Vývoj a rasy II.

666

(pokračování Vývoj a rasy I.)

Teroristickými útoky si vynucují politické, legislativní a kulturní ústupky, systematicky, krok po kroku. Pokud by vznikl společenský odpor, muslimové spustí občanskou válku, ve které jsou vycvičeni a často v ní i řadu let vyrůstali (na rozdíl od Evropanů). To bude vládami EU posuzováno jako 'zoufalé volání menšin po jejich právech', demonstrace rozpráší, své rebelující občany pošlou do kriminálu (rasismus, xeno-islámo fóbie) a dále utáhnou zákony: umlčení + odzbrojení obyvatelstva. Toto se již běžně děje, v čím dál větší míře (pojem 'vlastenectví' je nacionálním extrémismem). Více dalších informací o islamizaci světa, faktů a odkazů je v knihách B. Kurase: Jak zabít civilizaci a Poslední naděje civilizace.

 

Dnešní rasové problémy

Rasové a kulturní rozdíly poškozených lidských ras jsou zcela reálné, což je nutno otevřeně přiznat. Je třeba o nich vědět a s nimi počítat. Mohou se v nezanedbatelné síle projevit nepříznivým způsobem při rasové interakci a soužití, zejm. pokud je vyvoláno uměle. Rasové a kulturní nekompatibility mohou vytvářet energetická pnutí a vleklé a neřešitelné konflikty. Zejm. při nepřirozené vynucené a dlouhodobé ko-existenci neslučitelných ras a etnik, které by za normálních okolností spolu nikdy dobrovolně nežily a nesdílely týž geografický region. Výsledkem je kompetice, soutěžení, boj, čímž jsou poškozeni všichni zúčastnění. Vibrace klesají a evoluce přechází v devoluci. Na tomto principu je založena dravčí ideologie zvaná multi-kulturalizmus, která se často aplikuje v rámci schématu Oběť-Dravec, kde agresor má zajištěnu beztrestnost a oběť se nesmí bránit. Je mnoho rasově, etnicky, kulturně, nábožensky, ideologicky, aj. specifických znaků a vlastností, které jsou lidem z jejich životní zkušenosti dobře známy a které vylučují poklidné soužití. Z toho důvodu jsou dnes tabuizovány. Člověk nesmí mít životní zkušenost, která je v rozporu s vládnoucí ideologií absolutní rovnosti všeho se vším (tedy i Zla s Dobrem). Dnes jsou trestné nejen názory, ale dokonce i osobní zkušenosti. Dnes je trestný i zcela pravdivý výrok, který se někomu nelíbí (např. 'uráží jeho city' - naprostý výsměch svobodě projevu). Cílem SVS je využít tento současný obrovský sebe-destrukční potenciál rasové a jiné poškozenosti, všestranné odlišnosti a neslučitelnosti v soužití, který Dravci záměrně dlouhodobě vytvářeli, ke zničení všech pozitivních hodnot planetárního lidstva. Je to falešná jednota a stejnocennost naroubovaná na cílenou násilnou migraci a argumentovaná anti-logickou rétorikou. Půda pro to se připravovala již dlouho. Poslední boj Dravců o naši planetu Zemi se plně rozběhl. A my mu jen nečinně přihlížíme. Úvahy o civilizačních problémech jsou např. v knize: S.P. Huntington: Střet civilizací. Smrtící vliv imigrace na západní civilizaci je dobře znám, např. P.J. Buchanan: The Death of the West a mnoho dalších. Analýzou rasových problémů se zabývá např. kniha P. Bakalář: TABU v sociologii.

 

Sociologie (věda o společnosti) je opět plně podřízena současné ideologii. Stát určuje témata, kterými se věda smí a nesmí zabývat a také určuje, jaké výsledky věda smí a nesmí získat či objevit (viz též Institut pro výzkum tabuizovaných témat, http://www.ivtt.net). Je to jako když papež kdysi vydal poselství jedné fyzikální konferenci, že se nesmí zabývat atomární fyzikou a hrozil jim božím hněvem, možná je i uvalil do kletby. Z toho si v té době již nikdo nic nedělal, protože morální kredit církve osciloval někde kolem -∞ a upálit je už nemohl, psal se rok 1900+. Avšak, zanedlouho to opět bude možné. V některých regionech se to děje už dnes: ukřižování je běžný trest za názorový odklon od oficiální státní ideologie, zbičování a ukamenování je zcela běžná rutina (např. v Saudské Arábii, která je garantem lidských práv OSN a přítelem USA).


Knihy Benjamina Kurase o současné cílené islamizaci Evropy a celého světa, s cílem je dobýt, vyvraždit a zničit, vyhubit bílou rasu, jsou dnes velmi aktuální a měl by je číst každý (ve školách povinně a dělat referáty). Knihy přináší pro tato tvrzení důkazy a fakta a také literaturu. Z uvedeného vyplývají základní východiska a možnosti řešení. Uvědomit si, že celý Svět je ve válce a celé planetární Lidstvo je fatálně ohroženo. Uvědomit si, že je to možná poslední boj Lidstva na Život a na Smrt. Uvědomit si, že toto je archetypální boj Dobra se Zlem. Je to Globální Džihád (=vyvražďovací genocidní válka) proti planetárnímu Lidstvu. Co s tím? Celé Lidstvo je jako celek napadeno a proto se také musí jako jeden celek bránit, jako dříve proti Hitlerovi či Stalinovi a jejich ideologiím smrti. Uvědomit si, že vládnoucí politické 'elity' jsou zkorumpované bandy kolaborantů a slouží SVS. A podle toho konat. Postavit tuto ideologii zla maskovanou 'náboženskou vírou' a veškeré její veřejné projevy mimo zákon (jako např. fašismus). Máme Mezinárodní Soudní Dvůr, máme trestní oznámení na zneužití pravomoci veřejného činitele, máme demonstrace, volby referenda. Můžeme se (zatím) ozbrojovat, takže rychle a organizovaně (dom-obrana). Abychom dokázali ubránit každý sám sebe, svou rodinu, svůj byt, chodbu, patro, dům, blok, ulici, čtvrť, obec, město, region, stát, národ. Cvičme se v boji, válka už dávno začala. Tím zažehnáme důsledky. Pokud přežijeme, musíme odstranit také příčiny. Viníky pojmenovat (SVS, USA, EU, Arábie, atd.) a dovést k odpovědnosti (potrestat, zaplatit válečné reparace, obnovit zničená území). Vrátit milióny nevinných lidí vyhnaných válkou a terorem do jejich původních domovů (ne do našich domovů) a pomoci jim obnovit jejich původní kulturu (ne ničit naši kulturu).


Každý politik, který v době brutální islámské invaze do Evropy a eskalace muslimského terorismu, v rámci jimi vyhlášené války nejen západní civilizaci a Česku, ale celému světu a lidstvu, prohlásí, že bude i nadále pokračovat v 'humanitární a multi-kulturní politice Václava Havla', musí být ihned postaven před vojenský soud (zneužití pravomoci, vlastizrada, podkopávání základů republiky, vražda českého národa a kultury, podpora globálního terorismu, genocida, atd.). Neustále jsme politiky a jejich médii a politruky indoktrinováni názory, že jsme malí a slabí: tím se takovými stáváme, protože si to někdo přeje. Jsme tím, čím si myslíme, že jsme, jde o Politruk (politický komisař, politický vedoucí, osvětový důstojník) byl zástupcem velitele pro politickou práci. Byl to důstojník, původně zpravidla nevoják (tj. amatér), který dozíral na velitele i celou jeho jednotku. Původním smyslem politruka byl dozor nad bývalými carskými generály přijatými do Rudé armády, plné podřízení této armády stranické kontrole a udržování vysoké úrovně patřičného ideologického uvědomění mezi vojáky (nebránila se vlast, ale cizorodá ideologie). Politruci měli významnější úlohu, než sami velitelé, na něž dohlíželi. Měli právo zrušit jakýkoliv rozkaz velitele, popřípadě jej zastřelit, pokud si mysleli, že zradil ideje nebo že nebojuje s dostatečným nadšením. Politruk často skutečně jednotce velel. Byl sice politicky uvědomělý (indoktrinovaný), ale po vojenské (profesní) stránce zcela nezkušený a často i lidsky naprosto neschopný (idiot). Jeho činnost měla velice negativní vliv na bojeschopnost a výkony jednotek. Čtenář si to sám snadno přeloží do dnešní situace [nápověda: politruk → multi-kulturní poradce; programování předloh. Nutí nás se pořád někam orientovat, dávat naši moc a sebe-vládu cizí vnější autoritě. Dnes je sponzorovaná 'orientace na Západ' (USA+EU), na tu smečku najatých vrahů západní civilizace. Měli bychom se však především orientovat sami na sebe, definovat si své vlastní, české zájmy a priority a podle toho konat. Oživit slávu našich českých předků ve svých kolektivních předlohách a napojit se na jejich sílu, moc a moudrost, díky nimž, dnes, ještě jako Češi, vůbec žijeme. Probudit jejich odkaz mumifikovaný v učebnicích dějepisu a pocítit jejich frekvence živě, tady a teď, v krvi naší i našich dětí. Obnovit naše staré české zvyky, tradice, rituály, naše posvátná a silová místa, naši hlubokou spirituální tradici, která nepotřebovala žádného externího 'boha' a jeho vatikánské pacholky (stejně jako dnes nepotřebujeme pacholky bruselské). To, že EU je umělý nefunkční konstrukt a podvod na evropské národy a jejich státy je dnes zcela zřejmé. Není to jen pocit bezmoci vnímaný zevnitř vazaly zločinného Bruselu, ale také pohled zvenčí, v širším politickém kontextu, viz kritická úvaha o Evropě v knize: Henry Kissinger (HK): Uspořádání světa /2014/ (str. 101-105, 373). Přes mnohé možné výtky k osobě HK, je třeba uznat jeho jistý vhled do globální politiky. Pár postřehů z jeho knihy a jejich současné korespondence.

sac
Poctivý člověk ve společnosti, kde bují násilí (islamizace Západu): "Je pošetilé i proradné ho přesvědčovat, aby složil své zbraně, zatímco muži, kteří jsou pro komunitu nebezpeční, si své mohou zachovat" (str. 255). O zvrácenosti pseudo-humanismu: "Štítím se a hrozím onoho pseudo-humanitářství, podle něhož pokrok civilizace nutně a právem znamená oslabení bojového ducha, a který proto vyzývá ke zničení rozvinuté civilizace nějakým méně vyspělým typem" (str. 256). O sebevraždě Západu: "Nesmíme zapomínat, že by pro velké svobodné národy bylo osudným, kdyby se odsoudily k bezmoci a ponechaly přitom despoty a barbary ozbrojené" (str. 262). Jedna Ezopova bajka: Vlci a ovce se dohodli na odzbrojení. Ovce na znamení dobré vůle poslaly pryč své hlídací psy a vlci je sežrali (str. 273). O islamizaci Evropy - kombinace násilného a ne-násilného (sociálně-kulturního) Džihádu (tzv. Integrální či Holistický Džihád): "Podstata těchto zvratů tkví v tom, že sice zpravidla jsou zaštítěny silou /teroristické útoky/, ale jejich hlavní nápor je psychologický /energetický/. Napadená skupina /evropské národy/ je nucena hájit nejenom své území, ale i základní předpoklady svého způsobu života /např. křesťanské principy, kulturní hodnoty/, své morální právo na existenci /nestát se káfirem/ a právo konat způsobem, který byl až do příchodu protivníka považován za zcela samozřejmý /např. svoboda projevu a vyznání, rovnost ras a pohlaví, aj./" (str. 371). Tento postup je jedním ze dvou způsobů, jak destabilizovat mezinárodní pořádek a dnes je používán Islámem. Je velmi destruktivní, protože vyvolává trvalý existenční stres a atakuje předlohy na všech úrovních: od jedince, přes rodinné a rodové linie, až po národní štíty. Existenční nejistota oslabuje reprodukční potenciál, zpochybňuje smysl existence, blokuje schopnost pozitivního sebe-vyjádření (což je přístup k Životním Proudům), rozkládá imunitní systém a integritu osobnosti. Napadené obyvatelstvo se bortí samo do sebe. Je to nástroj technologicky slabých, ale agresivních potentních barbarů vůči pokrokové silné, ale vnitřně zdegenerované impotentní kultuře. Pro tento účel se Západ dlouho rozkládal hodnotami tzv. 'americké kultury' a invazí tohoto standardu globální pokleslosti do Evropy a celého světa. Jedním důležitým aspektem tohoto civilizačně dysgenického procesu je feminizace lidstva - odmužnění mužů (devirilizace), kteří nebudou schopni nic a nikoho chránit ani bránit, což je cílem. Pro tyto slimově vystajlované pseudo-muže je otázka islámského terorizmu a kolonizace Evropy pouhou záminkou k zajímavé diskuzi v hipsterských kavárnách1 o tom, zdali tato situace může či nemůže nastat ve virtuální velitel → ředitel školy, učitel; jednotka → škola, třída; carský generál → normální český učitel; Rudá armáda →levicové euro-školství; stranická kontrola → politická korektnost; ideologické uvědomění → xeno-filní pro-unijní multi-kulti kontrolní euro-dogma].


Je smutné, že tato masa mladých inteligentních a v podstatě dobrých lidí volí EU a Bilderberg. Je hrozné, že některé tyto ženy se schválně navlékají do islámských hábitů, zatímco vedle v Evropě beztrestně řádí muslimské znásilňovací gangy, kradoucí bílé dívky a ženy. Je to podobné, jako kdyby nějaký Čech si na sebe dobrovolně namaloval hakenkrajc a v období heydrichiády s ním chodil po ulici, aniž mu to přišlo blbé. Muslimové používají unesené ženy (v souladu se svými zákony uznanými EU) jako své sexuální otrokyně na jimi dobytých územích (No-Go Zones, aj.), které již nepatří (v souladu s jejich zákony) Evropě, ale Říši Islámu. Šaría: majetek poražených nemuslimů /káfirů/, včetně uloupených žen, připadá islámským vítězům. Jelikož území mnoha evropských států (UK, Švédsko, aj.) je vyhlášeno jako dobyté, tedy je majetkem ISIL, tak je zcela legální nachytat místní ženy a jakkoli je zneužívat. Jejich muži je bránit nesmí - to je realitě jejich světa, jakožto socio-lingvistického konstruktu, a jakou filosofickou hodnotu jí mohou, po pár panácích Diplomatica, asi tak přiřadit. Jistě nebudou slyšet hlas politické reality: "Naděje na řád ve světě jsou dnes znovu ohrožovány násilnými a zastrašujícími naukami. Až se je ale podaří zmařit - a to je nezbytné - snad nadejde okamžik ... (aby se pozitivní vize staly skutečností)" (HK, str. 179). Tento hlas neslyší ani lidé, kteří jsou za to placeni, námi voleni ke konání naší vůle a nám zodpovědní: naši politici. Tyto loutky jsou metodou bruselského cukru a biče ve lži a podvodech dobře vycvičeny. Pro svá koryta a euro-důchody nás zaprodají smrti na řadu generací dopředu. Jejich pro-imigrační argumenty jsou směšné. ČR má bez práce několik set tisíc českých lidí, včetně profesionálních parazitů. ČR má desítky tisíc volných pracovních míst: práce je méně než lidí. EU-Levicové smýšlení velí: (I) musíme pomoci (ne)potřebným + (II) potřebujeme imigraci na záchranu ekonomiky. (I) Masy plevelných lidí jsou hnojeny sociálními dávkami, aby se mohly beztrestně množit a oslabovat společnost. Tito paraziti spojují příjemné s užitečným: dobře proplacené plození dětí + mnohá pro-menšinová privilegia. (II) Masy anonymních negramotných duševně chorých parazitických proliferujících agresivních nadřazeně arogantních vrahů, kteří nic neumí a nikdy pracovat nebudou, námi a naší kulturou a hodnotami hluboce a bytostně opovrhují a pohrdají, nikdy se nepřizpůsobí, budou nás pouze terorizovat a paralyzovat, s cílem nás zničit, jsou k nám importovány v miliónových rozměrech. Tyto zjevné lži se nám tvrdí vůči 4. Průmyslové Revoluci (heslo Průmysl 4.0), která právě startuje, kdy dojde k masivní digitalizaci a automatizaci, mnohá lidská práce se stane nepotřebnou a zaměstnání bude k dispozici pouze pro hrstku vysoce kvalifikovaných lidí. Stejně tak zcestné jsou argumenty demografické, že Evropa 'vymírá' a zachránit ji může pouze lavina cizokrajných znásilňujících divochů. Cílem Evropanů není se přemnožit a expandovat na cizí teritoria. Cílem je žít v klidu a pohodě svým přirozeným rytmem a ne populovat podle bruselských tabulek a grafů.

 

Člověk a opice


Člověk se nevyvinul z opice, ale byl stvořen jako čistá vesmírná rasa vysokými božskými Inteligencemi (ET rasami z HU-5). Vyšší opice vznikly degenerací lidských předloh působením Dravčích Ras, kdy si z lidského genomu vyštěpily potřebné sekvence, aby si mohli vyrobit své pracovní otroky (např. pro těžbu zlata v afrických dolech pro Anunnaki ze Siria A). Tyto úpadkové formy pak dále degenerovaly a křížily se s vývojovými větvemi původních opicoidních forem (nižší opice). Byla snaha evolučně pomoci otrockým formám a obnovit v nich potenciál ascence. Proto byl Strážci spuštěn bio-regenezní hybridizační program (155 000 BC), kdy se pomocí genového inženýrství zkombinovaly části genetické předlohy DNA Andělského Lidstva a části předloh tvora Lulcus (Neandrtálec), což byla anunnacká otrocká forma a nesla genetiku padlých ras (Anunnaci, Drakoniánci, Reptiliáni). Hybrid ten se nechal tisíce let vyvíjet a postupně se jeho evoluční templát upgradoval na 4 stupně Kromaňonce. Poslední pátý apgrejd pak byl až na level Homo Sapiens-1. Tento tvor připomínal Člověka, protože od něj měl zapůjčenu část jeho genetiky, 5 nízkých vláken lidské DNA. Avšak výhradně sloužil jako inkarnační vozítko pro ne-lidská dravčí vědomí za účelem jejich regenerace ('genetická rohožka'). Díky kompatibilitě jeho nízkých vláken s lidským genomem byl schopen se biologicky křížit s lidmi, což však nebylo záměrem tohoto projektu. Tato možnost byla Dravci zneužita a jejich vědomí se plným proudem se inkarnovala do množící se hybridní rasy. Přemnožili se takovým způsobem, že převálcovali původní lidské rasy, získali přímý vliv na pozemské planetární dění, jejich technologie a znalosti. To vedlo až k tragickému pádu Atlantidy a destrukci kristovských hodnot na celé planetě dotlačené na hranici pádu. Výsledkem byl kolaps předešlého SAC, instalace dravčích PIN-sítí, zreverzování předloh Země, doba strašného temna přes 20 tis. let, která trvá dodnes, kdy kulminuje. Mezitím byly vyvinuty pokročilé lidsko-dravčí hybridní formy, které umožňují přímé inkarnace dravčích vědomí do lidských těl, bez možnosti to vizuálně rozeznat (Face Mutation). Tyto ne-lidské bytosti tvoří SVS a její nástroje pro ovládání planety. Nehledejte ve všech lidech člověka: všichni lidi nejsou lidi!

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení