Všeobecné obchodní podmínky společnosti

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Daniela Krejčí, IČ: 74555847, se sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1 - Staré město jako prodávající („prodávající") a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující").

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Danielou Krejčí nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a dokument „Způsoby dopravy", a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů nebo služeb, jež jsou v obchodní nabídce Daniely Krejčí, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Daniely Krejčí nebo smluvních partnerů Daniely Krejčí, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení Faktury. Kupující s tímto souhlasí. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě lze využít našeho kontaktního formuláře.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Daniela Krejčí sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Daniela Krejčí si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy); požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Daniely Krejčí, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány; Daniela Krejčí neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná; v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak; v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na e-mailovou adresu Daniely Krejčí, příp. registrovaný uživatel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách Daniely Krejčí - www.uir-666.cz, www.krejci666.cz, www.uir-666.com

spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: o poskytování služeb, které Daniela Krejčí splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Daniely Krejčí a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy; o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu; o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo; smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Daniely Krejčí, v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář;

III. Smlouva
1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Danielou Krejčí tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku příp. pokud je registrovaným uživatelem Daniely Krejčí koupí expres. Odesláním objednávky Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Daniela Krejčí zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, vykoná službu, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Daniele Krejčí kupní cenu. Daniela Krejčí si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby. Daniela Krejčí Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

Daniela Krejčí splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li Daniela Krejčí věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Daniela Krejčí odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce. Dodá-li Daniela Krejčí větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl. Daniela Krejčí odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Daniela Krejčí věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Daniela Krejčí věc pro přepravu.

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Daniela Krejčí umožnila nakládat. V případě objednání jakýchkoli služeb z www.uir-666.cz, www.krejci666.cz, www.uir-666.com, přechází veškerá rizika na kupujícího bez nároku na vrácení peněz. 

4. Odpovědnost Daniely Krejčí

Daniela Krejčí odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Daniela Krejčí odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Daniela Krejčí nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se věc hodí k účelu, který pro její použití Daniela Krejčí uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká: u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění. Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo: na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady; na odstranění vady opravou věci; na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí Daniele Krejčí, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Daniely Krejčí; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Daniela Krejčí vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Daniela Krejčí nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Daniela Krejčí nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Daniela Krejčí dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Daniela Krejčí odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Daniela Krejčí vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Daniely Krejčí.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí Kupující Daniele Krejčí na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství). Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Daniela Krejčí zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Daniela Krejčí, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Daniela Krejčí umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách (formulář - kontakt - ostatní), a spotřebiteli tak Daniela Krejčí potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Daniele Krejčí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Daniely Krejčí obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá Daniele Krejčí pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy (za zboží), vrátí mu Daniela Krejčí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, krom zaplacených služeb, jelikož zde jdou všechna rizika na spotřebitele bez nároku na vrácení peněz. 

V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) Daniela Krejčí mu vrátí přijaté peněžení prostředky (za zboží) vyjma nákladů na dodání prostřednictvím speciálních dárkových poukazů. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Daniela Krejčí není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Daniele Krejčí odeslal.

V. Bezpečnost a ochrana informací


Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Daniely Krejčí se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Daniely Krejčí: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému Daniela Krejčí nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.uir-666.cz, www.krejci666.cz  jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč). Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné.

VIII. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

a. prostřednictvím elektronického obchodu Daniely Krejčí  www.uir-666.cz (dále jen „e-shop");
b. prostřednictvím: whatsapp UIR 666
c. prostřednictvím: skype UIR 666
d. e-mailem: uir-666@email.cz, uir-666@uir-666.cz  
e. telefonicky.

Daniela Krejčí doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na www.uir-666.cz, www.uir-666.com nebo na www.krejci666.cz. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky. Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

IX. Platební podmínky

Daniela Krejčí akceptuje následující platební podmínky: Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Daniele Krejčí, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky. Platba za objednané služby předem.

Konkrétní podmínky způsobů platby jsou platební kartou přes paypal nebo převodem na bankovní účet. Daniela Krejčí si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s Danielou Krejčí nebo budou-li Kupujícímu vráceny peněžní prostředky (za zboží) z jiného důvodu, vrátí Daniela Krejčí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, toto se netýká objednaných služeb, kdy jdou veškerá rizika na stranu kupujícího, bez pozdějšího nároku na vrácení peněz. 

X. Dodací podmínky
1. Způsoby dodání

Daniela Krejčí zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání: Česká pošta, PPL a DHL.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 5. 9. 2019 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky zde.  

 

666

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.

Přihlášení