Panel uživatele

Kreační mechanika III: manifestace

Manifestační Sekvence: 3D tiskárna


Manifestační Sekvence je něco jako optická sestava, sada optických prvků řazených za sebou, tzv.
optická lavice. Jsou zde tři hlavní věci: zdroj světla, soustava optických prvků, výsledný obrázek
promítnutý na plátno (stínítko).


1. Zdroj je jasný, to je Bůh-Zdroj a jeho Prvotní Proudy Životních Sil - Energie Života.
2. Obrázek je také jasný, to je zmanifestovaná vize tvůrčího záměru tvořící Bytosti.
3. Optická soustava je zajímavá věc. Je to totiž celá ID anatomie, soustava předloh Bytosti, (a) která
se skrze ně takto sama manifestuje nebo (b) skrze sebe něco jiného tvoří. Živoucí Božské Světlo
projde od Zdroje dolů přes všechny nadřazené úrovně Stvoření a vstoupí do předloh dané Bytosti,

projde skrze ně a nabere si jejich programy a enkrypce. Podle nich se naformátuje a zahustí a do
našeho troj-rozměrného prostoru vytiskne její hmotnou formu. Předlohy té Bytosti, které se
promítnou na plátno, zmanifestují se fyzicky. Takhle dneska fungují i naše počítačové 3D tiskárny,
které již netisknou jen naplacato inkoust na papír, ale tisknou hmotné objekty do prostoru.
Vždy to jde skrze předlohy manifestované věci. Všechno se to děje podle velice přísných
Zákonů Symetrie, ze kterých my vidíme pouze velmi malou část a ten větší zbytek musíme hádat.
Je to jako když někdo vezme kus zcela neurčené nepolární substance (Pole Vědomí Boha Zdroje) a
začne si s ním hrát. Co dá napravo, musí dát i nalevo, aby polarity seděly. Proto tady jsou světy a
anti-světy, světy a paralelní-světy, světy a přilehlé-světy, světy a duální-světy, atd. To nejsou
synonyma, ale různé pojmy vyjadřující různé aspekty symetrie. Např. štěpením a fázováním
původní krystovské Monády se generují různé úrovně deflexních polí (typicky 4 deflexe). Jsou
přesně polaritně a nábojově vyvážené a vzájemně propojené, aby mohly fungovat věčně.

 

Manifestační sekvence: Země

Námi hmatatelná iluze planety Země, našeho životního prostředí, se vytváří tak, že skrze její
planetární předlohy, energetická těla, která někdo vyšší vytvořil (naprogramoval) a která skrze vyšší
celky sahají až ke Zdroji, protéká Energie. Protéká od Zdroje většími celky, které v sobě, ve svých
energetických útrobách Zemi obsahují, jako do nich vnořenou entitu: naším kosmem, vesmírem,
galaxií a solárním systémem. Protéká skrze jejich ID anatomii, skrze jejich obrovské předlohy, do
kterých jsou také ukotveny maličké předlohy naší maličké Země. Paprsek Energie se zaostřuje (z
větších celků na menší) a zahušťuje (vibračně klesá). Energie se po cestě polarizuje, ohýbá, láme,
filtruje, kóduje. Jemnohmotné proudy z vyšších úrovní se postupně zahušťují a strukturují podle
manifestačních programů v planetárních předlohách (templátech). Ve své hutné formě se prolínají
do lidsky vnímatelné percepční oblasti v naší nízké vibrační úrovni (Hustota HU-1). Jeví se nám
jako špičky ledovce vyčuhující z oceánu kvantového vakua, jako různé ID polo-manifestované
formy (dnešní hmotaři tomu říkají např. 'struny' apod.). Prosakují a proskakují sem jako různé
uzlíky těkavé energie. Podle přesných pravidel symetrie se sráží, zdrcávají a zahušťují na kvarky.
Ty se objevují, shromažďují a kombinují na přesných místech v časo-prostorovém kontinuu a
vytvářejí tam sub-atomární částice, atomy, molekuly a vyšší hmotné struktury planetárního těla.
Stejným způsobem jsou tvořeny celky hierarchicky vyšší (nad-planetární) i nižší (pod-planetární).
Všechny věci (vesmíry i obyvatelé) jsou tvořeny podle stejného principu. Vždy to jde směrem shora
dolů, jak vibračně (frekvenční pásma Tvůrčích Sil) tak i rozměrově (velikost, rozsah celků). Je to
podobné, jako skláři. Vezmou roztavené sklo (tvůrčí energie), nalijí ho do formy (předlohy, kadlub)
a tam to ztuhne (zmanifestuje se záměr).

 

Manifestační Sekvence: Člověk

Námi hmatatelná iluze sebe sama, obyvatele planety Země, se vytváří stejným způsobem. Předlohy
pro všechna životní pole a jejich formy jsou součástí manifestačního programu planety. Jsou to její
pod-programy a jejich projekce jsou součástí planetárního Hologramu. Stejně jako planeta, i člověk
má svou osobní anatomii nataženou nahoru až ke Zdroji, skrze svá Vyšší Já a své stvořitelské rasy.
Ta anatomie je složitá a obsahuje mnoho prvků. Celá naše bytost slouží jako energetická čočka,
skrze niž prochází světlo Zdroje. Tam se polarizuje, ohýbá, láme, filtruje, kóduje, aby nakonec
vysmahlo těch pár kvarků naší fyzické formy do místa, kde se právě nacházíme, jako nejhutnější
části našeho vědomí, které prožíváme jako své biologické tělo, nosič našeho vědomí.


Je zde řada vibračních úrovní, v nichž máme ukotveny různé části své anatomie. Od Zdroje dolů
jsou první Plazmové úrovně Interního Stvoření, kde jsou naše plazmové předlohy a těla. Níže pak
jsou Keylontické oblasti Externího Stvoření, kde od kosmické úrovně Yunasai dolů jsou 4 Domény.
První 3 z nich obsahují naše Raša předlohy a těla (Domény to Jádrové/Semenné, Vnitřní, Střední).
Poslední nejhutnější a nejvíce zranitelná je Doména Vnější, která má řadu pod-vrstev (tzv. Schody
do Nebe). V každé z nich máme ukotveny další svoje části: předlohy a těla Světelná a Krystalová. V
nejnižším patře této Domény (nejdále od Zdroje) se nachází náš poškozený Veca systém mající 4

 

Hustoty (HU 1-4). V té poslední, nejtemnější a nejchladnější Hustotě (HU-1) se nachází náš hmotný
vesmír, galaxie, solární systém, planeta Země a na ní my fyzicky zmanifestovaní lidé.
Naše předlohy tedy máme zejm. v Hustotách vyšších (HU 2-4), které z našeho stanoviště vnímáme
jako nehmotné, neviditelné, či trochu jakoby světelné, podle toho kam až vibračně dohlédneme a
jak čistý zrak máme. Každá Hustota má 3 Dimenze, tedy je 3x4=12 Dimenzí ve Veca anatomii,
skrze kterou jsme napojeni na vyšší úrovně (Ecka, Eckasha, Eckasha-A, Eckasha-Aah, Eu-Kathara-
Ista, Yunasai). Je důležité mít přístup ke všem 12 frekvenčním pásmům naší vlastní Bytosti, kvůli
napojení na Zdroj. Např. skutečný Strom Života (tzv. Kathara Mřížka) má 12 Sefir (co sefira, to
dimenze, to hlavní čakra) a plnou symetrii (poměr 2:1). Obsahuje klíčovou Dimenzi-12, která naše
Veca-Já (Kryst-Avatar) napojuje na kvalitativně vyšší úroveň Ecka-Já (Riši). Z tohoto důvodu má
reverzovaný kabalistický Strom Smrti pouze 10-11 Sefir a zborcenou symetrii, aby nás od Zdroje
odpojil (chybí monadická Sefira 8-Daat a krystovská Sefira 12-EjnSof) a zpřeházel energetické toky
čaker (deformace tvaru mřížky a polohy a propojení Sefir).


Jen pro představu jsou zde uvedeny některé části naší osobní anatomie, skrze které se vytváří naše
biologická forma. Tyto energetické konstrukty se také označují jako Osobní Předlohy. Můžeme se
na ně také dívat jako na funkční prvky (energetické-optické součástky) naší osobní Manifestační
Sekvence. Do této sestavy patří např. tyto věci (řazeno vibračně dolů): Kathara Mřížka (Strom
Života), Skalární Štíty, Světelné Krystalové Tělo (Skalární Keylonové Morfogenetické Pole),
Merkabické Pole, Templát (Předloha) Axiom Linií, DNA Templát, Hustotní Hova Tělo, Vortexy
(Čakry), Ley/Meridian Linie, Radiální Tělo (po aktivaci je to tzv. Plamenné Tělo), Radiální Linie
(Radis), Nadiální Linie (Nadis), Manifestovaná DNA, Biologické Tělo. Viz text Kathara-1.
Je zřejmé, že takové věci jako čakry a běžné energetické linie (meridiány a nádis) jsou na hodně
nízké úrovni předloh a jsou tedy dosti blízko hmotě. Práce s nimi je jistě užitečná a dává tělu
poměrně rychlou odezvu a dočasnou úlevu. Avšak z hlediska ascence je to námaha globálně
sisyfovská, protože neodstraňuje chyby ve vyšších úrovních naší anatomie. Právě tyto chyby
způsobují vadnou funkci čaker a linií a skrze ně další distorze. Naše anatomie je totiž poškozená až
do spodních oblastí Plazmového spektra, což je dost vysoko. Proto sem teď také přichází Plazmové
Léčebné Technologie. Plazmové reverzy prostě nepřemodlíme. Viz Obrázek Manifestační
Sekvence planetární a personální.

manifestační sekvence

 

DNA

DNA je důležitá věc. Je to jedna z posledních instancí v celé Sekvenci. Má poslední slovo při
tvorbě hologramu a také je částečně manifestovaná ve hmotě, jako špička ledovce, co je vidět nad
vodou. Je tedy z hmotné strany nejsnáze dosažitelná a ovlivnitelná, což má svá pro a proti.
Počet vláken DNA. Lidská Rasa má ve své základní verzi 12 vláken DNA (plných dvou-šroubovic).
Počet dnes manifestovaných vláken je 4 ks. Nejde o tu jednu hmotnou dvou-šroubovici (2 spojená
duální vlákna DNA) co se ukazuje v biologických knížkách, ale o počet 4 manifestovaných
dusíkatých bází (adenin, guanin, cytosin, thymin). Při ascenčním postupu (dle dosažené a vtělené
vibrace) se začnou z předloh manifestovat další vlákna. Tedy vaše DNA se bude lišit od té běžně
uznávané. Pokud se vám to přihodí, tak s tím hlavně nechoďte k doktorovi: seberou vám občanku,
že nejste člověk a půjdete na genetické pozorování jako muška Drozofila. Nakonec dostanete
taková psychofarmaka (za tím účelem šitá na míru), že vám totálně zablokují aktivaci dalších sub-
harmonik v předloze vašeho 3. ev. 4. vlákna. Každé z 12 vláken, která odpovídají 12 Dimenzím
(úsekům vibračního spektra základních 4 Hustot) má ještě jemnou strukturu, 12 podvláken (sub-
frekvenčních pásem). Jsou zde i jiné vyšší s Lidmi příbuzné strážcovské rasové linie s pokročilejší
předlohou DNA, která má 24-48 vláken. Jejich příslušníci zvaní Indigo Děti (Indigo Children) mají
již při porodu aktivovánu předlohu pro prvních 6 vláken (Dimenze D-6 má modrou indigovou
barvu, odtud název). Velké množství (stovky tisíc) Indig Typu 1 a 2 se na Zemi inkarnovali během
posledních 100 let, v přesných počtech a časových vlnách, kvůli zajištění procesu SAC-2012. Jejich
fyzická přítomnost na planetě je pro to nutná. Tyto čisté a výše vibrující bytosti mají často velké
problémy ustát vmasení do těžce poškozené reality padající Země a mají z toho různé psychické

poruchy, např. stažení se dovnitř a nekomunikace se světem bolesti, který neobsahuje lásku - různé
projevy autizmu. Někdy také mají psycho-energetické problémy při aktivacích templátu DNA, což
se může navenek projevit. Na to však již místní Dravci čekají a vědecky to kvalifikují jako
psychiatrickou diagnózu, na kterou je nutné nasadit psychofarmaka. Ta jsou záměrně vyrobena tak,
aby tyto aktivace zcela zablokovala a tím působení Indig zničila. Více o Indigách je např. v knihách
Voyagers I, II a semináři Architects of Light and Secrets of the Indigo Children.


Junk DNA. To je název pro ty části manifestovaného genomu (molekuly), které nekódují protein.
Tedy nemají přímé hrubohmotné vyjádření ve formě bílkovin, jako stavebních částic těla. Tyto
zbytečné (odpadní) části však tvoří většinu našeho genetického programu (u člověka asi 97 %) a
kódují vyšší psychické a spirituální schopnosti lidského druhu a jeho ascenční potenciál. Jejich

exprese (vyjádření) je záměrně mutačně zablokována, aby lidé žili na úrovni zvířat. Citace z
Wikipedie: "...pro většinu oblastí nekódující DNA však funkce není známá, v takovém případě se
často označuje jako junk DNA (z angličtiny „odpadní DNA") ... Nicméně platí, že sice často není
funkce nekódující DNA známa, ale její odstranění z genomu má obvykle závažné negativní
následky...". Takže k tomuto cíli směřuje současné lidské genové inženýrství, aby dokázalo z naší
genetiky vymazat ten zbytečný balast, který nás zatěžuje a vložit tam nové užitečnější programy, co
z nás udělají bio-roboty.


GMO. Na energetické úrovni, na úrovni předloh, se útoky na naši DNA provádí pomocí GMO
technologií (geneticky manipulované organizmy). Potraviny, které jíme, mají řadu vibračních
úrovní, stejně jako člověk a každá jiná věc. My vnímáme pouze hmotnou úroveň, kde to není moc
poznat. Avšak geneticky zmanipulované a reverzované předlohy rostlinných a živočišných bytostí,
které ve své zvrhlosti požíráme, jsou pohlcovány našimi předlohami a vnášejí do nich své
poškozené programy. Je to neviditelná genetická válka na úrovni předloh. Právě proto byla nauka o
předlohách na naší planetě důkladně zlikvidována. Ale teď se sem opět vrací.


Epigenetika. Je to 'měkký' způsob působení na genetický kód. Jde o to, že se do DNA makro-
molekuly nezasahuje přímo na úrovni její struktury, ale pomocí běžných nízko-molekulárních látek
v jejím okolí (buněčném prostředí) se reguluje její aktivita a exprese, tedy to, co genetický kód dělá.
Je daleko snazší vytvořit příznivé poměry v rámci těchto malých regulačních sloučenin, než natvrdo
měnit sekvence v DNA (to už vyžaduje Mistra). Tyto běžné látky lze ovlivnit právě bylinami,
stravou, půsty, psycho-somatikou, sebe-ovládáním, správným myšlením a cítěním a meditacemi.
Každý náš mentálně-emoční stav je promítnut do chemického obrazu našeho fyziologického stavu.

 

Merkaba

Merkaba je důležitý energetický konstrukt ID anatomie. Má 2 hlavní funkce. Jednak v sobě vytváří
energetický prostor pro vznik manifestovaných forem, hologramů bytí. Druhak funguje jako
energetický motor či čerpadlo, které prohání skrze manifestované stvoření energie Zdroje, čímž to
vše udržuje při životě.


Ve své nejjednodušší formě pro naši nízkou Hustotu se může představit jako 2 do sebe zaklesnuté a
proti-sobě rotující čtyř-stěny či spirály opačné polarity. Horní spirála je elektrická a stahuje energii
od Zdroje shora dolů, kde ji expanduje. Dolní spirála je magnetická a vytahuje energii ze Země
zdola nahoru, kde ji expanduje. Ve skutečnosti je to složitý cirkulační okruh mezi naším a
paralelním světem. V našem částicovém vesmíru elektrická polarita rotuje po směru hodinek (CW)
a magnetická proti směru hodinek (CCW). V našem paralelním anti-částicovém vesmíru je tomu
naopak. V průseku (průniku) rotujících spirál se vytváří důležité energetické pole či prostor zvaný
Tvarová Konstanta (Form Constant). Jsou tam obě polarity vyváženy a proto tam mohou vznikat
stabilní struktury. Veškeré manifestované útvary (projevené, hmotné) se realizují právě v tomto
prostoru. Např. člověk má svoji osobní merkabu, planeta má svoji planetární merkabu, stejně tak
solární systém, galaxie, vesmír, apod. Jsou to vířící spirální, vůči sobě rotující a do sebe zasunuté
energetické útvary, přes všechny velikosti a úrovně Stvoření. V jejich nitru, v útrobách Tvarové
Konstanty, jsou uloženy manifestované Hologramy bytí: realitní pole se svými obyvateli. Jednou za
čas, v pravidelných cyklech (Hvězdný Aktivační Cyklus, u nás asi 22 tis. let), se rotační osy těchto
merkab vůči sobě zarovnají do rovnoběžné polohy, čímž se otevírají energetické průchody mezi
různými Hologramy. Jsou to ascenční průchody či Hvězdné Brány, skrze které se dá procházet do
vyšších úrovní a ascendovat. Je to veliký vesmírný svátek a bytosti čekají fronty, aby se v tomto
období mohly inkarnovat. V současné době to právě probíhá: 2000-2022, s vrcholem v 2017.

 

Manifestační Sekvence: tam a zpátky

Běžná lidská promítačka promítá jen jedním směrem, od světelného zdroje na plátno. Božská
promítačka má zpětnou vazbu: promítané paprsky se z plátna zase vrací zpět. Tak se potkávají
paprsky nové, co nesou vizi budoucnosti a paprsky staré, co nesou paměť minulosti. To má dva
důležité důsledky.


1. Možnost korekce a cílený vývoj.

2. Možnost setrvání v přítomnosti.


Ad 1. Oboje protichůdné paprsky se spolu po cestě potkávají a povídají si o tom, co už bylo a co
teprve bude. Funguje to jako diferenciální regulátor. Vyšlu do světa nějaký záměr, on se
zmanifestuje a já ten výsledek prožiju. Z toho se poučím a rozhodnu se pro další záměr, třeba trochu
jiný. Takhle si postupnou iterací tvořím svůj vývoj. Tak člověk prožívá dojem pohybu v čase,
změny a vývoje svého i věcí kolem sebe.
Ad 2. Oboje protichůdné paprsky se spolu po cestě někde protínají, čímž vzniká silový bod zvaný
Přítomnost. Tento stav má zvláštní energetické vlastnosti. Pokud se v něm vědomí dokáže udržet a
expandovat se na obě strany promítačky, tak se smazává rozdíl mezi tím, co už bylo a tím, co teprve
bude. Jakoby se přímo natvrdo (zkratem) propojil paprsek tam a zpět. Tedy je propojen záměr s
manifestací a obě tyto jinak oddělené věci se současně stanou dvěma stranami téže mince. To má 2
důsledky. Jednak mizí vjem změny a pohybu, tedy zaniká pojem času (prožitek bez-časovosti).
Druhak se jakýkoli záměr okamžitě realizuje, stává se manifestací. Někdy se to nazývá Síla
Přítomného Okamžiku.

 

Manifestační Sekvence: rychlost tisku

Běžná lidská promítačka obnovuje promítaný obraz s frekvencí asi 50 Hz. Božská promítačka je
trochu rychlejší, tam totiž rychlost přepisování obrázků na plátně manifestovaného Hologramu
taktuje příslušná Merkaba (to plátno je sférické Radiální Tělo do jehož nitra se to promítá a ten
hologram se nazývá Hova Tělo). Pro naši nízkou hutnou a pomalou Hustotu HU-1 jsou to frekvence
~ 1021 Hz (hrubý řádový odhad). Což je dost na to, abychom si toho svými smysly nevšimli. Takhle
rychle tedy pro-blikáváme. Za každou 1 vteřinu asi 1021-krát zmizíme a znovu se objevíme. To je
rychlost manifestace a de-manifestace všech kvarků, atomů a molekul, ze kterých se skládá naše
fyzické tělo.


Z toho mohou vznikat zajímavé fyziologické efekty. Např. naše rozhodnutí pohnout rukou se naším
záměrem přenese do předloh. Tam se přenastaví programy pro další vytištění našich atomů do
našeho časo-prostoru. Ta ruka se teď promítne kousek vedle, což se stane velice rychle (přímý
paprsek). Reakcí na to je informace o provedené změně (zpětný paprsek), který předlohám řekne:
Hele, tvému tělu se pohnula ruka, dělej s tím něco. No a předlohy začnou do percepčního systému
těla vysílat signály o tom, co se stalo, aby si to člověk uvědomil. Nervy v pohnuté ruce pošlou do
mozku zprávu a vyvolá se psycho-somatická reakce, svalový tonus a vše další, aby to vypadalo, že
tou rukou hýbe mozek. Ale ono to může být i naopak. Mozek ničím nehýbe. Mozek pouze
zprostředkovává komunikaci mezi předlohami a tělem.


Vše to se řídí podle dosažené vibrační úrovně jedince. Pokud vědomí je vysoko, biologická forma je
čistá a produchovnělá, nervový systém je silný a zdravý a předlohy jsou v pořádku, tak není
problém modulovat svou vlastní tiskací frekvenci tak, abychom byli různě naředění, částečně či
zcela neviditelní, bi-lokovaní, kdy část svého kvanta projikujeme na různá místa v prostoru, pak i v
čase a pak i do jiných frekvenčních pásem, atd. (promítáme se současně na dva různé monitory).

 

Manifestační Sekvence: paměť


Paměťové záznamy vznikají a uchovávají se jako polarizované elektro-magnetické struktury
skalárních keylonových polí (krystaly vědomé energie) v různých vibračních vrstvách naší
anatomie (počítačová paměť funguje podobně). V podstatě každá úroveň naší Bytosti, tj. každé naše
Vyšší Já, má svůj vlastní krystalický paměťový matrix. Ten, kromě toho svého, obsahuje také
všechny záznamy nižších úrovní. Přístup k těmto informacím je důležitý pro správné směrování
našeho vývoje. Díky poškození přirozených polarit planetárních mřížek došlo k vygumování našich
pamětí a podsunutí falešných paměťových matrixů. Tím se navazujeme na padlá pole vědomí a
jejich bytosti a stahujeme z nich zcela mylné a reverzně kódované informace o sobě, o smyslu své
existence a pokřivené duchovní nauky (viz otevírání umělých akašických záznamů apod.).
Paměť na naší úrovni funguje asi takto (viz text Kathara-1). Neustále vysílané proti-směrné paprsky
vědomí, nesoucí (i) budoucí záměr a (ii) zprávu o jeho minulé realizaci, procházejí tam a zpátky
skrze celou Sekvenci. Někde uprostřed té optické soustavy je umístěno naše Radiální Tělo pro HU-

1. Je to obal, kůra či slupka kolem našeho HU-1 Hustotního Hova Těla. Je to elektro-magnetická
repulzní zóna, která od sebe odděluje sousední Hustoty a jejich Hova Těla, tedy naší HU1 od vyšší
HU2. Každé Hustotní tělo má 3 vrstvy, 3 Dimenze. Naše HU-1 obsahuje (směrem ven) Dimenze D-
1,2,3. Radiální Tělo, které ho obaluje, má také tři vrstvy (směrem ven): magnetickou (EirA),
elektrickou (ManA) a elektro-magnetickou (ManU), též zvaná jako pole: Meajhe, Trion, Reion.
Jeho magnetická vrstva (Meajhe Pole) má přitažlivou (pasivní, podržující, absorbující) schopnost a
proto je v ní umístěn osobní paměťový matrix na úrovni Inkarnáta. Radiální Tělo slouží jako
polarizační čočka pro Životní Proudy, jako sférický diapozitiv, kterým se promítáme dovnitř našeho
osobního hologramu, což je vnitřek Radiálního Těla. Magnetická vrstva Radiálního Těla je těsně
nad D-3 vrstvou Hova Těla, kterou je Tělo Mentální (rozumové, racionální). Tam vznikají naše
představy a vize, neboť náš mentál je naším nejsilnějším tvůrčím nástrojem. Na rozhraní těchto 2
sousedících polí (zdola D3 Mentál - vršek Hova těla, shora Meajhe Pole - spodek Radiálního těla)
se nachází tzv. Eiron/Eiros Bod, který slouží jako rozbočka pro protisměrné tam/zpět energetické
proudy. Z obou proudů vytvoří jejich záložní kopie a odkloní je do své paměťové databáze, kde
navěky zůstanou. Každý náš záměr, každé naše hnutí mysli, každý náš pocit z uskutečnění tohoto
záměru, ať je to již pocit dobře vykonané práce nebo pocit viny a výčitek svědomí, jsou navždy
uloženy v naší osobní paměti, paměťovém matrixu Meajhe pole Radiálního těla. Kopie osobní
paměti jsou neustále zálohovány ve všech našich Vyšších Já, jejichž naše osobní paměť je pouhou
pod-pamětí. Pročež: nelze zapomenout. Lze zapomenout pouze na to, že zapomenout nelze. A naše
Paměť nás vždycky dostihne. A někdy chodí ve dvou: spolu se Zákonem Karmy. Viz Obrázek
Eiron Bod.


Zasahování do paměťových matrixů je velmi delikátní záležitost, protože to může ovlivnit strukturu
naší Identity, jejíž je paměť záznamem. Pokud ti někdo řekne 'jsi to a to', máš tendenci tomu věřit.
Tím, že to přijmeš, tak to začínáš vysílat do svých předloh a tím si je pře-programováváš. Když
změníš svoji vizi (promítané diapozitivy sebe sama), tak se změní i tvoje manifestace (jaký budeš).
Na místě je zdrženlivost a podpora a ochrana ze strany (skutečných) Vyšších Já. Někdy je lépe o
sobě něco nevědět, než toto vědění neunést. Zbytečně nás to sráží, což brzdí vývoj. Prožili jsme zde
tisíce svých inkarnací a dělali jsme leccos. Není moudré chtít tohle všechno hned vědět. Naše Vyšší
Já nám uvolňují právě ty kousky paměti, které zrovna potřebujeme pro své současné životní poslání.

průchod paprsku vědomí

 

Manifestační Sekvence: Božské Proudy


Je vhodné vědět, jaké energie vlastně tečou skrze Manifestační Sekvenci. V běžné školní optické
promítačce je to naše běžné světlo, obv. z nějaké silnější žárovky (elektro-magnetické pole naší
Hustoty HU1, částice fotony, zejm. z pásma Dimenze D-2, kterou naše percepce vnímá jako
fyzikální - hmatatelnou a měřitelnou). V Božské energetické promítačce je to Živoucí Božské
Světlo, též zvané jako Prvotní Proudy Životních Sil Zdroje, Božské Síly, Životní Proudy, apod. (tzv.
jemné či jemnohmotné energie). Věčné Živoucí Světlo je generované fázováním Tri-Veca Kódu a
je tri-tonální, tj. má 3 polaritní aspekty: neutrální ManU, elektrický ManA a magnetický EirA.

Poškozené reverzní Mrtvé Světlo používané Dravci je pouze bi-tonální (chybí neutrální mód) a je
produktem Bi-Veca Kódu zvaného Vesica Piscis, pomocí kterého se budují silně polarizované
nepřirozené vesmíry odpojené od Zdroje (Bi-Veca nemůže fázovat, polarity jsou v ní 'zamrzlé'). Bi-
Veca Kód sám o sobě není ani dobrý ani špatný, je to posvátný Kreační Kód, je to nástroj, který je
možno též zneužít.


Energetický Matrix. Vnější Domény Energetického Matrixu jsou napájeny keylonovými energiemi
(frekvencemi) z naší kosmické úrovně Yunasai. Je zde 8 Hustot (HU1-8), jako vrstev realitních polí
(Harmonic Universe - HU) a jsou do sebe zastrčené jako matrjošky nebo jako slupky cibule. Tři
nejvyšší slupky (HU8-6) jsou kontraktivní Před-Zvuková pole Khundaray, která náš lokální kosmos
napojují na Zdroj. Jsou magnetické, podržující, stabilizující. Každá Hustota HU8-6 má 3 podvrstvy,
které však nejsou dimenzionalizované (neříká se jim Dimenze). Každá tato podvrstva je napájena
jedním Proudem Zdroje. Máme zde tedy 3x3=9 různých Proudů. Programy pro těchto 9 úrovní jsou
uloženy v Kosmické Kathara Mřížce (Cosmic Kathara Grid), v Sefirách 4-12. Její zbývající tři
Sefiry 1-3 kódují Pole Keerasha, HU5. Celkem tato Kathara nese program pro celý Primál.


Časový Matrix. Dalších pět slupek (HU5-1) jsou expanzivní elektrická světelná pole, která se
adiabatickou expanzí do vibračního vakua postupně ochlazují a zahušťují prvotní energie a vytváří
Časový Matrix uvnitř Matrixu Energetického (jako žloutek uvnitř bílku vajíčka). Hustota HU-5 se
nazývá Před-Světelné Pole Keerasha, které je zdrojem těch dalších (HU4-1). Programy pro tyto 4
Hustoty HU1-4 Veca Kvadrantů jsou uloženy ve Vesmírné Kathara Mřížce (Universal Kathara
Grid), v jejích dvanácti Sefirách 1-12 pro Dimenze D1-12.


Každá Hustota Časového Matrixu (HU5-1) je samostatně existující vibrační pásmo, hmotně
zmanifestované úrovně Bytí, kde jsou rozsáhlé vesmíry, mimozemské rasy a jejich civilizace.
Každá Hustota HU5-1 má 3 energetické pod-vrstvy (frekvenční pod-pásma), kterým se říká
Dimenze (Dimension - D). Máme tedy 5x3=15 Dimenzí D1-15. Každou Dimenzi vytváří a napájí
jeden proud Energie Zdroje (energetické pole). Máme zde tedy 15 různých Proudů Zdroje (Prvotní
Proudy Životních Sil). Těmto 15 Božským Proudům Vědomé Energie Zdroje se také říká 15
Paprsků Ekaši (15 Rays of Eckasha). Každou Hustotu napájí 3 různé Dimenzní Proudy, které mají
rozdílné vlastnosti. Každý Dimenzní Proud uvnitř Hustoty má jinou polaritu (vibračně dolů):
neutrální (ManU, +/- či 0), elektrickou (ManA, +), magnetickou (EirA, -). Tyto 3 Proudy (pole) jsou
fyzikální manifestací Boží Trinity, která je vyjádřena Tri-Veca Kódem Živoucího Světla. Tyto
proudy se tam zahustí a zhmotní se do 3 typů částic: neutrony, elektrony, protony. Tyto částice se
zovou Ionické Partikule (Ionic Particulates) a vytváří fyzikální svět v každé Hustotě, jejich slunce,
planety a biologická těla jejich obyvatel, stejně jako u nás.


Proudy Zdroje jsou Inteligentní Pole Vědomí Zdroje a mají svá jména (tonální signatury, posvátné
slabiky, přístupové mantry). Jsou to slova Božského Jazyka Anuhazi. Skrze tyto jejich 'zvukové
podpisy' se na ně lze vyladit a s nimi komunikovat. Zde je přehled Božských Proudů pro
Energetický i Časový Matrix, jejich polaritní struktura, jméno, druh Ionických částic (původní
názvy).

15 Paprsků Ekaši (15 Rays of Eckasha)

Ec-Ka-Sha (Ekaša)
Božská úroveň - Eukatharaista, napájeno Zdrojem Yunasai skrze ManU pole
ManU Void (prázdno, nic, el-mag.) Ec (jméno proudu)
ManA God Spark (jiskra, světlo, el.) Ka
EirA God Seed (semeno, zvuk, mag.) Sha

Energetický Matrix
HU 8-6, Před-Zvukové pole Khundaray, je napájeno Ekašou
(K-Hu-Khu + D-Ha-Dha + Ra-E-Rea = Khundaray)

HU-8 Reion pole

Nauka 138/241

Eckatic-3 Rae
Eckatic-2 E
Eckatic-1 Ra

HU -7 Trion pole
Polaric-3 Dha
Polaric-2 Ha
Polaric-1 D

HU-6 Meajhon pole
Triadic-3 Khu
Triadic-2 Hu
Triadic-1 K

Časový matrix

HU-5 Před-Světelné pole KeeRaSha Ionické částice (materiál proudu):
D15 Fialový plamen Sha Meajhon + Trion (EirA)
D14 Zlatý plamen Ra Trion + Trion (ManA)
D13 Modrý plamen Kee Reion + Trion (ManU)

HU-4 Krystovské pole Maharata (polarita stejná pro HU4-1)
D12 Ma'a Reion (ManU)
D11 Hara Trion (ManA)
D10 Ta'a Meajhon (EirA)

HU-3 Vesmírná Kundalini Antahkarana HU3,2,1
D9 Yana Raeon
D8 Maya Ectron
D7 Mira Eiron

HU-2
D6 Traia Ionon (= neutrony v HU2)
D5 Mana Dion (= elektrony v HU2)
4 Prana Mion* (= protony v HU2)

HU-1 (naše Hustota)
D3 Rei Neutron (ManU, electro-magnetic)
D2 Ki Electron (ManA, electric)
D1 Chi Proton (EirA, magnetic)

*Mion je interdimenzní částice, proton v HU2 (anglicky Mion, česky meion). Není to anglický
Muon což je český mion, známá elementární částice v našem HU1. Meionová pole se používají v
Trumpetových technologiích pro destrukci předloh cílových objektů (viz Hyperdimenzní Kužel).

V Hustotách HU1-4 mají Dimenzní Proudy tuto polaritní strukturu:
D_horní: ManU, neutrální, omnipolární, rezonanční tón, elektro-magnetická, neutrony (+/-, 0);
D_střední: ManA, mužská, bipolární, svrchní tón, elektrická, elektrony (expanze +);
D_dolní: EirA, ženská, tripolární, spodní tón, magnetická, protony (kontrakce -).

 

Materiál biologických forem a těl

Vnější Domény, Hustoty Časového Matrixu HU1-5.

HU1 uhlíková biologie, fyzická hmota,
HU2 uhlíko-křemíková biologie, semi-éterická hmota,
HU3 křemíková biologie, éterická hmota,
HU4 krystalické kapalné světlo, před-hmota (Pre-Matter),
HU5 plamenné tělo ve formě stojaté vlny, ante-hmota (Ante Matter)


Tyto materiály a jejich předlohy ve Vnějších Doménách jsou vytvořené zahuštěním 15 Paprsků
Ekaši do formy Prvotních Proudů Životních Sil a Ionických částic pro příslušné dimenze.
Dříve jsme měli schopnost pomocí speciálních ID orgánů konvertovat energie Životních Proudů na
hmotné částice svého těla a tím ho vyživovat a regenerovat. Nebylo třeba požírat vnější cizí
manifestované hmotné formy, abychom z nich jejich energii uloupili.

Uvedená sestava Prvotních Životních Proudů je pouze jedna z mnoha typů vibračních polí Zdroje,
která je nám ale nejblíže, protože oživuje právě naše nízké úrovně a jejich hologramy. Další takové
proudy jsou např. vysoké frekvence Helio-talické, Helio-chroické, Helio-elaisické, frekvence EFFI
Pole: spektra Panakolara, Panakoaleta, Pankléra, aj. Některé z nich k nám přicházejí pouze ve
speciálních obdobích. Např. Heliotalika emanuje z Ecka Jader Božských Světů během Hvězdných
Aktivačních Cyklů (současný SAC-2012). Plazmové proudy jsou dostupné zcela výjimečně, když
se otevírá propojení mezi Interním a Externím Stvořením skrze interfejs Dhayatei Plání, což se děje
dnes díky procesu Fail Safe. V širším kontextu je přehled 12 kroků materializace, tj. přeměny
vědomí na hmotu (The 1-st 12 Steps of Materialization) 

 

Božské Proudy a Kundalini

Některé z uvedených tonálních signatur (názvů, jmen) Proudů se v jisté formě dodneška udržely
zejm. ve východních duchovních tradicích (Indie, Čína). Jejich kombinací lze získat názvy
kompozitních Trinitních Proudů celé Hustoty, např. proud HU4 je Maharata = Maa+Hara+Taa,
např. signatura Před-Světelného Pole Keerasha = Kee+Ra+Sha. Společně se sada prvních 9 proudů
zdola (Dim D1-9) nazývá Vesmírná Kundalini (Antahkarana) a je tvořená třemi troj-spletenými
provazci, po jednom tripletu pro každou hustotu HU-1,2,3. Díky našim mutacím máme dnes přístup
pouze k malé části a to ještě silně reverzních proudů pro HU-1 (tedy pásma D1,2,3), která sotva
stačí na udržení základních životních funkcí našich poškozených smrtelných biologických těl, po
velice krátký čas. Délka života, trochu dříve 120 let a dnes kolem 80 let, byla Dravci záměrně
mutačně nastavena v našem genomu, jak se s tím chlubí např. ve své propagační příručce jejich
planetárního kontrolního dogmatu zvané bible. Souvisí to také s metatronickými implanty tzv.
Jehoviánských Pečetí a jejich aktivací.


S Kundalini energií jako s ohněm: dobrý sluha, ale zlý pán. Tyto výrazné proudy by se aktivovaly
samovolně, pokud bychom byli energeticky zdraví a zarovnáni s Božími Zákony. To ale není náš
případ. Proto je třeba tomu trochu pomoci. Jsou 2 cesty.


První cesta je přirozená a je o nenásilném odstraňování bariér a blokací, které jsou této božské
životní síle uměle postaveny do cesty. Pokud člověk sám, za pomoci a vedení svých Vyšších Já,
tyto překážky odstraní, tak do něj Kundalini bude proudit zcela bezpečně. Uvědomme si, že to, co
do nás shora teče, regulují právě naše Vyšší Já. Pokud se my, jako Já z HU-1 (Inkarnát), budeme
slušně chovat, tak nám naše Já z HU-4 (Kristovský Avatar) jistou povzbudivou dávku energie asi
neodepře. Popustí nám vibrační uzdu právě tak, nakolik ten energetický trysk zvládneme, abychom
neporanili sebe i jiné. Pokud tuto didaktickou cestu s pokorou přijmeme, tak k Bohu půjdeme tou
nejpomalejší, ale nejpřímější cestou: cestou pokory, lásky, odpuštění, přijetí a služby. Plně vědomě,
řízeně, harmonicky.


Druhá cesta je nepřirozená a je o násilném prolamování bariér či obcházení blokací, které jsou této
božské životní síle postaveny do cesty, ať již uměle cizím zásahem, či naším vlastním
neumětelstvím a vibrační nedostatečností. Je možné si různé věci na Stvoření vynutit, máme k tomu
dost tvůrčí síly i nerozumu. Můžeme pomocí silových technik vyburcovat různé energie, které ale
neumíme zvládnout a integrovat do své bio-spirituální anatomie. Děje se to živelně, mimo naši

kontrolu, je to chaos. Je to podobné jako jízda na koni. Někdo si myslí, že největší zážitek je, když
se amatér oddá divoké jízdě na silném necvičeném zvířeti. Je to vzájemný boj a zvíře zpravidla
zvítězí. Aktivace Kundalini není adrenalinový sport, jak se dnes v ezoterickém byznysu prodává. Je
to velká zodpovědnost, kdy skrze své osobní energie obcujeme s Božstvím v nás a skrze něj s
Božstvím Kosmickým. Je to akt posvátný.

 

Božské Proudy a fyzika

V rámci Světelných Polí Časového Matrixu máme 5 Hustot HU1-5, tedy 5x3=15 Dimenzí a také 15
typů jejich ionických částic. Je to 15 typů či druhů ID frekvencí, majících přesné složení a
nesoucích různé kvality a polaritní vlastnosti určené KRIST Kódem Prvotního Stvoření. Spadají do
15 různých vibračních pásem, která svou přítomností oživují a umožňují jejich manifestaci v
Hologramu Bytí. Jejich vibračním poklesem dochází k jejich fyzikálnímu projevu i v našem úzkém
percepčním pásmu, které lidé vnímají jako hmotnou realitu. Např. polaritně neutrální frekvence
typu ManU Pole stojí za těmito fyzikálními fenomény a hmotnými aspekty:


Typ manifestované hmoty: ante-hmota, temná hmota (dark matter),
Prvotní sub-atomické jednoty virtuálních polí: el-mag a neutrální, super-luminální, temná hmota,
Spřažené manifestované elementy: fotony, leptony, miony, tauony, kalibrační bosony, fermiony,
weakony (slabé W a Z bosony), neutrony


Prvotní síly: neutrální hmota-rychlost, aktivace neutronu, síla bodu nula, el-mag, fúze/štěpení,
konverze částic


Spřažené manifestované síly: el-mag, slabé interakce, silné interakce, gravitace a vše co souvisí s
pohybem času a projekcí hologramu prostoru.


Oficiální věda se snaží odhalit zákony přírody svým typicky dravčím násilnickým a destruktivním
způsobem (Reversed Metatronic Science). Pokud se chtějí něco dozvědět o nějaké částici - živé
vesmírné bytosti, tak ji ve svých bestiálních urychlovačích roztluču na padrť, čímž jim toho asi moc
nepoví. Pokud by se na ni vyladili a pokorně ji požádali o poučení, mohli by se dozvědět mnohem
víc. Ono totiž skutečným účelem urychlovačů není se něco dozvědět, to jejich dravčí sponzoři a
dyzajnéři už dávno ví. Jde o to poškodit časo-prostorové předlohy naší planety v určitých oblastech
a potrhat energetické mřížky pro ID invaze. Kde už laboratoř nestačí, tak se to staví v
kilometrových proporcích, za peníze lidí, kteří toho budou obětí.

 

Božské Proudy a reverze

Podle KRYST Kódu v naší HU-1 Hustotě existuje právě 144 chemických prvků (Periodická
Tabulka, Mendělejevova soustava). Jsou to kombinace Proudů Zdroje, které se skrze Předlohy
Temné Hmoty (Dark Matter Template) Planetárního Rasha Těla v D2 pásmu naší HU-1 manifestují
jako prvky. Mnoho z nich je poškozeno a jejich deformovaná struktura se promítá do jejich
reverzních funkcí. Vytváří takové reakční, biochemické a fyziologické podmínky, že naše
biologické formy jsou poškozené, efemerní, silně smrtelné a od narození sebe-sama zabíjející. Řada
z nich se zde ani nemůže trvaleji manifestovat, protože jim to metatronicky zvrácené el-mag
planetární předlohy Země prostě nedovolí.


Např. jsou zde zcela zvrácené polarity. V našem Částicovém PCM Veca systému (base
magnetic, EirA) by měl být proton záporný a elektron kladný. Místo toho máme polarity patřící do
našeho Anti-částicového Paralelního PKA Veca systému (base electric, ManA). Nejde jen o nějaké
formality a znaménkovou +/- konvenci našich vědců, jde o fyzikální fakt virtuálních deflexních
polí. Přítomnost anti-částicových klastrů v našich částicových vesmírech způsobuje blokace v
přirozeném fungování jejich předloh a vytváří různé typy reverzních Jařmových Polí. Známé jsou
např. Sho-Na Transpoziční Filtry či Zamrzlé Mrtvé Světlo (Frozen Dead Light), které jsou
implantované do Radiálních Těl planetárních i osobních. Jedná se o silná reverzní jařmová pole
Pentagonálního Matrixu, která jako energetická pavučina obalují a vysávají Zemi a stahují ji do
černoděrných systémů. Je to falešná Síť Kristova Vědomí Země, kterou dnes ezoterici a srdíčkáři
mocně aktivují, aby uspíšili náš pád.

Další drobností je chybějící neutron v atomu vodíku. Toto chybějící ManU pole z pilotního
stavebního prvku celé chemické tabulky má obrovské následky. Náš planetární život je založen na
vodě, což je úžasná Živlová Bytost. Vodík je klíčovým prvkem umožňujícím existenci životních
forem, stabilitu a funkci buněčných struktur a prostředí. Tzv. vodíkové můstky jsou života-dárný
fenomén. Dravcům se podařilo předlohy vodíku a vody zmrzačit. Díky chybějícímu neutronu není
vodík schopen otevřít své ManU Okno, což je interfejs mezi hrubou a jemnou hmotou (mezi svou
formou manifestovanou a ne-manifestovanou). Díky tomu není možno provést přirozenou
demanifestaci lidského těla do jeho přirozené světelné formy. Pokud to budeme šponovat
merkabou, tak si ho akorát potrháme. Problém je ve fyzice. Demanifestace začíná aktivací vláken
DNA. Začíná to na úrovni předloh (DNA Templát) dle dosažené vibrační úrovně Duše. Pak se tyto
frekvence vrací do těla a snaží se ho naředit skrze manifestovanou biologickou DNA. Pokud je tělo
v pořádku, tak se molekulární dvou-šroubovice, které jsou spojené právě vodíkovými můstky,
začnou de-manifestovat. Je to delikátní energetický proces, kdy během rychlé řetězové reakce
vznikají různé ID (polo-hmotné) substance, jako např. prvek Celestalin. Děje se to skrze ManU
Okno vodíkového neutronu. Protože manifestovaná forma je důsledkem biologické exprese DNA,
tak s jejím zmizením (stažením se zpět do předloh) se tam stáhne i tělo. Veškeré molekuly
vytvořené dle genetického kódu z našeho světa prostě zmizí. Je to jako kdyby promítačka do sebe
zpátky vcucla obrázek, který předtím promítla na plátno a uložila ho zpátky do diapozitivu. Bytost
se pak může zmanifestovat jinde, např. v jiné časo-prostorové koordinátě téže Hustoty. Nebo v
Hustotě jiné, kde si může vytvořit tělo z tamějších stavebních částic, pro nás neviditelných,
jemnějších forem atomů.


Důvod těžkých mutací našich planetárních prvků je zablokovat lidem tuto přirozenou ID mobilitu.
Proto nám ten neutron z vodíku sebrali, abychom jim z jejich pozemského gulagu neutekli a mohli
nás pořád dokolečka těžit. Ale dnes sem přichází techniky, jak to zase dát do pořádku.

 

Vědomý Tvůrčí Dech

Na osobní úrovni energetické proudy Životních Sil úzce souvisí s dechem. Všechny fyziologické a
životní funkce našeho těla totiž odráží základní plán Boží Tvorby a jeho polaritní aspekty. Jsou zde
expanzivní a kontraktivní cykly, neboť pouze cykličnost zaručuje věčný pohyb, který nikdy
nekončí. Dech souvisí se zvukem a zvuk souvisí se slovem a slovo stojí na počátku Tvorby.
Vědomé dýchání má obrovskou tvůrčí moc a lze ho použít k účelům přímé manifestace:
okamžitému zhmotňování záměrů a vizí. Z tohoto hlediska je vhodné rozlišit tyto 3 fáze dechu:
nádech (vdech), zádrž (pauza), výdech a dát je do souvislosti s Manifestační Sekvencí: kontrakce,
klid, expanze. Každé fázi dechu tedy odpovídá jeden stav Sekvence: nádech = EirA kontrakce,
zádrž = ManU stav klidu, výdech = ManA expanze. Spojení dechu s Životními Proudy je prosté.
Během každé fáze dechu vyslovíme posloupnost odpovídajících Posvátných Slabik, vždy směrem
od Zdroje dolů (značka ). Tedy např. na nádechu se vokalizují (vyslovují, mantrují, tónují)
signatury EirA Proudu přes všechny vibrační úrovně, což z HU4  HU1 zní: Ta'a-Mira-Prana-Chi
(taa mira prana či). Předtím jsou ještě slabiky z HU85, kde jsou trochu složitější poměry. Např. v
poli Keerasha HU-5 je D13 (Modrý Plamen) vibračně nejníže, ale má nejsilnější enkrypci a ovládá
D14-15 (plamen Zlatý a Fialový). Rovněž ne-dimen-zio-nalizované hustoty HU8-6 mají svá
specifika. Nicméně to vypadá takto:


NÁDECH = DE-MANIFESTACE. Kontrakce Stvoření, stažení starého obrázku z plátna, vcucnutí
Hologramu do Nicoty předloh. Probíhá to proti směru Manifestační Sekvence, zpětný tok Tvůrčí
Síly z Manifestace zpět ke Zdroji. Vokalizuje se posloupnost EirA slabik. Vokalizace jde vždy
vibračně shora dolů, od Zdroje do HU1.


PAUZA = NE-MANIFESTACE. Tvůrčí Síla je zadržena dechem poté, co je celé Stvoření staženo z
manifestace zpět do Zdroje, do jeho ManU pole Prvotní Příčiny. Během pauzy probíhá proces
vzniku nového obrázku, který se bude následně promítat. Je to na/pře-formátování manifestačních
předloh novým záměrem, úpravy v diapozitivu, zásahy do programu, který bude odeslán na
tiskárnu. Vokalizuje se posloupnost ManU slabik.

 

VÝDECH = MANIFESTACE. Expanze Tvůrčí Síly probíhá po směru Manifestační Sekvence, od
Zdroje dolů, skrze předlohy, do manifestace. Vokalizuje se posloupnost ManA slabik.
Na tomto jednoduchém fyzikálním principu je založeno jedno cvičení ze souboru tzv.
manifestačních technik jež sluje Vtělení Božího Dechu. Po vzoru Boha, Člověk byl sestrojen jako
Vědomý Manifestační Stroj. Ve svém malém lidském tvůrčím rámci se mu výkonem může rovnat:
co všechno dokázali lidé vytvořit. Kéž by se mu také rovnal svým záměrem, moudrostí a láskou.

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení