Panel uživatele

Sexualita III.

Dvoj-Plamen

Každá věc ve Stvoření (světy i bytosti) se vyskytuje v několika variantách majících různou polaritu.
Jsou to jakoby zrcadlové obrazy mající přehozené polarity. Každý člověk na naší Zemi má svého
Dvojníka či Dvojče (Twin) na paralelní Zemi. Naše Země je v částicovém (PCM) Veca Kvadrantu
(částicová strana našeho Časového Matrixu). Naše dvojčecí-twinová Země se nazývá paralelní
Země a je v anti-částicovém (PKA) Veca Kvadrantu (anti-částicová strana našeho Časového
Matrixu). Tedy PCM a PKA Veca Kvadranty jsou také svoji dvojníci na úrovni celých světů -
vesmírů. To, co má u nás základní polaritu ManA (mužská), tak toho paralelní dvojník má polaritu
EirA (ženská). Tedy náš pozemský kluk má za své dvojče anti-částicovou paralelní holku v anti-
světě a naopak. Je to proto, že zákony symetrie tvorby jsou dokonalé a vše vzniká polaritním
štěpením neutrálního celku (ManU Pole Zdroje). Co se dá napravo, musí se dát i nalevo, v
celkovém součtu nemůže žádná polarita (EirA či ManA) ani chybět ani přebývat. Proto vznikají
tyto dvojčecí páry. Stejně jako my si myslíme, že jsme sestaveni z normální hmoty a o svém
Dvojníku vůbec nevíme, tak ten náš dvojník si taky myslí, že je udělán z normální hmoty (neví, že
jeho částice jsou pro nás anti-částice) a neví o nás. Dříve lidé měli schopnost vnímat oba své
aspekty současně, to ale bylo zablokováno. Tato dvojnost souvisí i s ascencí. Pro vystoupení z
Časového Matrixu je třeba si sklapnout tyhle dvě části do sebe a tím se depolarizovat. To platí i pro
přechod mezi Hustotami. Není však třeba někoho fyzicky nahánět v paralelním světě, aby se s námi
sklapl do jednoty, naše předlohy mají schopnost si svůj paralel emulovat (sami v sobě vytvořit).
Celá naše anatomie je propojena s paralelním světem, viz např. čakry, jako interfejsy mezi naším a
opačným světem (miniaturní soustava černá-bílá díra, propad-zřídlo), merkaba stahuje antičásticové
frekvence (el. spirála) k nám a naše posílá k sousedům (mag. spirála), atd.


Dvojníci se také vyskytují v časových cyklech. Naše Identita Duše (Soul Matrix v HU2) vrhne do
HU1 současně 12 Inkarnátů, kteří jsou ukotveni do 6 časových vývojových cyklů v rámci většího
Euiago cyklu, v každém jsou tedy 2 a mají opačnou polaritu (kluk, holka) a vyvíjí se současně na 6-
ti různých časových verzích dané planety. Každý vmasenec prožívá svůj vlastní život, ale přitom je
jeho vědomí propojeno skrze Soul Matrix se všemi ostatními, aniž si to uvědomuje: dřív si toho byl
plně vědom. Jejich prožitky pak vnímá jako své vlastní re-inkarnační zážitky, jak z minulosti, tak z
budoucnosti. Ono se to ale děje všechno současně, akorát v jiných časo-prostorových vektorech.


Také naše Vyšší Já v HU2,3,4 mají své Dvojníky na paralelní straně. Úroveň HU5 Riši je již
nepolární. Obsahuje v sobě fyzikální sjednocení a jeho polaritním štěpením pak vytváří světy forem
a tvarů v nižších vibračních úrovních HU4,3,2,1, které jsou paralelní a podléhají časovým
proměnám. Kromě toho, že máme se svými Vyššími Já Dvojčata v paralelním světě (PKA Veca)
máme je i jinde. Např. vše, co je na naší Etora straně Stvoření (před zrcadlem), má svůj duální obraz
na Adora straně (za zrcadlem). Takže i tam jsou naše protikusy. Naše běžná Vyšší Já máme ve
Vnějších Doménách (Radon). Avšak i v ostatních, vnitřních Doménách, máme svá Vnitřní Já
(Edon, Adon, Eton). Struktura Bytosti, jako Identity a její evoluce je složitější, než se uvádí.
Pojem Plamen je odvozen od původní formy naší Bytosti, což je Paprsek Vědomí (Ray of
Consciousness). Je to zúžená a individuací obdařena část kolektivního pole vědomí vyšší úrovně -
kolektivu zakládajících vesmírných ras např. z HU5, které takto vytváří světy a bytosti úrovně nižší.
Vyrobí pro ně předlohy, manifestační programy, aby se mohly do realitních polích vesmírů
promítnout, tam existovat a vyvíjet se. Těmto Paprskům vědomého živoucího světla naší
Individuality se také někdy říká Plameny a bytostem Bytosti Plamenné (= světelné) (Flame Beings),

což poukazuje na naši původní světelnou či plamennou formu, než se ukotví do předloh a vibračně
poklesne do hmoty pro biologickou manifestaci.


S tím souvisí pojem Plamenné Tělo (Flame Body - FB), které se aktivuje při cestě opačné, kdy
bytost ascenduje a vibračně se navyšuje, hmotu nařeďuje a vrací se do své přirozené světelné formy.
Bytost v dané Hustotě existuje ve formě Hova Těla, což je osobní sféricko-eliptická holografická
kapsule, co v sobě má koncentrické 3 sféry těl dimenzních a je obalena slupkou Radiálního Těla.
Pokud se vše uvnitř depolarizuje, tak se Hova Tělo otevře do Těla Radiálního a to se začne
aktivovat do Těla Plamenného. Bytost se sbalí do světelné formy, otevře se energetická bariéra do
vyšší Hustoty a vzniklým průchodem (tzv. Hvězdná Brána) tam bytost ve formě orbu může projít.
Podobně ascendují i celé vesmíry. Plamenná Těla vesmírů se někdy otevírají proto, aby vznikl
energetický průchod přes všechny potřebné vibrační úrovně, až tam, odkud do nich má něco přitéct.


Tak se např. otevírala FB našich Ecka-Veca soustav a jim nadřazených Božských Světů, až do
úrovně Eukatharaista Těla, aby k nám odtud mohly sestoupit Rušej Pilíře a provést Kosmický Reset
v r. 2003. Totéž se děje i na osobní úrovni, kvůli resetu osobních předloh. Plamenná Těla se aktivují
pomocí Plamenných Kódů. Stejně jako vesmíry a jejich bytosti mají svá paralelní dvojčata, tak je
mají také Božské Světy a jejich Centrální Jádrové Plameny (Center Core Flames), které po aktivaci
způsobí zažehnutí Těl Plamenných.


Pojem Dvoj-Plamen (Twin Flames) označuje fyzikální fakt, že každá bytost a každý vesmír má
svého opačně polarizovaného paralelního dvojníka i ve světelné, plamenné formě. Stručně se
každému Dvojníkovi říká Dvoj-Plamen, aniž by se poukazovalo na to, jaká forma se tím právě
myslí (jsou to pouze různé strany téže mince). Níže je seznam těchto Dvoj-Plamenů pro vesmírné
úrovně od Veca Hustot až do Ekaši (naše = PCM, paralelní = PKA). Plameny mají svá jména
(tonální signatury - lze se na ně vyladit) a nesou různá energetická kvanta a vibrační kvality.


Plameny nižší úrovně vznikly polarizačním štěpením Plamenů vyšší úrovně při tvorbě vesmírů. Ty
dva rozštíplé kusy jsou Dvojníci či Dvojčata označovaní jako Dvoj-Plamen. Při otevírání průchodů
se depolarizují a spojí do jednoho původního, čímž vznikne ascenční průchod skrze nitro spojeného
Plamene. Např. při otevírání průchodu Ecka → Eckasha, se aktivuje Dvoj-Plamen Leetora-Leadora
za vzniku spojeného ekatického Plamene Adondraea, který je jedním aspektem ekašického
Jádrového Plamene Adondra 360. Např. náš PCM Veca Kvadrant má centrální Semenný Plamen
Shaddum Sha-LA-a o vibračním náboji Q = 11+(2/3) a jeho parťák pro PKA Kvadrant je Dvoj-
Plamen Shaddhi Sha-LA-a, Q = 33+(1/3). Jejich depolarizací vzniká původní Shalaa Q45, jako
aspekt ekatického Plamene Leetora, jehož štěpným produktem jest. Viz Obrázek Dvoj-Plamenů.

Vesmírná úroveň Plamen Vibrační kvalita

Eckasha Adondra Q360
Ecka nepolární Adondraea Q90
Ecka naše Leetora Q45 Tri-Veca
Ecka paralelní Leadora Q45 Tri-Veca
Veca naše Shalaa Q45 Bi-Veca
Veca paralelní Shalaa Q45 Bi-Veca
Hustoty naše Shaddum Q11+2/3
Hustoty paralelní Shaddhi Q33+1/3

Dvojplamen

 

Nauka o Dvoj-Plamenech byla překroucena a zneužita. Současný komerční výklad je takový, že
každý člověk má tady na Zemi svůj Dvoj-Plamen, což je všestranně ideální životní partner (např.
dobře zavedený milionář, nádherný mladý zdravý krasavec, hluboce duchovně založený člověk,
pudově vyhaslý asketa, brýzitariján, absolutně věrný a pouze mě milující nadstandardně šukézní
eufalický poživačný nad-samec, a to všechno navíc v jedné osobě). Je životní nutností a duchovním
cílem každého z nás, si svůj Dvoj-Plamen najít a začít s ním žít dokonalý, zcela harmonický a
naplněný život bez hádek a problémů. Ascence pak přijde sama od sebe. Probuzení, Osvícení a
Nirvána jsou již za dveřmi. To však je obrovský blud. Není pravidlem, že by se Dvoj-Plameny
současně inkarnovaly na tutéž planetu. I kdyby, vůbec to neznamená, že mezi nimi může vzniknout
nějaký pěkný romantický vztah. Někdo by svého Dvoj-Plamena radši nikdy nepotkal. Pokud se to
má z nějakého důvodu stát (což je možné, v rámci inkarnačního Kontraktu Duše, který vymezuje
náplň každé její inkarnační mise - Soul Contract), tak se to stane automaticky a bez hledání.
Výsledkem tohoto cíleně spuštěného mejnstrýmového ezoterického humbuku je uvržení hledajících
do vztahového chaosu a destabilizace jejich vztahové ukotvenosti, která je důležitá pro ascenční
praxi (emoční stabilita). Dobrý důvod, proč současná partnerství a rodiny rozbíjet a pídit se za
chimérami, které neexistují. Falešná teze, že životní problémy nejsou potřebné evoluční lekce, ale
chyby ve výběru partnera, které lze rychle odstranit jeho vhodnou výměnou. Pod pláštíkem dvoj-
plamenné duchovnosti skrývat své charakterové vady či nezvladatelnou promiskuitu. Dokonce i

účastníci seminářů Nauky, kde se teorie Dvoj-Plamenů začala vyučovat, tomuto svodu podlehli a
začali blbnout. Strážci polkli další trpkou pilulku stran toho, v jak zbědovaném stavu současné
Lidstvo je a přestali sem tyto informace předávat. Zkuste se na svého současného partnera začít
dívat, jako na váš milovaný Dvoj-Plamen, jako na druhou půlku rozlomené pečeti vaší Jednoty. A
třeba se jím opravdu stane. Třeba jen proto, že se to společně naučíte. S tím souvisí otázka věrnosti.

 

Věrnost

Věrnost je vysoká pozitivní kvalita a znamená dodržování smlouvy. Dokud člověk nemá závazek,
může se svobodně chovat a prozkoumávat různé vztahové roviny a sexuální zkušenosti, tak, aby
neubližoval sobě ani jiným. Když má závazek ve formě partnerského vztahu či rodinného svazku, je
to jistý společný kontrakt (společný projekt), který je třeba respektovat. Takový Hlavní Kontrakt
(Main Contract) bývá součástí inkarnačního plánu Duše a má mít prioritu. Neznamená to však, že to
musí být celoživotní utrpení, vězení, ze kterého se nesmí odejít. Je třeba zjistit, kdy přirozený čas
takového kontraktu vypršel a je třeba ho slušným způsobem společně ukončit (řešení takových
obtížných situací může být součástí inkarnační lekce). Kromě Kontraktu Hlavního zde mohou být i
Kontrakty Vedlejší (Minor Contracts), které někdy lidé vnímají jako 'osudová setkání', neodolatelná
přitažlivost a souznění, apod. To se skutečně děje a je to součástí života. Zpravidla se jedná o
setkání dvou velice blízkých Duší (nejedná se ale o Dvoj-Plamen), které spolu měly co do činění v
minulých vmaseních (např. hluboký vztah, rodina, přátelství, společná mise, duchovní hledání,
apod.). Za ty desetitisíce inkarnací tady mají lidé hodně přátel. A někdy se s nimi 'náhodou' setkají i
v těle. Může to být i v jejich životním plánu, kdy Avataři takové 'náhody' přichystají, aby se jejich
svěřenci spolu sešli, něco posdíleli a něco potřebného si předali (např. předlohové kódy). Aby
zjistili, že k sobě nějak patří (ev. se třeba i poznali) a podobně začali vnímat i ostatní spolu-lidi, jako
součást jednoho celku. Taková setkání (pokud vůbec) se dějí zcela spontánně (tj. nelze je vyhledat
či vynutit, ona se prostě stanou), na základě vibrační ko-rezonance obou Bytostí. Nesou v sobě
prvek transcendence. Nezbývá po nich pocit viny či výčitka svědomí, spíše naopak. Bůh nežárlí.
Bůh miluje.

 

Reverzní postoje k sexualitě

Všechna po-atlantská Dravčí kontrolní dogmata SVS, ideologická, náboženská, se snažila lidskou
sexualitu zdegradovat a pervertovat, protože dobře znali její čistotu, její sílu, její ascenční potenciál,
její schopnost dostat lidi do jednoty sami se sebou, s vesmírem, kosmem i Bohem. Spiritualita a
sexualita se staví do příkrého protikladu (ve skutečnosti to jsou dva aspekty téhož). Tělo je hnusné a
opovržení hodné (tělo je ve skutečnosti posvátné a je zahuštěné Vědomí Boha Zdroje). Tělo se musí
týrat (ve skutečnosti je třeba tělo milovat a pečovat o něj). Sex je hnusný a jediný jeho účel je plodit
děti: hodně hodných a poslušných oveček a vojáčků pro naše ET bůžky, aby z nich vydojili hodně
životní šťávy (viz planetární juicer BEAST) a pobili ovečky nepřátelských bůžků. Zákaz
antikoncepce. Zákaz potratů. Zákaz homosexuálů (nevyrábí vojáčky). Vytvořili nepřirozené
polaritní stereotypy a mužské a ženské role, které lidi svazují a omezují (existují však i přirozené
role dané různým obsahem kvalit EirA a ManA). Silné brojení proti auto-sexualitě: je to zcela
základní dovednost (unární mód pohlavního chování, singulární soulož), která je nezbytná pro další
rozvoj, kde se nabízí mnohá generická rozšíření tohoto triviálního řešení (párová interakce,
kolektivní dynamika větších souborů). Zákaz předmanželské sexuality: lidé se ale musí dobře
sexuálně poznat před uzavřením dlouhodobého vztahového kontraktu (nejdřív postel, potom kostel).
Potlačování společenské sexuální seberealizace člověka: nezdravá cudnost a sexuální upejpavost
(náboženství: potlačení a reverze). Druhý extrém je nezřízená promiskuita a organizovaný zločin
prostituce spojená s násilím a drogami (demokracie: propagace a perverze). Vkládání prostředníků
mezi Člověka a Boha ve věcech sexuálních: nikdy nikomu nedovol, aby se tam postavil, různé
podvodné bytosti světla a lásky, andělé apod., umí napáchat obrovské škody (tyto entity dokáží
způsobit i energetické otěhotnění). Černo-magické sexuální hrátky jsou nebezpečné, pracují s
reverzovanými živlovými poli (poškozené životní síly) a též se sexuálními démony. Totéž platí o
astrálním sexu v New Age a jiných podobných pokleslostech. Skupinové seance (magické či

komerční): používají se k produkci velkého kvanta živlové energie, kterou je možno násilím otevřít
různé brány a portály, k nimž poškozenci nemají přirozený přístup (okultní techniky, např.
pentagram aktivuje poškozené frekvence tzv. Kasha Keys), dojení energie z lidí za jejich
současného reverzování.


Zde je ukázka, jak se na Posvátnou Sexualitu dívají tzv. 'nanebevzatí mistři', démonické dravčí
kolektivy z Hibernačních Zón (HU1-2) ve svém učení 'Hovory o Já JSEM' (Saint Germain, Projev
XII, str. 64-65).


"Lidé všeobecně, zvláště lékaři, věci žalostně překroutili. Jednotlivá bytost, která se chce
pozdvihnout do té 'Boží Přítomnosti' a zkouší v ní žít, potřebuje tu sílu, kterou plýtvá...nechává
pokračující plýtvání (sexuální) silou vědomí lidí stále více vysychat. Lékaři jsou v mnohém
odpovědni za tento strašný stav, protože se přimlouvají za uspokojování pohlavního pudu. Tento
přináší největší zpustošení sil, proti němuž se lidé musí hledět bránit! Toto zpustošení sil
znemožňuje dostatečně dlouho udržet Boží Přítomnost ve vědomí a dosáhnout mistrovství. Je z
95% příčinou sešlosti, ztráty síly zraku, sluchu a paměti, protože tyto schopnosti nejprve poleví a
zmizí, když již neproudí tato životní energie...jedna z nejnešťastnějších událostí v životě člověka
vychází z té skutečnosti, že může jeden člověk druhého zavázat k sexuální povinnosti přes oddací
úřad, i když se ten nucený chce nad to pozdvihnout...Ta Čistá Láska Boží nejde do oblastí, které leží
pod srdcem. Pravá láska nikdy nevyžaduje pohlavní spojení jakéhokoliv druhu...".


Je to pěkný příklad poškození původní Nauky. Tvrdí se, že sexualita životní energii Kundalini
vyplýtvává, ale ona ji ve skutečnosti produkuje (sex je generátorem tělesných životních sil). Že
sexualita způsobuje vysychání mozku: možná tak u St. Germaina a jeho padlých pacholků. Že
sexualita způsobuje zpustošení sil (jakých?), ztrátu zraku, sluchu a paměti a že brání ascenci.
Důležitý je klam, že duchovno začíná od srdeční čakry nahoru a zcela ignoruje spodní čakry a jejich
vibrační pásma. Skutečná ascence začíná úplně zdola a spočívá v integraci všech pásem zdola
nahoru, prolehčení těla a jeho přeměně do světla. Tento špinavý trik uplatňuje i New Age.


Výsledkem je dokonalé zablokování bio-spirituální ascence a vytrhávání vyšších aspektů vědomí z
těla, což se považuje za projev duchovnosti (neukotvenost, ulítavost, těkavost). A jestli 'pravá láska'
nikdy nepotřebuje fyzické milování, to ať si každý vyzkouší sám.paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení