Panel uživatele

Vývoj a rasy II.

(pokračování Vývoj a rasy I.)

Teroristickými útoky si vynucují politické, legislativní a kulturní ústupky,
systematicky, krok po kroku. Pokud by vznikl společenský odpor, muslimové spustí občanskou
válku, ve které jsou vycvičeni a často v ní i řadu let vyrůstali (na rozdíl od Evropanů). To bude
vládami EU posuzováno jako 'zoufalé volání menšin po jejich právech', demonstrace rozpráší, své
rebelující občany pošlou do kriminálu (rasismus, xeno-islámo fóbie) a dále utáhnou zákony:
umlčení + odzbrojení obyvatelstva. Toto se již běžně děje, v čím dál větší míře (pojem 'vlastenectví'
je nacionálním extrémismem). Více dalších informací o islamizaci světa, faktů a odkazů je v
knihách B. Kurase: Jak zabít civilizaci a Poslední naděje civilizace.

 

Dnešní rasové problémy

Rasové a kulturní rozdíly poškozených lidských ras jsou zcela reálné, což je nutno otevřeně přiznat.
Je třeba o nich vědět a s nimi počítat. Mohou se v nezanedbatelné síle projevit nepříznivým
způsobem při rasové interakci a soužití, zejm. pokud je vyvoláno uměle. Rasové a kulturní
nekompatibility mohou vytvářet energetická pnutí a vleklé a neřešitelné konflikty. Zejm. při
nepřirozené vynucené a dlouhodobé ko-existenci neslučitelných ras a etnik, které by za normálních
okolností spolu nikdy dobrovolně nežily a nesdílely týž geografický region. Výsledkem je
kompetice, soutěžení, boj, čímž jsou poškozeni všichni zúčastnění. Vibrace klesají a evoluce
přechází v devoluci. Na tomto principu je založena dravčí ideologie zvaná multi-kulturalizmus,
která se často aplikuje v rámci schématu Oběť-Dravec, kde agresor má zajištěnu beztrestnost a oběť
se nesmí bránit. Je mnoho rasově, etnicky, kulturně, nábožensky, ideologicky, aj. specifických
znaků a vlastností, které jsou lidem z jejich životní zkušenosti dobře známy a které vylučují
poklidné soužití. Z toho důvodu jsou dnes tabuizovány. Člověk nesmí mít životní zkušenost, která
je v rozporu s vládnoucí ideologií absolutní rovnosti všeho se vším (tedy i Zla s Dobrem). Dnes jsou
trestné nejen názory, ale dokonce i osobní zkušenosti. Dnes je trestný i zcela pravdivý výrok, který

se někomu nelíbí (např. 'uráží jeho city' - naprostý výsměch svobodě projevu). Cílem SVS je využít
tento současný obrovský sebe-destrukční potenciál rasové a jiné poškozenosti, všestranné odlišnosti
a neslučitelnosti v soužití, který Dravci záměrně dlouhodobě vytvářeli, ke zničení všech pozitivních
hodnot planetárního lidstva. Je to falešná jednota a stejnocennost naroubovaná na cílenou násilnou
migraci a argumentovaná anti-logickou rétorikou. Půda pro to se připravovala již dlouho. Poslední
boj Dravců o naši planetu Zemi se plně rozběhl. A my mu jen nečinně přihlížíme. Úvahy o
civilizačních problémech jsou např. v knize: S.P. Huntington: Střet civilizací. Smrtící vliv imigrace
na západní civilizaci je dobře znám, např. P.J. Buchanan: The Death of the West a mnoho dalších.

Analýzou rasových problémů se zabývá např. kniha P. Bakalář: TABU v sociologii.

Sociologie (věda o společnosti) je opět plně podřízena současné ideologii. Stát určuje témata,
kterými se věda smí a nesmí zabývat a také určuje, jaké výsledky věda smí a nesmí získat či objevit
(viz též Institut pro výzkum tabuizovaných témat, http://www.ivtt.net). Je to jako když papež kdysi
vydal poselství jedné fyzikální konferenci, že se nesmí zabývat atomární fyzikou a hrozil jim božím
hněvem, možná je i uvalil do kletby. Z toho si v té době již nikdo nic nedělal, protože morální kredit
církve osciloval někde kolem -∞ a upálit je už nemohl, psal se rok 1900+. Avšak, zanedlouho to
opět bude možné. V některých regionech se to děje už dnes: ukřižování je běžný trest za názorový
odklon od oficiální státní ideologie, zbičování a ukamenování je zcela běžná rutina (např. v Saudské
Arábii, která je garantem lidských práv OSN a přítelem USA).


Knihy Benjamina Kurase o současné cílené islamizaci Evropy a celého světa, s cílem je
dobýt, vyvraždit a zničit, vyhubit bílou rasu, jsou dnes velmi aktuální a měl by je číst každý (ve
školách povinně a dělat referáty). Knihy přináší pro tato tvrzení důkazy a fakta a také literaturu. Z
uvedeného vyplývají základní východiska a možnosti řešení. Uvědomit si, že celý Svět je ve válce a
celé planetární Lidstvo je fatálně ohroženo. Uvědomit si, že je to možná poslední boj Lidstva na
Život a na Smrt. Uvědomit si, že toto je archetypální boj Dobra se Zlem. Je to Globální Džihád (=
vyvražďovací genocidní válka) proti planetárnímu Lidstvu. Co s tím? Celé Lidstvo je jako celek
napadeno a proto se také musí jako jeden celek bránit, jako dříve proti Hitlerovi či Stalinovi a jejich
ideologiím smrti. Uvědomit si, že vládnoucí politické 'elity' jsou zkorumpované bandy kolaborantů
a slouží SVS. A podle toho konat. Postavit tuto ideologii zla maskovanou 'náboženskou vírou' a
veškeré její veřejné projevy mimo zákon (jako např. fašismus). Máme Mezinárodní Soudní Dvůr,
máme trestní oznámení na zneužití pravomoci veřejného činitele, máme demonstrace, volby
referenda. Můžeme se (zatím) ozbrojovat, takže rychle a organizovaně (dom-obrana). Abychom
dokázali ubránit každý sám sebe, svou rodinu, svůj byt, chodbu, patro, dům, blok, ulici, čtvrť, obec,
město, region, stát, národ. Cvičme se v boji, válka už dávno začala. Tím zažehnáme důsledky.
Pokud přežijeme, musíme odstranit také příčiny. Viníky pojmenovat (SVS, USA, EU, Arábie, atd.)
a dovést k odpovědnosti (potrestat, zaplatit válečné reparace, obnovit zničená území). Vrátit
milióny nevinných lidí vyhnaných válkou a terorem do jejich původních domovů (ne do našich
domovů) a pomoci jim obnovit jejich původní kulturu (ne ničit naši kulturu).


Každý politik, který v době brutální islámské invaze do Evropy a eskalace muslimského
terorismu, v rámci jimi vyhlášené války nejen západní civilizaci a Česku, ale celému světu a
lidstvu, prohlásí, že bude i nadále pokračovat v 'humanitární a multi-kulturní politice Václava
Havla', musí být ihned postaven před vojenský soud (zneužití pravomoci, vlastizrada, podkopávání
základů republiky, vražda českého národa a kultury, podpora globálního terorismu, genocida, atd.).
Neustále jsme politiky a jejich médii a politruky indoktrinováni názory, že jsme malí a
slabí: tím se takovými stáváme, protože si to někdo přeje. Jsme tím, čím si myslíme, že jsme, jde o

Politruk (politický komisař, politický vedoucí, osvětový důstojník) byl zástupcem velitele pro politickou práci. Byl to
důstojník, původně zpravidla nevoják (tj. amatér), který dozíral na velitele i celou jeho jednotku. Původním smyslem
politruka byl dozor nad bývalými carskými generály přijatými do Rudé armády, plné podřízení této armády stranické
kontrole a udržování vysoké úrovně patřičného ideologického uvědomění mezi vojáky (nebránila se vlast, ale cizorodá
ideologie). Politruci měli významnější úlohu, než sami velitelé, na něž dohlíželi. Měli právo zrušit jakýkoliv rozkaz
velitele, popřípadě jej zastřelit, pokud si mysleli, že zradil ideje nebo že nebojuje s dostatečným nadšením. Politruk
často skutečně jednotce velel. Byl sice politicky uvědomělý (indoktrinovaný), ale po vojenské (profesní) stránce zcela
nezkušený a často i lidsky naprosto neschopný (idiot). Jeho činnost měla velice negativní vliv na bojeschopnost a
výkony jednotek. Čtenář si to sám snadno přeloží do dnešní situace [nápověda: politruk → multi-kulturní poradce;

programování předloh. Nutí nás se pořád někam orientovat, dávat naši moc a sebe-vládu cizí vnější
autoritě. Dnes je sponzorovaná 'orientace na Západ' (USA+EU), na tu smečku najatých vrahů
západní civilizace. Měli bychom se však především orientovat sami na sebe, definovat si své
vlastní, české zájmy a priority a podle toho konat. Oživit slávu našich českých předků ve svých
kolektivních předlohách a napojit se na jejich sílu, moc a moudrost, díky nimž, dnes, ještě jako
Češi, vůbec žijeme. Probudit jejich odkaz mumifikovaný v učebnicích dějepisu a pocítit jejich
frekvence živě, tady a teď, v krvi naší i našich dětí. Obnovit naše staré české zvyky, tradice, rituály,
naše posvátná a silová místa, naši hlubokou spirituální tradici, která nepotřebovala žádného
externího 'boha' a jeho vatikánské pacholky (stejně jako dnes nepotřebujeme pacholky bruselské).
To, že EU je umělý nefunkční konstrukt a podvod na evropské národy a jejich státy je dnes
zcela zřejmé. Není to jen pocit bezmoci vnímaný zevnitř vazaly zločinného Bruselu, ale také pohled
zvenčí, v širším politickém kontextu, viz kritická úvaha o Evropě v knize: Henry Kissinger (HK):
Uspořádání světa /2014/ (str. 101-105, 373). Přes mnohé možné výtky k osobě HK, je třeba uznat
jeho jistý vhled do globální politiky. Pár postřehů z jeho knihy a jejich současné korespondence.


Poctivý člověk ve společnosti, kde bují násilí (islamizace Západu): "Je pošetilé i proradné ho
přesvědčovat, aby složil své zbraně, zatímco muži, kteří jsou pro komunitu nebezpeční, si své
mohou zachovat" (str. 255). O zvrácenosti pseudo-humanismu: "Štítím se a hrozím onoho pseudo-
humanitářství, podle něhož pokrok civilizace nutně a právem znamená oslabení bojového ducha, a
který proto vyzývá ke zničení rozvinuté civilizace nějakým méně vyspělým typem" (str. 256). O
sebevraždě Západu: "Nesmíme zapomínat, že by pro velké svobodné národy bylo osudným, kdyby
se odsoudily k bezmoci a ponechaly přitom despoty a barbary ozbrojené" (str. 262). Jedna Ezopova
bajka: Vlci a ovce se dohodli na odzbrojení. Ovce na znamení dobré vůle poslaly pryč své hlídací
psy a vlci je sežrali (str. 273). O islamizaci Evropy - kombinace násilného a ne-násilného (sociálně-
kulturního) Džihádu (tzv. Integrální či Holistický Džihád): "Podstata těchto zvratů tkví v tom, že
sice zpravidla jsou zaštítěny silou /teroristické útoky/, ale jejich hlavní nápor je psychologický
/energetický/. Napadená skupina /evropské národy/ je nucena hájit nejenom své území, ale i
základní předpoklady svého způsobu života /např. křesťanské principy, kulturní hodnoty/, své
morální právo na existenci /nestát se káfirem/ a právo konat způsobem, který byl až do příchodu
protivníka považován za zcela samozřejmý /např. svoboda projevu a vyznání, rovnost ras a pohlaví,
aj./" (str. 371). Tento postup je jedním ze dvou způsobů, jak destabilizovat mezinárodní pořádek a
dnes je používán Islámem. Je velmi destruktivní, protože vyvolává trvalý existenční stres a atakuje
předlohy na všech úrovních: od jedince, přes rodinné a rodové linie, až po národní štíty. Existenční
nejistota oslabuje reprodukční potenciál, zpochybňuje smysl existence, blokuje schopnost
pozitivního sebe-vyjádření (což je přístup k Životním Proudům), rozkládá imunitní systém a
integritu osobnosti. Napadené obyvatelstvo se bortí samo do sebe. Je to nástroj technologicky
slabých, ale agresivních potentních barbarů vůči pokrokové silné, ale vnitřně zdegenerované
impotentní kultuře. Pro tento účel se Západ dlouho rozkládal hodnotami tzv. 'americké kultury' a
invazí tohoto standardu globální pokleslosti do Evropy a celého světa. Jedním důležitým aspektem
tohoto civilizačně dysgenického procesu je feminizace lidstva - odmužnění mužů (devirilizace),
kteří nebudou schopni nic a nikoho chránit ani bránit, což je cílem. Pro tyto slimově vystajlované
pseudo-muže je otázka islámského terorizmu a kolonizace Evropy pouhou záminkou k zajímavé
diskuzi v hipsterských kavárnách1 o tom, zdali tato situace může či nemůže nastat ve virtuální

velitel → ředitel školy, učitel; jednotka → škola, třída; carský generál → normální český učitel; Rudá armáda →
levicové euro-školství; stranická kontrola → politická korektnost; ideologické uvědomění → xeno-filní pro-unijní
multi-kulti kontrolní euro-dogma].


Je smutné, že tato masa mladých inteligentních a v podstatě dobrých lidí volí EU a Bilderberg. Je hrozné, že některé
tyto ženy se schválně navlékají do islámských hábitů, zatímco vedle v Evropě beztrestně řádí muslimské znásilňovací
gangy, kradoucí bílé dívky a ženy. Je to podobné, jako kdyby nějaký Čech si na sebe dobrovolně namaloval hakenkrajc
a v období heydrichiády s ním chodil po ulici, aniž mu to přišlo blbé. Muslimové používají unesené ženy (v souladu se
svými zákony uznanými EU) jako své sexuální otrokyně na jimi dobytých územích (No-Go Zones, aj.), které již nepatří
(v souladu s jejich zákony) Evropě, ale Říši Islámu. Šaría: majetek poražených nemuslimů /káfirů/, včetně uloupených
žen, připadá islámským vítězům. Jelikož území mnoha evropských států (UK, Švédsko, aj.) je vyhlášeno jako dobyté,
tedy je majetkem ISIL, tak je zcela legální nachytat místní ženy a jakkoli je zneužívat. Jejich muži je bránit nesmí - to je

realitě jejich světa, jakožto socio-lingvistického konstruktu, a jakou filosofickou hodnotu jí mohou,
po pár panácích Diplomatica, asi tak přiřadit. Jistě nebudou slyšet hlas politické reality: "Naděje na
řád ve světě jsou dnes znovu ohrožovány násilnými a zastrašujícími naukami. Až se je ale podaří
zmařit - a to je nezbytné - snad nadejde okamžik ... (aby se pozitivní vize staly skutečností)" (HK,
str. 179). Tento hlas neslyší ani lidé, kteří jsou za to placeni, námi voleni ke konání naší vůle a nám
zodpovědní: naši politici. Tyto loutky jsou metodou bruselského cukru a biče ve lži a podvodech
dobře vycvičeny. Pro svá koryta a euro-důchody nás zaprodají smrti na řadu generací dopředu.
Jejich pro-imigrační argumenty jsou směšné. ČR má bez práce několik set tisíc českých lidí, včetně
profesionálních parazitů. ČR má desítky tisíc volných pracovních míst: práce je méně než lidí. EU-
Levicové smýšlení velí: (i) musíme pomoci (ne)potřebným + (ii) potřebujeme imigraci na záchranu
ekonomiky. (i) Masy plevelných lidí jsou hnojeny sociálními dávkami, aby se mohly beztrestně
množit a oslabovat společnost. Tito paraziti spojují příjemné s užitečným: dobře proplacené plození
dětí + mnohá pro-menšinová privilegia. (ii) Masy anonymních negramotných duševně chorých
parazitických proliferujících agresivních nadřazeně arogantních vrahů, kteří nic neumí a nikdy
pracovat nebudou, námi a naší kulturou a hodnotami hluboce a bytostně opovrhují a pohrdají, nikdy
se nepřizpůsobí, budou nás pouze terorizovat a paralyzovat, s cílem nás zničit, jsou k nám
importovány v miliónových rozměrech. Tyto zjevné lži se nám tvrdí vůči 4. Průmyslové Revoluci
(heslo Průmysl 4.0), která právě startuje, kdy dojde k masivní digitalizaci a automatizaci, mnohá
lidská práce se stane nepotřebnou a zaměstnání bude k dispozici pouze pro hrstku vysoce
kvalifikovaných lidí. Stejně tak zcestné jsou argumenty demografické, že Evropa 'vymírá' a
zachránit ji může pouze lavina cizokrajných znásilňujících divochů. Cílem Evropanů není se
přemnožit a expandovat na cizí teritoria. Cílem je žít v klidu a pohodě svým přirozeným rytmem a
ne populovat podle bruselských tabulek a grafů.

 

Člověk a opice


Člověk se nevyvinul z opice, ale byl stvořen jako čistá vesmírná rasa vysokými božskými
Inteligencemi (ET rasami z HU-5). Vyšší opice vznikly degenerací lidských předloh působením
Dravčích Ras, kdy si z lidského genomu vyštěpily potřebné sekvence, aby si mohli vyrobit své
pracovní otroky (např. pro těžbu zlata v afrických dolech pro Anunnaki ze Siria A). Tyto úpadkové
formy pak dále degenerovaly a křížily se s vývojovými větvemi původních opicoidních forem (nižší
opice). Byla snaha evolučně pomoci otrockým formám a obnovit v nich potenciál ascence. Proto
byl Strážci spuštěn bio-regenezní hybridizační program (155 000 BC), kdy se pomocí genového
inženýrství zkombinovaly části genetické předlohy DNA Andělského Lidstva a části předloh tvora
Lulcus (Neandrtálec), což byla anunnacká otrocká forma a nesla genetiku padlých ras (Anunnaci,
Drakoniánci, Reptiliánci). Hybrid ten se nechal tisíce let vyvíjet a postupně se jeho evoluční templát
apgrejdoval na 4 stupně Kromaňonce. Poslední pátý apgrejd pak byl až na level Homo Sapiens-1.
Tento tvor připomínal Člověka, protože od něj měl zapůjčenu část jeho genetiky, 5 nízkých vláken

 

lidské DNA. Avšak výhradně sloužil jako inkarnační vozítko pro ne-lidská dravčí vědomí za
účelem jejich regenerace ('genetická rohožka'). Díky kompatibilitě jeho nízkých vláken s lidským
genomem byl schopen se biologicky křížit s lidmi, což však nebylo záměrem tohoto projektu. Tato
možnost byla Dravci zneužita a jejich vědomí se plným proudem se inkarnovala do množící se
hybridní rasy. Přemnožili se takovým způsobem, že převálcovali původní lidské rasy, získali přímý
vliv na pozemské planetární dění, jejich technologie a znalosti. To vedlo až k tragickému pádu
Atlantidy a destrukci kristovských hodnot na celé planetě dotlačené na hranici pádu. Výsledkem
byl kolaps předešlého SAC, instalace dravčích PIN-sítí, zreverzování předloh Země, doba strašného
temna přes 20 tis. let, která trvá dodnes, kdy kulminuje. Mezitím byly vyvinuty pokročilé lidsko-
dravčí hybridní formy, které umožňují přímé inkarnace dravčích vědomí do lidských těl, bez
možnosti to vizuálně rozeznat (Face Mutation). Tyto ne-lidské bytosti tvoří SVS a její nástroje pro
ovládání planety. Nehledejte ve všech lidech člověka: všichni lidi nejsou lidi!

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení