Panel uživatele

Struktura vnitřních domén

Vnitřní Domény


Dosud bylo pojednáno pouze o tzv. Vnějších Doménách zvaných Radon. Vypadalo to tak, že je
Bůh-Zdroj jako Velké Nic, nekonečné pole Vědomí. Někde v něm, kde má jeho Tvůrčím Záměrem
vzniknout Stvoření, se nejprve objeví konstrukt zvaný Yunasai, což si lze představit jako malou
kuličku nabitou Tvůrčími Programy pro vznik Kosmu, ponořenou do pole Vědomí Boha. Uvnitř
Yunasai se nachází pracovní prostor, ve kterém vzniká Kosmos, jak bylo popsáno (Trinita,
Kosmická Kathara, Reuche Pilře, atd.). Až se tam udělá celý Kosmos (Energetický Matrix, bílek)
tak se v něm začnou tvořit Vesmíry (Časové Matrixy, žloutky). Dohromady pak tato Vibrační
Hierarchie vypadá jako dlouhé Schody do Nebe. Vše se tvoří vibračně shora dolů a prostorově ze
sebe do sebe, tj. vyšší úrovně vytvářejí nižší úrovně ze své substance směrem dovnitř, do svého těla
(stejně jako matka plod). Yunasai je dost velký, takže se to tam všechno vejde. Všechno je uvnitř
Boha a nic z něj nečouhá ven. Tak si lze představit tvorbu, jejíž výsledek se nazývá vnější Domény.

 

Čtyři Domény:
4 vrstvy v Yunasai

Ve skutečnosti má Yunasai 4 vrstvy (slupky), které se tvoří postupně z jeho středu směrem ven.
Jsou to 4 Domény. Nejprve se z jeho nitra vyfoukne první slupka, což jsou Jádrové či Semenné
Domény zvané Eton (Core/Seed Domains). Zde mají všechny věci své Jádrové/Semenné Raša
Předlohy a Těla (Rasha Template, Body). Potom se z této první slupky směrem ven vyfoukne druhá
slupka, což jsou Vnitřní Domény zvané Aton (Inner Hub Domains). Zde mají všechny věci své
Vnitřní Raša Předlohy a Těla. Potom se z této druhé slupky směrem ven vyfoukne třetí slupka, což
jsou Střední Domény zvané Edon (Middle Domains). Zde mají všechny věci své Střední Raša
Předlohy a Těla. Tato slupka a její realitní pole jsou známy jako bájná Zahrada Eden. Tyto úrovně
nemohou padnout a mají vysokou krystovskou kvalitu. Potom se z této třetí slupky směrem ven
vyfoukne čtvrtá a poslední slupka, což jsou Vnější Domény zvané Radon (Outer Domains). Zde
mají všechny věci své Krystalové a Světelné Předlohy a Těla a jejich hmotné manifestace. Tato
Doména je nejdále od středu Yunasai, kde je napojen na Zdroj. Proto nejvíce podléhá poškození a
zkáze. Spodní část jejích Schodů do Nebe až po úroveň Ecka vto může padnout (což je teď i náš
případ). Tři vnitřní slupky se označuji jako Raša-úrovně a někdy se nazývají jako 'vnitřní' bez
rozlišení, o kterou z nich konkrétně jde. Je to jako kontrast vůči čtvrté slupce, která je vnější, není
Raša a má jinou strukturu. Viz. obr. níže čtyři domény

čtyři domény sac 2000-2022

Z důvodů symetrie tyto 4 Domény v rámci Yunasai mají své zrcadlové dvojníky, které mají duální
polaritu. Tedy, když se z jeho středu vyfukuje první slupka, tak se současně vyfukuje ve dvou
verzích s opačnou polaritou, na dvě strany. Můžeme si představit, že jedna se vyfukuje dopředu a
druhá dozadu, jako by to byly 2 zrcadlové obrazy: před a za zrcadlem. Slupka před zrcadlem sluje
Etora a v ní žijeme i my. Slupka za zrcadlem je Adora a tam jsou naše duální světy a já. Tedy z
hlediska Domén, v Yunasai jsou 2 sady po 4 do sebe zasunutých Domén, jedna sada je Etora a
druhá sada je Adora.

 

Pojmy Etora a Adora.

Stvoření zobrazené ve vibračním schématu Schody do Nebe ukazuje pouze naše Vnější Domény na
naší Etora straně. Tyto Schody tedy mají i svou druhou stranu, kde jsou Vnější Domény na Adora
straně. Tyto dvě strany jsou ve všech Doménách vůči sobě zrcadlově polaritně symetrické co se
týče elektrických a magnetických aspektů, kladných a záporných nábojů, směrů rotací a spinů,
orientace rotačních os, částic a anti-částic, svět/anti-svět, vesmír/anti-vesmír, atd. Obě strany jsou
spolu propojené a energeticky životně spřažené. Jsou vůči sobě doplňkové či duální, vzájemně se
doplňující a vyvažující. Jsou jako 2 spojené nádoby. Energie Zdroje skrze ně protékají současně,
tam a zpátky, z jedné strany na druhou, v plynulých harmonických proudech. Naše strana Etora
(před zrcadlem) je base-elektrická (ManA-base) a z našeho pohledu se nám Kosmická Kathara jeví
tak, že ta velká mřížka co stojí je Krist (ManA-base) a ta malá co leží je Krystallah (EirA-base).
Jejich Adora strana to má právě naopak a našim Adora-kolegům se ten pohled jeví opačně. Naše
Etora strana obsahuje náš manifestovaný svět v našich Vnějších Doménách a jeho tři úrovně Raša
předloh v Doménách vnitřních. Adora strana dělá to samé pro naše tamní Adora-kolegy. Jejich
Adora strana obsahuje jejich manifestovaný svět v jejich Vnějších Doménách a jeho tři úrovně Raša
předloh v Doménách vnitřních. Zajímavý je vztah našich Duálních Já. Etorák na naší straně má
svého Adoráka na druhé straně a vnímá ho jako své Duchovní Tělo (Spiritual Body). Přitom Adorák
je tam fyzicky vmasený a hmotný. Naopak, tento fyzický Adorák vnímá nás, jeho Etoráka, jako své
Duchovní Tělo. Kdo je hmotně manifestován na Etora straně má své duchovní (spirituální) aspekty
na Adora straně. Je rozdíl mezi pojmy duševní (soul) a duchovní (spirit). Duševní úroveň je D-4
aspekt naší Identity zvaný Duše (Duševní Esence, Soul Essence) ve Vnějších Doménách Etora, ta
část našeho Já, která se dnes neustále inkarnuje do poškozených časových cyklů v HU1. Duchovní
úroveň je náš duální aspekt v Adora. Viz Obrázek Dvě Strany Stvoření.

Dvě Strany Stvoření v Yunasai:

ETORA = Svět před Zrcadlem
ADORA = Svět za Zrcadlem

(symetrie, dualita, samo-adjungovanost)

 

Raša tělo

Bezprostřední Raša (Rasha) předloha pro naše Vnější Domény (tj. předloha našich Radonických
předloh a těl na všech úrovních, od kvarku až po vesmír) je uložena ve Středních Doménách (Edon,
bájná Zahrada Eden). Je vytvořena ve formě Radiačních Gelových Vrstev (Radiation Geleziac
Layers). Vrstev těch je celkem 15 ks pro každou jednu naši dimenzi ze sady D1-15. Jsou to
předlohy našich Dimenzí pro náš 15-Dim Časový Matrix. Zhutněním a krystalizací gelového

vědomí vzniká Předloha Temné Hmoty (Dark Matter Template) a na ní se manifestuje Tělo Temné
Hmoty (Dark Matter Body), které již bezprostředně interferuje s naším manifestovaným světem.
Vytváří takové jakoby Prázdné Nic (kvantové vakuum) za naším časo-prostorem, ze kterého tam a
zpátky podle přesných zákonů symetrie proskakují efemerní uzlíky interdimenzní energie, které
naši hmotaři na své straně občas zachytí. Asi jako Zlatou Rybku - tedy ne na dlouho.

Jedna důležitá část Raša úrovně středních domén je tzv. Partekei Tělo (ParTE'KEi Body), které
souvisí s tím, co současná věda označuje jako 'temnou' hmotu či energii (Dark Matter, Energy).
Temná jí říkají proto, že ji nevidí, ale mohou pozorovat její fyzikální projevy a účinky. Ona ve
skutečnosti vůbec není temná, naopak je nesmírně zářivá, ale ve vyšším vibračním pásmu. RT
existuje pro každou jednu Dimenzi, jak na úrovni vesmírné, tak na úrovni osobní a má vždy stejnou
strukturu.

 

Planetární Raša tělo

Názorný je případ planetárního RT Země pro Dimenzi D-2, kterou vnímáme jako hmotnou, tedy tu
Zemi, na které žijeme a po které chodíme. Ve skutečnosti je to její emocionální tělo, nebo též
Telluricko-Fyzický aspekt. RT si můžeme představit jako soubor do sebe vložených koleček. Je jich
celkem 15 ks a směrem od středu ven se neustále a progresivně zvětšují (na obrázku se obv. kreslí
se stejnými rozestupy, aby se tam vešla). Jejich vzájemné velikostní poměry jsou přesně dané rotací
Kathara Mřížky, která přitom ještě expanduje po Krystovské Spirále (za 1 otočku se zvětší 16x).
Máme tedy 15 vrstev či slupek (kulaté proužky), které se nazývají Ringy (R - Rings, kroužky,
prstence): jsou to gelové radiační vrstvy. Máme také 15 tenkých energetických kůží či bariér (čáry
oddělující Ringy), které se nazývají Spany (S - Spans, oblouky, rozpětí): jsou to krystalové orby,
které od sebe oddělují Ringy. Span S-1 odděluje Ring R-1 od Ringu R-2, atd. Každý Ring nese
programy pro jedno Pod-Dimenzní (PD) pásmo (sub-harmonické, sub-frekvenční) celé jedné dané
Dimenze (zde je to D-2 naší planety) a má svou slabiku co vyjadřuje jeho vibraci (tonální signatura
jeho kreačního programu). Např. Ringy R-10,11,12 mají Rha, Sha, Lha. Jejich Spany mají jména
kombinující slabiky sousedících ringů: Span S-10 leží mezi Ringy R10 a R11 a proto se jmenuje
Sha-Rha. Celkový počet 15 Ringů se skládá do 5-ti trojic, od středu ven. Každá tato trojice kóduje
nějaký fyzicky dobře definovaný kus planetárního těla v D-2. Těchto 5 trojic také nějakým
způsobem odpovídá 5-ti Živlovým Polím: Zmrzlý Jádrový Éter, Voda, Země-Krystal, Vzduch,
Oheň.

1/ Trojice nejvnitřnějších Ringů R1-3 odpovídá Jádru Země: R-1 je Jádrový Krystal Nada (Nada
Core Crystal), R-2 je Plamenné Pole Adama (Adama Flame Field), R-3 je Džafa Dutina (Jha-Fa
Void).

2/ Další trojice ringů R4-6 kóduje zemský Aquifer (obrovské masy hlubinné vody) mající 3 vrstvy:
R-4 Dolní Aquifer (Lower Aquifer), R-5 Střední Aquifer (Middle Aquifer), R-6 Horní Aquifer
(Upper Aquifer).

3/ Další trojice kóduje zemský plášť mající 3 vrstvy: R-7 Dolní Plášť (Lower Mantle), R-8 Střední
Plášť (Middle Mantle), R-9 Horní Plášť (Upper Mantle).

4/ Další trojice kóduje zemskou atmosféru mající 3 vrstvy: R-10 Vnitřní Atmosféra (Inner
Atmosphere), R-11 Střední Atmosféra (Middle Atmosphere), R-12 Vnější Atmosféra (Outer
Atmosphere).

5/ Poslední trojice, R-13,14,15, kóduje zemskou koronosféru, která byla Dravci zničena.
Koronosféra je přirozenou součástí každé hvězdy i planety, je to její nejvyšší část a je ohnivá,
plamenná, plazmatická a umožňuje napojení na nekonečné cirkulační proudy Yan-Yun a proces
Solární Symbiózy. Pouze mrtvé či umírající planety koronosféru nemají. Ta naše byla zničena a
nahrazena reverzním jařmovým polem magnetosféry ve tvaru toroidu (Poison Apple - Otrávené
Jablko). Pohledem do sousedního prostoru snadno nahlédneme, že žijeme v umírajícím a padajícím
vesmíru: planety v našem okolí koronosféru nemají. Viz Obrázek Planetární Rasha Tělo Země.

 

Planetární Rasha tělo Země pro D-2

Invarianty Raša těla

V různých vrstvách RT pro různé Dimenze se vždy nachází tytéž věci (neměnné aspekty):
V nitru jádra v Ringu R-1 jsou 3 Jádrové Brány (Ruta, Shala, Urtha) zvané Pránické Semeno (Prana
Seed), které umožňují napojení na Životní Proudy a jejich cirkulaci.
Ve Spanu S-6 jsou Brány Aquiferu.

Ve Středním Plášti R-8 jsou Krystalové Chrámy a sub-terénní biomy, kde žije velké množství
různých vesměs kristovských civilizací. Jsou však na jiném spinu ARPS a tudíž je nevidíme a
neumíme je detekovat. Jsou tam např. velké kolonie lidem přátelských strážcovských ras
Queventelliur, které občas vychází i na povrch Země a jsou označovány jako Yetti.

Povrch Země, na které žijeme, se nachází na rozhraní dvou Ringů: R-9 (Horní Plášť, Ka) a R-10
(Vnitřní Atmosféra, Rha), je to tedy Span S-9 s názvem Rha-Ka (od toho je kořen slova 'rock' -
skála, krusta, země, Crust). To je to, po čem chodíme, kde máme své domy, povrchové vody a
zeměpis.

Důležitou roli hrají silové Spany S-7,8,9 a jejich štíty (Alon, Shalon, Kalon).

 rasha tělo

Velikost Raša těla

Každá Dimenze má své Raša Tělo o stejné struktuře (tj. 15 koleček, 15 ks R a 15 ks S), ale jiné

velikosti, protože různé Dimenze mají různě velké Kathara Mřížky, které se do sebe musí vejít a
poskládat. Vyšší Dimenze mají větší Mřížky a tím také větší RT. Stejně jak jsou do sebe vloženy
Dimenzní Mřížky, tak jsou do sebe vnořeny i jim odpovídající RT. Např. D1 atomický planetární
aspekt (= část Bytosti Země ukotvená do frekvenčního pásma D-1) má také své RT složené z 15-ti
do sebe vložených koleček. Avšak tato kolečka jsou menší než kolečka pro planetární RT pro
Dimenzi D2 (vnímáme jako hmotnou). Velikosti koleček (RT) pro různé Dimenze jsou v přesných
poměrech. Např. velikost kolečka S9, které v každé dimenzi odpovídá povrchu Země. V D2 je to
povrch naší fyzické Země, tedy kolečko o průměru asi přes 12 000 km. V D1 je kolečko S9 menší a
je hluboko uvnitř naší D-2 Země, mezi spodním a středním pláštěm, kde leží náš S7. Tedy
povrchová krusta Span S9 v Dimenzi D-1 je velikostně na úrovni Spanu S7 v Dimenzi D-2. V D3 je
kolečko S9 větší a sahá až do vršku naší horní atmosféry, kde se nachází náš D-2 Span S12.

 

Raša tělo Země a Urtha

Pokud jsou do sebe nějaké objekty energeticky vnořeny na úrovni předloh, jsou do sebe vnořena

také jejich RT. Např. naše Země je vnořena do planety Urtha, která v sobě uchovává a ochraňuje
Sféru Amenti s krystovskými předlohami Země. Urtha je velká a silná kristovská planeta-hvězda
(tj. je zdravá a má plazmovou koronosféru) v naší Hustotě HU1 v galaxii Andromeda, tisíce
světelných let daleko. Jen hlupák by tam jezdil raketou. Každý přece ví, že se cestuje v Merkabě
skrze Hvězdné Brány. Všechno Stvoření se nachází na tom samém místě, jako vlny rádia a stačí se
jen přeladit. Urtha je v jiném pásmu ARPS, takže ji nevidíme a nevnímáme. Urtha sama je pak
energeticky vnořena do Siria-B v HU2. Menší RT Země jsou zastrčeny1 do větších RT Urtha. Jako
příklad jsou uvedeny korespondence mezi RT Země a Urtha v Dimenzi D2, tedy vztahy mezi Raša
gelovými předlohami pro jejich D2 emoční těla, která pozemšťané i urťané vnímají jako fyzické
tělo své planety. Je to užitečné pro téma Aurora Zón. Viz. obr. Planetární Rasha Tělo Země a
Urtha.

dvě strany stvoření

planetární rasha tělo

 

1 Je to, jako když programátor napíše do sebe zanořené podprogramy. Tyto úrovně předloh jsou do sebe vložené jako
matrjošky: menší do větší do větší atd. Každá předloha určuje nějakou manifestovanou věc, ale tyto hmotné věci mohou
od sebe být velmi daleko v prostoru a čase, kdy a kam je tiskárna vytiskne. Tak to je i u skalárních předloh Stvoření.
Kathara mřížky jsou v sobě zasunuté, ale jimi definované objekty jsou daleko od sebe. Proto je možné, že předlohy
Země jsou uvnitř předloh Urtha, jejíž předlohy jsou uvnitř předloh Siria-B, atd. Přitom manifestovaný Sirius-B je v HU-
2, Urtha je ve vyšší HU-1 v galaxii Andromeda M31 a Země je v nižší HU-1 v padající galaxii Mléčná Dráha, která
byla od dnes daleké Andromedy odtržena. Na úrovni předloh jsou energetické průchody a pavučiny přímého
vzájemného propojení, držené v tajnosti. Proto existují zastírací programy veřejného 'dobývání vesmíru', jako poslání
lidstva, na které se vydávají bilióny peněz, končících na účtech SVS, jejíž adepti tam již dávno jsou.

* Krystalové Jádro Nada Urtha v úrovni jejího Ringu R-1 je tak velké, že zasahuje až do našeho
zemského Horního Pláště - náš Ring R-9. Pokud se někde, byť jen dočasně, objeví podzemní lože a
rozsáhlé depozity gigantických krystalů, tak to mohou být části Urthovské Krystalové Báze Nada,
které se k nám za nějakým účelem vibračně prolnuly. Nejsou to však ložiska uměle vytvořených
obřích selenitových krystalů v Mexiku, která jsou zesilovací stanicí dravčích PIN-sítí, pomocí nichž
sestřelili dvojčata WTC v New Yorku.

 

Planetární Rasha Tělo Země a Urtha pro Dimenzi D-2

* Urtha Aquifer leží v našich Ringách R-9,10,11.
* Za naší Aurora Zónou AZ-4 se nachází Střední Plášť Urtha a jeho podzemní Adaši Chrámy
(Adashi Temples of Urtha).
* V našem Spanu S-14 (Ra-Tha) se nachází fyzický povrch Urtha, tedy jejich krusta S-9.
* Protože je Urtha (Hustota HU-1) vnořena do těla Siria-B (HU-2), jejich RT jsou do sebe také
vložena. Např. Krystalové Jádro Nada Siria-B (jeho Ring R-1) je tak velké, že dosahuje až do
Horního Pláště Urtha (její Ring R-9).

 

Raša tělo a plazmová anatomie

RT je důležité také pro plazmové technologie, protože skrze RT se propojuje Plazmové Tělo s
Tělem Fyzickým. Děje se tak skrze 5 Řídících Plazmových Templátů (Plasma Elemental Command
Control Templates), které jsou součástí Čizmatického Pole (Chismatic Field, Plazmová Předloha
pro celou úroveň KosMYah, její větší část se nachází ve Vnitřním Stvoření). Jsou to tyto Templáty:
Asvejža (Ah-SwE'-Jha), Ludfar, Schema, Dreama, Ariona (ARI-Yon'ah). Ty se podle živlových
korespondencí naváží na odpovídajících 5 částí RT (5 trojic Ringů). Po tomto navázání začnou
Templáty fungovat jako Karuso Membrány, které po své aktivaci a otevření v sobě otevřou Karuso
Průchody. Tím se umožní příliv plazmových frekvencí z Vnitřního Stvoření do RT a Fyzického
Těla, které se nachází ve Stvoření Vnějším, jak pro planetu, tak její životní pole. Vtělené Fasciální
Vrstvy (5 ks) a jim odpovídající plazmové vrstvy Plasmantik Markheture Pole jsou energetická
rozhraní mezi Vnějším a Vnitřním Stvořením. Mají aspekt osobní, jak fyzický - 5 aspektů
biologického těla (kardio-vaskulární, tělesné tekutiny, kosti, svaly a tkáně, respirace a digesce
/dýchání a trávení/), tak spirituální - 5 Paměťových Matrixů a úrovní vědomí (dnes bohužel
oddělených a mimo naši kontrolu). Mají také korespondence s Planetárním RT, kterému odpovídají:
jak přirozené struktury tak umělé mutace.

 

Hibernační Zóny a sítě NET

Hibernační Zóny (HZ) jsou uměle Dravci vytvořené nepřirozené energeticko-hmotné konstrukty v
planetárním Raša Těle Země. Vznikly v období 13 400 - 9 562 BC, po konečném dobytí a pádu
Atlantidy. Jsou vytvořeny a při životě udržovány pomocí planetárního energetického pole zvaného
NET. Odtud také pochází označení NET-Earth (zNETovaná Země), na které se právě teď
nacházíme. Toto období je zvané Great Netting (Velké Zesíťování), kdy došlo k metatronickému
zasíťování celé planety, které funguje dodnes. Na pozemské straně je NET-pole udržováno skrze
satelity a systémy typu HAARP (tzv. 'mírové', vědecké, výzkumné, navigační, monitorovací,
bezpečnost udržující stanice). Na ne-pozemské straně je udržováno technologiemi typu BEAST
apod. Tyto transmisní sítě a jimi vytvářená jařmová energetická pole ovládají Planetární Chrámový
Komplex, kontrolují geo-magnetické pole Země ovlivňující paměťové záznamy a informační toky.
V naší Hustotě HU1 máme 3 NET sítě, v každé Dimenzi jednu: Derma-NET (D1), Intra-NET (D2),
Ego/Epi-NET (D3). V každé přirozené dimenzi Země toto NET pole ovládlo její pod-dimenze v
určitém vibračním pásmu a poškodilo je.

Derma-NET v D-1 zajišťuje destrukci, choroby a smrt fyzického, atomického těla, zajišťuje
fyzickou manifestaci Genu Smrti v lidském genomu a molekulární nemožnost aktivace Junk-DNA
kódující spirituální schopnosti a mravní kvality. Mění vlastnosti atomů, molekul, jejich vazebné a
reakční vlastnosti tak, aby vytvářely samy-sebe destruující a požírající se biologické formy, zvracují
směry biochemických pochodů a struktury metabolických schémat, reverzují funkce neuro-
humorálního a imunitního systému. Např. je zaměněna polarita protonu a elektronu, mají opačná
znaménka, než by měly mít v našem PCM Veca Kvadrantu. Mají kódování pro paralelní PKA
Kvadrant a proto u nás způsobují problémy, různé energetické sraženiny, které se promanifestují do
mnoha blokací a mutací. Příkladem je náš vykuchaný atom vodíku, který nemá proton (= atomární
ManU Pole) a proto není možno provést splynutí DNA vláken na fyzické úrovni, vytvořit trans-dim
prvek Celestalin a přeměnit tělo do světla pomocí Merkaby.

Intra-NET v D-2 způsobuje extrémní polarizaci emočního těla a kóduje reflexy typu Útěk-Útok (ev.
Útěk-Útok-Zamrznutí) jako základní vzor řešení lidských konfliktů, včetně nekonečných bojů mezi
pohlavími. Udržuje v rozštěpení různé vrstvy vědomí, které původně byly jedním organickým
celkem plně pod naší vládou (viz Plazmové Fascie - Markheture Fields). Jsou to podvědomé úrovně
mimo dosah našeho bdělého vědomí a volní kontroly. Jsou to hluboce vryté podvědomé archetypy
(reverzní programy vložené do plazmových těl), které nás řídí.

Ego/Epi-NET v D-3 pervertuje mentální tělo tak, aby ve všech životních a každodenních situacích
vidělo konflikt a takto vnímalo celý život a jeho poslání. Aby celou lidskou existenci, ale i smysl
Stvoření, logicky a racionálně interpretovalo jako boj o přežití, nesmyslnost bytí, nutnost buď
ovládat jiné nebo sám zaniknout, absenci motivace žít. Ego-NET se tak jmenuje proto, že tato síť
kóduje zvrácenou verzi (reverzně polarizovanou) vědomí naší přirozené Identity/Individuality Já,
jako projevu Jedinečnosti Stvoření. Pokud duchovní mistři hovoří o zničení ega, tak je třeba vyložit
teorii Raša Těla, aby žáci věděli, které programy ze sebe mají vymazat (ty reverzní) a které mají
nechat (ty přirozené). Aby své normální Ego očistili a přitom si ho nepoškodili. Aby nevygumovali
sami sebe. Ztráta či rozpad osobnosti nejsou projevy osvícení, ale těžké psychické nemoci.
Přirozená expanze vědomí naši Identitu neničí, ale generickým způsobem ji rozšiřuje. Celý dravčí
fígl spočívá v tom, že se uměle vytvoří poškozená a přemrštěná verze individuality, která je
škodlivá. Pak se řekne, že individualita je škodlivá per se a je třeba ji vymýtit, aby mohla být
nastolena univerzální jednota a mír, tedy celý uniformní svět řízený z jednoho centra - NWO.
Epi-net se to jmenuje proto, že tato síť psychotronicky indukuje v lidech takové způsoby a vzory
myšlení a uvažování, které skrze psycho-somatickou vazbu aktivují úroveň lidské genetiky, jež
sluje epigenetic overlay. Jde o to, že molekulární genetický kód v DNA se vyjadřuje (expresuje,
manifestuje) nikoli pouze podle svých vlastních neměnných a natvrdo zadrátovaných časových
programů, ale také podle přítomnosti a koncentrací různých typů běžných nízko-molekulárních
látek v buňkách. Tedy genetická exprese je proces s oboustrannou zpětnou vazbou. A přítomnost
těchto spouštěcích molekul lze ovlivňovat stavem mysli, stavem svého vědomí. Proto je třeba v
lidech indukovat sebe-zničující vzory myšlení, které budou indukovat expresi příslušných
reverzních genů. K tomu slouží západní média, tzv. 'americká kultura', umění, apod. Tato NET-zóna
je energeticky držena kolem naší planety reverzním matrixem Falešná Síť Kristova Vědomí (False
Net of Christos Consciousness), který je ukotvem do velkého množství povrchových míst a sycen
energií díky aktivistům New Age. Planetární Chrám Země je touto výkonnou Anti-Kristovskou
PIN-sítí doslova prošpikován. Na webu lze najít seznam míst s GPS souřadnicemi, kam si můžete
přijít nabrat toto 'kristovo vědomí' (frekvence BEASTu a Modrého Meče) a nechat se reverzně
nakódovat. Je možné si také udělat skupinový duchovní výlet a projít celou řadu těchto míst ve
svém okolí - práce ve skupině je silnější. Není ale nutno nikam cestovat, v každém městě jsou dnes
ezoterické skupiny a semináře, kde si tyto energie můžete zakoupit.

Tři Hibernační zóny

Tyto tři Dimenzní NET sítě energeticky uchvátily veliké kusy planetárního vědomí na úrovni Raša
Těla Země a pře-manifestovaly ho do fyzické formy 3 Hibernačních Zón (HZ-1,2,3). Každá NET
síť kolem sebe vytvořila jednu HZ, která má 2 vrstvy. Jedna vrstva je vibračně kousek pod NET a
nazývá se Dolní HZ (Lower H-Zone). Druhá HZ je vibračně kousek nad NET a nazývá se Horní HZ
(Upper H-zone). Je tedy celkem 6 HZ. Nacházejí se ve fyzických úrovních zemského jádra, pláště,
kůry, atmosféry, kde vytvořily zcela nepřirozené útvary: ozonovou vrstvu, Van Allenovy pásy,
magnetosféru, apod.

HZ jsou skutečná fyzicky existující realitní pole, jedoucí na reverzním spinu ARPS a proto jsou pro
nás neviditelná. Jsou tvořena z materiální substance, která odpovídá původní reverzované dimenzní
úrovni: D1-etherická, D2-telluricko/fyzická, D3-atmická. Všech 6 HZ je zhusta osídleno velkými
civilizacemi Padlých Ras, které spolu často soupeří a bojují. Mají různé typy Metatronických Kódů
ve své DNA, na kterých vytvořily propracované struktury padlých kultur a civilizací v realitních
polích HZ. Od roku 13 400 BC tyto rasy přímo zasahují do vývoje pozemských životních polí s

cílem ovládnout celou planetu a její energetický Chrám. HZ jsou dravčí vojenské základny na Zemi,
ze kterých mohou velice rychle zaútočit na povrchový planetární život a odkud kontrolují planetární
situaci. Jedná se např. o tyto lokality známé z různých zdrojů:

HZ-1

Dolní HZ. Uvnitř těla Země, horní plášť Země. Falešná Agharta a Vnitřní Země (Dutá Země) a jiné
sub-terénní biomy a reverzní realitní pole.

Horní HZ. Je v atmosféře v oblasti ozonové vrstvy. Tato O3 vrstva je zcela klíčová pro existenci HZ
a nesmí se poškodit. Proto je celosvětový trend na její ochranu. Je to typická dravčí technologie.
Pokud se budeš bránit a tuto škodlivou vrstvu odstraníš, tak tě to zabije. Jsou zde kolektivy známé
jako Čaroděj Oz (Wizard of Oz) a energetické kanály na tzv. 'posvátnou' horu Mount (Mt) Shasta,
což je dravčí ID portál pro kódování jejich pozemských New Age týmů.

HZ-2

Dolní HZ. Je v zemské atmosféře, v oblasti vnitřního Van Allenova Protonového Pásu (Proton
Belt). Falešná Atlantida a Lemurie, vojenské základny dravčích ET Zeta Ras, které ovládají velkou
část pozemského dění. Např. před 2. sv. válkou rasy Zeta navázaly spolupráci s vládami USA, UK,
Německa, které jim slouží, výměnou za poskytnuté technologie, informace a různé výhody.
Horní HZ. Je v oblasti Van Allenovy mezery (Gap), což je zničená koronosféra Země. Je tam
Olymp a jeho zvrácení bohové, kteří dlouho a systematicky ovlivňovali dějiny lidí (viz různé
věštírny apod.).

HZ-3

Dolní HZ. Spodní vrstva vnějšího Van Allenova Elektronového Pásu (Electron Belt). Falešná
Šambala a Zahrada Eden. Reverzní Oblačná Města NET Sítě.

Horní HZ. Horní vrstva Van Allenova elektronového pásu v magnetosféře Země. Je tam lokalita
zvaná Telos a kanály na horu Mt Shasta. Rádio 'St. Germain'.

V HZ je nashromážděno obrovské množství útočných ID systémů, s nimiž Dravci mohou rychle
vymazat z existence celý náš planetární život. Kdo se tam projekčně dostane, tak může vidět
parkoviště plná vojenského arzenálu, o kterém se nám ani nezdá. Některé UFO fenomény pochází z
těchto úrovní, pokud nejsou organizovány přímo SVS, která má tyto technologie k dispozici. V
USA (a nejen tam) jsou vojenské základny, zcela mimo dosah a kontrolu oficiální federální vlády a
armády (což jsou pouhé loutky skutečné SVS), kde provozují létající talíře a mají také továrny na
výrobu mimozemšťanů. Stav současné oficiální vědy ve všech oborech je naprosto směšný se
stavem poznatků, co má k dispozici SVS. HZ mají tu výhodu, že jsou ukotveny přímo do
planetárního těla Země, tedy jsou v téže Hustotě a kontrolují všechny její 3 Dimenze. Není proto
třeba překonávat velké ID bariéry a repulzní zóny, což je komplikace a stojí to dravčí ET-čka
hromadu energie. Padlé rasy totiž nejsou schopny volně (tj. energeticky zadarmo) procházet skrze
přirozené Brány, protože k nim již nemají Klíče. Tím, že zreverzovaly, si poškodily svoji anatomii,
ve které ty Klíče byly uložené. Jsou tady přímo s námi. Jsou to vši v kožichu Země. Oni nás odtud
vidí a velice podrobně monitorují každý náš krok. Mutacemi zablokovali náš percepční systém,
takže my nejsme schopni vidět je, i když jsou ve stejných vibračních úrovních. Je to princip
rozvědčíka: vidět a nebýt viděn. Proto je také možná plná kontrola planetárního dění a bleskový
zásah. Kvůli tomu také byly HZ udělány. Protože HZ jedou na reverzním spinu a mají jiný ARPS,
potřebují k přímému vstupu do našeho realitního pole (hologramu) jisté ID průchody (brány). Proto
se odehrávají boje o tyto invazní brány a jejich aktivaci a otevření. Buď uchvátí přirozené průchody
a zreverzují je, nebo si vytvoří své vlastní, které jsou reverzní již od začátku. To vše je součástí
Chrámového Komplexu Země a proto je o něj takový boj.

Zajímavá je informace, že v HZ se opravdu nachází skutečná pozemská Atlantida a Lemurie. Po
pádu a potopení Atlantidy byl tento celý kontinent pomocí speciálních technologií (Threshold, Time
Warp, apod.) vyzvednut ze dna oceánu (dodnes tam jsou viditelné jizvy) a jeho předlohy byly

překódovány na reverzní spin, takže se fyzicky zmanifestoval v jiném vibračním pásmu. Atlantida
se teď nachází nahoře nad námi v HZ-2, v její spodní vrstvě, v oblasti Van Allenova protonového
pásu. Je obydlená agresivními Zeta rasami, které tam mají vojenské základny. Její důležitost
spočívá v tom, že atlantský kontinent v sobě měl velké množství energetických center, průchodů a
bran, jak směrem na Zem, se kterou je přímo propojen, tak směrem ven do vesmíru. Tyto staré
atlantské brány se měly aktivovat za účelem přímé invaze dravčích UFO na Zemi. Tudy k nám také
přichází tzv. falešní Atlantští Mistři, dravčí entity, které mají na svědomí pád Atlantidy a na to
navazující tragédie ve vývoji Země během posledních 20-10 tis. let BC. Týmy New Age jim
otevírají vstupní portály z pozemské strany. Mnoho lidských Kanálů a Médií vědomě dostává tzv.
duchovní sdělení a komunikaci z těchto zón. Nespočet lidí to dostává podvědomě, různě: tvůrčí
inspirace, nápady, podněty, zcestné vedení, manipulace na všech úrovních. Jde to skrze Metatronic
Broadcast System Mass Control Matrix, což je aplikace NET. Tyto HZ také dokáží zachytit
mimotělní aspekty člověka (a nejen jeho: vědomí všech životních polí naší planety), když se
projikuje či vytělesňuje během meditací či spánkových stavů, apod. Duševní esence tam zpravidla
trvale uvízne, když jde nekvalifikovaným a nechráněným (tj. amatérským) způsobem skrze Bardo
Cyklus. HZ jsou gulagy pro duchovní esence zachycené do sítí NET. Je tam uvězněno obrovské
množství duší zemřelých lidí, které proto nemohou procházet přirozenými vývojovými cykly
vedoucími k evoluční ascenci. Bez náležitého výcviku a ochrany skrze HZ prakticky nelze projít dál
do normálních krystovských polí. Je možné (a děje se to), že se člověk může do HZ dostat. Např. za
odměnu ho tam 'bytosti světla a lásky' vezmou a provedou ho tudy. Tam se slušně nakóduje a příště
už tam půjde automaticky. Jsou tam skutečné rozsáhlé civilizace, některé mají i zajímavou
architekturu. Např. padlé rasy obývající falešnou Šambalu mají stavby ve stylu Gaudího, který byl
touto reverzně kódovanou a sebe-deformující geometrií inspirován.

Aurora zóny

Aurora Zóny (AZ) jsou jakýmsi proti-jedem vůči dravčím HZ. Jsou to strážcovské ascenční
plaformy (Aurora Safe Slide Zones) vystavěné v planetárním Raša Těle poblíž HZ, kam se z nich
dá utéci. Kromě záchranné funkce slouží jako odrazové můstky, ze kterých je možno sklouznout do
výše vibrujících ascenčních polí (Urtha, Sirius B, Střední Domény Edon, paralelní strana Adora - za
zrcadlem). Přídomek slide znamená skluz (též promítací blány či průsvitky, lidově slajdy, neboť po
sobě dobře kloužou). Souvisí to s různými stupni projekčních schopností člověka: Glide, Slide,
Span. Jsou to pracovní označení podle navyšující se vibrační úrovně, aby se do různých
záchranných lokalit (platforem) dokázal v případě potřeby přemístit a neuvízl v HZ. Např. smrt je
důležitý proces, na který je třeba trénovat celý život.

Máme 5 AZ. AZ1 a AZ2 obklopují D-1 Derma-NET a její 2 HZ (Dolní+Horní). AZ3 je nad Dolní
HZ Derma-NETu a pod Horní HZ sítě D-2 Intra-NET. AZ4 je nad Horní HZ sítě D-3 Ego/Epi-
NET. AZ5 je vysoko, nad magnetosférou, v úrovni odpovídající fyzickému povrchu planety Urtha.
Stejně jako HZ, i tyto AZ jsou v HU-1 a jedou na odlišném spinu ARPS, takže jsou pro nás
neviditelné a neskutečné. Avšak je možné se do nich projikovat či je dokonce zahlédnout vnitřním
zrakem, pokud naše vědomí expanduje do příslušných vibračních úrovní. Mají různé názvy: AZ1-
Ahrůnéva (pod-povrchová zóna mezi středním a horní pláštěm země), AZ2 - Oblačná Města (Cloud
Cities, je možno občas zahlédnout v zemské termosféře), AZ3 - Oceánská Města (Ocean Cities, u
nás jsou ve Van Allenově mezeře avšak na Urtha jsou v jejím Aquiferu - hlubinné podpovrchové
masy vody: odtud název), AZ4 - Zimní Krajiny (Winterlands, za vnějším Van Allenovým pásem),
AZ5 - Ledová Města (Frozen Cities).

Kromě AZ na naší straně (Etora) byly vybudovány podobné platformy na duální druhé straně, za
zrcadlem (Adora). Jsou to platformy zvané Ecousha-Zones, EZ1-5.

V době SAC-2012 se HZ postupně rozpouští a odreverzovává se jejich poškozený ARPS.
Jejich energetické i manifestační obsahy se uvolňují. Jejich obyvatelé mají možnost přijmout bio-
regenezní programy a nastoupit na cestu ascence. Uvězněné duševní esence z našich planetárních
životních polí se osvobozují a vrací se do normálních ascenčních cyklů. Viz Obrázek Planetární
Rasha Těla a zóny HZ a AZ.

 planetární rasha tělo země a urtha

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení