Kathara Healing: technologie světla a zvuku

666

Stejně jako celé Učení Vnitřního Krista, tak i jedna jeho součást zvaná Kathara Healing System (KAH) je určena výhradně pro osobní teoretické bádání a filosofické spekulování a volno-myšlenkářské fantazírování a meditování jednotlivce. V žádném případě není KAH určen pro jakoukoli diagnózu a ovlivňování či léčeních jakýchkoli aspektů a okolností zdraví člověka a není náhradou profesionální lékařské péče (obsáhlý Disclaimer je uveden na každém produktu KAH od jeho producenta - Azurite Press, Ltd.). Jedná se v podstatě o pozitivní přístup k bytí, který může člověku přinést pocit spokojenosti a radosti. KAH funguje asi takto. Ráno, když vstanu, namaluji si na kus papíru žlutou tužkou smějící se sluníčko (světelný aspekt, symbol). Pak se na něj zálibně podívám a třikrát řeknu: 'Sluníčko, sluníčko, ať mám dneska úsměvný den!' (zvukový aspekt, mantra). A budu věřit, že budu mít úsměvný den. Je zřejmé, že všechno je to jen vymyšlené a se zdravím to nemá nic společného. Vždyť kdo by takovým hloupostem věřil? To by přece bylo na Bludný Balvan od skutečných 'vědců', kteří sami nejlépe ví, co pravda je a co není, co je dobře a co špatně, mají tituly a patent na rozum (= kontrolní dogma). Leč, vzdělání před blbostí nechrání.

 

Nauka Vnitřního Krista a její aspekty

1. Základem Nauky je teoretický výklad ID fyziky, jako výchozí znalostní báze pro vše ostatní (zdroje: Voyagers I a II, Keylontic Dictionary, The Science and Spirituality of Creation, The Elements of Discovery, Introduction to the Monad, Anatomy of the Time, Sliders 1-12, aj.).

2. Další směry Nauky jsou např. energetická práce na planetárním Chrámovém Komplexu Země, která je nezbytně nutná, aby se její vývoj nasměroval pozitivním směrem, ukotvením do ascenční vlny (zdroje: The Master Templar Stewardship Initiative, Planetary Shields Clinic Field Guide, aj.).

3. Energetická práce na sobě směřující k osobní ascence-schopnosti. Na osobní úrovni jde o šťastné, plně-vědomé plnohodnotné naplněné kvalifikované prožívání planetární existence, maximální pozitivní sebe-vyjádření, získání a integraci potřebných životních zkušeností, naplnění současné inkarnační mise a evoluční posun na vzestupné cestě (zdroje: Consciousness of Ascension, Postures of Love and Steps towards Joy, aj.).

4. Ale také -a především- očištění a uzdravení osobních předloh, jako základní předpoklad pro cokoli dalšího (zdroje: Kathara Healing Level: 1, 2-3, 4-intro, aj.). Tento směr osobní energetické regenerace se nazývá Kathara Healing (KAH). Je založen na aplikaci Keylontické Vědy o vztahu hmoty, energie a vědomí a používá Technologie Světla a Zvuku. Vychází z faktu, že každá Dimenze D1-15 je složkou vibračního spektra jednotného energetického pole Časového Matrixu (HU1-5), který emanuje z nadřazeného Matrixu Energetického (HU6-8). Každá Dimenze je vytvořena z vědomé substance Prvotních Proudů Životních Sil (15 Paprsků Ekaši) a obsahuje v sobě aspekty Elektrické ManA (světelné, Před-Světelné pole Keerasha HU5) i Magnetické EirA (zvukové, Před-Zvukové pole Khundaray). Proto jí přísluší atributy a signatury obou. Světelný aspekt má dva projevy: tvar (symbol, póza: statická, dynamická) + barvu, v rámci vizualizace.

Pojem KAH se zde pro stručnost používá v obecném významu pro všechny bio-energetické regenezní technologie Nauky, bez dalšího rozlišení. Původně však byl vyhrazen zejm. pro opravu předloh Vnějších Domén, neb se předpokládal poklidný průběh SAC-2012, na což by navržený 12-ti stupňový systém KAH postačil. Díky eskalaci dramatu byly předány pouze první 3+kousek stupně (≤ 2005) a bylo nutno přitlačit na pilu a uvolnit techniky i pro Domény vnitřní a posléze i postupy plazmové: to se však již KAH nenazývá a má to mnoho jiných speciálních názvů.

Zvukový aspekt má jeden projev: tonální singatura, mantra, slabika, vokalizační sekvence, psonn, zpěv. Další aspekt je Dech, který tyto dva spojuje skrze ManU (dech souvisí se zvukem). Pomocí světelných a zvukových signatur různých energetických polí vědomí a tvůrčích sil se na ně můžeme vyladit, dostat se s nimi do stavu vibrační harmonické rezonance, komunikovat s nimi a požádat je o akt spolu-tvorby našeho osobního a planetárního očistného a léčebného procesu. KAH pracuje pomocí různých postupů a metod, které se v mnoha duchovních směrech a školách používají dodnes. Základem této energetické práce jsou MEDITACE. Tam se spojují všechny 3 božské tvůrčí nástroje, které člověk má k dispozici: 1. světlo, 2. zvuk, 3. dech. Tedy: poloha těla + vizualizace, vokalizace, řízené dýchání. Tyto 3 věci (symbol+mantra+dech) představují Boží Trinitu (Tri-Veca konfigurace) a její fázování, které celé Stvoření vytváří a udržuje ho při životě. Při práci ve skupině se používají navigované meditace. V osobním soukromém prostoru pak každý pracuje tak, jak mu to vyhovuje.

sac 

Fyzika Světla a Zvuku

Zde je pár heslovitých útržků pro rekapitulaci základních fyzikálních faktů o přirozené polaritě, o Fázování Trinity: polarizace + depolarizace (vybliknutí ven do manifestace + zabliknutí zpět do Zdroje), o kvalitě elektrické + magnetické (světelné + zvukové), o tom, že každá věc má na svém dně kód své identity (Jádrová Energetická Enkrypce), že ten kód má prvotní aspekt magnetický + druhotný aspekt elektrický, a že tyto dva aspekty jsou dvě strany téže mince: energetické enkrypce té věci, o tom, že lidská řeč je unikátní nástroj: světelně-zvuková skalární technologie pro spolu-vytváření a přetváření světa.

Neutralita ↔ Polarita (fázování Boží Trinity, neustále tam a zpátky)
ManU (Duch Svatý, DECH) ↔ EirA (Matka, ZVUK) + ManA (Otec, SVĚTLO)

Zvuk je prvotní, nejmocnější a nikdy nelže (zneužitím je možné někoho 'pře-mluvit').
Světlo je druhotné a náchylné k falšování (předstírání, vizáž, šaty dělaj člověka).

Nepolární/Omnipolární: Partiki (PKI, el-mag, jednota, ± , rezonantní tón)
Polární ZVUK: Particum (PCM, mag., kontrakce, - , spodní tón, hmota) ♀
Polární SVĚTLO: Partika (PKA, el., expanze, + , vrchní tón, anti-hmota) ♂

Každá věc ve Stvoření je jedinečná a má svoji Identitu (jednoznačnou, nezaměnitelnou).
Identita je vyjádřena zvukovou a světelnou signaturou (energetické božské rodné číslo).
Otisk Identity je Jádrová Energetická Enkrypce.

Zvuková signatura: zvuk, hlas, zpěv, tón, Psonn, mantra, jméno (vyřčené).
Světelná signatura: tvar, barva, symbol, obraz, poloha, póza, mudra, jméno (psané).

Příklad
Občanský průkaz má fotku + podpis, který je psaný i čtený i vyslovitelný.
Zvuková Signatura + Světelná Signatura = Jeden Celek

Příklad
Božský Jazyk je předlohou Lidské Řeči
Lidská řeč a abeceda: písmeno = tvar (symbol) + zvuk (mantra)
Symbol - adresuje. Mantra - aktivuje.

Příklad
"Pepo, pojď na jedno!"
Adresace: Pepo - oslovení konkrétní entity, upoutání její pozornosti.
Aktivace: pojď na jedno - akční prvek, vyvolá specifickou reakci, entita zafunguje (a jde na jedno).

 

I. ZVUK - Aspekt Magnetický

Zvukové projevy člověka je možné pracovně rozdělit do dvou škatulek. Na (I) běžnou lidskou řeč a na (II) mantrování. Ono je to vlastně to samé, ale liší se to jen mírou zvědomení používání tvůrčí síly zvuku a ochoty přijmout za to zodpovědnost.

 

Anuhazi jazyk

Je to přirozený externě mluvený (tj. ne telepatický) jazyk pro náš Časový Matrix. Byl vyvinut zakladatelskými kolektivy vysokých ras HU-5 (Rishi Breneau) asi před 950 BYA a je kořenem všech jazyků ve všech našich vesmírech, tedy i na Zemi. Obsahuje posvátné pra-zvuky nesoucí všechny vibrace původního Stvoření a jeho KRIST Kód. Tyto zvuky rezonují s energetickými předlohami všech stvořených forem. Je to Posvátný Jazyk umožňující přímé tvoření. Anuhazi jazyk má 12x12=144 znaků, které ovládají energetické proudy Prvotních Životních Sil pro 12 Dimenzí a jejich 12 PodDimezí Veca Kvadrantů. Je to sada Kódů pro řízení 12 ks Paprsků Ekaši z celkového počtu 15 ks (ty tři zbývající jsou Master Keys, které ovládají těch dvanáct). Každé Anuhazi písmeno adresuje jeden PodDimenzní proud. Jejich kombinací vznikají manifestované formy.

Kolektivy Vědomí Rishi Breneau takto vytvořily naše vesmíry. Jde o to vytvořit předlohu ve formě vize (morfogenetické pole) a potom skrze ni prohnat proudy tvůrčích sil (řízené mantrami). Pak není problém stvořit Golema či zastavit proud řeky Dněpru či zastavit kamennou lavinu, než se projde úzkým údolím. Tyto fenomény nemusí být vázány na přímé použití posvátných jazyků. Mohou být výsledkem spolupráce s Živlovými Poli planety či vesmíru, která se pomocí posvátných sekvencí oslovují a vybízí ke komunikaci. Tato pole mohou být jak čistá, tak poškozená.

Kristovská Pole není možno ovládat a k něčemu je přinutit. S nimi se pracuje pokornou žádostí o akt spolu-tvorby, pokud souhlasí s jeho záměrem a cílem. I když je v moci člověka ovládnout určité elementální síly, které již nepatří do osobního portfolia, protože je vůči nim superiorní, tak se to prostě nedělá, neboť je to energetické násilí.

Pro představu jsou uvedeny tonální signatury 5-ti Kristovských Polí Vesmírného Živlového Vědomí. Pomocí nich vyzýváme a voláme Krystovské Síly Prvotních Elementů (Tvůrčích Živlů) k aktu spolu-tvorby nějaké věci či situace (očista, léčení, pomoc, ochrana, záchrana, realizace pozitivní vize, poučení, rada, útěcha, pozdrav, sdílení, apod.), vše v souladu se Zákonem jednoty:

Šá ej dá a mór (Věčný Vítr a jeho Píseň; plyny, vzduch)
Džá et ej durá (Věčný Plamen Posvátného Ohně; páry, oheň)
Ejá que jél (Věčná Voda a její Tok; tekutiny, kapaliny, vody a vodstva)
Eta lej e krystalej (Věčný Základní Kámen; tuhé a pevné látky)
Íta ur ša lej (Věčný Ohnivě-Ledový Éter Prvotní Záře a Prvního Záření 'EtaUr').

 

Keylonta

Je to nauka o tom, jak pracovat s mocnými pra-zvuky Anuhazi, nesoucí původní Kristovské Kódování. Používá z nich složené posvátné Mantry a Zpěvy (Sacred Psonns), protože v sobě obsahují tonální signatury naší originální Božské Manifestační Předlohy a Božské Předlohy Zdraví. Jejich vibrace aktivují naše skalární pole a přepisují jejich vadné poškozené části původními Kristovskými zdrojovými kódy. Některé tyto mantry např. přímo adresují specifické části našich DNA templátů, kde jsou reverze na úrovni celého druhu, léčí je a aktivují naši genetiku pro ascenční procesy. Některé tyto mantry jsou audio-přepisem sekvencí specifických Ohnivých Písmen, které regulují funkci celé DNA. Nemá smyslu se vždy pídit po obsahu či významu těchto manter, nesdělují totiž informace jako běžné lidské komunikační prostředky (např. různé 'důležité' zajímavosti o kterých se hovoří na pavlači). Jsou to pokročilé ID foto-sonické technologie, světelné a zvukové kreační programy.

sac 

Lidská řeč

  • Je to mocný tvůrčí prostředek, řeč myšlenky vyjadřuje, manifestuje je a zhmotňuje. Řeč je naše manifestační sekvence, myšlenkové koncepty jsou vzorce vědomé energie ve formě Partiki mřížek, Keylonů, skalárních vln a krystalových polí. Pomocí řeči se tyto předlohy překládají do hutnějších forem, až se nakonec přímo manifestují. Mezi myšlením a řečí je velmi úzký vztah. Uvědomme si, že naše myšlenkové procesy se opírají o verbální formy. Používáme slova k tomu, abychom sestavili myšlenku. Lidská řeč je zcela jedinečná schopnost a je třeba ji důkladně kultivovat.

 

  • Mateřský jazyk je třeba chránit, protože řeč kóduje národní identitu pomocí energetické předlohy zvané Jazykový Matrix. Ten je třeba ochránit zákonem o jazyku. Pokud někdo bude dlouho mluvit německy, tak začne německy i myslet. Pokud začne německy myslet, tak se Němcem i stane. Nucení mluvit jazykem dobyvatelů a pokořitelů má hluboký energetický význam: vygumování vlastní identity. Dalimilova Kronika dobře ukazuje tyto multi-kulti genetické hrátky ohledně překódování jazykového matrixu jedince a národa, čímž začíná dnes žádoucí vygumování národní identity. Zde je známá citace našeho předka: "...Radějí sě chci s šlechetnú sedlkú českú smieti, než králevú německú za ženu jmieti. Vřet každému srdce po jazyku svému a pro to Němkyně méně bude přieti lidu mému. Němkyni německú čeled bude jmieti a německy bude učiti mé děti. Pro to bude jazyka rozdělenie a inhed zemi jisté zkaženie...". Staří vládci dobře znali sílu jazyka a tradic a jejich důležitost pro uchování Národní Identity. Pokud někdo chtěl do naší země přijít a usadit se zde, tak musel přijmout náš jazyk, víru, vzdělání, zvyky a tradice. Tedy se MUSEL energeticky navázat na náš Český Národní Štít a Český Jazykový Matrix, aby ho posiloval a ne oslaboval (což je dnes záměrem). Bylo jasné, že menšina se MUSÍ přizpůsobit většině, pokud na její území vstoupí a chce tam žít. Je to normální vztah Domácí a Hosté. Host se musí přizpůsobit pravidlům domácích, pokud je tam jako cizinec na návštěvě a zejm. pokud mu má být dovoleno tam setrvat. S tím příkře kontrastuje dravčí ideologie multi-kulti pro likvidaci národů.

 

  • Lidská řeč funguje i opačně. Nejen, že vyjadřuje naše již hotové myšlenky, ale také řeč myšlenky vyrábí. Zvuky a slova nesou své specifické tonální signatury, což jsou skalární vlny, které interagují se skalárními poli všech manifestačních předloh. Tím že mluvíme, tím tvoříme. Každé slovo a zvuk má svoji vibrační hodnotu. Hlídejme si svá slova, stejně jako své myšlenky. Bohapusté tlachání a pokleslý verbální projev generují chaotické energie a znečišťují naše osobní i planetární biopole. Psaný i mluvený jazyk vysílá elektrické impulsy, které přímo ovlivňují naši DNA předlohu a vše co se skrze ni manifestuje. Jazykové struktury se překládají do matematických kódů, které slouží jako operační instrukce pro náš systém tělo-duše-duch.

 

  • Další použití řeči je záměrně vkládat tonální signatury obsažené ve zvuku či slovech (mantra) do manifestačních předloh na různých úrovních za účelem vyvolat specifický účinek (energetické příkazy, command sequences). Kromě vkládání určitých programů do předloh se také jejich stávající programy řečí aktivují. Na tom je také založen systém KAH.

 

Distorze lidské řeči

V období Babylonského masakru (3470 BC) došlo k mutačním zásahům do lidské genetiky, jedním z jehož následků byla distorze lidské řeči. Řeč je zcela zásadní existenční a tvůrčí dovednost člověka a je základem jeho psycho-intelektuálních schopností. Došlo k zpřeházení písmen lidských kristovských jazyků na úrovni jejich energetických předloh. Klíčové kódovací a řídící znaky, které adresovaly Prvotní Proudy Životních Sil byly vyjmuty (posvátná hebrejština měla 28 písmen, dnes jich má 22, kabalisté hovoří o tajném písmenu č. 23, které je magické a dá tomuto obrovskému jazyku jeho původní božskou sílu a moc, až přijde ten čas, je to zřejmě kolektivní označení pro chybějící jazykové kódy). Tonální signatury zbylých znaků byly zreverzovány a pomíchány. Byly tam vloženy nové reverzní symboly. Používání takto zdeformované lidské řeči trvale generuje reverzní skalární pole a systematicky poškozuje manifestační templáty lidského prostředí, planety a všech jejích životních forem. Proto držení Bobříka Mlčení má i hlubší efekt. Pokročilé sekty himalajských mistrů nedržely Bobříka pouze proto, aby si mohly vybarvit modré okénko sebe-kázně ve Foglarovském ascenčním kalendáři, ale také proto, že věděli, že mluvením zabíjí nejen sebe, ale všechny, s kterými mluví a také celou planetu a její bytosti. Nauka o lidském jazyku (řeči) je fascinující a je o tom mnoho literatury. Jazyk je přímou manifestací genetických předloh daného druhu, rasy, národa, etnika či jedince a nese jejich energetickou enkrypci. Stejně tak zvukové projevy všech stvořených forem. Podle vibrační kvality hudby lze odhadnout míru krystovského kódování ve štítech autora či interpreta. Každý si to může vyzkoušet.

 

Mantra

Je to zvukový aspekt Stvoření, který oslovuje danou věc a její identitu na její nejzazší úrovni existence, tzv. tonální signatura. Je to Píseň jejího Bytí. Je to audio-překlad struktury skalárních polí, na kterých je založena její existence. Je to její jádrová Energetická Enkrypce. Je to jméno vyřčené, vyslovené, zmanifestované. Teprve na další nižší vibrační úrovni se to projeví jako video-překlad, kde se ukáží vizuální matematicko-geometrické vzory zvukových polí ve formě symbolů. Pojem Tonální Geometrie označuje fakt, že složitou geometrickou anatomii štítů je možno přeložit do zvukové formy zpěvů (tonální podoba). Takže pokud se tyto zpěvy vokalizují, tak vydávané zvuky adresují a aktivují až tisíce specifických štítových kódů v naší anatomii a spouští s nimi spojené procesy. Tedy na první pohled obyčejná či nic neříkající písnička či říkadlo může mít obrovský účinek na stav naší energetiky a vědomí. Soubor Posvátných Zpěvů s nimiž Nauka pracuje, je uveden v textu Sacred Psonns, Invocations, Attitudes and Responsibilities of Mastery.

 

II. SVĚTLO - Aspekt Elektrický

Tvar, barva, pohyb

Světelný aspekt Stvoření se naší percepci jeví jako dvě věci: tvary a barvy. Barva: aspekt nespecifický, adresuje celou jednu vibrační úroveň, dimenzi, frekvenční lokaci. Tvar: silně specifický, matematicko-geometrický vzorec dané entity-identity, vlastnoruční podpis, jméno zapsané, odráží geometrickou strukturu Partiki mřížek a Keylonů, na kterých je založena její existence.

Symbol = Světelná signatura věci (světelný aspekt úplné signatury, druhý aspekt je zvukový)
Symbol = Tvar + Barva

Symbol je matematický vzorec záměru Stvoření, posvátná geometrie, která udržuje proudy životních sil v takových proporcích, aby mohly vytvářet stabilní životní formy, entity, bytosti. Symbol ve své totalitě a úplnosti jest živoucí a vědomou Bytostí. Pakliže používáme Symboly, vstupujeme do velice intimního spojení s Bytostmi, které tyto Symboly představují a reprezentují. Kéž jde o Bytosti Kristovské. Vzhledem k tomu, že jako Lidé jsme Nekonečné a Věčné Bytosti, které v sobě obsahují celý Vesmír, tak komunikací se Symboly kontaktujeme ty vzdálené a nepoznané části nás samých, které rezonují s matematickými programy obsaženými v symbolech. Tím, že používáme Symboly jako zdroj tvůrčí síly, se podílíme na formulaci Božího Stvoření - a máme za to plnou zodpovědnost.

My všichni jsme Symboly. Když se na sebe díváme, nevidíme celou pravdu, ale pouze jistý aspekt nás: symbol či karikaturu naší Úplnosti. Symboly odrážejí jen vnější část naší Identity, která ale docela dobře vypovídá i o našem vnitřku. Je to zkratkovitý zápis nás samých. My existujeme jako Symboly. Symbol je přirozené vyjádření každé vědomé existence. Symboly nás mohou mnohému naučit. Člověk a všechny jeho projevy odrážejí jeho bio-spirituální stav. Vypovídají o jeho vibrační situaci a zdravotním stavu. Podle vzezření, postoje, pohybů, chování, očí a hlasu a řeči lze získat přesné diagnostické údaje.

 

Poznámka: rozdíl mezi čtením a vyslovování.
I) čtení potichu, v duchu - vibrace D-3, informační dekódovací práce racionálního mentálního těla.
II) vyslovování, čtení nahlas - vibrace D-5, práce 5. čakry, aktivace 5-subharmonik v templátu.
Proto se máme učit nahlas, neboť přitom jsou světelně-zvukové aspekty propojené a umocněné.

Poznámka: dualita symbolu - tvar a barva.
Kabala je typicky spojena se znaky (kdysi posvátné ale stále ještě mocné) hebrejské abecedy. Tyto znaky (tvary) jsou energetické symboly, které (jako každé jiné) adresují tvůrčí energetické proudy vědomých sil. Většinou se používají ve své obyčejné černo-bílé verzi. Je vhodné je vytvářet pomocí kaligrafie (kraso-pis), což je proces ID komunikace mezi Bytostí Člověka a Bytostí Symbolu. Jejich účinek lze ještě posílit přidáním barevného aspektu (viz Aryeh Kaplan: Meditace a kabala). O krok dále je možnost pěstovat Kabalu i bez hebrejských znaků, pouze pomocí barev (viz Fr. Bardon: Klíč k opravdové kabale).

Pohyb vyjadřuje dynamický aspekt tvarů a barev a umocňuje jejich účinek. Pohyb vypráví příběh, o proměně a vývoji, což jsou atributy projeveného Stvoření v manifestovaných světech. Kino je Bio-Graf (bios-živý, grafos-obrázek, oživlé hýbající se měnlivé obrazy). Pohybem mysli v meditačních vizualizacích obděláváme a opravujeme svoji ID anatomii, stejně jako když technik opravuje stroj, úkon stíhá úkon. Je mnoho druhů pohybové energetiky: dynamické meditace, tanec a vlastně veškerý lidský pohyb je energetickým příběhem, kterým se člověk jednoznačně podepisuje. Proto je pohyb tak důležitý a kultivace hodný.

Literatura o symbolech je obsáhlá a je třeba rozlišit, co je to za geometrie a jaké energie adresují (původní x reverzované). Většina toho, co zde dnes máme, je poškozené. Po pádu Atlantidy došlo během pár let (období asi 20 000 - 10 000 BC) k totální destrukci všeho pozitivního na celé planetě. Jen pár odkazů. Č. Loukotka: Vývoj písma, český badatel v oblasti paleo-grafie (pomocná věda historická zabývající se vývojem písma, číslic a dalších grafických znaků). J. Stevens: Sacred Calligraphy of the East, přehled východní kaligrafické tradice. Madhu Khanna: Yantra - The Tantric Symbol of Cosmic Unity, uvádí do indické symbolologie. Dan A. Davidson: Shape Power, popisuje výzkum energetického působení symbolů. Stačí nakreslit (tužkou na papír či jen prstem do vzduchu) nebo si jen v mysli představit např. bod nebo čáru a již to vyvolá jemno-hmotnou energetickou odezvu. Tento akt vytvoří aktivní morfogenetické pole (sktrukturu skalárních vln odpovídající geometrii bodu či čáry), které působí jako refrakční čočka pro 15 Paprsků Ekaši. To na naší manifestované straně způsobí odpovídající excitaci vakua, jejímž důsledkem jsou struktury sestavené z ionických partikulí, jejichž některé aspekty lze zaregistrovat pomocí HSP. Proto také je kaligrafie posvátná nauka o meditativní práci se symboly, které když tvoříme, tak vstupují do našich předloh, stávají se naší součástí a působí tam. Tím, že dokonale vytvoříme 'pouhou' kaligrafickou tečku, navždy změníme celý Vesmír. Dávejme si tedy pozor na to, co a jak píšeme. Ovlivňujeme tím celé Stvoření a toho důsledky pak sami prožíváme, spolu se všemi, kteří jsou tím zasaženi.

 

III. DECH - Aspekt Elektro-Magnetický

Dech a Manifestační Sekvence

Dech souvisí s procesem manifestace a de-manifestace za použití Božských Proudů Životních Sil (15 Paprsků Ekaši). Jedná se o ohýbání Paprsků pomocí svobodné vůle (záměru) Bytosti tak, aby nasvěcovaly určité malé části již hotového Hologramu Bytí a jejich hmatatelné obrazy se projikovaly na manifestační plátno světa, kde jsou registrovány našimi smysly. Mechanizmus ohýbání je založen na tom, že člověk sám je malou součástí tohoto Hologramu a celá jeho ID anatomie slouží jako optická lavice pro jím protékající Proudy. Vytváří si své záměry, mentální vize, které slouží jako promítané obrázky.

Manifestační Sekvence probíhá cyklicky. Zpětný paprsek jdoucí z manifestace do Zdroje do nás stahuje právě promítnutý obraz a nese zkušenost právě prožité minulosti (EirA magnetický kontrakční de-manifestační proud, nádech či vdech). Jeho energetický obsah je stažen do Reion Pole osobního Radiálního Těla, kde je zpracován a vyhodnocen. Podle toho se připraví nový modifikovaný záměr jak změnit situaci, vytvoří se nový obraz a připraví se k promítnutí (ManU nepolární či omni-polární pole, Říše Příčin, pauza, stav klidu po nádechu, depolarizace ). Přímý paprsek od Zdroje do manifestace projde skrze nás, nabere si tam nový obraz a promítne ho do okolního Hologramu a vytvoří novou, námi pozměněnou, životní situaci (ManA elektrický expanzní manifestační proud, výdech, polarizace).

 

Dech a problikávání

Nádech: ZAbliknutí všech částic Božího Vědomí v rámci mé osobní anatomie, polarizovaných skrze mě zpět do Zdroje, nesou jednak paměť mého minulého záměru a můj pocit z jeho prožití a také moji požadovanou korekci na jeho chyby a nepovedenosti, které bych rád napravil. Staré (PCM + PKA) → PKI.

Pauza: tohle všechno je silně nakódovaný materiál PKI částic, skalární morfogenetické pole, který se vrátil do mého energetického prostoru Osobního Záměru, aby tam prodléval. A tam zraje další vize, lepší a božštější. Staré PKI → Nové PKI. Když je připravena, vystřelí se do reality. Výdech: VYbliknutí všech částic Božího Vědomí zatím nepolarizovaných, skrze moji osobní anatomii (polarizačně - refrakční čočku), kde se polarizují, skrze mě, ven do manifestace. Nové PKI → PKA + PCM.

 

Dech a Realizace Božské Trinity

ManU - pole Prvotního tvůrčího potenciálu (ManU Tělo), Říše nejzazší příčiny, umí realizovat vůli Zdroje a bytostí obdařených svobodnou vůlí. Zařídí to, že se něco stane. Podrží v sobě daný tvůrčí záměr, změní ho v manifestační program - předlohu pro tiskárnu a pak až v realitu. Energetická půda, kam se zasévají záměry. Jakýkoli vložený záměr zrealizuje. Kosmické projevené "Nic" a neprojevené "Všechno". PAUZA dechu mezi nádechem a výdechem.

EirA - kontraktivní pole/proud vědomí, které stahuje naše záměry dovnitř do pole ManU. Přináší tam naše myšlenky, pocity, přání, atd. Promítá náš aktuální energetický stav (všechny vibrační úrovně naší identity) směrem z manifestace, z hologramu Já+Svět, zpět ke Zdroji. Směřuje podél de-manifestační sekvence. NÁDECH.

ManA - expanzivní pole/proud vědomí, které vysílá naše záměry uložené v poli ManU do manifestace. Promítá aktuální vibrační stav našeho ManU pole směrem od Zdroje do Světa. Směřuje podél manifestační sekvence. VÝDECH.

 

Filosofické korespondence

Pole ManU v klidu: Svět jako vědomí a nic.
Pole ManU v akci: Svět jako představa a vůle.

 

Provedení Tvůrčího Dechu

Nádech: pojmu jasný a silný záměr, plně se s ním ztotožním na všech úrovních své existence, já sám se stanu tímto záměrem, zcela bytostně a reálně, afirmace "Já Jsem ...", procítím záměr až do sub-jaderných částic svých atomů, molekul, buněk. Nádechem nasaji záměr skrze sebe až do svého pole ManU, celou svou bytostí představující teď můj záměr ho pošlu ke Zdroji, kde mě obklopuje mé pole Prvotního tvůrčího potenciálu, cítím jak se demanifestuji, sbaluji se do své skalární vlnové podoby a ve formě čisté vibrace mého záměru vstupuji do pole ManU a vkládám se tam jako svůj záměr. NABIJU.

Pauza: setrvání ve stavu ztotožnění se s polem ManU, předám mu všechny potřebné informace o tom, jak má mé stvoření vypadat, dám tomu čas, počkám, až se tyto programy plně a bezchybně nasají, nahrají do pole. ZACÍLÍM.

Výdech: mocně vydechnu program svého záměru z ManU pole, podél manifestační sekvence, vyprojektuji ho ven směrem do Světa. Vnímám a prožívám, jak se můj záměr realizuje na všech vibračních úrovních, od Zdroje dolů, všude kudy prochází, prožívám jak se proměňuje v partiki mříže, keylony, skalární pole, předhmotné předlohy, až se nakonec objeví v mém 3-dim hologramu, vynoří se z vibračních hloubek nezbadatelné Říše Příčin jako se vynoří špička ledovce nad hladinu vody, jediná viditelná, ale sahající daleko pod úroveň viditelného světa. VYSTŘELÍM.

Ve skutečnosti netvořím já, ale můj Božský Tvůrčí Aspekt (moje osobní Pole ManU, které je součástí velkého ManU Pole Boha-Zdroje), který mám od Zdroje zapůjčen, abych se s ním učil pracovat. Ve skutečnosti skrze mě tvoří Bůh. Já pouze žádám Boha, aby skrze mě stvořil můj záměr. A podle toho se také chovám. Požádám o pomoc a spolupráci, ale rozhodnutí nechám na něm. Je zřejmé, že čím více budu v souladu se Zákonem Jednoty, tím větší pomoc a podporu získám. A také naopak. Pokud si přes zjevnou nevoli a varování Kosmických Sil něco vynutím a prosadím svou (což je sice dovoleno, ale není doporučeno), tak si to taky odskáču a prožiji osudy všech, které jsem negativně ovlivnil. Svým dechem určuji kudy a jak rychle se budu pohybovat v Hologramu Bytí, jak a kam se budu vyvíjet, s čím se budu setkávat a co budu prožívat. Stávám se Spolu-Tvůrcem Reality a svou pouhou existencí způsobuji proměnu obrazů Stvoření v čase, pro sebe i pro jiné, kteří se mnou sdílí společný Hologram planetární reality (+ vyšší celky: solár, galaxie, atd.).

 

IV. Tvůrčí nástroje Člověka

ZVUK

- energo-informační vzorce, programy pro modifikaci templátů na tonální úrovni PCM částic
- mantry, písně, zvuky, vokalizace, zpěvy:
- frekvence: rytmus (v čase rychle a pomalu) + melodie (v čase nahoru a dolů)
- amplituda, silový výkonový aspekt (tiše a hlasitě)
- afirmace: naše záměry, skalární programy, enkrypce, kterými měníme sebe i svět
- lidská řeč/mluva: naše žvanění a bohapusté tlachání či krystovská energetická komunikace

 

SVĚTLO

- energo-informační vzorce, programy pro naše templáty na fotonické úrovni PKA částic
- barva: nespecifická adresace dané vibrační roviny či frekvenčního pásma
- tvar: specifická adresace dané identity, entity, věci
- obrázky, symboly, kódy, grafické vyjádření [aspekt ne-tělesný]
- pozice, těla, rukou (pózismus, mudry) [aspekt tělesný]
- statické (joga-pozice, mudry)
- dynamické (joga-dynamické meditace, cvičení, běh, tanec, víření dervišů).

 

DECH

Boží Síla Prvotního Stvoření, Prvotní Projev Boha-Zdroje, hnací motor Manifestační Sekvence, nosná vlna pro všechny kreační vzorce a jejich usazení do správných míst manifestačních templátů a biopolí. Obsahuje Tři Fáze Dechu a Krystovský Algoritmus Božího Tvoření skrze Polarizační Iteraci Boží Trinity (ManU, EirA, ManA).

Toto je sada našich Tvůrčích Nástrojů. Je úplná a dokonalá (tj. nic tam nechybí, nic tam nepřebývá, nic tam není v rozepři). Je to dar od Boha, který nás stvořil k obrazu svému, protože miluje sobě rovných. Tak ať mu neděláme ostudu. Více informací o ID fyzice světla a zvuku je např. na str. 1-4 úvodní kapitolky skript Kathara-1 (= Kathara Bio-Spiritual Healing System Level-1) a v textu Engaging the God Languages.

Dokonalé skloubení všech těchto nástrojů je např. v józe. Tato pradávná léčebně-ascenční technologie se v Nauce označuje jako LO-GA'S (dnešní 'joga') či MCEO Logayanas Frequency Breathing Movements Modalities. Úvodní zmínka o nich je např. v textu Kathara Level-4: The "Pillar of Power" Introductory Sequence, Logas and Related Notes (2004) a také v textu St. Kitts Sliders 3 "The Wind Beneath Your Wings" - Engaging the Spirit for Slide. Introductory Atomic-Etheric, Rasha & Spirit Body Training. Supplement (2008). Je potěšitelné, že mnohé jogové pozice se v tradičních směrech zachovaly ve své původní podobě, viz současná bohatá jógová literatura (např. Dálkový kurz jógy od Mirka Čapka, www.sarpa.cz, zejm. jeho Vitalizační sestava, která rezonuje s původním cvičebním schématem Františka Drtikola). Dalším pojmem Nauky je Seurias, což jsou tělesné pozice a pohyby (Seurias postures and movements) používané při různých energetických pracích, často spojené s vokalizací manter či psonnů - tzv. Arieas. Generují se tím např. struktury tonálních polí (neslyšitelných zvukových struktur) ve formě Se'Ur Pilířů Prvotního Zvuku, které se pak formují do různých tvarů - zvukových soch (sound sculptures) a kódují různými programy. Tyto neviditelné energetické sochy se umísťují na určitá (povrchová přístupová) místa planetárního Chrámového Komplexu a tím se reguluje energetika Země. Pokud je Pilíř dobře udělán, vydrží tam docela dlouho a slouží jako ID anténa, zesilovač a vysílač. Takto se třeba zavádí infúze frekvencí Veca Kódů do planetárních mřížek. Tyto postupy byly součástí starobylých energetických rituálů zvaných Zdravice (Salutations), které používaly všechny původní lidské rasy a strážcovské týmy (grid-keepers, security teams) k ovládání funkcí Hvězných Bran a Časových Portálů. Pracovalo se při tom s osobní a planetární merkabou (Merkabic Salutations). Podobné byly rituály zvané Round Tables (kulatý stůl), což je krycí jméno pro D-12 Štít Aramanténa (kruhový energetický disk), s nímž pracoval tým Krále Artuše (např. kniha Voyagers II, seminář Ancient Rites of Passage - Personal Healing Through Planetary Service, seminář The Arthurian Roundtables - Nibiruian Checkerboard Mutation). Dalším pojmem je Arieas, což je tonální signatura symbolového kódu, tj. mantra příslušející danému symbolu (může to být jeho název či aktivační sekvence, pro různé aspekty kódu lze použít různé volací sekvence).

 

V. Varování

Zákon Jednoty přesně vyvažuje práva a povinnosti. Člověk má právo Bohem mu zapůjčené Tvůrčí Nástroje používat a má povinnost činit tak v souladu se Zákony Kosmu. Pokud tyto Zákony nebude respektovat, Stvoření se začne bránit a má k tomu vše potřebné. V tomto textu TAM2 jsou uvedeny mnohé informace, které mohou být použity různým způsobem, včetně Symbolových Kódů, Psonnů, apod. Jsou uvedeny pouze pro ilustraci vnitřního obsahu. Pokud někdo chce s nimi aktivně pracovat, nechť si dohledá původní návody a pravidla hry v originální literatuře, která je za tímto účelem přiložena. Je např. dovoleno se na pole vědomí představovaná Symboly vyladit, komunikovat s nimi, meditovat na ně, požádat je o 'ochutnávku' jejich ID frekvencí, po svolení použít tyto energie pro sebe i různé situace, požádat je o spolu-tvorbu léčebného procesu, ochranu, vedení, učení, ascenci, apod. To samé se děje ve vztahu s našimi Vyššími Já, s kolektivy Strážcovských Ras, např. s Konzily Krystalové Řeky, s Řekou samotnou, s bytostí J12, se Zdrojem, apod. Co však není dovoleno, je svévolně používat získané znalosti, Kódy a Psonny k partyzánské práci na planetárním Chrámovém Komplexu Země, poškozovat je, jakkoli modifikovat či prznit, veřejně rozšiřovat, jakkoli zneužívat. Předpokládá se jistá duchovní vyzrálost, znalost Energetické Etiky, jejíž součástí je úcta a respekt. Buď používejte Nauku takovou jaká je, přesně podle jejích pravidel, anebo ji nechte být a najděte si něco jiného. Vesmír bedlivě sleduje a vyhodnocuje každé naše počínání, každé i sebemenší hnutí mysli a emocí, každý náš záměr. Nelze nic skrýt, nelze se nikam schovat. Jsme součástí Zdroje, který tvoří ze sebe a do sebe. Jsme kousek jeho vědomí, jsme v jeho útrobách, jsme jeho součástí, jako plod v děloze matky.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení