického Matrixu a vrátili se zpátky a přinesli ve své DNA (48 vláken) speciální ascenční kódy (Cap Stone Codes, Kódy vrcholového kamene). Ametystový (Fialový) Plamen HU-6: triadické tritonální vibrační pole Khundaray Matrixu. Zlatý (Žlutý) Plamen HU-7: polarické bitonální vibrační pole Khundaray Matrixu. Integrace Tanotra a Di-Omni Hova Těl. Skuteční Vzestoupení Mistři (Ascended Masters) úrovně 1 a 2, Identity Ramayanas a Wachayanas. Nejedná se o podvodníky z Hiberančních Zón v HU-1, kteří se lidem představují jako falešní 'vzestoupení mistři' či 'na-nebe-vzatí mistři', což jsou příslušníci kolektivů padlých ras (označují se jako tzv. 'descended masters' - pokleslí, padlí mistři).

6. Eckar. Týká se těch, kdož v předešlých inkarnacích plně vyascendovali do úrovně Eckatického (HU-8) Zvukového Pole Khundaray Energetického Matrixu a vrátili se zpátky a přinesli ve své DNA (48 vláken) speciální ascenční kódy (Crown Jewel Cap Stone Codes, Kódy korunního drahokamu vrcholového kamene). Modrý Plamen HU-8: eckatické omnitonální vibrační pole.
Identita Grandeyanas. Skutečný Vzestoupený Mistr úrovně 3.

sac 

Ascenční mechanika


Jedná se o to, jak se může část vědomí či celá duševní esence přemísťovat mezi různými frekvenčními pásmy. Je to o ID mobilitě, o schopnosti procházet skrze ID průchody (časové portály, hvězdné brány). Je to o znalosti topografie (zeměpisu) těchto energetických domén a jejich propojovacích chodeb a dveří. O Zámcích a Klíčích k nim. Ty Klíče jsou vždy energetické, tedy buď světelné (symboly) nebo zvukové (mantry) nebo obojí. Jejich vyjádřením jsou základní proporce a formulace KRIST-kódu, nastavení parametrů fázování všech Partiki částic Vědomí Boha ve Stvoření. Toho projevem jsou různé ascenční kódy a psonny, které když si vneseme do svých předloh, tak nám automaticky otevřou příslušné průchody. A tam také půjde naše Duše po průchodu Bardo Cyklem. Každý Kód je obrovská Bytost. Každá Hvězdná Brána je také obrovská Bytost: není to jen tak nějaká prázdná 'díra', kterou se někam proleze. Ve Stvoření je vše živé a plně vědomé. Po plné ascenční realizaci si Bytost může zvolit v jaké formě se inkarnačně zmanifestuje: může to být právě Hvězdná Brána nebo solární systém či galaxie, pokud si tuto roli chce vyzkoušet a zahrát. Ascenční mechanika, je mechanika, jako každá jiná: tedy tvrdá fyzika a matika. Kreační programy lze zkratkovitě vystihnout Symbolovými Kódy. Fyzikální obsahy programů jsou zakódovány do matematicko-geometrické struktury symbolů, které navíc mají také estetický rozměr: jsou krásné. Proto Láska a Krása spolu souvisí a jsou to dvě strany téže mince Boží Tvorby. Níže je pár ukázek Symbolových Kódů. Jedná se o energetické klíče k nestandardním portálům (branám), které naše Země hostuje, díky své noblesné výjimečnosti. Nejsou tedy součástí základní výbavy 12 ks PSG, které má každá planeta ve své ID anatomii.

kód Navaho

  • Ascenční Kód Navaho se vztahuje k průchodům pro 1. a 2. Osídlení Planety Země (Ecoushata Passage vedoucí do Matrixu Aquafereion a Aquareion). Osídlení 3. šlo skrze Antašata průchody, které však zahubil škrtič Caduceus (viz Obrázek). Tyto portály jsou pro nás Lidi posvátné, protože je to náš porodní kanál, kterým jsme se sem dostali. Povrchová přístupová místa jsou ukotvena v Peru a okolí (vazba na Lemurii). Tyto průchody fungují obousměrně: osídlovací i únikové. Navaho Kódem lze tyto brány otevřít, jak na úrovni planetární tak i osobní. Je zřejmé, že pokud planetární dveře zůstanou zavřeny, tak naše osobní dvířka moc daleko nevedou. Tento Kód byl aktuální v době 2006-2007, kdy se v projektu Krystalová Řeka začaly vytvářet ascenční platformy Aurora a Ekouša. Umožnil propojení Etora-Adora portálů na úrovni Země i Urtha. Podrobné informace jsou v seminářích z uvedeného období. Viz Obrázek Kód Navaho.

 

navaho

  • Ascenční Kódy Průchodů Trinity (Trinity Star Gates). Je to sada 3 Klíčů (Voyager Kódy) používaná k výcviku mentální projekce ze Země až do úrovně Ekaša-A (The Eckasha-A Ascent: VOYAGER Codes of Trinity-Time-Waves Journeys). Pomocí projekčního vozítka zvaného RašaLA Tělo se prochází skrze průchody Trinity Hvězdých Bran, kde se nabírá jejich enkrypce do osobní anatomie a otevírá se Transcendentální Průchod z úrovně Veca do úrovně Eckasha-A. Tyto Symbolové Kódy mají své aktivační Tonální Sekvence (symboly mají své mantry). Tyto Kódy byly aktuální v době 2004-2005, kdy se zvažovalo použití průchodů pro ascenční a evakuační účely.

 

modrý lotos

1. Projekční Kód Modrý Lotos. První průchod je Cesta Modrého Lotosu, vedoucí do osobního Monadického Jádra D-8, centrum AzurA. Skrze osobní anatomii je možné se napojit na planetární průchody a ascendovat z Veca vesmírů výše (The Rapid Access "Blue Lotus" Monadic Passage Voyage. Straight Vertical Ascent). Viz Obrázek Modrý Lotos.

kód

2. Projekční Kód Khemalohatea. Druhý průchod je Cesta Khemalohatea, vedoucí do Jádra úrovně Ecka a skrze Centrální Plamen Základního Ecka Štítu dále směrem do úrovně Eckasha. V Ecka je důležitý záchytný bod (energetická lokalita) zvaný Chrám Khemalohatea. Je to místo, odkud se sem inkarnují Eieyané na své kristovské mise. Tam se také jejich duše vracejí (pokud mají to štěstí), když to tady na Zemi zapíchnou (The Khem-a-lo-ha-tea Voyage. Journey to the Ad-Don-dra - Ecka to Eckasha Base Shield Transit). Viz Obrázek Khemalohatea.

kód Adondrea

3. Projekční Kód Adondrea. Třetí průchod je Cesta Adondrea, který vede z ekatických a ekašických světů do úrovně Eckasha-A. Tím se také dostáváme do vibrační úrovně Průchodů Ramových (Rama Gates), jejichž povrchový vstupní portál je pod Taj-Mahal, Agra, Indie. Stran tamních staveb, jako vždy jde o externí část energetických antén a ne o nějaký ten 'hrobeček' (... to se schválně lidem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát) (The Ad-Don-draea Voyage. Journey to the Ad-Don-dra-360 Rama Passage Doorway). Viz. obr.  Adondrea.

 

Mystické stavy


Součástí ascence jsou změněné stavy expandujícího vědomí, nové schopnosti, síly a zkušenosti. Nauka se tomu zatím příliš nevěnuje a spíše se soustřeďuje na to, aby si každý nejdříve udělal pořádek sám v sobě, ve své bytosti a vztazích s okolím. Není tedy zřejmé, jaké tyto stavy jsou, jsou-li subjektivní či objektivní, do jaké míry závisí na jedinci a na dané duchovní škole. Na druhou stranu je zřejmé, že v současném zbědovaném stavu lidstva, majícího aktivované pouze 3-3.5 vlákna DNA, nejsou tato témata na pořadu dne. Tyto stavy jsou však často a barvitě popisovány v duchovních textech, zejm. východních zasvěcovacích tradic (např. indická jóga). Některé jsou popsány např. v pracích K. Minaříka: Přímá stezka (kap. XXI) a auto-biografie Kéčara.

 

Komerční zasvěcení

V dnešní době probíhá boom různých falešných zasvěcení do všech možných energií, jako součást projektu SVS zvaného New Age. Klasická Metatronická církevní zasvěcení již ztrácí svůj tradiční podíl na duchovním trhu a je třeba to něčím nahradit. Proto jsou důvěřiví hledající lidé hnáni do komerčních zasvěcovacích sítí, stejně jako ryby lapající po božském dechu, když jim někdo vypustí jejich přirozený spirituální rybník. Z jednoho pohledu (z mnoha možných) lze ezoterický byznys rozdělit na dvě skupiny. Jednak jsou to energie získané od zcela ne-známých a ne-identifikovatelných a ne-ověřitelných a ne-pozemských zdrojů, obv. pomocí chanellingu (channelling, kanálování). Tady asi není co řešit, neboť je to mimo možnost běžného rozlišení. Druhak jsou to energie získané skrze konkrétní žijící lidské bytosti, které se mohou vydávat za různé léčitele, avatary a podobně. Je za nimi nějaký historický příběh přinášející aspoň nějaké informace o tom, co je to zač a jak to přišlo. Běžný člověk není schopen kvalitu těchto energií rozpoznat a je ponechán vlivu většinového názoru a osobní zkušenosti, což je normální proces poznávání.

 

Příklad: Energie Reiki


Energie zvaná Reiki má svůj příběh silně hledajícího člověka ve snaze pomoci ostatním (M. Usui, 1865-1926). Dle tradice, tato energie byla známa některým duchovním školám a popsána v textech uložených ve starých klášterech, spolu se symboly, které je nutno aktivovat pro její příjem. Jak je používat bylo Usuimu sděleno formou jakéhosi vesmírného zasvěcení formou vize. Nikdo ale neví, co to Reiki vlastně je, kromě toho, že je to prý nějaká vesmírná léčivá energie.


Klíčovým faktem je, že do Reiki se 'zasvěcuje'. Proces zasvěcení je hluboký zásah do osobní ID anatomie člověka, o kterém mnoho lidí vůbec nemá tušení. Často se to záměrně bagatelizuje a používá se eufemizmus: jakési blíže neurčené 'vyladění se'. Akt zasvěcení je v původní linii (např. Reiki Alliance) tajný, aby se chránil před poškozením či zneužitím. Jedna z prvních porušitelek této tradice byla Diane Stein (kniha: Průvodce Reiki - kompletní průvodce ke starobylému léčebnému umění), militantní americká feministka a wikánská čarodějnice (Wicca). Z vnitřního pohnutí odtajnila proces zasvěcení: ať to patří všem lidem! Podrobně ho popsala a zveřejnila posvátné tajné symboly, které se přitom používají a přidala k nim také jejich moderní (re)verze (nepůvodní tvary). Pomocí nich je člověk na něco navázán, čehož energetickou podstatu však nezná (viz např. J. Veselý: Příručka vysoké magie).


Němečtí ezoteričtí byznysmeni nezůstali pozadu. W. Lubeck a jeho žák M. Hosak publikují knihu Symboly Reiki, kde se jejich tajemství svléká do naha. Kaligrafie se stýká s původní magickou hodnotou symbolů, což je sice zajímavé, ale asi to nebylo dovoleno. Další publikace již komerčně osamostatněného Hosaka sluje Sedm tajných technik Reiki (odkaz na Dr. Hayashi). Leč hned v úvodu se čtenář dozví, že nejde o nějaké tajné techniky, ale o běžné postupy (tj. podvod).


Další věc, s níž se cvičící může setkat, je, že to všechno prý zprostředkovávají nějaké 'bytosti světla a lásky'. O jejich původu, totožnosti a záměrech se však nic neví. To si musí každý vyzkoušet sám. Někteří mistři ve své pýše k Reiki přidávají ještě další energie, které poletují v New Age a s nimiž pracují, aby to bylo 'silnější' a tím pro zákazníka tržně zajímavější (Reiki + Modrý Meč navíc zdarma). Takže zasvěcovaná oběť opravdu neví, do čeho ji kdo zaháčkuje. A nakonec: zkuste se svého mistra zeptat, jestli se z toho také dá od-světit (odstranění implantů).

Tohle jsou různé stinné stránky všelikých energií a lidí kolem nich. Nauka tyto věci příliš neřeší a spíše dává obecné návody, jak lidé mohou postupovat, aby se sami chránili a tím i učili. O Reiki bylo učiněno pár drobných zmínek, z nichž snad lze říci toto. Původní energie je patrně dobrá čistá léčivá síla. Pojem Rei-Ki odpovídá tonální signatuře dimenzních Proudů Životních Sil D3-D2 Vesmírného Jednotného Pole, které mají schopnost regenerovat i sousední frekvenční pásma, od tělesné a elementální báze až po vyšší mentální úroveň (nad D3). Jsou to inteligentní pole vědomí, s nimiž lze komunikovat a pomocí technik či rituálů je požádat o pomoc a spolu-tvorbu široké palety léčebných procesů, v rámci pravidel Energetické Etiky. Je zřejmé, že hranice prostoru a času se na tyto energie nevztahují. Změnou symbolů či pravidel zasvěcení vznikají jiné verze Reiki, které se od původního zadání mohou dosti lišit. Původní Reiki má mnoho pozitivních a osobně doložených účinků. Je to patrně jedna z nejslušnějších energií: přišla sem před New Age, má svůj vlastní historický příběh, má dobré výsledky.


V současné době (od r. 2000) je možné získat přístup i k výše-dimenzním energiím, aktivovat si tzv. Triadické Proudy a používat je obdobně. Reiki si můžeme představit (příklad) jako energii otevřenou v plných dimenzích pásmech D1,2,3, tedy včetně jejich 12 Pod-Dimenzních pod-pásem (sub-harmoniky PD1-12 uvnitř D1, PD1-12 uvnitř D2, PD1-12 uvnitř D3). První vyšší Triadický proud (tri-adický = mající 3 aspekty) by byl Proud Doradický fáze-1 (tj. frekvence z Doradického Štítu pro HU2, jeho první Dimenze D4) a měl by tuto základní strukturu: původní Reiki + celé nové pásmo D4 (jeho 12 PD) + první 4 subharmoniky (PD1-4) z pásma o triádu vyšší, tedy z D7 + Kristovskou Maharickou frekvenci D12, která slouží jako nosná a aktivační vlna a také zajišťuje ochranu nižších proudů. Takto lze analogicky postupovat dále. Doradická fáze 2 by tedy měla
pásmo D5 + PD1-5 z pásma D8 + obligátní D12 Maharatu. Triadický vzorec tedy zní [Dncelé, Dn+3 +PD1-n, D12]. Z pohledu plazmových frekvencí let 2012 , se aktivace Triadických proudů může zdát poněkud obsolentní, ale z didaktického důvodu energetické emancipace lidstva je to užitečná zkušenost. Člověk si může vyzkoušet, že přístup k těmto životním a léčivým silám má sám v sobě, od začátku, od Boha a nikoho k tomu nepotřebuje. Potřebuje akorát znát elementy své vlastní ID anatomie, podobně, jako má nějaké povědomí o složení a funkci svého biologického těla. To druhé se dnes ve školách učí. Je na čase začít učit i to první. A to je prostor pro skutečné duchovní učitele, aby žáky naučili, že žádné učitele nepotřebují. Že potřebují jen sami znát a vědět a na sobě makat.

 

Dvanáct postojů Duchovního Mistrovství

Každý ascenční systém má své požadavky stran doporučených způsobů chování, někdy nazývané mravní či morální kodex apod. Níže je seznam doporučených postojů v rámci MCEO, pro představu a motivaci. Tato sada doporučených vzorů chování dle MCEO je označována jako Postoje.


1. LÁSKA - Uznání skutečnosti Jednoty Stvoření.
2. MILOST - Umožnit Stvoření, aby bylo tím, čím je, bez ohledu na to, zdali mi to vyhovuje. Žít neustálým stavem Odpuštění.
3. VDĚČNOST - Ocenění Stvoření; vědomí vlastní živoucnosti.
4. ÚCTA A RESPEKT - Uznání a jeho vyjádření vůči celému Stvoření.
5. ODPOVĚDNOST - Při konání a tvorbě, plnění svého poslání, schopnost odpovídat Stvoření.
6. DŮVĚRA - Znát moc a lásku Stvoření.
7. POVINNOST ZODPOVÍDAT SE - Být ve stavu pravdy a rezonance se Stvořením.
8. BEZÚHONOST - Pomáhat a ochraňovat Stvoření.
9. DBALOST - Milující, vychovávající a pozornosti plný postoj ke Stvoření.
10. NEBOJÁCNOST a BEZSTRACHOVOST - Uznání věčné a nekonečné podstaty Stvoření a jeho bezpodmínečné lásky.
11. NESTRANNÉ ÚČASTENSTVÍ - Dovolit Stvoření aby bylo, bez vynášení kritiky, odsuzování či hodnocení; pochopit jsoucnost, platnost a legitimitu Stvoření. Neangažovaná aktivita, postoj činného pozorovatele, postoj přijetí.
12. RADOST - Rozhodnout se být vtělením Jednoty Stvoření, radostné přitakání Existenci. Sat-čit ánanda - bytí, vědomí, blaženost. Stav bezpříčinné transcendentální radosti. Povznesený slavnostní stav prožívání vlastní existence jako součásti Jednoty. Oslava existence a vděk za ni. Sobě-Slaviti.

 

Dvanáct odpovědností Duchovního Mistrovství


Další sada doporučených vzorů chování dle MCEO je označována jako Odpovědnosti.


1. Sebeprojev - Přestaň hrát hru na Oběť a Dravce (V-V Game), vymlouvat se na okolí a svalovat vinu jeden na druhého. Vezmi za sebe a své konání plnou zodpovědnost a podle toho se chovej. Pokud se cítíš ukřivděn a poškozen, věz, že za tím obv. stojí mocný kosmický Zákon Vyrovnání a ne zloba tvého souseda. On může být pouze nástrojem tohoto Zákona.


2. Sebesvrchovanost - Chovej se asertivně. Nepotřebuješ mít něco od někoho schváleného (submisivita). Nepotřebuješ se ani bouřit proti jakékoli vnější autoritě (odpor, agrese). Vytvoř si prostor osobní svobody, hlídej si ho a nezasahuj do svobod ostatních.


3. Sebeobsažnost - Ty jsi obsažen sám v sobě a plně se vyplňuješ. Pokud jsi méně než můžeš být, vytváříš prostor pro ovládání jinými. Pokud jsi více než můžeš být, přelézáš své hranice a omezuješ druhé. Buď akorát to, co máš být. Plně ovládej a směruj své osobní energie v rámci Stvořením ti vymezeném.


4. Sebedisciplína - Pěstuj sebekázeň a nauč se plně kontrolovat veškeré projevy tvých různých 'já'. Každá dimenzní úroveň tvé existence je do jisté míry svébytná a samostatná bytost, která má jinou podstatu, je tvořena z jiné substance, má jiné potřeby a jiné vlastnosti. Jsou to tzv. 'těla' - různě vibrující části tvého vědomí. Je to tělo atomárně-éterické (D1), tělo emočné-elementální (živlové) (D2) a tělo mentální (rozum, intelekt, ego-vědomí identity) (D3). Je to tvoje vlastní vnitřní rodina, která nemusí být vždy kompatibilní a harmonická. Ty jsi jim nadřazené 'vědomí Já' (D4, nestranný nejzazší pozorovatel) a máš za úkol z nich udělat perfektní fungující tým, jehož ty jsi zodpovědným šéfem či koučem, moudrým a laskavým, ale také pevným a rozhodným. Toto je jeden ze tvých úkolů během prožívání dimezionální reality v inkarnované formě v každodenním životě. Ascence není o utíkání z běžného všedního života, ale naopak, o jeho zvládnutí, plném a plnohodnotném prožívání, jeho produchovnění a jeho zbožštění.


5. Sebeláska - Věz, že nikomu nemůžeš dát to, čeho sám nemáš. Bezpodmínečná láska a přijetí je nutný předpoklad duchovního růstu. Není to žádný filosofický koncept, je to fyzika. Láska je stav hluboké ko-rezonance s Bohem a pouze ten, kdo je schopen tento stav v sobě realizovat, se může Bohu přiblížit (podobné k podobnému). Trénuj tedy schopnost lásky nejprve na sobě, nikdo jiný to totiž za tebe neudělá. Potom budeš postupně schopen milovat i druhé. Pak zjistíš, že mezi tebou a jimi zas tak velký rozdíl není a podaří se ti milovat celé Stvoření. To už jsi na správné cestě k Bohu. Začni ale u sebe.


6. Duchovní integrita - Chovej se konzistentně a bezesporně se svými duchovními ideály a pravidly morálního kodexu. Máš absolutní zodpovědnost za svá rozhodování. Není žádoucí chovat se mravně pouze tehdy, když ti z toho kyne nějaký užitek - to je cesta přetvářky a sebepoškozování. Každý rozpor mezi tvým jednáním a tvým svědomím se totiž projeví vznikem energetické distorze ve tvých biopolích, čemuž se říká Karmický Imprint. Ten v tobě působí jako červotoč ve dřevě. Trestáš tak sám sebe, aniž si to uvědomuješ. Řečeno silně pragmaticky: měj rád druhé ne kvůli nim, ale kvůli sobě, aby sis neškodil. Potom se naučíš je mít rád pro ně samé a stane se ti to zvykem.


7. Uznání - Měj uznání ke všem aspektům Stvoření a nauč se ocenit i ty nejmenší věci. Nesprávný je postoj ke Stvoření, jako postoj dravce ke kořisti. Ubližuješ tak svému okolí a nejvíce sobě, protože jednáš proti zákonům Kosmu. Nechtěj víc, než tolik, kolik opravdu potřebuješ pro svoji existenci, což vůbec nemusí být mnoho a svůj potenciál věnuj svému všestrannému rozvoji. Máš k tomu všechny nástroje: schopnost tvořit a dar svobodné vůle. Staň se spolu-tvůrcem Stvoření a naplň tak původní poslání své existence. Teprve až sám něco vytvoříš, budeš mít uznání pro tvorbu ostatních. Teprve až sám poznáš, jak obtížné je něco pozitivního vytvořit, naučíš se mít uznání pro velkolepost celého Stvoření a s tím přijde i pokora, ten malý klíč k velkým dveřím duchovního Mistrovství.


8. Trpělivost - Existují různé časové cykly a mají různou délku. Také tvoje bio-spirituální evoluce je podřízena svým časovým cyklům. Jsou to zákony Kosmu a ne libovůle někoho jiného, jak rychle se budeš vyvíjet. Ty sám jedeš na určité časové vlně a rozhoduješ o rychlosti svého pohybu. Můžeš ho svým jednáním zpomalit nebo uspíšit. Každým svým rozhodnutím, jakkoli se ti zdá malicherné a bezvýznamné, šlapeš na pedál brzdy anebo plynu své evoluce. A co těch rozhodnutí každý den uděláš! Nevědomě, ve vzteku. Chtěj co musíš a dokážeš co chceš.


9. Laskavost - Vlídnost k ostatním je projevem naší vnitřní síly a velikosti. Pouze ten, kdo je v harmonii sám se sebou, může přistupovat ke svému okolí s toutéž kvalitou. Vnitřní pozitivní vyladění se přenáší i na tvoje okolí a tím šíříš vibrace lásky a porozumění. Tím programuješ i odezvu svého okolí vůči tobě: jak se do lesa volá, tak se z les ozývá. Čím více dáváš, tím více se ti vrací.


10. Ochrana - Ochrana celého Stvoření je vyjádřením úcty a uznání Božskému Zdroji ve všech jeho formách projevu. Vše ve Stvoření je dáno volně k dispozici, ale žádná věc není bezcenná nebo zbytečná. Ber si pouze tolik, kolik nezbytně potřebuješ. Důležitý je kosmický Zákon reciprocity: vždy má být tzv. 'výměna energie'. Pokud cokoli bereš, musíš také něco dát. Nemusí to být vždy z ruky do ruky či pomocí peněz a zboží. Nemusí to být vždy přímo tomu, od koho bereš a v ten samý časový okamžik. Jde o to, abys nezůstal dlužen Stvoření jako celku.


11. Spolupráce a diplomacie - Existence je spolu-tvůrčí činnost. Každý tvor se snaží realizovat svůj evoluční potenciál a dosáhnout svých cílů. Tyto cíle jsou obecně různé a proto je existence silně konfliktní záležitostí. Výzvou je právě způsob řešení konfliktů, kterými rosteš. Učí tě hledat kompromisní řešení typu vítěz-vítěz (win-win), která jsou optimem v dané situaci. Pokud chceš naplnit své potřeby, musíš dovolit a umožnit také ostatním naplnit jejich potřeby. Nechat žít i ty druhé není projev slabosti, ale síly a moudrosti. Diplomacie je důležitým nástrojem hledání kompromisních řešení a učí tě respektovat odlišné názory jiných, což tě vede k sebekázni, nesouzení a přijetí.


12. Rozum - Rozum je velký dar bez něhož by člověk nebyl člověkem. Nauč se ovládat svůj cenný D-3 racionální aspekt, svoji mysl, intelekt, svoje ego, kotvu tvé Identity, aby ti tyto mentální složky sloužily jako nástroje existence a rozvoje, avšak nepřerostly ti přes hlavu. Uveď je do rovnováhy s ostatními svými aspekty. Používej svůj světský zdravý selský rozum i méně selský rozum svého duchovního vědomí k vytvoření rovnováhy svého energetického projevu ve všech aspektech života.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení