Panel uživatele

Kathara Healing: technologie světla a zvuku

Stejně jako celé Učení Vnitřního Krista, tak i jedna jeho součást zvaná Kathara Healing System
(KAH) je určena výhradně pro osobní teoretické bádání a filosofické spekulování a volno-
myšlenkářské fantazírování a meditování jednotlivce. V žádném případě není KAH určen pro
jakoukoli diagnózu a ovlivňování či léčeních jakýchkoli aspektů a okolností zdraví člověka a není
náhradou profesionální lékařské péče (obsáhlý Disclaimer je uveden na každém produktu KAH od
jeho producenta - Azurite Press, Ltd.). Jedná se v podstatě o pozitivní přístup k bytí, který může
člověku přinést pocit spokojenosti a radosti. KAH funguje asi takto. Ráno, když vstanu, namaluji si
na kus papíru žlutou tužkou smějící se sluníčko (světelný aspekt, symbol). Pak se na něj zálibně
podívám a třikrát řeknu: 'Sluníčko, sluníčko, ať mám dneska úsměvný den!' (zvukový aspekt,
mantra). A budu věřit, že budu mít úsměvný den. Je zřejmé, že všechno je to jen vymyšlené a se
zdravím to nemá nic společného. Vždyť kdo by takovým hloupostem věřil? To by přece bylo na
Bludný Balvan od skutečných 'vědců', kteří sami nejlépe ví, co pravda je a co není, co je dobře a co
špatně, mají tituly a patent na rozum (= kontrolní dogma). Leč, vzdělání před blbostí nechrání.

 

Nauka Vnitřního Krista a její aspekty

1. Základem Nauky je teoretický výklad ID fyziky, jako výchozí znalostní báze pro vše ostatní
(zdroje: Voyagers I a II, Keylontic Dictionary, The Science and Spirituality of Creation, The
Elements of Discovery, Introduction to the Monad, Anatomy of the Time, Sliders 1-12, aj.).

2. Další směry Nauky jsou např. energetická práce na planetárním Chrámovém Komplexu Země,
která je nezbytně nutná, aby se její vývoj nasměroval pozitivním směrem, ukotvením do ascenční
vlny (zdroje: The Master Templar Stewardship Initiative, Planetary Shields Clinic Field Guide, aj.).

3. Energetická práce na sobě směřující k osobní ascence-schopnosti. Na osobní úrovni jde o šťastné,
plně-vědomé plnohodnotné naplněné kvalifikované prožívání planetární existence, maximální
pozitivní sebe-vyjádření, získání a integraci potřebných životních zkušeností, naplnění současné
inkarnační mise a evoluční posun na vzestupné cestě (zdroje: Consciousness of Ascension, Postures
of Love and Steps towards Joy, aj.).

4. Ale také -a především- očištění a uzdravení osobních předloh, jako základní předpoklad pro
cokoli dalšího (zdroje: Kathara Healing Level: 1, 2-3, 4-intro, aj.). Tento směr osobní energetické
regenerace se nazývá Kathara Healing (KAH). Je založen na aplikaci Keylontické Vědy o vztahu
hmoty, energie a vědomí a používá Technologie Světla a Zvuku. Vychází z faktu, že každá
Dimenze D1-15 je složkou vibračního spektra jednotného energetického pole Časového Matrixu
(HU1-5), který emanuje z nadřazeného Matrixu Energetického (HU6-8). Každá Dimenze je
vytvořena z vědomé substance Prvotních Proudů Životních Sil (15 Paprsků Ekaši) a obsahuje v
sobě aspekty Elektrické ManA (světelné, Před-Světelné pole Keerasha HU5) i Magnetické EirA
(zvukové, Před-Zvukové pole Khundaray). Proto jí přísluší atributy a signatury obou. Světelný
aspekt má dva projevy: tvar (symbol, póza: statická, dynamická) + barvu, v rámci vizualizace.

Pojem KAH se zde pro stručnost používá v obecném významu pro všechny bio-energetické regenezní technologie
Nauky, bez dalšího rozlišení. Původně však byl vyhrazen zejm. pro opravu předloh Vnějších Domén, neb se
předpokládal poklidný průběh SAC-2012, na což by navržený 12-ti stupňový systém KAH postačil. Díky eskalaci
dramatu byly předány pouze první 3+kousek stupně (≤ 2005) a bylo nutno přitlačit na pilu a uvolnit techniky i pro
Domény vnitřní a posléze i postupy plazmové: to se však již KAH nenazývá a má to mnoho jiných speciálních názvů.

Zvukový aspekt má jeden projev: tonální singatura, mantra, slabika, vokalizační sekvence, psonn,
zpěv. Další aspekt je Dech, který tyto dva spojuje skrze ManU (dech souvisí se zvukem). Pomocí
světelných a zvukových signatur různých energetických polí vědomí a tvůrčích sil se na ně můžeme
vyladit, dostat se s nimi do stavu vibrační harmonické rezonance, komunikovat s nimi a požádat je o
akt spolu-tvorby našeho osobního a planetárního očistného a léčebného procesu. KAH pracuje
pomocí různých postupů a metod, které se v mnoha duchovních směrech a školách používají
dodnes. Základem této energetické práce jsou MEDITACE. Tam se spojují všechny 3 božské tvůrčí
nástroje, které člověk má k dispozici: 1. světlo, 2. zvuk, 3. dech. Tedy: poloha těla + vizualizace,
vokalizace, řízené dýchání. Tyto 3 věci (symbol+mantra+dech) představují Boží Trinitu (Tri-Veca
konfigurace) a její fázování, které celé Stvoření vytváří a udržuje ho při životě. Při práci ve skupině
se používají navigované meditace. V osobním soukromém prostoru pak každý pracuje tak, jak mu
to vyhovuje.

Fyzika Světla a Zvuku

Zde je pár heslovitých útržků pro rekapitulaci základních fyzikálních faktů o přirozené polaritě, o
Fázování Trinity: polarizace + depolarizace (vybliknutí ven do manifestace + zabliknutí zpět do
Zdroje), o kvalitě elektrické + magnetické (světelné + zvukové), o tom, že každá věc má na svém
dně kód své identity (Jádrová Energetická Enkrypce), že ten kód má prvotní aspekt magnetický +
druhotný aspekt elektrický, a že tyto dva aspekty jsou dvě strany téže mince: energetické enkrypce
té věci, o tom, že lidská řeč je unikátní nástroj: světelně-zvuková skalární technologie pro spolu-
vytváření a přetváření světa.

Neutralita ↔ Polarita (fázování Boží Trinity, neustále tam a zpátky)
ManU (Duch Svatý, DECH) ↔ EirA (Matka, ZVUK) + ManA (Otec, SVĚTLO)

Zvuk je prvotní, nejmocnější a nikdy nelže (zneužitím je možné někoho 'pře-mluvit').
Světlo je druhotné a náchylné k falšování (předstírání, vizáž, šaty dělaj člověka).

Nepolární/Omnipolární: Partiki (PKI, el-mag, jednota, ± , rezonantní tón)
Polární ZVUK: Particum (PCM, mag., kontrakce, - , spodní tón, hmota) ♀
Polární SVĚTLO: Partika (PKA, el., expanze, + , vrchní tón, anti-hmota) ♂

Každá věc ve Stvoření je jedinečná a má svoji Identitu (jednoznačnou, nezaměnitelnou).
Identita je vyjádřena zvukovou a světelnou signaturou (energetické božské rodné číslo).
Otisk Identity je Jádrová Energetická Enkrypce.

Zvuková signatura: zvuk, hlas, zpěv, tón, Psonn, mantra, jméno (vyřčené).
Světelná signatura: tvar, barva, symbol, obraz, poloha, póza, mudra, jméno (psané).

Příklad
Občanský průkaz má fotku + podpis, který je psaný i čtený i vyslovitelný.
Zvuková Signatura + Světelná Signatura = Jeden Celek

Příklad
Božský Jazyk je předlohou Lidské Řeči
Lidská řeč a abeceda: písmeno = tvar (symbol) + zvuk (mantra)
Symbol - adresuje. Mantra - aktivuje.

Příklad
"Pepo, pojď na jedno!"
Adresace: Pepo - oslovení konkrétní entity, upoutání její pozornosti.
Aktivace: pojď na jedno - akční prvek, vyvolá specifickou reakci, entita zafunguje (a jde na jedno).

 

I. ZVUK - Aspekt Magnetický

Zvukové projevy člověka je možné pracovně rozdělit do dvou škatulek. Na (i) běžnou lidskou řeč a
na (ii) mantrování. Ono je to vlastně to samé, ale liší se to jen mírou zvědomení používání tvůrčí
síly zvuku a ochoty přijmout za to zodpovědnost.

Anuhazi jazyk

Je to přirozený externě mluvený (tj. ne telepatický) jazyk pro náš Časový Matrix. Byl vyvinut
zakladatelskými kolektivy vysokých ras HU-5 (Rishi Breneau) asi před 950 BYA a je kořenem
všech jazyků ve všech našich vesmírech, tedy i na Zemi. Obsahuje posvátné pra-zvuky nesoucí
všechny vibrace původního Stvoření a jeho KRIST Kód. Tyto zvuky rezonují s energetickými
předlohami všech stvořených forem. Je to Posvátný Jazyk umožňující přímé tvoření. Anuhazi jazyk
má 12x12=144 znaků, které ovládají energetické proudy Prvotních Životních Sil pro 12 Dimenzí a
jejich 12 PodDimezí Veca Kvadrantů. Je to sada Kódů pro řízení 12 ks Paprsků Ekaši z celkového
počtu 15 ks (ty tři zbývající jsou Master Keys, které ovládají těch dvanáct). Každé Anuhazi
písmeno adresuje jeden PodDimenzní proud. Jejich kombinací vznikají manifestované formy.

Kolektivy Vědomí Rishi Breneau takto vytvořily naše vesmíry. Jde o to vytvořit předlohu ve formě
vize (morfogenetické pole) a potom skrze ni prohnat proudy tvůrčích sil (řízené mantrami). Pak
není problém stvořit Golema či zastavit proud řeky Dněpru či zastavit kamennou lavinu, než se
projde úzkým údolím. Tyto fenomény nemusí být vázány na přímé použití posvátných jazyků.
Mohou být výsledkem spolupráce s Živlovými Poli planety či vesmíru, která se pomocí posvátných
sekvencí oslovují a vybízí ke komunikaci. Tato pole mohou být jak čistá, tak poškozená.

Kristovská Pole není možno ovládat a k něčemu je přinutit. S nimi se pracuje pokornou žádostí o
akt spolu-tvorby, pokud souhlasí s jeho záměrem a cílem. I když je v moci člověka ovládnout určité
elementální síly, které již nepatří do osobního portfolia, protože je vůči nim superiorní, tak se to
prostě nedělá, neboť je to energetické násilí.

Pro představu jsou uvedeny tonální signatury 5-ti Kristovských Polí Vesmírného Živlového
Vědomí. Pomocí nich vyzýváme a voláme Krystovské Síly Prvotních Elementů (Tvůrčích Živlů) k
aktu spolu-tvorby nějaké věci či situace (očista, léčení, pomoc, ochrana, záchrana, realizace
pozitivní vize, poučení, rada, útěcha, pozdrav, sdílení, apod.), vše v souladu se Zákonem jednoty:

Šá ej dá a mór (Věčný Vítr a jeho Píseň; plyny, vzduch)
Džá et ej durá (Věčný Plamen Posvátného Ohně; páry, oheň)
Ejá que jél (Věčná Voda a její Tok; tekutiny, kapaliny, vody a vodstva)
Eta lej e krystalej (Věčný Základní Kámen; tuhé a pevné látky)
Íta ur ša lej (Věčný Ohnivě-Ledový Éter Prvotní Záře a Prvního Záření 'EtaUr').

Keylonta

Je to nauka o tom, jak pracovat s mocnými pra-zvuky Anuhazi, nesoucí původní Krystovské
Kódování. Používá z nich složené posvátné Mantry a Zpěvy (Sacred Psonns), protože v sobě
obsahují tonální signatury naší originální Božské Manifestační Předlohy a Božské Předlohy Zdraví.
Jejich vibrace aktivují naše skalární pole a přepisují jejich vadné poškozené části původními
Krystovskými zdrojovými kódy. Některé tyto mantry např. přímo adresují specifické části našich
DNA templátů, kde jsou reverze na úrovni celého druhu, léčí je a aktivují naši genetiku pro
ascenční procesy. Některé tyto mantry jsou audio-přepisem sekvencí specifických Ohnivých
Písmen, které regulují funkci celé DNA. Nemá smyslu se vždy pídit po obsahu či významu těchto
manter, nesdělují totiž informace jako běžné lidské komunikační prostředky (např. různé 'důležité'
zajímavosti o kterých se hovoří na pavlači). Jsou to pokročilé ID foto-sonické technologie, světelné
a zvukové kreační programy.

Lidská řeč

* Je to mocný tvůrčí prostředek, řeč myšlenky vyjadřuje, manifestuje je a zhmotňuje. Řeč je naše
manifestační sekvence, myšlenkové koncepty jsou vzorce vědomé energie ve formě Partiki mřížek,
Keylonů, skalárních vln a krystalových polí. Pomocí řeči se tyto předlohy překládají do hutnějších
forem, až se nakonec přímo manifestují. Mezi myšlením a řečí je velmi úzký vztah. Uvědomme si,
že naše myšlenkové procesy se opírají o verbální formy. Používáme slova k tomu, abychom
sestavili myšlenku. Lidská řeč je zcela jedinečná schopnost a je třeba ji důkladně kultivovat.

* Mateřský jazyk je třeba chránit, protože řeč kóduje národní identitu pomocí energetické předlohy
zvané Jazykový Matrix. Ten je třeba ochránit zákonem o jazyku. Pokud někdo bude dlouho mluvit
německy, tak začne německy i myslet. Pokud začne německy myslet, tak se Němcem i stane.
Nucení mluvit jazykem dobyvatelů a pokořitelů má hluboký energetický význam: vygumování
vlastní identity. Dalimilova Kronika dobře ukazuje tyto multi-kulti genetické hrátky ohledně
překódování jazykového matrixu jedince a národa, čímž začíná dnes žádoucí vygumování národní
identity. Zde je známá citace našeho předka:
"...Radějí sě chci s šlechetnú sedlkú českú smieti, než králevú německú za ženu jmieti. Vřet
každému srdce po jazyku svému a pro to Němkyně méně bude přieti lidu mému. Němkyni německú
čeled bude jmieti a německy bude učiti mé děti. Pro to bude jazyka rozdělenie a inhed zemi jisté
zkaženie...".

Staří vládci dobře znali sílu jazyka a tradic a jejich důležitost pro uchování Národní Identity. Pokud
někdo chtěl do naší země přijít a usadit se zde, tak musel přijmout náš jazyk, víru, vzdělání, zvyky a
tradice. Tedy se MUSEL energeticky navázat na náš Český Národní Štít a Český Jazykový Matrix,
aby ho posiloval a ne oslaboval (což je dnes záměrem). Bylo jasné, že menšina se MUSÍ přizpůsobit
většině, pokud na její území vstoupí a chce tam žít. Je to normální vztah Domácí a Hosté. Host se
musí přizpůsobit pravidlům domácích, pokud je tam jako cizinec na návštěvě a zejm. pokud mu má
být dovoleno tam setrvat. S tím příkře kontrastuje dravčí ideologie multi-kulti pro likvidaci národů.

* Lidská řeč funguje i opačně. Nejen, že vyjadřuje naše již hotové myšlenky, ale také řeč myšlenky
vyrábí. Zvuky a slova nesou své specifické tonální signatury, což jsou skalární vlny, které interagují
se skalárními poli všech manifestačních předloh. Tím že mluvíme, tím tvoříme. Každé slovo a zvuk
má svoji vibrační hodnotu. Hlídejme si svá slova, stejně jako své myšlenky. Bohapusté tlachání a
pokleslý verbální projev generují chaotické energie a znečišťují naše osobní i planetární biopole.
Psaný i mluvený jazyk vysílá elektrické impulsy, které přímo ovlivňují naši DNA předlohu a vše co
se skrze ni manifestuje. Jazykové struktury se překládají do matematických kódů, které slouží jako
operační instrukce pro náš systém tělo-duše-duch.

* Další použití řeči je záměrně vkládat tonální signatury obsažené ve zvuku či slovech (mantra) do
manifestačních předloh na různých úrovních za účelem vyvolat specifický účinek (energetické
příkazy, command sequences). Kromě vkládání určitých programů do předloh se také jejich
stávající programy řečí aktivují. Na tom je také založen systém KAH.

Distorze lidské řeči

V období Babylonského masakru (3470 BC) došlo k mutačním zásahům do lidské genetiky, jedním
z jehož následků byla distorze lidské řeči. Řeč je zcela zásadní existenční a tvůrčí dovednost
člověka a je základem jeho psycho-intelektuálních schopností. Došlo k zpřeházení písmen lidských
krystovských jazyků na úrovni jejich energetických předloh. Klíčové kódovací a řídící znaky, které
adresovaly Prvotní Proudy Životních Sil byly vyjmuty (posvátná hebrejština měla 28 písmen, dnes
jich má 22, kabalisté hovoří o tajném písmenu č. 23, které je magické a dá tomuto obrovskému
jazyku jeho původní božskou sílu a moc, až přijde ten čas, je to zřejmě kolektivní označení pro
chybějící jazykové kódy). Tonální signatury zbylých znaků byly zreverzovány a pomíchány. Byly
tam vloženy nové reverzní symboly. Používání takto zdeformované lidské řeči trvale generuje
reverzní skalární pole a systematicky poškozuje manifestační templáty lidského prostředí, planety a
všech jejích životních forem. Proto držení Bobříka Mlčení má i hlubší efekt. Pokročilé sekty
himalajských mistrů nedržely Bobříka pouze proto, aby si mohly vybarvit modré okénko sebe-
kázně ve Foglarovském ascenčním kalendáři, ale také proto, že věděli, že mluvením zabíjí nejen
sebe, ale všechny, s kterými mluví a také celou planetu a její bytosti. Nauka o lidském jazyku (řeči)

je fascinující a je o tom mnoho literatury. Jazyk je přímou manifestací genetických předloh daného
druhu, rasy, národa, etnika či jedince a nese jejich energetickou enkrypci. Stejně tak zvukové
projevy všech stvořených forem. Podle vibrační kvality hudby lze odhadnout míru krystovského
kódování ve štítech autora či interpreta. Každý si to může vyzkoušet.

Mantra

Je to zvukový aspekt Stvoření, který oslovuje danou věc a její identitu na její nejzazší úrovni
existence, tzv. tonální signatura. Je to Píseň jejího Bytí. Je to audio-překlad struktury skalárních
polí, na kterých je založena její existence. Je to její jádrová Energetická Enkrypce. Je to jméno
vyřčené, vyslovené, zmanifestované. Teprve na další nižší vibrační úrovni se to projeví jako video-
překlad, kde se ukáží vizuální matematicko-geometrické vzory zvukových polí ve formě symbolů.
Pojem Tonální Geometrie označuje fakt, že složitou geometrickou anatomii štítů je možno přeložit
do zvukové formy zpěvů (tonální podoba). Takže pokud se tyto zpěvy vokalizují, tak vydávané
zvuky adresují a aktivují až tisíce specifických štítových kódů v naší anatomii a spouští s nimi
spojené procesy. Tedy na první pohled obyčejná či nic neříkající písnička či říkadlo může mít
obrovský účinek na stav naší energetiky a vědomí. Soubor Posvátných Zpěvů s nimiž Nauka
pracuje, je uveden v textu Sacred Psonns, Invocations, Attitudes and Responsibilities of Mastery.

II. SVĚTLO - Aspekt Elektrický

Tvar, barva, pohyb

Světelný aspekt Stvoření se naší percepci jeví jako dvě věci: tvary a barvy.
Barva: aspekt nespecifický, adresuje celou jednu vibrační úroveň, dimenzi, frekvenční lokaci.
Tvar: silně specifický, matematicko-geometrický vzorec dané entity-identity, vlastnoruční podpis,
jméno zapsané, odráží geometrickou strukturu Partiki mřížek a Keylonů, na kterých je založena její
existence.

Symbol = Světelná signatura věci (světelný aspekt úplné signatury, druhý aspekt je zvukový)
Symbol = Tvar + Barva

Symbol je matematický vzorec záměru Stvoření, posvátná geometrie, která udržuje proudy
životních sil v takových proporcích, aby mohly vytvářet stabilní životní formy, entity, bytosti.
Symbol ve své totalitě a úplnosti jest živoucí a vědomou Bytostí. Pakliže používáme Symboly,
vstupujeme do velice intimního spojení s Bytostmi, které tyto Symboly představují a reprezentují.
Kéž jde o Bytosti Kristovské. Vzhledem k tomu, že jako Lidé jsme Nekonečné a Věčné Bytosti,
které v sobě obsahují celý Vesmír, tak komunikací se Symboly kontaktujeme ty vzdálené a
nepoznané části nás samých, které rezonují s matematickými programy obsaženými v symbolech.
Tím, že používáme Symboly jako zdroj tvůrčí síly, se podílíme na formulaci Božího Stvoření - a
máme za to plnou zodpovědnost.

My všichni jsme Symboly. Když se na sebe díváme, nevidíme celou pravdu, ale pouze jistý aspekt
nás: symbol či karikaturu naší Úplnosti. Symboly odrážejí jen vnější část naší Identity, která ale
docela dobře vypovídá i o našem vnitřku. Je to zkratkovitý zápis nás samých. My existujeme jako
Symboly. Symbol je přirozené vyjádření každé vědomé existence. Symboly nás mohou mnohému
naučit. Člověk a všechny jeho projevy odrážejí jeho bio-spirituální stav. Vypovídají o jeho vibrační
situaci a zdravotním stavu. Podle vzezření, postoje, pohybů, chování, očí a hlasu a řeči lze získat
přesné diagnostické údaje.

Poznámka: rozdíl mezi čtením a vyslovování.
I) čtení potichu, v duchu - vibrace D-3, informační dekódovací práce racionálního mentálního těla.
II) vyslovování, čtení nahlas - vibrace D-5, práce 5. čakry, aktivace 5-subharmonik v templátu.
Proto se máme učit nahlas, neboť přitom jsou světelně-zvukové aspekty propojené a umocněné.

Poznámka: dualita symbolu - tvar a barva.
Kabala je typicky spojena se znaky (kdysi posvátné ale stále ještě mocné) hebrejské abecedy. Tyto
znaky (tvary) jsou energetické symboly, které (jako každé jiné) adresují tvůrčí energetické proudy
vědomých sil. Většinou se používají ve své obyčejné černo-bílé verzi. Je vhodné je vytvářet pomocí
kaligrafie (kraso-pis), což je proces ID komunikace mezi Bytostí Člověka a Bytostí Symbolu. Jejich
účinek lze ještě posílit přidáním barevného aspektu (viz Aryeh Kaplan: Meditace a kabala). O krok
dále je možnost pěstovat Kabalu i bez hebrejských znaků, pouze pomocí barev (viz Fr. Bardon: Klíč
k opravdové kabale).

Pohyb vyjadřuje dynamický aspekt tvarů a barev a umocňuje jejich účinek. Pohyb vypráví příběh, o
proměně a vývoji, což jsou atributy projeveného Stvoření v manifestovaných světech. Kino je Bio-
Graf (bios-živý, grafos-obrázek, oživlé hýbající se měnlivé obrazy). Pohybem mysli v meditačních
vizualizacích obděláváme a opravujeme svoji ID anatomii, stejně jako když technik opravuje stroj,
úkon stíhá úkon. Je mnoho druhů pohybové energetiky: dynamické meditace, tanec a vlastně
veškerý lidský pohyb je energetickým příběhem, kterým se člověk jednoznačně podepisuje. Proto je
pohyb tak důležitý a kultivace hodný.

Literatura o symbolech je obsáhlá a je třeba rozlišit, co je to za geometrie a jaké energie adresují
(původní x reverzované). Většina toho, co zde dnes máme, je poškozené. Po pádu Atlantidy došlo
během pár let (období asi 20 000 - 10 000 BC) k totální destrukci všeho pozitivního na celé planetě.
Jen pár odkazů. Č. Loukotka: Vývoj písma, český badatel v oblasti paleo-grafie (pomocná věda
historická zabývající se vývojem písma, číslic a dalších grafických znaků). J. Stevens: Sacred
Calligraphy of the East, přehled východní kaligrafické tradice. Madhu Khanna: Yantra - The
Tantric Symbol of Cosmic Unity, uvádí do indické symbolologie. Dan A. Davidson: Shape Power,
popisuje výzkum energetického působení symbolů. Stačí nakreslit (tužkou na papír či jen prstem do
vzduchu) nebo si jen v mysli představit např. bod nebo čáru a již to vyvolá jemno-hmotnou
energetickou odezvu. Tento akt vytvoří aktivní morfogenetické pole (sktrukturu skalárních vln
odpovídající geometrii bodu či čáry), které působí jako refrakční čočka pro 15 Paprsků Ekaši. To na
naší manifestované straně způsobí odpovídající excitaci vakua, jejímž důsledkem jsou struktury
sestavené z ionických partikulí, jejichž některé aspekty lze zaregistrovat pomocí HSP. Proto také je
kaligrafie posvátná nauka o meditativní práci se symboly, které když tvoříme, tak vstupují do našich
předloh, stávají se naší součástí a působí tam. Tím, že dokonale vytvoříme 'pouhou' kaligrafickou
tečku, navždy změníme celý Vesmír. Dávejme si tedy pozor na to, co a jak píšeme. Ovlivňujeme
tím celé Stvoření a toho důsledky pak sami prožíváme, spolu se všemi, kteří jsou tím zasaženi.

III. DECH - Aspekt Elektro-Magnetický

Dech a Manifestační Sekvence

Dech souvisí s procesem manifestace a de-manifestace za použití Božských Proudů Životních Sil
(15 Paprsků Ekaši). Jedná se o ohýbání Paprsků pomocí svobodné vůle (záměru) Bytosti tak, aby
nasvěcovaly určité malé části již hotového Hologramu Bytí a jejich hmatatelné obrazy se
projikovaly na manifestační plátno světa, kde jsou registrovány našimi smysly. Mechanizmus
ohýbání je založen na tom, že člověk sám je malou součástí tohoto Hologramu a celá jeho ID
anatomie slouží jako optická lavice pro jím protékající Proudy. Vytváří si své záměry, mentální
vize, které slouží jako promítané obrázky.

Manifestační Sekvence probíhá cyklicky. Zpětný paprsek jdoucí z manifestace do Zdroje do nás
stahuje právě promítnutý obraz a nese zkušenost právě prožité minulosti (EirA magnetický
kontrakční de-manifestační proud, nádech či vdech). Jeho energetický obsah je stažen do Reion
Pole osobního Radiálního Těla, kde je zpracován a vyhodnocen. Podle toho se připraví nový
modifikovaný záměr jak změnit situaci, vytvoří se nový obraz a připraví se k promítnutí (ManU
nepolární či omni-polární pole, Říše Příčin, pauza, stav klidu po nádechu, depolarizace ). Přímý

paprsek od Zdroje do manifestace projde skrze nás, nabere si tam nový obraz a promítne ho do
okolního Hologramu a vytvoří novou, námi pozměněnou, životní situaci (ManA elektrický
expanzní manifestační proud, výdech, polarizace).

Dech a problikávání

Nádech: ZAbliknutí všech částic Božího Vědomí v rámci mé osobní anatomie, polarizovaných
skrze mě zpět do Zdroje, nesou jednak paměť mého minulého záměru a můj pocit z jeho prožití a
také moji požadovanou korekci na jeho chyby a nepovedenosti, které bych rád napravil. Staré (PCM
+ PKA) → PKI.

Pauza: tohle všechno je silně nakódovaný materiál PKI částic, skalární morfogenetické pole, který
se vrátil do mého energetického prostoru Osobního Záměru, aby tam prodléval. A tam zraje další
vize, lepší a božštější. Staré PKI → Nové PKI. Když je připravena, vystřelí se do reality.
Výdech: VYbliknutí všech částic Božího Vědomí zatím nepolarizovaných, skrze moji osobní
anatomii (polarizačně - refrakční čočku), kde se polarizují, skrze mě, ven do manifestace. Nové PKI
→ PKA + PCM.

Dech a Realizace Božské Trinity

ManU - pole Prvotního tvůrčího potenciálu (ManU Tělo), Říše nejzazší příčiny, umí realizovat vůli
Zdroje a bytostí obdařených svobodnou vůlí. Zařídí to, že se něco stane. Podrží v sobě daný tvůrčí
záměr, změní ho v manifestační program - předlohu pro tiskárnu a pak až v realitu. Energetická
půda, kam se zasévají záměry. Jakýkoli vložený záměr zrealizuje. Kosmické projevené "Nic" a
neprojevené "Všechno". PAUZA dechu mezi nádechem a výdechem.

EirA - kontraktivní pole/proud vědomí, které stahuje naše záměry dovnitř do pole ManU. Přináší
tam naše myšlenky, pocity, přání, atd. Promítá náš aktuální energetický stav (všechny vibrační
úrovně naší identity) směrem z manifestace, z hologramu Já+Svět, zpět ke Zdroji. Směřuje podél
de-manifestační sekvence. NÁDECH.

ManA - expanzivní pole/proud vědomí, které vysílá naše záměry uložené v poli ManU do
manifestace. Promítá aktuální vibrační stav našeho ManU pole směrem od Zdroje do Světa.
Směřuje podél manifestační sekvence. VÝDECH.

Filosofické korespondence

Pole ManU v klidu: Svět jako vědomí a nic.
Pole ManU v akci: Svět jako představa a vůle.

Provedení Tvůrčího Dechu

Nádech: pojmu jasný a silný záměr, plně se s ním ztotožním na všech úrovních své existence, já
sám se stanu tímto záměrem, zcela bytostně a reálně, afirmace "Já Jsem ...", procítím záměr až do
sub-jaderných částic svých atomů, molekul, buněk. Nádechem nasaji záměr skrze sebe až do svého
pole ManU, celou svou bytostí představující teď můj záměr ho pošlu ke Zdroji, kde mě obklopuje
mé pole Prvotního tvůrčího potenciálu, cítím jak se demanifestuji, sbaluji se do své skalární vlnové
podoby a ve formě čisté vibrace mého záměru vstupuji do pole ManU a vkládám se tam jako svůj
záměr. NABIJU.

Pauza: setrvání ve stavu ztotožnění se s polem ManU, předám mu všechny potřebné informace o
tom, jak má mé stvoření vypadat, dám tomu čas, počkám, až se tyto programy plně a bezchybně
nasají, nahrají do pole. ZACÍLÍM.

Výdech: mocně vydechnu program svého záměru z ManU pole, podél manifestační sekvence,
vyprojektuji ho ven směrem do Světa. Vnímám a prožívám, jak se můj záměr realizuje na všech
vibračních úrovních, od Zdroje dolů, všude kudy prochází, prožívám jak se proměňuje v partiki
mříže, keylony, skalární pole, předhmotné předlohy, až se nakonec objeví v mém 3-dim hologramu,
vynoří se z vibračních hloubek nezbadatelné Říše Příčin jako se vynoří špička ledovce nad hladinu
vody, jediná viditelná, ale sahající daleko pod úroveň viditelného světa. VYSTŘELÍM.

Ve skutečnosti netvořím já, ale můj Božský Tvůrčí Aspekt (moje osobní Pole ManU, které je
součástí velkého ManU Pole Boha-Zdroje), který mám od Zdroje zapůjčen, abych se s ním učil
pracovat. Ve skutečnosti skrze mě tvoří Bůh. Já pouze žádám Boha, aby skrze mě stvořil můj
záměr. A podle toho se také chovám. Požádám o pomoc a spolupráci, ale rozhodnutí nechám na
něm. Je zřejmé, že čím více budu v souladu se Zákonem Jednoty, tím větší pomoc a podporu
získám. A také naopak. Pokud si přes zjevnou nevoli a varování Kosmických Sil něco vynutím a
prosadím svou (což je sice dovoleno, ale není doporučeno), tak si to taky odskáču a prožiji osudy
všech, které jsem negativně ovlivnil. Svým dechem určuji kudy a jak rychle se budu pohybovat v
Hologramu Bytí, jak a kam se budu vyvíjet, s čím se budu setkávat a co budu prožívat. Stávám se
Spolu-Tvůrcem Reality a svou pouhou existencí způsobuji proměnu obrazů Stvoření v čase, pro
sebe i pro jiné, kteří se mnou sdílí společný Hologram planetární reality (+ vyšší celky: solár,
galaxie, atd.).

IV. Tvůrčí nástroje Člověka

ZVUK

- energo-informační vzorce, programy pro modifikaci templátů na tonální úrovni PCM částic
- mantry, písně, zvuky, vokalizace, zpěvy:
- frekvence: rytmus (v čase rychle a pomalu) + melodie (v čase nahoru a dolů)
- amplituda, silový výkonový aspekt (tiše a hlasitě)
- afirmace: naše záměry, skalární programy, enkrypce, kterými měníme sebe i svět
- lidská řeč/mluva: naše žvanění a bohapusté tlachání či krystovská energetická komunikace

SVĚTLO

- energo-informační vzorce, programy pro naše templáty na fotonické úrovni PKA částic
- barva: nespecifická adresace dané vibrační roviny či frekvenčního pásma
- tvar: specifická adresace dané identity, entity, věci
- obrázky, symboly, kódy, grafické vyjádření [aspekt ne-tělesný]
- pozice, těla, rukou (pózismus, mudry) [aspekt tělesný]
- statické (joga-pozice, mudry)
- dynamické (joga-dynamické meditace, cvičení, běh, tanec, víření dervišů).

DECH

Boží Síla Prvotního Stvoření, Prvotní Projev Boha-Zdroje, hnací motor Manifestační Sekvence,
nosná vlna pro všechny kreační vzorce a jejich usazení do správných míst manifestačních templátů
a biopolí. Obsahuje Tři Fáze Dechu a Krystovský Algoritmus Božího Tvoření skrze Polarizační
Iteraci Boží Trinity (ManU, EirA, ManA).

Toto je sada našich Tvůrčích Nástrojů. Je úplná a dokonalá (tj. nic tam nechybí, nic tam nepřebývá,
nic tam není v rozepři). Je to dar od Boha, který nás stvořil k obrazu svému, protože miluje sobě
rovných. Tak ať mu neděláme ostudu. Více informací o ID fyzice světla a zvuku je např. na str. 1-4
úvodní kapitolky skript Kathara-1 (= Kathara Bio-Spiritual Healing System Level-1) a v textu
Engaging the God Languages.

Dokonalé skloubení všech těchto nástrojů je např. v józe. Tato pradávná léčebně-ascenční
technologie se v Nauce označuje jako LO-GA'S (dnešní 'joga') či MCEO Logayanas Frequency
Breathing Movements Modalities. Úvodní zmínka o nich je např. v textu Kathara Level-4: The
"Pillar of Power" Introductory Sequence, Logas and Related Notes (2004) a také v textu St. Kitts
Sliders 3 "The Wind Beneath Your Wings" - Engaging the Spirit for Slide. Introductory Atomic-
Etheric, Rasha & Spirit Body Training. Supplement (2008). Je potěšitelné, že mnohé jogové pozice
se v tradičních směrech zachovaly ve své původní podobě, viz současná bohatá jógová literatura
(např. Dálkový kurz jógy od Mirka Čapka, www.sarpa.cz, zejm. jeho Vitalizační sestava, která

rezonuje s původním cvičebním schématem Františka Drtikola). Dalším pojmem Nauky je Seurias,
což jsou tělesné pozice a pohyby (Seurias postures and movements) používané při různých
energetických pracích, často spojené s vokalizací manter či psonnů - tzv. Arieas. Generují se tím
např. struktury tonálních polí (neslyšitelných zvukových struktur) ve formě Se'Ur Pilířů Prvotního
Zvuku, které se pak formují do různých tvarů - zvukových soch (sound sculptures) a kódují různými
programy. Tyto neviditelné energetické sochy se umísťují na určitá (povrchová přístupová) místa
planetárního Chrámového Komplexu a tím se reguluje energetika Země. Pokud je Pilíř dobře
udělán, vydrží tam docela dlouho a slouží jako ID anténa, zesilovač a vysílač. Takto se třeba zavádí
infúze frekvencí Veca Kódů do planetárních mřížek. Tyto postupy byly součástí starobylých
energetických rituálů zvaných Zdravice (Salutations), které používaly všechny původní lidské rasy
a strážcovské týmy (grid-keepers, security teams) k ovládání funkcí Hvězných Bran a Časových
Portálů. Pracovalo se při tom s osobní a planetární merkabou (Merkabic Salutations). Podobné byly
rituály zvané Round Tables (kulatý stůl), což je krycí jméno pro D-12 Štít Aramanténa (kruhový
energetický disk), s nímž pracoval tým Krále Artuše (např. kniha Voyagers II, seminář Ancient
Rites of Passage - Personal Healing Through Planetary Service, seminář The Arthurian Roundtables
- Nibiruian Checkerboard Mutation). Dalším pojmem je Arieas, což je tonální signatura
symbolového kódu, tj. mantra příslušející danému symbolu (může to být jeho název či aktivační
sekvence, pro různé aspekty kódu lze použít různé volací sekvence).

V. Varování

Zákon Jednoty přesně vyvažuje práva a povinnosti. Člověk má právo Bohem mu zapůjčené Tvůrčí
Nástroje používat a má povinnost činit tak v souladu se Zákony Kosmu. Pokud tyto Zákony nebude
respektovat, Stvoření se začne bránit a má k tomu vše potřebné. V tomto textu TAM2 jsou uvedeny
mnohé informace, které mohou být použity různým způsobem, včetně Symbolových Kódů, Psonnů,
apod. Jsou uvedeny pouze pro ilustraci vnitřního obsahu. Pokud někdo chce s
nimi aktivně pracovat, nechť si dohledá původní návody a pravidla hry v originální literatuře, která
je za tímto účelem přiložena. Je např. dovoleno se na pole vědomí představovaná Symboly vyladit,
komunikovat s nimi, meditovat na ně, požádat je o 'ochutnávku' jejich ID frekvencí, po svolení
použít tyto energie pro sebe i různé situace, požádat je o spolu-tvorbu léčebného procesu, ochranu,
vedení, učení, ascenci, apod. To samé se děje ve vztahu s našimi Vyššími Já, s kolektivy
Strážcovských Ras, např. s Konzily Krystalové Řeky, s Řekou samotnou, s bytostí J12, se Zdrojem,
apod. Co však není dovoleno, je svévolně používat získané znalosti, Kódy a Psonny k partyzánské
práci na planetárním Chrámovém Komplexu Země, poškozovat je, jakkoli modifikovat či prznit,
veřejně rozšiřovat, jakkoli zneužívat. Předpokládá se jistá duchovní vyzrálost, znalost Energetické
Etiky, jejíž součástí je úcta a respekt. Buď používejte Nauku takovou jaká je, přesně podle jejích
pravidel, anebo ji nechte být a najděte si něco jiného. Vesmír bedlivě sleduje a vyhodnocuje každé
naše počínání, každé i sebemenší hnutí mysli a emocí, každý náš záměr. Nelze nic skrýt, nelze se
nikam schovat. Jsme součástí Zdroje, který tvoří ze sebe a do sebe. Jsme kousek jeho vědomí, jsme
v jeho útrobách, jsme jeho součástí, jako plod v děloze matky.

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení