Vývoj a rasy

666

Rasy jako fyzikální fakt

Rasy a rasové linie jsou zcela přirozenou součástí Stvoření a jeho vývoje. Pojem 'rasa' vyjadřuje specifičnost a unikátnost ID anatomie a genetických předloh různých životních forem, které nesou program jejich Kolektivní Identity. Různé rasy mají různé vlastnosti a tvoří přirozenou pestrost Stvoření. Vibračně a vývojově vyšší rasy, které mají potřebné schopnosti, vytváří rasy nižší.

  • Čistota Rasy. Rasy se často kříží a hybridizují, pokud jim to předlohy dovolí. Pod pojmem 'čistá rasa' se zde rozumí genetické linie, které nejsou kontaminované reverzy, mají tedy kristovské kódování a chovají se kristovsky podle Zákona Jednoty. Je jedno, zdali jsou původní jedno-druhové (single-malt) nebo jsou smíšené a hybridizované (blended). Pod pojmem 'nečistá rasa' se rozumí genetické linie, které jsou kontaminované reverzy, nemají tedy plně kristovské kódování a nechovají se kristovsky, též se nazývají: rasy padající, padlé, dravčí, reverzně mutované, metatronické, poškozené, nemocné, aj. Zde je pojem 'čistota rasy' definován jako 'kristovskost rasových předloh', absence reverzů v nich. Není to tedy čistota jako absence hybridizace. Mnoho hybridních ras (blended) je kristovských. Hybridizace se často využívá k vytvoření silných a kvalitních Strážcovských Ras se speciálními vlastnostmi. Je to normální eu-genická metoda. Např. do původního genomu Lidské Andělské Rasy byly vloženy programy z genetických předloh více čistých ras (např. kód zvaný Silikátový Matrix). Stejně tak postupují Dravci při výrobě svých super-démonických hybridních ras (reverzní eugenika, evoluční dis-genika). Již vůbec to není čistota ve smyslu nadřazenosti jedné rasy nad druhou (pocit vyvolenosti, pohrdání ostatními rasami, jejich ponižování, ovládání, zotročování, vykořisťování, terorismus, likvidace, aj.). Takový postoj rasové nadřazenosti je zcela anti-kristovský a je v rozporu se Zákonem Jednoty. Je to rasismus v jeho původním (a správném) významu. Na druhou stranu je třeba různé rasy správně posoudit a vyhodnotit jejich kvality z hlediska čistoty, abychom je mohli správně rozlišit (diskriminovat) a podle toho k nim zaujmout náš postoj: přátelství či obrana. Z hlediska čistoty jsou mezi rasami obrovské rozdíly a je důležité je dobře znát, viz kristovské Rasy Strážcovské a padlé Rasy Dravčí.

 

  • Výška Rasy. Z hlediska úrovně dosaženého vývoje jsou mezi rasami rovněž obrovské rozdíly. Tady je možno srovnávat rasy podle výšky dosažené vibrační úrovně a evoluční zkušenosti a zralosti, což je míra ascence. Mezi vibračně vysoké rasy patří například kristovské kolektivy vědomí z vysokých Hustot, např. Zakladatelské Rasy (Founder Races) z HU-5, které vytváří vesmíry a jejich obyvatele (vesmírné rasy). Mezi vibračně nízké rasy patří vesmírné civilizace v nižších Hustotách, např. naše Lidská Rasa, které se z HU-2 propadla do HU-1. Je to podobné jako ve škole. Rozdíl mezi prvňákem a páťákem je v tom, že ten druhý tím prvním už byl a ten první se tím druhým teprve stane. Je to obsaženo v ascenčním poselství, které nám předávají naše Vyšší Já: Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy (jeho původní význam byl překroucen).

 

Původní Lidské Kmeny


Původní Kristovské Andělské Lidstvo tvořilo jednu čistou vesmírnou Rasu, jako jeden svébytný biologický druh. Sestávalo z 12 geneticky odlišných linií, označovaných jako Prvotní Lidské Kmeny (Prvotní Rasy, Prvotní Národy). Původní Rasy představovaly 12 sourozenců v jedné rodině zvané Lidstvo. Všechny byly stejně důležité a představovaly různé části 12-ti celku, jako by někdo rozdělil koláč na 12 dílů. Každá nesla ve své DNA kódy (Klíče) k jedné z 12 planetárních Hvězdných Bran (PSG) a měla ji na starosti a hlídala ji. Každá rasa byla jiná, protože nesla jiné dominantní frekvence z 12-Dim spektra, aby ho celé společně pokryly a dokázaly společně se Zemí procházet vývojovými cykly. Každá rasa tedy opatrovala jednu Dimenzi z celkem 12 ks a byla na ni více vyladěna. Protože každá Dimenze nese jiné kvality, tak ty rasy se od sebe také lišily. Je to podobné, jako kdyby na Zemi bylo 12 zahrad, každá na jiném místě a všechny byly stejně užitečné a potřebné. Každá měla svého zahradníka, který se o ni staral. Všichni měli společný základ zahradnického vzdělání (to je dělalo stejnými), ale také měli různé specializace, což je dělalo rozdílnými (jiná péče patří jablkům a jiná rýži; jinak se zahradničí na úbočí Himaláje, jinak v deltě Nilu, jinak v Amazonii, jinak v Antarktidě, apod.).


Jak Lidský druh tak jeho Rasy mají svůj společný Manifestační Templát. Kolektivní předloha všech 12 ras se nazývá Kmenový Štít (Tribal Shield), který je ponořen do většího Štítu Lidského (Human Shield). Díky těžkým chybám v evoluci došlo k reverzům (mutacím) jak celého druhu, tak všech jeho 12 linií a tyto rasy byly znečištěny. Stalo se tak působením Dravců, avšak často za naší vlastní vydatné a účinné spolupráce a pomoci (kolaborace, zrada Kristovských Principů). 

 

Rasy dříve a nyní


Pojem 'rasa' označuje genetickou příbuznost svých příslušníků, kteří mají řadu shodných a dobře definovaných znaků ve svém vzezření a chování, které je určují a odlišují od ostatních. Fyzikální základ rasy je zakódován do společného kolektivního rasového štítu, který nese Rasové Předlohy jako manifestační programy. Skrze ně se příslušníci rasy inkarnují a manifestují. Tyto programy si nabírají do své ID anatomie a skrze sebe je realizují. Rasové Štíty jsou ponořeny do větších Štítů Druhových, protože rasy jsou pouze jemné variace v rámci jednoho lidského biologického druhu, kterým je Člověk.


Rozdělení druhu Člověk na různé rasy je záměrné, aby byla pestrost ve Stvoření. Každá rasa má specifické kombinace vlastností, které ji činí jedinečnou. Rasové vlastnosti jsou dané geneticky. Jsou to programy v předloze DNA. Lidská DNA předloha má 12 vláken, z nichž jsou dnes fyzicky manifestované 4 (odpovídá to 4 dusíkatým bázím) a energeticky aktivované 3-3.5. Biologické DNA vlákno (dvoušroubovice) má malou část (asi 3%), která kóduje bílkoviny a je zodpovědná za stavbu a funkci biologického těla. Má také velkou část (asi 97%) zvanou Junk DNA, která kóduje psychologické, duševní a duchovní kvality. Rasy se liší v obou těchto aspektech. Dnes je vědecky jasně prokázána rozdílnost ras zejm. na fyzické rovině (anatomie, fyziologie). Rozdíly nehmotné uložené v Junk DNA nejsou tolik prozkoumány. Z empirických výzkumů (experimenty, měření, fakta, data) je jasné, že se rasy liší i na nehmotné úrovni, ale nejsou pro to přímé genetické důkazy. Proto je kolem toho tolik nejasností, nedorozumění a hádek.


Původní záměr stvořit různé lidské rasy jako pod-druhy lidského druhu (viz 12 Kmenů) byl energetický. Celý lidský Druhový Štít mající 12 vláken DNA byl rozdělen na 12 dílů, 12 dílčích Rasových Štítů, které kromě obecného vše-lidského kódování nesly také specifické kódování rasové. To bylo optimalizováno na energetickou kompatibilitu 12 ras s 12 PSG, které měly na starosti: měly je strážit, chránit, spravovat a obsluhovat. Každá rasa byla zodpovědná za jednu Bránu. Všechny rasy byly rovnocenné a stejně hodnotné. Byly ale také rozdílné, aby mohly konat své poslání Strážců Bran. Tato odlišnost byla dána jednak tím, že každá Brána je jiná a nese jiné vibrační kvality. To se projeví v jiných předlohových programech a tím i v jiné biologické manifestaci k ní kódovaných lidských bytostí dané rasy. Druhak byla dána tím, že každá Brána je ukotvena v jiném geografickém regionu, kde vládnou jiné environmentální podmínky, na které musely být rasy optimalizovány, aby tam mohly dlouhodobě žít. Fyzická přítomnost lidí u Bran je nutná. Člověk funguje jako bio-elektrický vodič a slouží jako anténa, kódér, zesilovač a vysílač ID frekvencí, které jsou s ním kompatibilní. Tyto energie skrze sebe stahuje a vysílá je do svého okolí. Pokud v sobě má bezpečnostní kódy a klíče k nějakému portálu, tak ho může ovládat.


Další záměr různosti ras byl didaktický. Měl je učit Zákonu Jednoty a respektu k rovnosti všech stvořených forem. Pokud se chtěly odlišné rasy společně zdárně vyvíjet, cestou bio-spirituální ascence, na společně sdílené planetě, tak musely všechny vzájemně spolupracovat. Každá rasa nesla Klíč od jedné z 12 Bran planety. Rasy musely přijmout fakt své odlišnosti, pochopit ho a překonat ho. Jinak by nebylo možné řídit funkce Chrámového Komplexu Země a její vývoj, na což by doplatili všichni. Takovými evolučními lekcemi procházejí vše: jedinci i vyšší celky (rody, národy, rasy, druhy) při svém průchodu Hologramem Bytí. A podle toho, jak to zvládnou, tak jdou vibračně nahoru nebo dolů. Průchod Hologramem je jedna velká a nikdy nekončící Lekce Bytí. Neupínejme se tedy na konec, až ta cesta skončí, ale na to, abychom v každém okamžiku dělali ta nejlepší rozhodnutí, kterých jsme právě schopni. Právě kvalita našeho vztahu k Bohu určuje stupeň naší ascence. A ten Bůh se nám projevuje jako naše okolí: jako naši spolu-lidé (příbuzní, partneři, kolegové, sousedi, apod.) a naše příroda. Pokud nebudeme mít pořádek v těchto základních věcech (vztahových rovinách), zapomeňme na ascenci. K Bohu se přiblíží jen ten, kdo je mu podoben.

sac 

Současné popírání fyzikální skutečnosti existence geneticky různých původních 12-ti Lidských Kmenů (prvotních Ras či Národů) jako 12 aspektů Lidstva je důležité pro nastolení NWO. Jde o to nám vymazat kmenovou, rasovou a národní paměť. A tím, že sami sebe zapomeneme, se tyto manifestační programy postupně vytratí z našich předloh a tím přestanou existovat. Proto je věda směrována na hledání důkazů, že člověk je jenom jeden (likvidace rasového vědomí) a že se vyvinul z opice (likvidace paměti o našem božském původu). Uměle zavedené koncepty rasismu a zákonem trestané rozlišování mezi přirozenými rasami je dnes zjevné. Jde o to vybudovat pomocí nucených hybridizačních programů geneticky plně kontrolovanou jednotnou směsnou multi-rasu bez identity (monolitické vědomí), kde všechny původní rozdíly budou vygumovány a všechny dílčí energetické klíče budou ztraceny. Dnes se to děje na globálním měřítku. Za tímto účelem byly vyvinuty reverzní programy humanitního vzdělávání, s nimiž nelze diskutovat a beztrestně je lze pouze přijmout. Energetickou podstatou multi-kultury je konečná likvidace původních Kmenů Lidstva a jejich genetického odkazu. Cílem je přeměnit lidi na uniformní otrocké bio-roboty, globální lidstvo, pracující pod jedním kontrolním programem NWO řízeným z jednoho centra SVS.

 

Rasy: genetika a prostředí


Na úrovni dnešního lidstva jako druhu a jeho ras, jsou mutace skoro (avšak ne zcela) společné. Náš planetární Hologram je takové Planetární Mutantérium (Planetary Mutant-Terrium). Docházelo k záměrným mutačním zásahům do lidských předloh ze strany Dravců, docházelo k samovolným chybám v lidské evoluci, docházelo k násilným hybridizacím lidských ras s rasami dravčích nájezdníků, docházelo k exodům obyvatel z jejich domovů, v důsledků bojů o Chrámový Komplex a jeho geografické regiony, do pro ně cizorodých oblastí. Tohle všechno se podepsalo na mutační zátěži Lidského druhu. Mutace byly cílené jak obecně (na všechny rasy, tj. celý druh) tak rasově-specificky (silnější poškození určitých ras). Šlo o útoky z různých vibračních úrovní, které právě Dravci ovládli a tím poškodili příslušné dimenzní úrovně D1-12 a jim odpovídající vlákna DNA (1-12) a tím také jejich nositele a ochránce - rasy kódované k PSG 1-12. Kromě přímých primárních vlivů genetických (tvrdé a rychlé zásahy do předloh a jejich programů, přímá manifestace) zde byly také sekundární vlivy environmentální (měkké a pomalé vlivy prostředí, zpětná vazba okolí na předlohy), které jsou méně prozkoumané. Je možné změnou prostředí přeprogramovat genetiku. Pod pojmem 'prostředí' se rozumí nejen vnější okolí ve kterém žijeme, ale také naše vnitřní energetické prostředí, na které máme přímý vliv a které působí silněji, protože je naší součástí, částí naší ID anatomie, skrze kterou se sami manifestujeme. Pokud se rozhodneme, že se rozejdeme s některými svými neblahými aspekty, které se do nás dědičně přenášejí, tak je to energetický boj naší vůle s rodovým, národním, rasovým templářem, který při životě drží stovky, tisíce i miliony bytostí po velice dlouhé časy. Někdy je to boj s větrnými mlýny. Vyvázat se z poškozené kolektivní předlohy, z této silné energetické pavučiny, je obtížné, ba nemožné, i když třeba chceme. Pokud nechceme, tak s námi nikdo nehne. Proto je nemožné napravit těžké zločince a jiné zreverzované, zlem posedlé a šílené bytosti, které např. chtějí zabít všechny lidi a zničit celý svět. Jejich předlohy jsou za bodem zvratu (jsou neopravitelné) a oni sami žádnou nápravu nechtějí: zlo je základním způsobem jejich sebe-vyjádření. Pokud sami dobrovolně nepřijmou bio-regenezní program (tedy nesouhlasí se svým léčením), tak je třeba je dát do uzavřené karantény, kde již nemohou ničemu škodit a kde si svůj osud dožijí, tedy: separace, izolace, likvidace. Nikdy však integrace neboť není fyzikálně možná. Pokud se takto silně poškození jedinci mohou množit, tak budou tyto poškozené programy po genetických liniích posílat (kopírovat) do dalších generací a zatěžovat všechny ty, kteří se skrze tyto linie budou inkarnovat. Jejich démonické programy se budou šířit a tvořit stále větší část kolektivních předloh vyššího celku (rod, národ, rasa, druh), až dojde k bodu zvratu (nadkritický podíl reverzů, obv. 2/3). Nárůst znečistění předloh způsobuje pokles vibrační úrovně, celkovou degeneraci, devoluci, pád a fyzické vyhynutí (extinkce). Vyléčit někoho na úrovni předloh je nesmírně obtížné, náročné a dlouhodobé. Je to spíše evoluční záležitost než posezení s psychiatrem (který na tom často není o moc lépe) a pár pilulek. Postižený jedinec musí uznat a pochopit svůj problém a chtít ho řešit: přeprogramovat sama sebe. Musí k tomu mít předpoklady, nástroje a asistenci. Musí se vyjmout z poškozeného a poškozujícího prostředí a dát do karantény.

 

Tam se nechá pomalu a asistovaně vyvíjet, což může trvat mnoho inkarnací s tím, že výsledek není zaručen. Na úrovni vesmírných ras tyto bio-regenezní programy trvají i milióny a více let. U zla a jeho šíření je nejdůležitější prevence, neboť jeho následné odstraňování je obtížný proces.


Vliv vnějšího prostředí na genetiku má energetický základ. Každá původní rasa byla optimalizována na existenci v určitém geografickém regionu, kam byla vysazena a který byl jejím přirozeným domovem. Měla k němu ve svých genetických předlohách příslušné kódování a proto se její příslušníci rodili (inkarnovali) právě do těchto oblastí planety a ne někam jinam, podle zákona vibrační rezonance. Tam si také vytvořila svoji svébytnou kulturu a civilizaci, která byla projevem jejích rasových předloh a v nich zakódovaných hodnot, vyjádřených v možnostech kontextu daného prostředí. Každá geografická oblast je částí fyzického těla Země, tedy zmanifestovaná část jejích energetických předloh. Součástí planetárních předloh jsou i předlohy pro všechna její životní pole a formy (tedy i pro člověka-jinak by se na Zemi vůbec nemohl manifestovat). Tedy každý region má v zemských předlohách svůj pod-program, jak má vypadat a co tam má žít. Pokud se to sejde (což na počátku bylo), tak člověk a jeho kraj jsou ve stavu pozitivní vibrační rezonance (jsou spolu kompatibilní) a vývoj jde rychle kupředu. Člověk energeticky působí na své prostředí: je vodičem ID frekvencí vesmírného spektra, které tam vysílá do planetárních mřížek, čímž pomáhá nejen sobě, ale i planetě (vazba Planetary Bio-Feed). Evoluční a ascenční procesy planety (jako živoucí bytosti) jsou přímo závislé na energetické práci lidí na jejím povrchu. Prostředí energeticky působí na člověka: svým energetickým vyzařováním stimuluje jeho vývoj, aktivaci evolučního templátu, člověk je ponořen v biopolích Země jako ryba ve vodě. Pokud se nějaký kolektiv přesune do jemu nepřirozených regionů, s nimiž není v rezonanci, jsou mu jak geneticky tak environmentálně cizí, tak se tam bude cítit ve vyhnanství, pokud tam nejde záměrně s cílem dobývat a kolonizovat (dravčí nájezdníci). Místní obyvatelé, kteří jsou tam doma, ho právem budou považovat za nežádoucího vetřelce na svém území. Tím vznikne napětí, existenční boj, kulturní, civilizační, rasová, náboženská a civilní válka. To se dnes děje v celo-planetárním měřítku za účelem destabilizace planetárních mřížek a destrukce lidstva. Metoda exodů a cílených migračních vln byla Dravci často používána: zablokuje se přirozený vývoj jak přesouvané (dravec) tak cílové (oběť) rasy, dobyde se nové území a jeho energetická centra, zlikviduje se cílová kultura a civilizace (zejm. pokud nese nějaké pozitivní hodnoty), vyvolá se válka a zmar, tedy poklesne vibrace a zmnoží se zlo. Děje se to pod rouškou falešné multi-kultury a univerzální jednoty lidstva.

 

Rasy a mutace

Na úrovni druhu (Lidstvo, Člověk) máme všichni mutace společné. Na úrovni ras jsou jisté rozdíly. Na ještě nižších úrovních jsou rozdíly v poškození velké. Je to dáno historickým vývojem, kulturou, tradicí, civilizací a uznávanými hodnotami. Na světě jsou místa nesoucí staré kristovské tradice. Místní kultury, společenství, národy, kmeny, etnika, skupiny obyvatel, rodové linie, jedinci mají vysokou duchovní či energetickou kvalitu (vysokou vibraci + mravní čistotu). Rovněž jsou zde místa zcela opačná, kde se záměrně kultivují tradice zmaru a smrti. Z historie známe národy agresivní a výbojné a také národy spíše poklidné. V tomto smyslu je velký rozdíl mezi lidmi z různých míst a jejich produkty: kultura, tradice, hodnoty, náboženství. Velký rozdíl je také v rodových liniích. Některé linie drží a ochraňují původní čisté předlohy nutné pro inkarnaci kristovských bytostí, což je nezbytné pro udržení vibrační úrovně lidstva i planety. Tyto linie byly vždy cílem genocidy.

 

Očista Rasy


V současné době na planetě Zemi (bohužel) neexistuje žádná čistá rasa. To, co tady po tom všem zbylo, je žalostná silně znečištěná, vzájemně násilně prokřížená a bolestně zmutovaná pouliční směska, takový pozemský planetární Oříšek (rozuměj: pes nečistého původu). Všichni jedou na sebe-zničujícím programu V-V Game, kdy každý bojuje s každým, na úrovních všech celků (jedinci, rodiny, rody, národy, státy, kultury, náboženství, rasy, aj.). Je to výsledek hybridizačních experimentů vesmírných nájezdníků, kdy šlo o uloupení potřebných částí lidského genomu, vyvinutí hybridních forem pro přímé dravčí inkarnace a likvidaci nepotřebného lidstva. Naše současná globální genetika obsahuje části původní lidské, části reverzované lidské a různé části cizorodé dravčí (extrémní reverzní polarizace, schéma oběť-dravec, útěk-útok, arogance-sebemrskačství, Violence Mutation, strach z finitnosti naší existence - bojíme se smrtelnosti, absence smyslu existence, neznalost Božích Zákonů a Kreační Mechaniky, perverzní chápání Boha, aj.). V tomto smyslu jsme teď všichni těžcí mrzáci a jsme na jedné lodi. Ta stará loď se sice potápí, ale zcela nová loď vedle ní vzniká. A je možno přestoupit. Pokud někdo hledá čistou rasu, tak ať začne od sebe, vzpomene si na svoji původní čistou kristovskou genetiku a začne ji v sobě opět kultivovat. Svým konáním může svou DNA přeprogramovat a skrze ni budou do společného Kmenového Štítu opět proudit kristovské frekvence a tím se začne očišťovat celé Lidstvo.


Na naší planetě dnes není žádná čistá rasa, která by mohla ostatním spolu-rasám geneticky pomoci. Pokud by se totiž taková rasa na úrovni svého Rasového Vědomí uvolila sloužit jako jakási genetická rohožka, což kristovské rasy často dělají, tak by se skrze ni mohli inkarnovat poškozenci z jiných jí příbuzných ras a skrze ni si očistit své nabořené předlohy. Tím by se postupně mohl očistit celý biologický druh. Tato rasová pomoc je zcela běžná, stejně jako normální lidská a sousedská pomoc. K tomu snad jen zmínit, že Kolektivní Vědomí Lidstva (naše Vesmírné Rasové Vědomí) se po dohodě s Planetárním Vědomím Země rozhodlo, že bude v současném období sloužit jako genetická rohožka pro ostatní mimozemské rasy naší galaxie, aby skrze ni měli šanci se napojit na Ascenční Vlnu, ke které by jinak ze svých domovských planetárních soustav neměli přístup. Aby to vůbec šlo, tyto rasy s námi musí být aspoň trochu příbuzné, aby se sem mohly přes lidskou genetiku nainkarnovat. A to jsou, protože dnešní zmutované Lidstvo není jenom Oříšek planetární, ale dokonce Oříšek galaktický a vesmírný. To se podařilo Dravcům, kdy během posledních 10-20 tis. let zmanipulovali naše a jejich genomy do té míry, že se plně dravčí vědomí mohou přímo inkarnovat do lidské biologické formy. Navíc není možné je vizuálně rozeznat. Dříve to bylo daleko jasnější. Podle vzhledu těla, výrazu obličeje, frekvencí vyzařovaných optických proudů (oči energii primárně vyzařují, ne přijímají), energetického vyladění. Dnes lidé tyto schopnosti nemají. Díky post-atlantské Maškarádové Mutaci (Face Mutation) všichni lidi vypadají velice stejně, což je záměrem. Nelze poznat zdali člověk před vámi je lidská bytost, dravčí vědomí, či nějaké ET. Velice bychom se divili, kdo vládne na naší Zemi, kdyby z nás tyto masky spadly. Tedy počítejme s tím, že během pár následujících století se do lidských těl bude inkarnovat leccos, možná úplně odjinud. Může to být docela pokročilé a mít otevřené paměťové matrixy a vykládat o tom, že jsou z nějakých jiných hvězd - a budou mluvit pravdu. Tohle ale také mohou ve své pomýlenosti dělat i naši obyčejní lidé, kteří si kýmsi pochybným nechali otevřít své falešné akašické záznamy, což jsou umělé holografické implanty a paměťové matrixy. Každý z nich je vysoká bytost z Plejád či podobných černo-děrných soustav, viz padlé části Andromedy, Sirius-A, Sagitarius-centrální černá díra v Mléčné Dráze a podobné dobré adresy. Ve svých minulých životech jistě byli, pokud ne přímo bohem či bohyní, tak aspoň polo-bůh, faraon, himalajský mudrc či křesťanský světec, nebo člen nějaké světelné hierarchie či nějakého bratrstva (např. Kočičí Pracky). Málokdo by se totiž pyšnil tím, že byl medvědář v Lichtenštejnsku, rukavičkářka v Belgii, či čínský rolník. To dnes není duchovně korektní.

 

Dnešní Lidské Rasy

Dnešní současné pozemské lidské rasy známé z antropologie (např. hnědá, červená, bílá, žlutá, černá; je více různých dělení) skutečně existují a jsou genetickým pozůstatkem diverzity původních Lidských Kmenů. Jsou jakýmsi pod-druhem lidského biologického druhu a mají své rozdílnosti a specifika (podobně jako různá plemena psů). Všechny jsou těžce poškozené, zmutované a nemocné. Tyto mutace jsou totiž na úrovni celého lidského druhu, která je všem rasám nadřazená a společná (nicméně existují i menší mutace rasově specifické). Druhové mutace jsou všelidské a proto je musíme také společně léčit. Nebylo by rozumné, kdyby se v těžce nemocném těle jeho orgány začaly hádat, kdo je na tom líp a kdo hůř. Uzdravení celku by to jistě nepomohlo. A v případě smrti by skončily všechny. V podobné situaci je dnes lidstvo a jeho rasy.


Rasová rozdílnost existuje jako fyzikální fakt. Je to důsledek toho, že každá rasa má trochu jiné a specifické programy ve svých rasových předlohách, které se promítají do pozorovatelných a měřitelných rozdílů mezi jejich příslušníky (genetika, anatomie, fyziologie, struktura jejich atomických, emočních a mentálních těl a jim odpovídající schopnosti a dovednosti, charakter a kvalita jimi vytvářené kultury). Stejně jako existuje identita rasová, tak existuje identita národní, etnická, rodová, atd. To vše je přirozené a žádoucí, aby byla ve Stvoření různorodost a pestrost. Aby to vše spolupracovalo a společně se vyvíjelo po cestě ascence. Aby vše mělo svůj vlastní přirozený životní prostor - svůj domov. Aby si tam vytvořilo svoji typickou a jedinečnou kulturu. Rozdílnost rasová a národní je zcela nepatrná vůči vše-lidské blízkosti a jednotě. Z hlediska vesmíru je Lidstvo jedna malá tečka v diagramu kvality ras a naše rozdíly nejsou rozlišitelné. Na druhou stranu, pod drobnohledem z hlediska jedince či lidského kolektivu a situace každodenního soužití, rasové a etnické rozdíly existují, jsou výrazné a důležité: je to realita života a zkušenost.

 

Likvidace Rasy

Pojem a koncept rasy byl Dravci v lidské historii mnohokrát hrubě zneužit a děje se tak dodnes. Šlo o to postavit rasy proti sobě, dle pravidla 'rozděl a panuj'. Příklady. Rasová nenávist a boj o rasové ovládnutí světa (Hitler a jeho árijci, dnes žlutá varianta aziatizace planety - pro Čínu je celá planeta jen trochu větší Tibet a všestranně ji dnes dobývá). Rasová nerovnost: genocida (likvidace červené rasy v USA) a zotročení (import černé rasy do USA). Rasová nadřazenost: agrese a hegemonie technologicky vyspělé bílé rasy (koloniální impéria). Ničení Lidské Rasy v jejím přirozeném životním prostředí-planetě Zemi (probíhá trvale). Dnes je to ničení bílé rasy, genocida evropských národů a kultur, likvidace západní civilizace a to samé všude ve světě. Může to skončit vyhlazením lidstva a zničením 3. Osídlení Země: předtím se to už 2x stalo a další šanci nedostaneme. Smyslem genocid bývá obsazení energeticky důležitého regionu (tím je celá Země) a cílená likvidace určitých rodových linií, částí obyvatelstva, národů, regionů nesoucích určité typy DNA kódování: jednak kristovské, druhak konkurenční-dravčí. *Např. démonické síly vytvořily Hitlera, aby zlikvidoval evropské hebrejské linie nesoucí oba tyto typy DNA a dobyl energeticky důležité regiony. Ten se však vymkl kontrole, což se u démonů stává. Protože to přehnal a začal ničit i linie svých sponzorů, USA vstoupily do války, aby ho zarazily. USA ale Hitlera podporovaly i během otevření západní fronty, kde umírali američtí vojáci: vždyť je to jen levná bio-munice a prachy se musí točit. *Např. slídění po J12 liniích a vyvraždění jejich některých větví. Brutální vyvraždění kristovských Katarů v Montsegur, Francie, na osobní příkaz papeže Inocenta III (inocent = nevinný) a francouzského krále Filipa II Augusta. Byly to následníci Betlémských týmů, kteří strážili planetární Hvězdnou Bránu č. 12, která je do lokality Montsegur ukotvena. Tato tzv. Albigenská křížová výprava proti Katarům (1209-1244), kterou se přes všechny snahy nepodařilo historicky ututlat, se považuje za jednu z nejzrůdnějších genocid od Svaté Církve Římské. *Např. největší genocida novověku na kontinentální úrovni proběhla historicky před pár lety: vyvraždění původního obyvatelstva Ameriky. Střední a jižní část brutálně zničila Svatá Církev. Severní kontinent totálně vyčistily USA, které dobývaly i Kanadu a vše směrem na jih (D. Stannard: American Holocaust, H. Zinn: A People's History of the United States, text: Seznam válečných zločinů Spojených států amerických, atd.). *Např. Arménská genocida, označení pro vyvraždění asi 1.5 milionu Arménů Turky během let 1915-1918, příkazem Sultána v rámci Osmanské říše (předtím jich nechal jen tak pro výstrahu vyvraždit asi jen 80-300 tisíc, během 2 let 1895-96). Naplánovala ji islámská turecká vládní strana 'Jednota a pokrok' (krásný název) a vykonala s tradiční tureckou krutostí ("...během šesti hodin bylo povražděno ve městě Angora více než 1500 mužů. Všechny svázali a odvedli za město, kde je na odlehlém místě řezníci poráželi jako jateční dobytek...", K. Hansa: Hrůzy Východu). Turecký ministr vnitra vypracoval instrukce, jak nakládat s Armény. Turci zřídili 25 koncentračních táborů a vymysleli pochody smrti. Také spočítali, kolik Arménů se vejde do vozu 'dobytčáku', kterými je přepravovali (bylo jich přesně 90, stejný počet vězňů vozily dobytčáky i ve Třetí říši). Turci také vymysleli plynové komory. Armény nahnali do podzemních jeskyní a u vchodů rozdělali ohně. Kouřem a popelem se všichni pomalou smrtí udusili. Není náhoda, že nacisté zvolili při přípravě židovského holokaustu tento turecký vzor - byl nejúčinnější. Instrukce tureckého ministra z r. 1915 zněly skoro doslova jako rozkazy, které byly později vydávány jednotkám SS. Turci nikdy neuznali, že by provedli něco špatného. Dnešní představitelé Turecka vnímají 'údajnou genocidu' jako smrt několika set tisíc lidí obou národností (Arménů i Turků) v důsledku 'historického chaosu'. Mnoho států tuto genocidu oficiálně uznalo a odsoudilo, ovšem kromě např. USA, UK a na 'Západ orientovaného' Česka. USA (a jemu nejbližší UK) má Turecko za přítele a v NATO, jednak jako možnost vyprovokovat Rusko ke WW3 a druhak jako Trójského Koně pro zničení Evropy. Turecký prezident Erdogan (velký přítel B. Obamy) se netají tím, že chce obnovit Osmanskou Říši v rámci dnešní islamizace světa. Prvním krokem je opětovné -a definitivní- vtrhnutí Turků do Evropy legalizací jejich členství v EU (spolu s bratry albánskými a kosovskými). Druhým krokem je společná muslimská kolonizace evropských států podle jejich vlastních euro-multi-kulti demokratických zákonů a práv menšin, pro tento účel vytvořených SVS. Pomocí naší 'demokracie', Turci za pár let dosáhnou toho, čeho nedosáhli za několik století krvavých dobyvačných válek. Erdogan používá taktiky infiltrace, zastrašování a vydírání, typické pro dnešní Islám. Turecko všestranně podporuje Islámský Stát - ISIL: legalizuje prodej jeho embargované ropy, dodává mu zbraně, kryje jeho zločinné aktivity, hostuje teroristické organizace a jejich centra (např. Muslimské Bratrstvo), má s ním otevřenou hranici, uznalo jeho existenci de facto tím, že mu v Ankaře otevřelo ambasádu, turecké tajné služby s ním spolupracují. Turecko podporovalo rozvrat v Sýrii a nese zodpovědnost na tamní války a za vyvolání uprchlické krize. Turecko řídí cílené migrační vlny islámských bojovníků do Evropy, pod rouškou 'uprchlíků' a vybírá 'přepravné' od pašeráckých gangů, které kryje a podporuje. Turecko ovládá islámská náboženská AKP: 'Strana spravedlnosti a rozvoje' (další krásný název), kterou založil Erdogan a má tam své lidi. Postupuje pro-islámsky a proti-demokraticky (potlačování svobody projevu, zákaz kritiky vlády, věznění a vraždění novinářů, mučení lidí). Prostě, Turci se chovají podle své přirozenosti a manifestují programy svých turecko-islámských předloh. Je velkou snahou SVS dostat je do Evropy za každou cenu. Proto se zásluhou Merklové změnila kritéria pro vstup do EU, jakož i německé zákony, aby je Turecko mohlo začít plnit. Vztah Erdogana k EU pěkně vystihuje tento příklad. Nabídl Evropě zajímavý vyděračský obchod: pokud mu EU zaplatí miliardy euro, on je ochoten dočasně přitlumit ilegální imigrační toky muslimů, které organizuje (tím se netají, protože to už ani nelze). S Merklovou se Erdogan dohodl takto. EU mu, na naše náklady, vrátí 1 milion ilegálních imigrantů (tj. těch, které sem předtím bez dokladů dovezl nebo si své /obv. falešné/ doklady sami zničili) a zaplatí mu nejdříve 3 pak 6 a možná 20 miliard euro na obnovení Osmanské Říše. Turecko tyto ilegály laskavě přijme a místo nich do EU, opět na naše náklady, pošle stejné množství 'legálních' imigrantů (což nikdo neví, co je: asi těm starým vydá nové falešné doklady) + navíc sem pošle 78 miliónů Turků na volný bezvízový styk na 90 dní pobytu. Pokud to EU nepřijme, tak ilegální islámská imigrace bude eskalovat. EU Merklové děkuje za tento její diplomatický úspěch a bere to jako 'výhodné řešení'. S tím, že se to vše může (a jistě bude) brzy opakovat. Muslimů je dnes přes 2 miliardy a frontu na Evropu čeká ještě víc. 

V Rakousku se dnes zvažuje vymazání historických údajů o tureckém obléhání Vídně r. 1683 z učebnic dějepisu, aby to 'neuráželo city' tureckých a muslimských imigrantů. Totéž se děje v celé EU a také u nás v Česku v rámci projektu 'sociální regulace informací', lidově řečeno 'cenzura'. Svým rozsahem falzifikace faktů je srovnatelná s nacistickou cenzurou českých učebnic a knih za Protektorátu. Svou obludností však překonává i stalinské metody vymývání mozků: jelikož nelze vymazat úplně všechny údaje z knih (zbyly by tam prázdné stránky, což by bylo lidem divné), tak je nutné zbylé a zmanipulované texty náležitě ideologicky vyložit. Od toho jsou tzv. politruci - profesionální političtí interpreti. Stalin je nasazoval jen do armády, EU je nasazuje i do škol: dnešní multi-kulturní poradci. Často jsou vyškoleni v nevládních (NGO) ideologických centrech či soukromých institutech s cílem dozorovat politickou korektnost národních vlád a regulovat veřejný prostor 'správným směrem' (euro-jezuiti a euro-práskači). Pěkným příkladem plíživé 'sociální regulace' po česku jsou cenzurní zásahy do knih B. Říhy: Honzíkova cesta a O letadélku Káněti, kde byly vyškrtnuty či přepsány části textů, které nebyly v souladu s hodnotami naší euro-americké společnosti. Je zřejmé, že s těmito zvrácenými hodnotami nemůže být v souladu nic normálního: proto je takový obrovský tlak na naši 'orientaci na Západ' a na vykořenění našich národních kultur a tradic, což energeticky znamená likvidaci národních předloh a štítů. K zamyšlení je toto. Když Systém umí udělat nepozorovatelné zásahy do Honzíkovy cesty na škále pár let, přímo před našima očima, co se asi dělo na škále staletí a tisíciletí s texty, které jsou ideologicky podstatně významnější a mají celo-planetární vliv: Bible, Korán, Zóhar, Sefer Jecira, Bahir, Bhagavadgíta, Kamasutra, Tao te t'ing, I-t'ing, atd. Co asi obsahují naše dnešní a včerejší učebnice dějepisu a historické záznamy? Co my jen víme o naší vlastní historii? Jakou virtuální realitu nám vytváří naši zkorumpovaní politici a média? (S. Segi: Honzíkova cesta za cenzurou a politickou korektností, Vesmír, roč. 95, leden 2016, str. 40-41; Listina základních práv a svobod: Cenzura je nepřípustná).

sac 

Afrika: odhady cca. 4 miliardy černoušků do konce tohoto století (za tuto explozi bez hranic poděkujme také našim Lékařům bez hranic). Suverénní státy Evropy budou platit tureckému Sultánovi výpalné za to, že sem nebude pouštět (= dočasně omezí) ilegální přistěhovalce - naše dobyvatele, kolonizátory a vrahy? Může si vůbec muslim evropanů vážit? Jak se k nám tito agresoři budou chovat, když námi tak hluboce - a právem, pohrdají: lidmi, kulturou, naší zvrácenou sebe-destruktivní 'demokracií'? Hůř než ke psům, kterými jsme se, proti své vůli, stali díky EU. Je toto vůle českého národa? Není už čas v sobě probudit Blanické Rytíře, vlastenectví, národní hrdost, spustit Národní Obrození a ty zkorumpované kolaborantské politické zmetky postavit před soud? Tam, kde je třeba zlikvidovat velkou část obyvatelstva, tedy celé rasy, národy a jejich pokročilé kulturní a civilizační hodnoty a otevřené válečné vraždění, jako první krok, není vhodné (toto řešení není společensky přijatelné a záměr by byl zjevný - vyvolal by obranu), tak se používají jiné skrytější postupy. To je případ dnešní Evropy a její bílé rasy. Demografický teror a rozsáhlé nucené hybridizační programy pod záštitou lidských práv a multi-kultury. V nějaké oblasti se pomocí reverzních ideologií (náboženské, politické) vytvoří rychle se množící agresivní biologické zbraně (levná obnovitelná bio-munice), které se pak přesunou do cílových oblastí (např. politickou, ekonomickou, vojenskou či environmentální destabilizací jejich regionu: vysuší se HAARPem aj.).


Tam pak během krátkého času, za pár generací, vykonají své dílo zkázy, stejně jako silná dávka viru v oslabeném organizmu. Fyzicky zlikvidují a geneticky překódují původní obyvatelstvo, zničí jejich pozitivní kulturu a tradice a nastolí násilí a zmar. Vše se děje mírovou cestou, v souladu se zákony demokracie, jako humanitární akt. Dohlíží na to mezinárodní instituce hlídající světový mír. Vše to je pod plnou kontrolou, sponzoringem a ochranou garantů svobody na zeměkouli. Jsou to elmoci, jejichž politické loutky jsou řízené SVS, skrze celou hierarchii neviditelných úrovní, až po takové kriminální bandy pěšáků, jakou je spolek Bilderberg.

 
Funguje to jako socio-ekonomický kondenzátor. Jeho 2 desky se globální korporační politikou nabijí na opačné polarity + (bohaté země) a - (chudé země). Izolujícím dielektrikem jsou na straně + dobře hlídané národní hranice a na straně - dosazené diktátorské režimy, které drží chudé obyvatelstvo na uzdě, pod kontrolou a tyranií ho agresivně kódují. Vytvoří tam obrovské kvantum nenávisti vůči utlačovatelům. Bohaté oblasti vysávají zdroje porobených zemí, což berou jako samozřejmé, protože si to mohou dovolit. Nezměrně a okázale plýtvají, aby míra jejich arogance byla globálně viditelná. Mezitím degenerují díky blahobytu a záměrné implantaci degradačních prvků a sebe-zničujících ideologií do jejich civilizace. Až přijde správný čas, tak se to drátem natvrdo zkratuje. Izolace se odstraní, chudý region se destabilizuje, zorganizuje se převaděčská síť, udělá se propaganda, že jsou někde jinde vítáni a že tam dostanou všechno zadarmo a mohou si tam dělat co chtějí, včetně uvolnění naakumulované nenávisti, natisknou se pro ně tuny peněz v hotovosti na přesun, které utratí během cesty, čímž se na tom finančně zainteresují tranzitní země a převaděčské gangy a spustí se migrační vlna. Po jejich odchodu se spálí všechny mosty, rozboří se jejich domy a města, aby se ev. neměli kam vrátit. V cílové části se udělá jiná propaganda, že jsou to chudáci co utíkají před válkou a suchem (ženy, děti, starci) a že se musí přijmout, aby se zabránilo humanitární katastrofě. Dlouho předtím jsou tam implantovány ideologie humanizmu, multi-kulti, univerzalizmu, jsou ochromeny základní obranné mechanizmy: likvidace hranic a jejich obrany, rozpuštění národních armád, postavení policie proti občanům, zákony odzbrojovací a umlčovací, jsou vychovány potřebně naprogramované generace kolaborantů a zkorumpované garnitury jsou dosazeny do všech mocenských struktur. Jsou potlačeny základní principy většinové demokracie (vláda názoru většiny je kriminalizována) a vše se přizpůsobí potřebám invazivních menšin, což jde zcela proti zájmům většiny. Až se cizorodé menšiny stanou většinou, zákony demokracie se zase obnoví. Za chvíli se ukáže, že cílové území je obsazeno miliony anonymních agresivních primitivních militantních mužů vojenského věku 20-35 let, bez identity, majících teroristický výcvik a vytvářejících dobře organizované a sponzorované ozbrojené struktury. Ti pak řeknou: tohle je naše území a vy pakujte pryč, nebo vás zabijeme. Oni neutíkají OD války, oni utíkají DO války: do války proti nám a proti celému světu. Těmto vrahům papež František líbá nohy a prohlašuje je za 'požehnání Evropy' (tento vatikánský podrž-taška SVS pouze plní své zadání - jako vždy předtím). To je standardní postup, který Dravci používají. SVS to začíná, Bilderbergem to končí. Jde o to, aby se oběti této politiky nemohly (= nesměly) bránit  agresorům, pod trestem za rasismus a xenofóbii či za nenávistné myšlení. Agresorům je vládou zajištěna beztrestnost a nevystěhovatelnost, právo parazitovat (nepracovat, pobírat dávky), právo se bezuzdně množit a přitáhnout si tam celé (i fiktivní - agresor je bez identity) příbuzenstvo, vše na náklady svých obětí. Pokud do svých domovů nechcete vpustit Washingtonem a Bruselem financované a ochraňované rabující smečky nájezdných násilníků a nájemních vrahů a genocidních náboženských teroristů a ekonomických parazitů, tato invazivní středověká vědomí vibrující na úrovni kamenování lidí a rozřezávání je na kusy, tyto absolventy speciálních výcviků v amerických (britských, francouzských) a jejich bratrských islámských teroristických centrech, tak nejste rasista či xenofób či islámofób. Jednáte jako Kristovská Bytost, která chrání svá přirozená existenční  práva a svůj Domov vůči vnější dobyvačné agresi, plně v souladu se Zákonem Jednoty. Je nutno přísně rozlišovat Domácí a Hosté. Domácí má právo si zvolit, koho k sobě pozve jako Hosta a pokud vůbec, tak za jakých podmínek. Pokud se drzý a nezvaný host (vetřelec, nájezdník, dobyvatel, vrah) chová jako dobytek, je nejen právo, ale i povinnost každého domácího ho ihned  vyrazit. Je to jeho Domov a ničí jiný. A on musí svůj Domov a svou kulturu a civilizaci chránit: pro sebe a pro své další generace, protože je to jeho evoluční poslání. A český národ a česká země je náš společný Domov. A my ho musíme bránit. Aby nedošlo k tragédii, na kterou je zaděláno v naší národní hymně: Kde domov můj? My se nesmíme ptát, protože za chvíli ta odpověď přestane existovat. My musíme tvrdit: Zde domov můj! A podle toho se také chovat.

 

Likvidace Národa

Stejně jako rasy, i národy a jejich státy jsou do jisté míry svébytné bytosti či entity, které mají své vlastní předlohy a specifická kódování nesená Národními Štíty (např. Czech Shield, o který se dnes také bojuje). Proto také mají kolektivní vědomí své vlastní národní identity, které vycítí různá nebezpečí a snaží se jim bránit. Je to jako vědomí tělesného orgánu složeného z mnoha buněk k němu patřících. Národ je autonomní kolektivní Super-Bytost mající atributy všech stvořených věcí: svobodnou vůli konat, schopnost tvořit a určovat si směr svého vývoje a nést zodpovědnost. Stejně jako člověk, i národ má svůj charakter, který je součástí jeho identity. Charakter každé Bytosti je dán souhrnem všech programů v jejích Manifestačních Předlohách, jejichž projevem tato Bytost je, se všemi svými vlastnostmi. Obsah těchto Předloh se skládá ze dvou různých příspěvků: genetický (zděděný: svůj vlastní inkarnační templát DNA + vstupy DNA rodičů) a ne-genetický (získaný během života: životní zkušenost uložená do paměťových matrixů). Tento součet (zděděné+získané) či (genetika+enviro) tvoří Identitu všech věcí. Platí tedy vztah: Charakter Národa = (původní kódování jeho jedinečnosti) + (historická zkušenost a paměť).

Charakter dává národu jeho unikátnost a hodnotu. Existence národů, jakožto úrovní kolektivních Identit se svobodnou vůlí a schopností zasahovat do planetárního dění a spolu-určovat směrování vývoje Lidstva, je velkou překážnou pro SVS při zavádění NWO. Pro své cíle potřebují zcela vykořeněnou atomizovanou anonymní globální univerzální hybridní biomasu bez paměti a příslušnosti k čemukoli, bez schopnosti sebe-organizace (tj. tvorby kolektivních modů chování, čehož národy jsou prototypem) a sebe-projevu, psychotronicky řízenou centrálním kontrolním dogmatem: falešný humanizmus, multi-kulti, univerzalizmus Jsou to dovedně poškozené verze původních pozitivních krystovských konceptů a kvalit. Je obtížné je prohlédnout, neboť démonický obsah je skryt v líbivé formě. Proto je takový tlak na emoční aspekt člověka, aby s těmito slogany okamžitě a bez váhání souhlasil. Bez hlubší racionální analýzy jim nelze nic vytknout. Avšak právě tato analýza odhalí jejich zhoubnost. A k tomu je třeba váhání a čas na rozmyšlenou. Jen nezodpovědný idiot se rozhoduje on-line i tehdy, když vyloženě nemusí.


Současná likvidace evropských národů a jejich států pomocí USA a EU probíhá tak, že se pod vzletnými hesly a falešnými argumenty cílené propagandy uměle vytvoří zadotovaný nepřirozený velký kolektivní evropský štít. Na ten se pomocí podvodů a nátlaků energeticky navážou menší štíty národní. Velký štít slouží jako jařmové pole. Vysává, oslabuje a přeprogramovává menší štíty, se snahou vygumovat jejich národní enkrypce. Jejich bezejmenné energetické obsahy do sebe vstřebává a asimiluje, čímž kyne. Až se dosáhne kritické hodnoty oslabení, tak se velký štít přepne za reverzních chod, malé štíty budou zničeny. Vzniklá kolektivní jednotná evropská biomasa bude implantována novou, uměle vytvořenou, univerzální identitou 'evropo-unijní': Spojené Státy Evropské. Ty se pak jako velké puzzle poskládají s dalšími odnárodněnými regionálními prefabrikáty (Spojené Státy: 1,2,3...) do společného rámce ekonomické globalizace a univerzální humanity, jakožto jediného legálního schématu planetární existence = NWO. Aby to šlo rychleji, tak se naše národní štíty záměrně drtí pomocí brutálních migračních vln, za účelem genetické čistky a kulturního překódování. Je jasné, že tak silné národy jako Angličané, Francouzi, Němci či severští Vikingové by kůži své Identity zadarmo nedali. Proto se to děje podlou intrikánskou cestou politické legislativy, kde jejich přímočarý bojový duch plavé šelmy je mimo svou hlavní sílu. Jejich zcela zkorumpované loutkové národní vlády jsou plně obsazeny lidmi od SVS. Až se položí tyto klíčové národy, zbytek se sveze s nimi. Proto je budování EU pilotní projekt SVS: nutné preludiem pro likvidaci Evropy je totiž zničení evropských národů.

V Česku to začalo hned po ostudném estébácko-disidentském státním převratu 1989, kdy jeho aktéři (kolaborantské loutky placené CIA) nás prodali Západu, jako chudou děvku k dotahání. Ten z nás, 'z lásky k Česku', za pár let udělal svoji kolonii a banánovou republiku (I. Švihlíková: Jak jsme se stali kolonií). Spustili projekt odmravnění společnosti a její kriminalizace, z policie udělali fackovacího panáka a politickou služku. Z naší zubožené země vytvořili Postmorální Kurvistán (strach, bezmoc a hnus): předpoklady pro likvidaci národa a státu. Začali masivní aziatizací české populace a umožnili vstup dalšímu organizovanému zločinu (gangy albánské a rusko-jazyčné mafie). Žluté ekonomicko-parazitické migrační vlny pocházely z oblastí míru a demokracie, tedy žádné výmluvy na válku. Prý se jim tady bude dařit lépe, než u nich doma (stejně jako dalším asi 6 miliardám lidí). To je pádný argument lásko-pravdařů pro naředění českého genomu a infikaci naší malé země žlutou mafií a její ekonomickou kriminalitou, která začíná demografickým záborem. Pak přijdou 'čínské čtvrti', drogy, zbraně, zločin, města v městech a státy ve státě. Tato adaptační perioda sloužila jen jako před-kapela pro 'islámské čtvrti'. Trvala asi jednu generaci, aby si na to lidi zvykli a brali to jako něco 'normálního', protože na Západě 'už to tak je' (= žádoucí vzor). Azijati v obrovských kvantech veřejně pašovali zboží, ilegálně ho prodávali včetně fejků, zaplavili zemi nefunkčními jedovatými a nebezpečnými šmejdy, jaké jsme si nedovedli ani představit, rabovali markety, přeprodávali, od feťáků vykupovali ukradené věci, neplatili daně, požívali všech sociálních výhod, z daní Čechů se sponzorovalo jejich množení, které je mnohde v Asii regulované, vytvořili sítě praček peněz /čínské restaurace aj./, napojili nás na mezinárodní zločin, obcházeli zákony, konali kriminálně, měli od vlády zaručeno české občanství a beztrestnost.


A teď k nám přichází ten hlavní aktér: Islám. Viz knihy B. Kuras: Jak zabít civilizaci /2015/, Poslední naděje civilizace /2016/. Důležitou roli zde hraje Islámský Stát - ISIL, původní odnož Al-Káidy, dnes extrémní radikální islámská teroristická organizace, která na dobytých územích vyhlásila svůj nezávislý stát a chalífát: nárok na náboženskou autoritu nad všemi muslimy na světě. ŠILI usiluje o vládu nad všemi muslimy a jimi obývanými územím a ve jménu Aláha řídí globální Džihád pro dobytí a islamizaci celého světa, za pomoci na něj napojených mezinárodních organizací a v tiché spolupráci s dalšími islámskými zeměmi. Tento fungující zločinný státní útvar žádný jiný stát neuznal, kromě spřáteleného Turecka, které řídí migrační toky islámských teroristů z ISIL a dalších států do Evropy. Podle vyjádření ISIL, Islám je ta nejmírumilovnější ideologie na světě a proto má právo celý svět ovládnout. Islám dělí zeměkouli na dvě zóny. 'Zóna míru' je ta, kterou již dobyl a kde vládne Korán a z něj vycházející Zákon Šaría. 'Zóna války' je ta, kterou právě dobývá a dobude, protože je to přání Aláha (Šaría: všichni muslimové jsou nadřazeni všem nemuslimům). Na všech současných hranicích islámského světa s jeho okolím se dnes opravdu bojuje. Bojuje se jakýmikoli prostředky, bez ohledu na ztráty a do posledního muže (Šaría: každý muslim má povinnost konat Džihád - násilím nebo politickou, kulturní a sociální aktivitou, např. kebabizace Česka). Tato válka je 'svatá' a na svatých věcech se nešetří. Konečné vítězství je Aláhem garantováno - je to jen otázka času a získání populační převahy (pár dekád je historicky jen okamžik). Kamkoli Islám vstoupí nohou svých věřících (jakýmkoli způsobem: imigrace, infiltrace, skupování pozemků, zakládání kolonií, vojenská agrese, aj.), kteří se tam usadí a zavedou islámskou kulturu (byt, dům, blok, ulice, čtvrť města, region, kontinent, atd.), tak toto území již navěky připadá Říši Islámu a stává se jejím majetkem. Pokud by ho jeho původní okradený majitel chtěl získat zpět, je to akt agrese vůči všem muslimům. Nájezdný kořistnický způsob obživy je normální způsob jejich života (Šaría: majetek poražených nemuslimů /káfirů/ připadá islámským vítězům). Tedy zákaz pracovat v EU a povinnost parazitovat. Jejich 'mírumilovnost' je pověstná již po řadu století a je vtělena do jejich zákonodárství řadou šlechetných voleb (Šaría: poražený káfir má volbu stát se muslimem, platit poddanskou daň za to, že nebude zabit - hlavní zdroj příjmu muslimů kromě ropy, stát se otrokem /žena sexuální otrokyní/, být zabit). Několik citátů na dokreslení. Vzkaz svatých islámských bojovníků západní liberální demokracii: My milujeme smrt víc, než vy milujete život. Alžírský prezident: Dělohami našich žen dobudeme Evropu. Libyjský vůdce Kadáfí: Nepotřebujeme teroristy, 50 milionů muslimů v Evropě ji promění na islámský kontinent během pár desetiletí. Turecký prezident Erdogan (kandidát na členství v EU, současný obnovovatel islámské Osmanské říše, mající za cíl zábor Evropy): Demokracie je vlak, který nás doveze k cíli. Mešity jsou naše kasárna, minarety naše bajonety a věřící jsou naši vojáci. Neexistuje žádný umírněný islám a nějaký jiný islám. Islám je prostě islám, říká Erdogan. V průměru 5x denně vykonají muslimové někde ve světě teroristický útok. Ve jménu Aláha spáchali více než 25 000 smrtících teroristických útoků, od zničení WTC v New Yorku r. 2001. Západní civilizační prostor muslimové dobývají a kolonizují terorem, zastrašováním, vyhrožováním, vzděláváním, propagandou, vymáháním zvláštních práv a privilegií, ekonomickým parazitizmem (nepracují a pobírají dávky od evropských káfirů, jak jim káže zákon: islámští muži pracovat nebudou, to je pod jejich úroveň a islámské ženy slouží výhradně k plození nových bojovníků-Mudžáhidů) a rostoucí demografickou (populační) převahou. Turecký prezident Erdogan to komentuje: Snaha přizpůsobit islámské imigranty západním zemím je zločinem proti lidskosti. Probíhá promyšlená islamizace západního veřejného prostoru ve všech aspektech. V tomto neviditelném energetickém boji jde o destrukci předloh a v nich uložených hodnot celé západní civilizace a posléze všech pozitivních hodnot ve štítech celého Lidstva. Začíná to masivní indoktrinací ve vzdělávacím systému, aby další generace již byly překódované (multi-kulturní poradci školáků: EU politruci, přepsané dějiny, cenzura a auto-cenzura, apod.). Západ je silný a nelze ho dobýt silou zvenčí. Proto se SVS rozhodla pro jeho rozklad zevnitř metodou Trojského Koně. K tomu potřebuje toho koně (= Islám) a ty, kteří mu otevřou brány (= politici EU). Poté, co se položí Západ a Islám získá jeho bohatství, know-how, vědu, technologie, zbraňové systémy, metody organizace a řízení, snadno dobyde zbytek světa. 

 

Planeta Země, Evropa a Česko se pak navždy stane 'zónou míru'.


Islámský Džihád je dokonale mezinárodně organizován (např. ISIL, Al-Káida, Muslimské Bratrstvo a jiné zločinecké organizace) a finančně neomezen (prodej ropy, např. Turecko ilegálně prodává ropu ISIL na černém trhu a tím obchází embargo). Má plnou podporu Západu (USA a jim podřízené EU) a jejich silových složek (CIA, informace, logistika, zbraně, politika, legislativa, aj.). Např.  Barack Hussein Obama je blízkým přítelem Erdogana, politicky se jezdí radit za svými přáteli do Saudské Arábie, přátelí se s členy Muslimského Bratrstva, vrahy z ISIL pokládá pouze za nějaké 'tajtrlíky'. Obama má také zajímavé názory: USA nikdy nebudou (zajímavá garance!) ve válce s Islámem, ISIL nemá s Islámem nic společného, žádný 'islámský terorizmus' Zajímavé jsou instrukce pro policejní razie v muslimských domovech na britském území (prohlídky: ilegální zbraně, trhaviny, drogy, zajištění teroristů, vrahů, únosců, násilníků, apod.). Před zátahem na muslimský domov musí policie konzultovat funkcionáře muslimské komunity a získat jeho souhlas. V případě vstupu do domu před svítáním musí policie uvést jasné a pádné důvody. Před svítáním nesmí prohlížet obydlené ložnice a koupelny. Vstup policejních psů by byl závažným znesvěcením domova. Zákaz policejní dokumentace (fotografování a filmování), pokud by tam byly zachyceny ženy v nedostatečném oblečení. Pokud v domě probíhají modlitby, policie je nesmí rušit a musí počkat, až skončí. Policie se nesmí dotýkat posvátných knih a předmětů (pokud bude např. v krabici s přebalem Koránu kilo heroinu, tak je nedotknutelný, stejně tak, jako imámem požehnaný kalašnikov či sud trhaviny). Umožnit zatčeným brát si do vazby příslušné oblečení, aby nebyly uraženy jejich kulturní city a porušena jejich kulturní práva. Pro muslimy na dobytých územích Evropských států (např. No-Go Zóny, ale celé čtvrti a města) neplatí státní zákony, ale zákony muslimské. Pokud policista pochybí, bude státem vydán muslimskému soudu. To se dnes děje nejen v UK, ale v řadě dalších států. Tyto multi-kulti zákony EU mají v šuplíku i naše levicové vlády a jen čekají, až se zaktivizuje česká muslimská komunita a bude možné je zavést. Infiltrovaly sem již desítky tisíc muslimů a zatím tiše čekají. V rámci Schengenu sem může přijít kdokoli a cokoli si tady koupit a dělat - EU státy nemají kontrolu nad svým územím.

 

Islámský Džihád si je naprosto jist svým vítězstvím, protože ví, že má od SVS zaručenu tuto obrovskou podporu a nedotknutelnost. Navíc opravdu postupuje mílovými kroky vpřed (např. se odhaduje, že každý rok muslimové vyvraždí asi 100 000 křesťanů). Jeho organizační centrum již své plány neskrývá a vydává o nich poučné publikace, jako instruktáž pro široké masy muslimských bojovníků po celém světě: např. v sérii tzv. 'Černých Praporů' (Black Flags). Tam se vysvětluje, jakým způsobem budou dobyta a pokořena různá území a zničeny jejich kultury a obyvatelé. Nás v Evropě a Česku se týká zejm. kniha Black Flags from Rome (Černé prapory z Říma: Dějiny Džihádu v Evropě 1990-2015 - přicházející povstání), neboť popisuje úspěšně probíhající likvidaci Evropy. Jejím cílem je vytvoření globálního muslimského národa Umma, který překoná všechny státní hranice a nastolí globální chalífát. Již nepokrytě hovoří o svých SVS-spojencích v Evropě: "Evropští muslimové se spojí s levicovými aktivisty .... Budou muslimům dávat informace a dělit se s nimi o zbraně a dělat pro ně podzemní (underground: ilegální, podvratnou, diverzní) činnost (disent) v přípravě na dobytí Říma (symbol Evropy a jejích křesťanských tradic)". A dále: "Kolem mešit vzniknou organizované ozbrojené čety, budou získávat a hromadit zbraně a připravovat se na obranu a expanzi. Tyto islámské milice budou sílit a dobývat strategické cíle: nepřátelské budovy, silnice, čtvrti, skladiště zbraní a další místa. Budou schopné senzačnějších útoků a nákupů dokonalejších zbraní na černém trhu a zasazovat více škod nepřátelům ... Bosenský Džihád plně ozbrojených muslimů, s pomocí bratří albánských a kosovských, začne postupovat na Itálii. Albánské pobřeží se otevře lodím muslimských bojovníků z Egypta a Libye ... Globální islámský chalífát obklíčí a dobyde Evropu ze všech stran: západ (Španělsko), střed (Itálie), východ (Turecko) ... A prapor Islámu bude vztyčen v srdci Evropy". Toto se již skutečně děje. Muslimská centra to již otevřeně nazývají globální 'Nový Světový Islámský Řád'. 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení