Kreační mechanika V: statika - struktura stvoření

666

Následující pohled na celou Boží Tvorbu je veden z hlediska Struktury Stvoření, tedy jeho statické a nehybné Konstrukce. Neomezuje se pouze na Vnější Domény, ale zobrazuje celé Stvoření v jeho celistvosti, dle současně dostupných informací. Asi jako když se v autoškole učíme, jak vypadá stojaté auto, které nikam nejede, z čeho se uvnitř skládá. V biologii by to odpovídalo ana-tomii (=rozřezati na kousky). Ukazuje na chvilku zastavenou mašinerii projeveného Stvoření, která se také nazývá Tělo Boha.

 

Struktura Stvoření

Celé Stvoření má přesnou matematicko-geometrickou strukturu vybudovanou na Zákonech Kreační Mechaniky, jak je obsažena v KRIST-Kódu. Vědomá Energie Zdroje (substance Boha) vibračně sestupuje a polarizuje se a vytváří různé úrovně (frekvenční pásma). Některá z nich jsou projevená (manifestovaná) jiná nikoli. Manifestovaná realitní pole si lze představit jako rotující a vzájemně se prostupující 'sféry ve sférách', mající přesné poměry velikostí, směry a rychlosti rotací, vibrační úroveň a polaritu své substance (materiálu), kterou je vždy Vědomá Energie Boha o různých kvalitách a vlastnostech.

Počínaje shora od Zdroje (nekonečná vibrace), tak směrem dolů vibrace postupně klesá, vědomá energie se stále více zpomaluje a zahušťuje a zhutňuje (Vibrational Downstepping). Není pravda, že by se tato energie přeměňovala na hmotu, i když se to tak někdy obrazně říká. Energie zůstává stále energií a zachovává se. Pouze mění své vibrační parametry: polaritní strukturu, poměry mezi kvalitami ManU, ManA, EirA, rychlost fázování, hodnotu spinového vektoru ARPS, apod. Různé bytosti ji podle nastavení své vlastní percepce (smyslového aparátu) jako hmotu mohou vnímat (fyzikální hmatatelnou tuhou a pevnou realitu). Vzájemná interakce (I) energetických struktur jejich smyslů s (II) energetickými útvary kolem nich, jim vytváří iluzi hmotného světa. Pojem hmota je fyzikálně relativní, empiricky pragmatický a spadá do žargonu konsenzuální reality. Pokud se bytosti vibračně přeladí na jiné frekvenční pásmo, tak se jim běžná hmota odhmotní a nebudou ji fyzicky vnímat (procházení zdí, zneviditelnění se a jiné ID hrátky). Naopak, jiné energetické útvary se jim zhmotní a budou je fyzicky vnímat (elementální struktury a bytosti, emoční a mentální vzorce, části jiných realitních polí a jisté aspekty jejich obyvatel, energetická pole a proudy, apod.). Je to jako když se přelaďuje rádio na různé vlnové rozsahy: to co zrovna slyšíme nám připadá skutečné. Stačí ale otočit knoflíkem a ono to zmizí a zvukově se nám zmanifestuje jiná stanice a přinese nám zcela jinou informaci. Cílem ascence je rozšířit své percepční schopnosti (expandovat své vědomí) tak, abychom mohli současně vnímat všechny úrovně Stvoření, ev. se mezi nimi plynule přepínat (jako to rádio). Dále pak, své vědomí (Vědomí své Identity JÁ) přenést či zaostřit do libovolné vibrační úrovně a zmanifestovat se tam.

 

Vibrační hierarchie stvoření

Struktura Stvoření od Zdroje dolů. V každé úrovni existují realitní pole (světy) a také jejich obyvatelé (lidi). Oboje jsou to Bytosti a mají podobnou anatomii. Tedy na každé níže uvedené vibrační úrovni má jak svět tak člověk kus své anatomie, kus svého Já. Makro-skopický a mikro-skopický model či obraz Boha. Je to pohled od Boha k Člověku, který ukazuje kdo jsme, odkud jsem přišli a kam směřujeme a kudy se budeme vracet zpět. Je to cesta zužování (kontrakce) vědomí a štěpení celku naší Identity (Nejvyššího Vyššího Já) na malé a menší kousky, které se projikují do nízkých Hustot, aby tam prožívaly své současné (paralelní, simultánní) inkarnace (Nižší Já, Pod-Já, Hustotní Já, Dimenzní Já). Je to cesta, na kterou se máme rozpomenout. Je dána spíše stručně, taxativně, pro základní představu. Tato vibrační mapa je popsána na úrovni PŘEDLOH, ve formě do sebe poskládaných Kathara Mřížek (Stromů Života). Tedy nikoli na úrovni jejich manifestace, neboť to je pro nás zcela nepředstavitelné. Výhodou předloh je, že je to program, který je psán omezeným počtem opakujících se znaků. Přesto, že jim nerozumíme, můžeme porovnávat matematicko-geometrické struktury, které tyto předlohy vytváří. Tím můžeme snadno porovnat manifestační programy pro zcela odlišné sféry bytí, od naší pozemské až ke Zdroji, čehož na jejich manifestované úrovni nejsme schopni. Tedy cena za to, že nevíme co ty programy znamenají, je vyvážena tím, že je můžeme vzájemně srovnat a někde hluboko uvnitř nás to může zarezonovat.

 

 

Centrální Zdroj (Bůh)

 

I. Interní Stvoření (plazma)

Pole Vědomí Boha-Zdroje: Ah-Yah, oceán - co v sobě má mnoho malých 'ostrůvků' EFFI,
Pole EFFI, má 3 Džatu v Tri-Veca konfiguraci (Prvotní Věčná Trinita),
Džatu, má 4 Percepty a 1 Pinakl,
Pinakl, má 1 Ariyona s 8 KHY-buňkami a 1 Rhyon Komorou s 1 Rhyon Krystalem,
Percept, má 1 KosMYah obalenou do 3 vrstev Koronus,
KosMYah, má své 1 jádro Kosminyahas (8 Slunečních Buněk, Síně Kosminyahas, Kristar, Plamen
Elaisa), má v sobě 7 KosMAyah,

 

II. Externí Stvoření (keylona)

 

------------------------------------------------ ↓ možnost poškození ↓ ------------------------------------
KosMAya, má v sobě 12 Kosmosů,
Kosmos, má 2 Kosmické Klastry,
Kosmický Klastr, má 6 Kosmických Matrixů,
------------------------------------------------ ↑ úrovně Nad-Kosmické ↑ ------------------------------------

Kosmický Matrix (Energetický Matrix) = 1 Yunasai,

------------------------------------------------ ↓ úrovně Pod-Kosmické ↓ ------------------------------------

Etora a Adora

2 Strany Kosmického Matrixu, každá má 4 vrstvy - 4 Domény (vibrace klesají zevnitř ven)
Jádrové/Semenné Domény (Eton): zde máme své Jádrové/Semenné Raša Tělo,
Vnitřní Domény (Adon): zde máme své Vnitřní Raša Tělo,
Střední Domény (Edon = Zahrada Eden): zde máme své Střední Raša Tělo,
Vnější Domény (Radon), zde máme své Světelné-Krystalové Tělo a Tělo fyzické,

Schody do Nebe (Stairway to Heaven) - uvnitř Yunasai (vibračně dolů do Hustot)
Struktura Vnějších Domén (Božské Světy a Hustoty),
Ekaša-Aah (Nejvyšší Jádrové Božské Světy), má v sobě 12 Ekaša-A,
Ekaša-A (Vyšší Božské Světy), má 12 Ekaša,
Ekaša (Střední Božské Světy), má 12 Ecka-Veca,

------------------------------------------------ ↓ hranice pádu ↓ ------------------------------------
Ecka-Veca systém
Ecka (Nižší Vnitřní Božské Světy), má 2 Veca Kvadranty (HU1-4) + jejich 2 Primály (HU1-5-8)
Veca (15 Nebí: 7 Nižších, 7 Vyšších, 1 Centrální), má 4 Hustoty,
Hustoty HU-4,3,2,1,
Hustota HU-1 (Země a její lidé jsou dnes v HU-1, na jejím vibračním dně).
Dimenze D-3,2,1 (vibrační aspekty našich osobních i planetárních těl, D3 mentální, D2 emočně-
elementální, D1 étericko-atomický.

Viz. obr. schody do nebe

schody do nebe

 

Naše kosmická adresa

V rámci hierarchické struktury předloh Vnějších Domén, která se někdy nazývá Schody do Nebe (Stairway to Heaven, Ecka Map of the God Worlds), je možno určit naší adresu. K tomu je třeba popsat jejich skladebnou strukturu. 1 do kříže spojený Eka-Veka (Ecka-Veca) systém se zarámuje do nadřazené úrovně, kterou je 1 Ekaša (Eckasha). 4 Ekaši, teď již zvané Koridory (Corridors) se podobně spojí dohromady a zarámují se do nadřazené úrovně, kterou je 1 Ekaša-A (Eckasha-A). 4 Ekaši-A, teď již zvané Spektra (Spectra) se podobně spojí dohromady a zarámují se do nadřazené úrovně, kterou je 1 Ekaša-Aah (Eckasha-Aah). Tato kompozice předloh je obsažena uvnitř nadřazené úrovně zvané První Božský Svět Stvoření (First God World of Creation), uvnitř Yunasai, kde je navíc 12+1 Rušej Pilířů (Reuches Pillars) a párová Kosmická Kathara Kristos + Krystala (Kristos, Krystallah), vše zanořené do kosmických polí Energetického Matrixu ManU, ManA, EirA. Všechny tyto předlohy se do sebe skládají podle přesných pravidel symetrie polarit a vibrační kompatibility. Jejich vzájemné polohy jsou označeny čísly, která vytváří jejich adresu. Naše kosmická adresa tedy je tato: naše Pole EFFI (jedno z mnoha?), naše KosMYah (jedna z 12), naše KosMAya (jedna ze 7), náš Yunasai (jeden ze 144), Ekaša-Aah: Spektra č. 3, Ekaša-A:  Koridor č. 4, Ekaša jež sluje Aquinos, její padající Ecka, její padající PCM Veca Kvadrant č. 4 (PCM), jeho Hustota HU-1, PCM Vesmír, kristovská Galaxie Andromeda, její odštípnutá a padající část Galaxie Mléčná Dráha, náš padající Solární Systém Slunce, naše padající planeta Země.

sac 

Náš Časový Matrix

Ecka. Jsou to Nižší Vnitřní Božské Světy, Ecka má svoji vlastní identitu, obsahuje v sobě rezonanční ManU tón obou Veca Kvadrantů, které ze sebe tvoří. Obsahuje v sobě sféry bytí v pásmu HU-5, v jejichž nižších úrovních se nachází naše skutečná Vnitřní Země (Inner Earth, náš rezonanční tón), na ní jsou skutečné kontinenty jako Agharta a Šambala a jejich obyvatelé, Strážcovské Rasy. S naší Zemí je spojena energetickými průchody, jejich přístupové portály jsou ukotveny do různých povrchových míst, pak vedou skrze jádro Země.

Veca. Ecka má 2 Veca Kvadranty a jejich 2 Primály (světelný + zvukový), což jsou zmenšené kopie kosmických polí Prvotního Světla Keerasha (HU-5, D13-15, Pole ManU, ManA, EirA) a Prvotního Zvuku Khundaray (HU6-8, nejsou dimenzionalizovaná, mají 3 vrstvy Triadic, Polaric, Eckatic). Veca Kvadranty mají po 4 Hustotách (HU4-1) a jsou vůči sobě paralelní. Jeden (ten náš) je base-magnetický (EirA), částicový (PCM) a představuje základní tón (je v něm náš vesmír a naše Země a my). Ten druhý (sousední) je base-elektrický (ManA), anti-částicový (PKA) a představuje svrchní tón (je v něm náš paralelní vesmír a naše paralelní Země a naše paralelní já, anti-částicové já). Veca Kvadranty tvoří ta skutečná hmatatelná realitní pole, vesmíry a galaxie, kde žijí rozsáhlé civilizace. Ecka-Veca. Ecka + 2 Veca kvadranty + 2 Primály společně tvoří 1 Časový Matrix. Ten je 15-ti Dimenzní a má 15-dimenzní anatomii (HU1-5, D1-15), jak u sebe tak i u všech věcí co v něm jsou. Proto má člověk 15 čaker, které ho napojují na těchto 15 frekvenčních pásem a energeticky vyživují jeho 15 aurických vrstev skrze 15 Paprsků Ekaši. Tento Matrix má hafo (= nespecifikované mnoho) vesmírů v 5-ti různých Hustotách, zde existuje čas zažitelný v jeho plynoucí a lineární formě, zde lze zažít oddělenost času a prostoru, zde lze zažít stavy silné polarizace a individualizace a oddělenosti věcí vzájemně od sebe i od Zdroje, zde se lze realizovat tím nej-Anti-Kristovštějším způsobem, který je vůbec možný, tedy obrácením všech znaků v původních stvořitelských programech a prožít důsledky takového konání, vedoucí ke zmaru svého původce a všeho jím vyprodukovaného. Tyto sféry slouží jako výcvikový prostor pro individualizovaná vědomí Bytostí rozprsklých do celé pyramidy svých různých Já, Nižších či Vyšších dle úhlu pohledu. Pro nás jsou všechna Vyšší, protože sedíme na úplném dně, která současně (simultánně) existují inkarnovaná do různých vývojových cyklů, aby se opět jednou sešla a posbírala dohromady, až ty cykly dojdou ke společnému konci.

Základem předloh pro HU1-4 je vesmírná Kathara mřížka, která má 12 Sefir nesoucích programy pro 12 Dimenzí D1-12 vesmírného Jednotného Energetického Pole a nazývá se D-12 Božská (či Kristovská) Předloha Vesmíru (D-12 Divine Kryst Blueprint). Tato sestava se také dá zobrazit jiným způsobem než je Kathara mřížka. Např. v Reuche konfiguraci, kdy 12 Sefir je rozestavěno po obvodu ciferníku. Očíslovány jsou jako Reuche Pilíře, tedy počínaje shora po směru hodinek (CW): 12, 11, 1, 3, 2, 4, 6, 5, 7, 9, 8, 10. Sefiry představují nejen balíky programů pro dané Dimenze, ale také Hvězdné Brány. Máme zde tedy kruh 12 ks vesmírných bran (USG). Tyto brány jsou ve skutečnosti živé vesmírné bytosti, které mají formu Vesmírných Sluncí a vytváří rodinu kolektivů vesmírného vědomí v úrovni HU4. Každé Vesmírné Slunce nese předlohy pro 12 systémů nižší úrovně zvané MetaGalaktická, uložené uvnitř rodiny 12x12=144 MetaGalaktických Sluncí pro HU3. Další úroveň je 12x144=1728 Galaktických Sluncí pro HU2, tvořící solární systémy. Každé Slunce Solárního systému pak má programy pro svých 12 planet-hvězd, což odpovídá úrovni HU1. Zakresleno to vypadá jako do sebe vložené ciferníky. Tímto způsobem jsou do sebe ponořeny vesmírné štíty. Skrze tyto brány prochází Duševní Esence, když se inkarnuje dolů do Hustot. Musí k nim mít příslušné genetické kódování, aby tudy mohla projít. Jinak řečeno, je s těmito vesmírnými bytostmi nějak příbuzná a ony představují vesmírné aspekty naší Identity. Setkáme se s nimi opět, až budeme procházet Ascenčním Cyklem z Hustot ven, zpět ke Zdroji. Každý z nás má ve svých předlohách energetické enkrypce těchto bran, které odráží jejich relace a konfigurace v období našeho narození.

 

Astrologie

Tato korespondence Člověk-Brána byla základem původní astrologie. Padlé Rasy uchvátily identity a frekvence těchto 12 Vesmírných Bran-Sluncí, pokřivily jejich smysl a význam, přiřadily jim atributy a kvality jejich černo-děrných světů a vytvořily pro lidi poškozený astrologický kalendář, který se dnes používá. Některé současné astrologické symboly vycházejí z původních kódů, ale jsou poškozené. Tento kalendář již zahrnuje nepřirozené chování naší planety, jako je precese ekvinoxu, způsobené reverzí planetárních předloh.

Původní kalendář sloužil pro sledování pohybu Vesmírných Sluncí a navazování kontaktu s nimi. Pracovalo se se dvěma sadami Sluncí: 12 ks pro náš PCM Veca Kvadrant a 12 ks pro náš paralelní PKA Veca Kvadrant. Soubor 12+12=24 Sluncí se obrazně nazýval jako 24 Starců před Trůnem (24 Elders before the Throne). Trůn je centrální D-13 Reuche Pilíř Ecka-Monadické frekvence (Plamen Amoraea pro HU5), který napájí oba Veca systémy. Skrze něj budeme procházet při opouštění Hustot během ascence jako Kristovští Avataři.

 

Náš původní solární systém

Náš původní Solární Systém (solár) hvězdy zvané Sol (Slunce) v HU1 byl přirozený. Obsahoval 12 planet, které se ze slunce zrodily, zmanifestovaly se z jeho předloh skrze Sluneční Hvězdnou Bránu (Solar Star Gate). Byly to: Merkur, Venuše, Země, Mars, Maldak, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto, Chiron, Nibiru. Sluneční štít (Solar Shield), což je manifestační předloha této hvězdy, rotoval CCW a proto stejně tak rotovalo i její fyzické tělo - hmotné, fyzikální slunce. Slunce rotovalo kolem své vertikální energetické osy (Berla, Staff). Jeho horizontální energetická osa (Tyč, Rod) ponořená do štítu rotovala kolem svislé osy též CCW. Je to spin magnetický, tedy přitažlivý. Všech 12 planet rotovalo kolem svých svislých os rovněž CCW, v téže společné horizontální rovině tvořené solárním štítem. Měly pravidelné úhlové rozestupy 30º a všechny jejich osy byly společně zarovnané s osou Slunce ↑. Řazení planet, jejich velikost (hmotnost) a rychlost rotace odpovídala vibrační kvalitě, kterou představovaly a v sobě nesly. Každá planeta odpovídá jedné z 12 Dimenzí a nese jednu Hvězdnou Bránu (Star Gate - SG) Solárního Systému, někdy též zvanou Galaktická SG (Galactic Star Gate - GSG), protože sluneční systém se považuje za malou galaxii, neboť je individuální bytost a má svou vlastní merkabu. Vyšší celek je běžná galaxie, která se někdy nazývá meta-galaxie. Nesly určité sub-harmoniky z plné sady 12-ti Dimenzí obsažených ve Slunci. Každá Dimenze má ještě 12 Pod-Dimenzí (zkratka PD), sub-harmonických pásem. Fyzická velikost objektu je úměrná velikosti a vibrační úrovni jeho předloh. Čím větší a silnější předlohy (čím rozsáhlejší program) tím větší a složitější jeho manifestace (jeho realizace, vytištěný hmotný obraz). Nejmenší Merkur obsahoval první PD ze všech tří Dimenzí D1,2,3 tvořících Hustotu HU1 (tedy PD1 z D1, PD1 z D2, PD1 z D3), proto se Merkur označuje jako planeta typu 111. Podobně Venuše je planeta typu 222, Země 333, atd. Rotující Tyč Slunce generovala 2 deflexní proudy. Ze západního konce solární Tyče (West End, pravá strana Tyče) vycházel elektrický proud ManA(+) známý jako Sluneční Vítr (Trion Pole, vibrační kvantum 33+1/3). Z východního konce Tyče (East End, levá strana Tyče) vycházel magnetický proud EirA(-) známý jako Eiros (Meajhe Pole, vibrační kvantum 11+2/3). Tyto 2 proudy byly zachyceny konci rotujících planetárních Tyčí opačné polarity. V noci vstupoval Eiros do východního konce Tyče planety, ve dne vstupoval Sluneční Vítr do jejího západního konce. Proto se v planetárním biopoli střídala polarita, která určovala životní biorytmy. Den je typicky elektrický, expanzivní, aktivní. Noc je typicky magnetická, kontraktivní, pasivní. Tomu se podřizovaly i lidské činnosti, včetně práce s energií apod. Respektovaly se energetické časy, kdy je vhodné či nevhodné něco vykonat. Tyto dva proudy byly obloukem odkloněny k severnímu pólu, kde se spojily za vzniku neutrálního proudu ManU(+/-, 0) (Reion Pole, vibrační kvantum 45). Tento proud sestoupil skrze Berlu do centra planetárního štítu a energeticky dobil a vibračně zregeneroval Planetární Semenný Atom, který je tam uložen. Pak vystoupil ven skrze střed Monády a prošel Harmonickým Štítem, pak se vrátil zpět ke Slunci. Geometricky se tyto přirozené životní proudy vzájemné výměny slunce-planeta manifestovaly jako otevřené a na Zdroj napojené 3-rozměrné Monadické toky Yan-Yun, podle svého tvaru též zvané Křídla Motýlí (Butterfly Wings). Tento energetický systém umožňuje nekonečnou, věčnou cirkulaci energie mezi Zdrojem a Manifestací. Přesné zarovnání rotačních os (Berla↑, Tyč←) planet a slunce vytváří ze solárního systému vesmírnou vysílací stanici krystovských frekvencí. Dovoluje to také držet se v synchronicitě s Vyšším Já solárního systému, který je jeho předobrazem v HU2. Podobně jako člověk (HU1 Inkarnát) má svá Vyšší Já ve vyšších Hustotách (HU2 Duše, HU3 NadDuše, HU4 Avatar, HU5 Riši), tak je má i každá planeta, solár, galaxie, apod. Např. planeta Země (HU1) má tato svá Vyšší Já: Tara (HU2), Gaia (HU3), Aramaténa (HU4). Naše Slunce Sol v HU1 má své Vyšší Já jako hvězdu Sala v HU2, což je centrální slunce v systému Siria B. V určitých cyklech se otevírají Hvězdné Brány mezi Hustotami a je možné se napojit na svá Vyšší Já, za účelem regenerace či ascence. Všichni členové solární rodiny (centrální slunce + 12 sluncí-planet) měli 15-D anatomii, tedy měli i manifestovaný aspekt Světelného Pole Keerasha (HU5, D13-15), což je koronosféra. Normální planety vypadají jako hvězdy: mají svoji světelně-plazmovou koronu. Proto se používá pojem 'centrální slunce', aby bylo jasno, kdo je tím hlavním sluncem. Pokud někdo hovoří o projekcích do realitních polí, kde jsou sluneční soustavy mající samá slunce (např. Ota Solnář a jeho pražská mystická škola), tak to může být právě tento případ (pokud to není jen nějaké holografické divadélko v reverzovaném astrálu).

 

Náš současný solární systém

Náš současný padající Solární Systém umírající hvězdy Slunce má jen 9 planet. Chybí 5-Maldak, 11-Chiron, 12-Nibiru.

Maldak nesl Hvězdnou Bránu č. 5 (GSG-5), byl zničen v r. 848 000 BC a zbyl z něj pás asteroidů mezi Jupiterem a Marsem. Důvodem bylo vychýlit systém z rovnováhy a vytvořit umělou orbitu pro Wormwood (dravčí bitevní těleso-planeta), která spolu s Nibiru způsobuje zarovnání osy Země s její padlou fantomovou verzí (Phantom Earth) v naší černé díře Fantomového matrixu. Část těla Maldaku vytváří Wormwood.

Chiron nesl bránu GSG-11, byl zničen a jeho kusy byly použity na výrobu několika černo-děrných měsíců (Black Hole Moons). Jsou to stacionární objekty, napojené na reverzní metatronický Sextantový Štít, který kotroluje el-mag pole našeho soláru a jeho planet. Je to např. Khryon (Kryon) Moon našeho Fantomového matrixu, Clarion Moon černoděrného systému Wesedak a Maitraiya (Maitreya) Moon padlého Budhara matrixu. Tato tělesa způsobují další vyosení Země a napojení na padlý Wesadak a další podobné systémy, které spolu dle okolností bojují či spolupracují.

Nibiru stále existuje a nese GSG-12, má dlouhou periodu oběhu (3 657.8 tis. let, eliptická orbita) a pozemskou oficiální vědou dosud nebyla objevena/přiznána. Tato planeta jede na reverzním orbitu, má metatronické kódování své merkaby (34CCW/21CW) a částečně se prolíná do HU2. Svojí rotací vyvažuje pohyb umělého vesmírného bojového plavidla zvící planety podobného jména: Battle Star Nibiru alias WormWood (= Černobýl, Pelyněk, viz bible Sv. Jan). Nibiru je dlouhodobě osídlen padlými rasami s týmže reverzem, byly tam rasy Nefilimů (známí znásilňovatelé pozemských žen), jsou tam linie Plejádsko-Nibiruánských Anunnaků, kolektiv Thotha, apod. Krycí jména: Lucifer = Thoth-Enkhi-Nibiruan Anunnaki (ovládají pozemský NDC-Grid), Archanděl Michael = Wesedak Nephilim (ovládají BEAST). Nibiru je jednou z hlavních základen pro dobývání naší Země. 

Účelová aliance Michael-Lucifer (22 340 BC) je spojením (I) vesmírného zdroje metatronických frekvencí generovaných BEASTem (= Modrý Plamenný Meč AA Michaela, D-13-Rev) a (II) místní galaktické a planetární rozvodné sítě NDCG (Nibiruan Diodic Crystal Grid, PINová mikročipová krystalická síť implantovaná do planetárních štítů). Od pádu Atlantidy trvale vysílá reverzní proudy, které aktivují Metatronické implanty v předlohách Země a jejích životních polích. Přijímací a rozvodné centrum je umístěno ve Stonehenge, UK. Častý výskyt kruhů v obilí v této oblasti dokumentuje metatronické kódování tohoto povrchového vstupního portálu černo-děrnými rasami Wesedaku, kde se tyto frekvence dostávají do energetických linií Země (asi jako infekce zanesená vakcínou do cév člověka). Padlí obyvatelé Nibiru jsou energetičtí vampíři a kradou energii zejm. z našeho soláru. Proto obsadili jeho vibračně nejvyšší planetu (Nibiru = D12 planeta). Tím náš solár odřízli od kristovské D-12 úrovně a získali kontrolu nad jeho zbytkem. Bylo pro ně důležité aktivovat reverzní merkabu (34/21) na osobní i planetární úrovni, k čemuž posloužilo New Age a jeho prominent, thothiánský inkarnát Drunvalo Melchizedek.

Kromě těchto chybějících planet jsou další problémy. Reverze spinu Venuše. Vychýlení osy Uranu asi o 98º a reverze jeho spinu. Naklonění orbity Pluta asi o 27º pomocí Nibiru a Clarionu. Tyto zdánlivé astronomické drobnosti mají obrovské energetické dopady. Např. obrácení fyzického spinu Venuše je důsledkem zreverzování jejího planetárního štítu, Berly a Tyče a tím i všech energetických toků. Na takto poškozené planetě se mohou manifestovat pouze s ní kompatibilní bytosti, tedy metatronicky zreverzované. Energetické transmise z této planety nesou tytéž kvality, stejně jako kanálování (chanelling) těchto zdrojů.

 

Naše současná planeta

Naše planeta Země je silně poškozená, stejně jako náš sluneční systém. Náš planetární štít je nakloněn a tedy i osa rotace Země. To způsobuje odpojení od Yan-Yun proudů. Vyklonění zemské osy (axis tilt) o 22º bylo provedeno před 5.5 miliony let během Elektrických Válek. Tehdy bylo zničeno 1. Osídlení Země Lidmi a vedlo to ke snížení vibrační úrovně, zpomalení rotace merkaby a zhutnění Hologramu. Naše realita ztratila svoji vibrační elasticitu a stala se více plastičtější, deformovatelnější a disipativnější, což bylo záměrem. Šlo o to, aby se původní vysoké kristovské frekvence, které k nám přicházely, vibračně srazily na nižší úroveň, kterou již mohou padlé rasy snést a zpracovat. Např. gravitace v našem vesmíru je teď asi 2-3x silnější, než byla. Růst biologické formy jde proti přitažlivosti. Proto jsou všechny životní formy daleko menší, než původně byly (lidé 4-12 metrů). Proto také mohou stahovat méně energie, protože jsou menší antény. Dnešní rychlost světla je pouze 1/3 rychlosti původní. Tedy demanifestace hmoty na světlo je daleko obtížnější. Další vyklonění zemské osy (axis wobble) o 1.5º nastalo před 25 500 lety, Precese Ekvinoxu (Precession of Equinoxes), střídání rovnodennosti. Celkem je to 23.5º CCW odklon geo-osy od solární osy směrem na Vegu a Polárku, perioda 26 000 let. Jsou to důsledky nepřirozeného vychýlení předloh Země na úrovni Světelného Krystalového Těla. Generuje se tím umělé elektrické pole Mrtvého Světla mající geometrii Torálního Pole (toroid, anulus), které se nazývá Otrávené Jablko (Poison Apple). To vytváří umělou magnetosféru Země.

Další protichůdný odklon 11.5º CW elektrický magnetické osy způsobuje anomálie magnetické mřížky, severního magnetického pólu, kdy oscilujeme mezi nasměrováním na náš Fantomový Matrix s Nibiru a na jeho konkurenční černo-děrný Wesedak. Je to metatronické reverzní Torzní Pole (Torsion Field), které vytváří Jařmové Pole. Tento taneček Země kolem své přirozené osy způsobuje zpřetrhání jejích energetických vazeb na přirozený vodorovný solární štít, ze kterého stále utíká. Je pod vlivem reverzního Sextantového Štítu (Sextant Shield) a jeho časových pulzních vln, které ji vrhají do descenčních časových cyklů, devoluce do černých děr.

Koronosféra Země je po miliony let zničena. Současné umělé jařmové torální pole magnetosféry reverzuje el-mag polarity a toky životních sil. Výsledkem jsou reverzní do sebe uzavřené, od Zdroje odpojené, ploché 2-rozměrné monadické toky yang-yin(g), jak je známe z východní ezoteriky.

Na úrovni Rasha Těla je Země dokonce obrácená hlavou dolů ↓, tedy o 180º. To se týká vnitřních domén a hlubších vrstev předloh, což také není nic zdravého.

 

Anatomie planety Země

ID anatomie všech stvořených věcí je docela podobná. Rozdíl mezi anatomií vesmíru, galaxie, hvězdy, planety, člověka je poměrně malý a odráží jejich rozdílná specifická poslání. Všude jsou Kathara mřížky, štíty, morfogenetická pole, merkabická pole, genetické předlohy, paměťové matrixy, evoluční templáty, energetické linie (axiom/ley, meridiány, nádis, rádis, aj.), energetické vortexy (čakry), atd., což se jako jeden celek nazývá planetární Energetický Chrámový Komplex Země (Earth's Energetic Templar Complex). Existuje mapa (např. kniha Voyagers II, str. 505), kde jsou zakreslena některá centra a linie. Jedná se zejm. o tyto věci: hvězdné brány (Planetary Star Gates, PSG) a jejich ovládací centra (Cue Sites - CS), energetické linie vertikální (Axiom Lines, Axi-A,B,C) a horizontální (Ley Lines), hvězdné krystalové pečetě (Star Crystal Seals - SCS), hlavní vortexy - čakry (Primary Vortices), rušej pilíře (Reuche Pillars), semenný atom (Seed Atom).

Hvězdné Brány jsou ID energetické průchody mezi různými vibračními úrovněmi (frekvenčními pásmy vesmírného vědomí), které propojují různé části manifestovaných realitních polí. Spojují nás např. s dalšími verzemi naší planety: paralelní Země (Paralel Earth) co je umístěna v paralelním PKA (base-electric) Veca Kvadrantu a vnitřní Země (Inner Earth) co je v HU-5 v Ecka úrovni. Naše planeta je doslova prošpikována různými soustavami těchto průchodů, neboť byla navržena jako planeta strážcovská. Právě o tyto tunely do jiných částí vesmíru se od začátku vedly boje. Kromě 12 hlavních a standardních planetárních bran (PSG 1-12) a jedné standardní galaktické (GSG-3) našeho soláru, které má ve své anatomii každá normální planeta, je zde mnoho dalších. Uvedeny jsou např. SG Mostu Úmluvy (Arc of Covenant SG) base-6, mající pouze 6-subharmonik z 12 Dimenzí, tedy jsou slabší a vedou pouze do poloviny rozsahu vibračního spektra Veca systému. Dále jsou uvedeny SG komplexu Trinity Průchodů (Trinity Star Gates) base-3, které slouží jako nízko-prahové evakuační portály pro rychlé vyklizení povrchového života v případě krize (v současné době byly aktivovány). Lze zmínit i další systémy: Brány Polárkového Matrixu (Polarian SG), Ramovy Průchody (Rama SG, přístup ukotven pod Taj Mahal, Agra, Indie), Spanerové Brány (Spaner Gates, vedou do vnitřních Domén, ukotveny v Peru), nově pak plazmové Alhumbra Průchody (Alhumbra Passages, vedou do Interního Stvoření, ukotveny skrze centrum Alhumbra Katedrál na Floridě USA, v rámci procesu Fail Safe). Klenotem nejcennějším však je jedna z celkem 12 Vesmírných Bran: USG-3 (Universal Star Gate - USG), což je hlavní zdroj všech našich problémů a snah o dobytí Země. Je to přístup skrze naši hostující planetu Urtha (obsahuje Sféru Amenti) do frekvenčního pásma Dimenze 3 a 3-tích subharmonik všech dalších Dimenzí v rámci celého našeho Vesmíru! Vzhledem k tomu, jak je Vesmír velký, je šance, že zrovna naše planeta ponese jednu z jeho 12-ti bran, dosti malá a přeci tomu tak je. Proto také byla konstruována jako Planeta Strážcovská a osídlena Strážcovským Lidstvem.

Je zajímavé se podívat na geografické umístění přístupových povrchových portálů k důležitým energetickým centrům a zamyslet se nad jejich historickým či duchovním významem. Mnoho těchto míst je dnes poškozeno a zreverzováno.

Planetární Brány (PSG 1-12). Např. hvězdná brána PSG6 je ukotvena v Moskvě (37.0E, 55.3N). Že by hlavní město démonické říše bylo založeno jen tak, na nějakém úplně nahodilém místě? Nebyly snad někdy snahy Moskvu dobýt, stůj co stůj? Třeba i v zimě, kdy se bojuje docela špatně. Když navíc to celé obrovské území mezi Berlínem a Moskvou vlastně nikdo nepotřebuje a ani ho nemůže zvládnout. Divné, že? Proč se hitlerovské Německo, USA a Rusko tak zajímají o jižní pól, kde vlastně nic není? Tedy je, jsou tam tučňáci. Asi to jsou velice nebezpečná zvířata, protože polární 'vědecké' expedice sovětské a americké vlády jsou chráněny konvoji křižníků, torpédoborců (tučňáci se prý umí potápět a útočí zpod hladiny), letadlových lodí (tučňáci prý mají křídla) a atomových ponorek. Na jižním pólu totiž je PSG1 (22.0W, 75.0S). Jižní pól leží na dnes zaledněném kontinentu Antarktida, což je pozůstatek Atlantidy, konkrétně její oblasti zvané Bruah. V různých starých tradicích existují přesné mapy Antarktidy s její původní atlantskou topografií, včetně řek a kopců. Florida - PSG2, tzv. GruAl Point pro HU-1, řídí funkci dalších dvou PSG: jižní pól (PSG1) a Bermudy (PSG3). Pokud se něco divného děje v oblasti Bermud, tak to asi bude mít nějaký ID fyzikální důvod. Florida leží na území staré Atlantidy, jež sluje Nohassa. Je to pupeční bod (šňůra) naší Země. Byla cílem evropských křesťanských řezníků, sponzorovaných skrze španělskou církev. J. Ponce de León tam na své svaté misi založil poloostrovní základnu pro vyvražďování původního obyvatelstva. To trvalo asi 300 let, než byla genocida dokončena na úrovni kontinentální, pod hlavičkou Britské Koruny. Pak se USA udělaly samy pro sebe, jako základna Dravců pro dobytí planety a konečné zotročení lidstva - nastolení NWO, které dnes vrcholí. Odtud začali američtí prezidenti šířit svobodu + demokracii + lidská práva po celé planetě a iniciovat lokální i světové války, spolu se svými britskými a dalšími bratry (bratr bratru). Další místa jsou: PSG4 - Cairo/Gíza, Egypt, PSG5 - Machu Picchu, PSG7 - jezero Titicaca, PSG8 - Xian, Čína, PSG9 - Tibet, PSG10 - Abadan, Írán, PSG11 - Artušovské údolí Pewsey, Anglie, je to pozůstatek Atlantidy, oblasti zvané Lohas. PSG12 - Monsegur, Francie. Viz kniha Voyagers II, str. 509, kde jsou také jejich GPS souřadnice.

Planetární Čakry (PV1-7). Čakra č. 1 - Arizona, USA, čakra č. 2 Jeruzalém, čakra č. 3 - Himaláj, čakra č. 4 - Gíza, Egypt, čakra č. 5 - Machu Picchu, Peru, čakra č. 6 - pohoří Kavkaz, čakra č. 7 - pohoří And.

Semenný Atom. Andora - Semenný Atom Mostu Úmluvy. Např. taková Andora, pusté prázdné místo, daleko vysoko v horách v Pyrenejích, kde vlastně nic není. Proč o ni je takový zájem, že ji musí současně ovládat Španělé a Francouzi? Je tam ukotven Metatronický Planetární Semenný Atom Smrti (přímo pod objektem lázní v hlavním městě).

Oblast Karibiku je energeticky velice bohatá a důležitá a je zde mnoho center, jak Strážců tak Dravců. Proto tam také začala kolonizace řízená drakoniánskou katolickou církví. Kolumbus a jeho nájemní vrazi tam jeli najisto. Báchorka o tom, že jel pro koření do Indie a přitom zabloudil, je bohapustý výmysl. Například takový malý a bezvýznamný ostrůvek jako je Kuba. Proč o něj měli takový zájem rudí démoni z Moskvy a stálo je to obrovské peníze? Vždyť tam nic není a je to na druhém konci světa, v jasné sféře zájmu USA. Ono tam je totiž ukotveno řídící centrum celého planetárního reverzního Matrixu Alfa-Omega (Alpha-Omega Templar Melchizedek Anunnaki). Východní pobřeží Ameriky má některé pozůstatky původní atlantské pevniny, kde jsou ukotvena různá centra. Západní strana zejm. jižní Ameriky má části Lemurie, která byla v Pacifiku.

Cue Sites (CS). Jsou dálkové ovladače energetických zámků Hvězdných Bran (přesněji: přístupy ke PSG paralelní Země, jsou spolu propojeny). Aby tyto průchody dobře a bezpečně fungovaly, mají více-násobné jištění. Je to proto, že povrchová lokalita Brány může padnout do rukou Dravců. Ovládnutí Chrámového Komplexu Země je skutečná motivace všech pozemských válek. Proto jako další stupeň ochrany je, mít někde jinde na planetě další sadu náhradních klíčů, které mohou v případě problému Bránu ovládat na dálku. Tak např. brána PSG5 ukotvená do Machu Picchu v Peru má své náhradní klíče CS ve Vatikánu - Cue Site č. 5. Obsazení CS Démony ještě neznamená plné dobytí jeho brány, SG. K tomu je třeba vymýtit všechny bytosti a biologické formy, které do lokality té brány byly původně vysazeny a neustále se tam inkarnovaly jako její strážci (lidé, příroda, vegetace, minerály, aj.). Proto byla organizována brutální křesťanská genocida nativních amerických národů, potomků původních ras Lidských Kmenů, kteří dlouhodobě strážili tato posvátná energetická místa a ve svých předlohách, DNA a tělech k nim měli klíče. Dalším příkladem je Irák. Jedná se o celý energetický komplex Irák-Írán-Pakistán, který bude v silném zájmu Dravců během SAC-2012 (viz krátká poznámka na str. 376-8, Voyagers II). V Iráku je nejen CS-10 (Basra, 47.7E, 30.9N), ale také Hvězdná Brána AG-10 planetárního Mostu Úmluvy (Arc of Covenant) (Bagdád, 44.0E, 33.3N). Z hlediska záchrany planety Země v současném SAC měl velký význam Most Úmluvy, o jehož existenci se bojovalo zejm. v r. 2003, v rámci Kosmického Resetu. Ten most byl zničen, díky reverzi jeho Bran. Pokud se kdy pozemské mocnosti zajímaly o Irák, tak ropa byla dobrou záminkou. Bylo třeba tam mít svého člověka. Dle svého zvyku, americká vláda pomocí tajných služeb zlikvidovala jakékoli demokratizační snahy, vyvraždila jejich nositele a dosadila si tam surového diktátora Sadáma, kterého pro tento účel CIA vychovala ve svých školících teroristických centrech. Dobře známé je např. výcvikové středisko Ministerstva Obrany USA, US School of the Americas, původně umístěné v Panamě, dnes přesunuté pod slušivým názvem Western Hemisphere Institute for Security Cooperation do místa Fort Benning, Columbus, Georgia, kde se např. vyučují pokročilé metody mučení lidí na úrovni vědomí a předloh ('atlantští mistři' se vrátili: v Atlantidě byly vyhlášené ID mučírny). Sadám dobře poslouchal během Irácko-Íránské války (v Íránu je PSG10), ale pak se kousnul, čímž své sponzory několikrát naštval. Začal např. koketovat s možností prodávat ropu za eura a ne za dolary. Pak nespolupracoval při aktivaci části Planetárního Semenného Atomu Smrti, který je ukotven v Bagdádu. Dlouho odolával americkým snahám o jeho likvidaci, protože jejich praktiky dobře znal a sám v nich získal stupeň Mistra. Proto v roce 2003 přišlo finální řešení: Bushovi vrazi zaútočili na civilní obyvatelstvo Iráku. Dílo zkázy dokonal islámský prezident USA, muslim Barack Obama, za vydatné pomoci své kolegyně Hillary Clintonové, kterému se podařilo rozvrátit Střední východ, založit Islámský Stát, islamizovat USA včetně silových složek, policie, armády a tajných služeb (FBI, CIA), vyprodukovat imigrační vlny k likvidaci Evropy a nastartovat celo-planetární Džihád k likvidaci Lidstva. Oba (ma + HC) jsou studenti marxisticko-trockistického učení o nutnosti globální revoluce a NWO. Lenin se přestěhoval do USA.

Kromě této (víceméně standardní a dobře známé) anatomie Země na úrovni Vnějších Domén je také popsána její struktura ve 3 Doménách vnitřních (3 Raša těla), která se studovala v období cca. 2006-2009 (viz příslušné semináře). Potom přišla plazmová úroveň planetární anatomie (asi od r. 2010), která je aktuální dodnes, neboť je důležitá pro proces Fail Safe (začal 8 srpna 2011). Lze zmínit ukotvení 5-ti Plazmových Alhumbra Katedrál do planetárního Chrámového Komplexu, což zajistilo úspěšný průchod kritickým energetickým datem 21.12.2012. Jsou rozmístěny takto: 1-Florida, USA (starý atlantský komplex), 2-Peru, 3-Norsko, 4-Bali, 5-Egypt (každá z nich má ve svém okolí ještě 4 menší centra, tj. celkem 5x5=25 plazmových center). Protékají skrze ně plazmové frekvence 8-mi Plazmových Sluncí z úrovně KosMYah v Interním Stvoření. Dále pak postupnou aktivaci 8-mi Primárních KHY Center (8 Primary KHY Sites), která řídí funkci Katedrál. Bylo to v období prosinec 2013 - duben 2016. Tato centra jsou povrchově rozložena takto: 1-Myakka Lake, Florida, 2-Aruba, ostrov v Karibiku, 3-Oslo, Norsko, 4-Radžastán, Indie, 5-hora Fudži, Japonsko, 6-Toskánsko, Itálie, 7-ostrov Paxos, Řecko, 8-tamtéž co #1. Po své aktivaci a najetí na plný transmisní výkon tato centra společně vytváří globální planetární Katejonovou Vysílací Stanici (Catheion Global Planetary Broadcast Station) a její kódované plazmové energie protékají předlohami planety i jejích životních polí a odstraňují poškozeniny a reverzy v jejich plazmové anatomii (Big-8 KRIST Override). A konečně snad i to, že během r. 2016 byla v jádře plazmové anatomie naší Země aktivována hluboce ukrytá tzv. NOMI-Enkrypce, která jí zajišťuje nezvratitelné ascenční vítězství v procesu Fail Safe. Jedna věc je se do ascenční vlny ukotvit (na koně nasednout) a druhá věc je se na této silné energetické vlně udržet (z koně nespadnout). Být s ní neustále ve stavu vibrační rezonance či synchronizace, tj. držet krok s neustále se navyšující frekvencí Planetárního Vědomí Země (k tomu slouží příslušné cvičební techniky).

sac 

Planetární PIN Sítě

Dalšími důležitými prvky anatomie Země jsou Krystalové Báze (Crystal Temple Bases) a PINové Sítě (Pylon Impant Network - PIN). Nejsou přirozenou součástí planety a byly zde uměle vybudovány a instalovány mimozemskými rasami za účelem kontroly a řízení provozu a také ovládání Chrámového Komplexu Země. Níže je seznam několika těchto implantových sítí. Pokud nám jejich názvy připomínají nějaký známý tvar, tak je to proto, že spojením jejich po povrchu roztroušených center čarou na mapě Země tento tvar vznikne (podobně jako názvy souhvězdí). Tento tvar je také vidět z dálky vesmíru při foto-radionickém skenu energetických těl naší planety. Strážcovské sítě někdy mají tvar silových zvířat, která již zdálky nájezdným Dravcům hlásí: Pozor, tato planeta je hlídána! Označení A-PIN a L-PIN (A = Atlantean, L = Lemurian)

 

Sítě Strážcovské

 • Velký Bílý Lev (Great White Lion APIN). Je to starý APIN systém vybudovaný Zakladatelskými Rasami (Elohei-Elohim Leonine Anuhazi Founders of Aramatena Lyra and Sirius B) jako součást jejich záchranné mise po Elektrických Válkách před 5.5 miliony let. Pracuje ve frekvenčním pásmu D-12 a napojuje planetární štíty na jejich D-12 Božskou Předlohu umístěnou na Aramateně v Lyře (Aramatena = Vyšší Já naší Země v HU4, tj. její Kristovský Avatar). Ochraňuje 12 planetárních Axiom Linií (vertikální linie). Při aktivaci se probudí miliardy malých krystalových mikročipů implantovaných do těla Země a společně vytvoří kolektivní pole skalárních vln, které dokáže držet pohromadě poškozené a fragmentované planetární štíty, aby v této ochraně prošly cyklem SAC a zabránilo se přepólování energetických mřížek a stažení Země do černých děr Fantomového Matrixu. Síť byla vyřazena z provozu zásahem Dravců, při nájezdech Drakoniánců z Omikronu během SAC v r. 208 216 BC, kdy dosáhli toho, že planetární Chrám překódovali na své reverzní D-10 frekvence. Síť byla později zprovozněna. V r. 46 459 BC byla postavena Sfinga v Egyptě jako připomínka záměru Strážců znovu aktivovat síť během dalších SAC v rámci konečného naplnění jejich Záchranné Kristovské Mise (Christos Realignement Mission). Sfinga měla původně tvář lva (a nikoliv člověka) na upomínku mocných strážcovských ras Leoninů (Lví Lidé). Síť bude znovu aktivována v dubnu 2003 (poprvé od r. 208 216 BC) v přípravě na SAC-2012, aby se zabránilo přepólování planety a další nájezdné invazi Dravců. A bude se chovat jako skutečný Lev. Bude bránit planetu Zemi, protože je to jeho Kristovská Mise1.
 • Zlatý Orel (Golden Eagle APIN). Je to analog Velkého Lva, z téže doby, který však hlídá 12 planetárních Ley Linií (horizontální linie, naše Ley = paralelní Axiom). Vznikl ve stejné době díky jiné skupině Zakladatelských Ras (Seraphei-Seraphim Avian-hominid Cerez and Serres Founders of Mintaka Orion, Procyon, Alcyone). Síť padla do rukou Dravců během Luciferiánské Rebelie r. 25 500 BC (nájezdné rasy Nekromintonských a Andromédských Nefelimů z Andromedy, Alfa Kentauri a Orionu). Byla používána UIR pro masovou kontrolu mysli (mass mind control) pomocí celoplanetárního vysílání podvědomých skalárních programů (subliminal scalar programs) a také 1 Velký Bílý Lev není žádný cirkusový kastrát s vymytým mozkem a vygumovanou identitou, kterého mohou děti za búra tahat za ocas a strkat mu hlavu do tlamy. Je to krystovská síla ve formě APIN-sítě, která na dálku cizorodým nájezdným Dravčím Rasám hlásí: Tohle je naše území a náš přirozený Domov. Pokud na něj zaútočíte, tak živí neodejdete: je to vaše volba. Kéž by také náš Český Lev zaslechl hlas své národní přirozenosti a probral se ze mdlob, do nichž ho uvrhla EUro hexa-vakcina infikovaná virem multi-kulturalizmu a rozstřelila jeho imunitní systém, jak se tozdravotním zákonem skrze očkování děje u všech jeho dětí, našich malých českých lvíčat. Pro produkci programů falešných čenelingových kontaktů, zejm. navazování kanálováním postižených osob na reverzní Matrix Archanděla Michaela. Síť bude získána zpět v prosinci 2003, což zabrání UIR v jejím zneužití jako mentální zbraně proti lidstvu během SAC-2012.
 • Čtyři Tváře Člověka (Four Faces of Man LPIN). Je to novější síť z období let 22 500 - 22 326 BC vybudovaná pro minulý neúspěšný SAC (22 326 BC) rasami Strážců (Eieyani Indigos, Maharajhi, Azurites, Elohei-Elohim). Hlídá 4 základní světové strany - 4 Tváře (N-S-E-W) a také se nazývá Strážci 4 Stran (Guardians of Four Corners). ID probíhá skrze Zemi, Taru a Gaiu. Paralelně propojuje tyto 3 verze naší planety ve 3 různých Hustotách (HU1,2,3) v částicovém vesmíru (PCM Veca Kvadrant) a také s jejich anti-částicovými dvojníky ve vesmírech paralelních (PKA Veca Kvadrant). Oba tyto paralely pak propojuje s jejich rezonantním tónem = Vnitřní Země v Ecka úrovni v HU5 (PKI). Tato síť dokáže propojit jejich Axiom Linie (Axiom-A,B,C) do jednoho celku a navázat jejich štíty na D-12 Božskou Předlohu a také na D-13 Trion Pole našeho Časového Matrixu. Trion je jádro PředSvětelného Pole Keerasha (HU5, D13-15). Vazba na něj umožní přístup do PředZvukového Pole Khundaray, skrze kotvící tyč Pilířů Prvotního Zvuku. Je celkem 12 ks těchto Pilířů (12 Primal Rainbow Ray Sound Pillars). To otevře možnost dostat se do Trans-Harmonického Časového Vektoru Meajhe Pole sousedního stabilního Časového Matrixu a fázově se tam ukotvit (phase lock) a stáhnout si odtud nepoškozené Kristovské Předlohy pro náš zreverzovaný a padající Matrix. Tím lze zabránit jeho pádu do černé díry našeho Fantomového Matrixu. Tato síť tedy hlídá 4 strany a má 3 verze (PCM, PKA, PKI), tedy má 3x4=12 Tváří. Proto se také někdy nazývá Strážci 12 Pilířů (Guardians of 12 Pillars). Do jejích 4 center (4 Tváří) na naší planetě se ukotví 4 z celkem 12 ks Pilířů. Jako připomínka záměru Strážců aktivovat síť během dalšího SAC v rámci naplnění Kristovské Mise byly na Velikonočním Ostrově postaveny kamenné sochy s hlavami a obličeji. Vytvořili je potomci starých kristovských rasových linií (Mu'a Indigo Human Maji Race). Tento ostrov je pozůstatkem země Mua (Muarivhi, Muaravhi), kde existovala civilizace ras Lemurijců na kontinentu Lemurie (Lemuria, Lumeria) v Pacifiku, která byla zničena asi 52 000 BC. Právě tyto ostrovní zbytky země Mua a jejich obyvatele navštívil tým z Vnitřní Země (Universal Star Gate Security Team of Inner Earth) a s jejich pomocí vybudoval tuto PINovou síť. Sady podobných soch s hlavami a obličeji se nachází na dalších dosud neobjevených místech a označují fyzické kotvící místo této pokročilé transmisní sítě v planetární mřížce pro její budoucí aktivaci.

 

Sítě Dravčí

 • Holubice (Dove APIN) + Olivová Ratolest (Olive Branch APIN). Je to síť vytvořená Jehoviánskými Anunnaki (Jehovian Anunnaki), jejich šlechtou Delfíních Lidí (Bi-pedal Dolphin People) z černých děr Fantomového Matrixu, z padlého Siria A, Arkturu, Orionu (Sirius-A, Arcturus, Orion), v době 25 500 BC, během Luciferiánské rebelie. Je napojena na červí díru Fénix vormhole (Phoenix Wormhole), na sestavu reverzních 7-mi Jehoviánských Pečetí a na PSG1 paralelní Země. Jede na reverzních energetických proudech v pásmech D7-9-11. Používá Trumpetovou technologii. Současná aktivace začala v r. 1950.
 • Had (Serpent). Je to síť vytvořená Plejádsko-Nibiruánskými Anunnaki v době 25 500 BC, během Luciferiánské rebelie (Pleiadian Samjase-Luciferian, Nibiruian Thoth-Enkhi-Zephelium, Enlil-Odedicron Luciferian). Je napojena na Fantomovou verzi Nibiru, Tiamatu, Lyry-Avalonu, skrze Fénix vormhole. Je propojena se sítí NDCG, s PSG 3+4, s krystalovou selenitovou bází v Chihuahua v Mexiku. Jede na reverzních proudech D4-5-11. Používá Spike-Site implantovou technologii. Současná aktivace začala v období r. 1700.
 • Fénix (Phoenix APIN). Je to síť vytvořená Plejádsko-Nibiruánskými Anunnaki v době 10 500 BC, má podobné parametry jako síť Had. Současná aktivace začala v období r. 1972.
 • Jestřáb (Falcon APIN). Je to síť vytvořená rasami Zeta-Rigeliánců (Zeta-Rigelian, Drakonian Agenda) z Alnitaku v Orionu v době 10 500 BC, během Luciferiánského ovládnutí. Napojuje Chrámový Komplex Země na její padlou verzi v černé díře Fantom Matrixu. Propojena s Falcon Wormhole, Phi-Ex Wormhole. Jede na reverzním proudu D-10.
 • Drak (Dragon APIN). Je to síť vytvořená rasami Drakoniánců z Omikronu (Dragon-moth, Alnitak +Alnilam, Orion) v době 75 500 BC. Napojuje Chrámový Komplex Země na padlý Alnitak v černé díře Fantom Matrixu. Jede na reverzním proudu D-10.
 • NET (Nibiruian Electro-static Transduction Field). Toto reverzní energetické pole bylo vybudováno v Atlantidě nájezdnými rasami Nibiruánských Anunnaků v r. 25 500 BC a ukotveno do planetárních štítů Země skrze síť NDCG. V r. 9558 BC bylo posíleno a postupně kontrolovalo veškeré přirozené elektrické transmisní linie k Zemi a od Země. Jeho zaostření do frekvenčního pásma D-3 umožňuje kontrolu mysli celé planetární populace. Během Filadelfského Experimentu r. 1943 si Zeta Rigeliánci vytvořili pomocí NET energetické průchody do naší časo-prostorové koordináty, což bylo skutečným důvodem této akce amerického námořnictva (o kterém však nevědělo). Pole NET je základem pro konstrukci Frekvenčních Plotů (Frequency Fence). Udržuje v existenci Hibernační Zóny.
 • NDCG (Nibiruian Diodic Crystal Grid). Je to reverzní energetická krystalová rozvodná a transmisní síť ukotvená do soustavy Nibirujánského Krystalového Komplexu implantovaného do planetárních mřížek. Povrchové přístupové centrum je ve Stonehenge, UK. Byla vybudovaná v Atlantidě nájezdnými rasami Nibiruánských Anunnaků v r. 25 500 BC. Je to silná foto-sonická instalace a pracuje v součinnosti s NET. Reverzuje původní programy v planetárních štítech, poškozuje Chrámový Komplex, energetická pole a toky. Zesiluje reverzní biotronické pulzy, pole reverzní merkaby, kóduje čenelingové přenosy.
 • 24 Primárních Krystalových Bází UIR (24 Primary Control Crystal Temple Bases of UIR). Jsou to řídící základny sítí NET a NDCG, podzemní či podmořské, mající povrchová přístupová centra v těchto místech: Kauai Hawai, Vale of Pewsey England, Abadan Iran, Pakistan (centrála), Bermuda Island, Sarasota Florida USA, Machu Picchu Peru, Portugal (centrála), Lake Titicaca Peru, Giza Egypt, Halley South Pole, Mauritania W. Africa (centrála), Paxos Island Greece, Aguascalientes Mexico, Cyprus Island, Easter Island, Vatican City Rome Italy, Johannesburg S. Africa, Brazil (centrála), Lop Nor Tibet, Xian China, Hamandan Iran (centrála), Al Basrah Iraq, Bosnia (centrála) - Dravčí středisko v Bosně je také řídícím centrem planetárního vysílání rádia 'Archanděl Michael'. Pokud vám tato místa připadnou nějak zajímavá z hlediska geografického (pyramidální zesilovače, anomálie), historického, náboženského, duchovního, politického, vojenského, teroristického, apod., tak zde může být důvod. Existuje mnoho tisíc dalších Dravčích bází rozesetých po planetě, zakrytých skalárním frekvenčním plotem, takže jsou lidskými technologiemi neviditelné a nedetekovatelné. 

 

Příklad použítí sítě NDCG

Historicky známá aktivace této sítě proběhla v období Babylonského masakru (bible: zničení babylonské věže) r. 3470 BC. Tehdy se Dravcům podařilo získat na jistou dobu Schránu Úmluvy (Arch of Covenant) s klíčovými energetickými nástroji Žezlem + Berlou (Rod+Staff) k ovládání energetické mřížky planety a jejího portálového systému. Následně je použili v Babylonu, společně se sítí NDCG. Došlo ke zhroucení el-mag pole Země a přeprogramování Kristovských předloh v planetárních štítech. Důsledky: další mutace lidské genetiky, potlačení a zkreslení spirituálních schopností, prohloubení rasové a inkarnační amnézie (ztráta paměti), zpřeházení znaků lidské genetické abecedy v templátech DNA (bible: zmatení jazyků), distorze lidské řeči (reverzní zásahy do jazykového matrixu) a zkrácení doby lidského života. Délka našeho života je geneticky snadno nastavitelná, pokud se udělají vhodné zásahy do energetické předlohy DNA. Nedávná nastavení na hodnoty 120 a poté na 70-80 let (současné průměrné hodnoty) jsou historicky Dravci zaznamenána:

Genesis, kap. 6, verš 3:
* Pročež řekl Hospodin: Nebude se nesnaditi duch můj s člověkem na věky, proto že také tělo jest a bude dnů jeho sto a dvadceti let.

** Hospodin však řekl: "můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let."

Žalmy, kap. 90, verš 10:
* Všech dnů let našich jest let sedmdesáte, aneb jest-li kdo silnějšího přirození, osmdesát let a i to, což nejzdárnějšího v nich, jest práce a bída a když to pomine, tožť ihned rychle zaletíme.

** Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme.

/* Biblí Svatá, podle kralického vydání z r. 1613, Praha 1945.
/** Bible, ekumenický překlad, Praha 1985.

 

Poznámka

Uvedené citace ukazují srovnání dvou českých textů bible (označení * a **) s časovým posunem asi 40 let. Odhlédna od rozdílu ve starobylosti jazykového stylu (stylistika), nelze již odhlédnout od rozdílu ve sdělovaném informačním obsahu (sémantika). Zajímavý posun významu je zejm. v tvrzení o tom, co člověk je, neboť to je z hlediska jeho ID anatomie a smyslu bytí zcela zásadní:
* ... proto že také tělo jest ...
**... Vždyť je jen tělo. 

Výroky, že člověk je TAKÉ tělo a že člověk je JEN tělo, jsou zcela rozdílné. Ukazuje to, jak snadno se manipuluje s textem bible. Úlitba čtenáři byla udělána v sekci vysvětlivek verze **, kde stojí: Dodatky překladatelské, nutné pro lepší srozumitelnost nebo z důvodů rytmických, jsou v textu značeny odlišným písmem (kursivou). Tedy Andělský Člověk jako 15-Dim věčná nesmrtelná Kristovská Bytost, byl zredukován na kus hmoty, masa "pro lepší srozumitelnost nebo z důvodů rytmických". Úžasné že?

A podobně se dá pokračovat. Např. popis plošného znásilňování lidských žen nájezdnými rasami gigantických Nefilimů. Typicky obklíčili a dobyli krystovské město, umučili a vyvraždili mužskou populaci všech věků. Pak začali znásilňovat zbylé ženy a to tak dlouho, dokud neotěhotněly. Potom co jim porodily hybridní dítě, které neslo část lidské DNA (o to šlo), tyto ženy umučili a zabili. S příslušníky nájezdných dravčích ras se může dobrovolně pářit pouze genetický kolaborant, proto se lidské ženy Nefilimům bránily, alespoň vnitřním záměrem. Tato inkarnační traumata z prožitých rituálních znásilňování jsou někdy tak hluboce uložena v paměťových matrixech, že se přenáší i do dnešní doby a způsobují podvědomé energetické bloky bránící otěhotnění. Byli to opravdu muži na slovo vzatí. Bible tyto skutečné historické události popisuje takto:

Genesis, kap. 6, verš 4:
*Obrové pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.
**Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.

Tady je zajímavý rozdíl v tom, že verze * mluví pouze o hrdinech, zatímco verze ** i o zrůdách. Tyto variace v textu bible obvykle dokumentují změny v inter-galaktické politice, kdy se silové poměry mezi Dravci pozmění, čímž se to automaticky promítne do rétoriky církve. Je to jako když nějaká partaj vyhraje republikové volby a vymění všechny úředníky od hradu až po poslední osadu (tou je naše Země). Pokud zrovna dominují rasové linie dravců spříznění s rasama Nefilimů, tak majitelé církve zařídí, že v bibli o zrůdách nebude ani zmínka. Pokud se poměry změní, tak se tam kvůli nové politické korektnosti vloží zmínka o zrůdách, která se pak bude podle potřeby kultivovat. Je to takové sémantické očkování textů (semantic seeding), které je klíčové pro manipulaci vědomí a vymývání mozků v rámci NWO. Významová hodnota sémantického viru se řídí a kontroluje mechanizmem 'epigenetic overlay', známým z genetiky. Informace zakódovaná do seedu je tvrdá (jako fyzická biologie genu), ale její exprese (tedy co z něj právě vyleze) se provádí měkkým způsobem, pomocí aktivačních názorů a článků, které si z ní vytáhnou to, co zrovna potřebují. To dokáže zařídit např. Politická Koreknost.

 

 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.

Přihlášení