Všeobecné obchodní podmínky 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost WORLD OF MAGIC, llc | 4 Peddlers Row 1064 | Newark | DE 19702 | USA | info@uir-666.com | www.uir-666.cz | www.uir-666.com | www.sac2000-2022.com |jako prodávající („prodávající") a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující").

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Danielou Krejčí nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a dokument „Způsoby dopravy", a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů nebo služeb, jež jsou v obchodní nabídce World of Magic, llc nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. nebo smluvních partnerů World of Magic, llc, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení Faktury. Kupující s tímto souhlasí. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě lze využít našeho kontaktního formuláře.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

WORLD OF MAGIC, llc | 4 Peddlers Row 1064 | Newark | DE 19702 | USA sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, World of magic, llc si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy); požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím, příp. povinnost zaplatit zálohu. World of magic, llc neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná; v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak; v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na e-mailovou adresu World of Magic, llc (info@uir-666.com), příp. registrovaný uživatel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách www.uir-666.cz. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: o poskytování služeb, které World of Magic, llc splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli World of Magic, llc a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy; o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu; o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo; smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu World of Magic, llc. V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář;

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném World of Magic, llc tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku příp. pokud je registrovaným uživatelem World of Magic, llc koupí expres. Odesláním objednávky Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se World of Magic, llc zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, vykoná službu, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí. World of Magic, llc si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby. Wolrd of Magic, llc Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

World of Magic, llc splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li World of Magic, llc věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, World of Magic, llc odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce. Dodá-li World of Magic, llc větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl. World of Magic, llc odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí World of Magic, llc věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří World of Magic, llc věc pro přepravu.

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní World of Magic, llc umožnila nakládat. V případě objednání jakýchkoli služeb z www.uir-666.cz, www.sac2000-2022.com, www.uir-666.com, přechází veškerá rizika na kupujícího - bez nároku na vrácení peněz. 

4. Odpovědnost 

World of Magic odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména World of Magic, llc odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které World of Magic, llc nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se věc hodí k účelu, který pro její použití World of Magic, llc uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká: u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění. Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo: na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady; na odstranění vady opravou věci; na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí Daniele Krejčí, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu World of Magic, llc; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li World of Magic, llc vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu World of Magic, llc nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že World of Magic, llc nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může World of Magic, llc dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může World of Magic, llc odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li World of Magic, llc vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu World of Magic, llc. 

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí Kupující World of Magic, llc na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství). Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se World of Magic, llc zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než World of Magic, llc, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. World of Magic, llc umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách (formulář - kontakt - ostatní), a spotřebiteli tak World of Magic, llc potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá World of Magic, llc bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od World of Magic, llc obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá World of Magic, llc pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy (za zboží), vrátí mu World of Magic, llc bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, krom zaplacených služeb, jelikož zde jdou všechna rizika na spotřebitele bez nároku na vrácení peněz. 

V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) Daniela Krejčí mu vrátí přijaté peněžení prostředky (za zboží) vyjma nákladů na dodání prostřednictvím speciálních dárkových poukazů. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, World of Magic, llc není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží World of Magic, llc odeslal.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany World of Magic, llc se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod World of Magic, llc/www.uir-666.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému World of Magic, llc nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.uir-666.cz, jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč). Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné.

VIII. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu 

- prostřednictvím whatsapp 

- prostřednictvím skype 

- e-mailem

- telefonicky

World of Magic, llc doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na www.uir-666.cz. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky. Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

IX. Platební podmínky

World of Magic, llc akceptuje následující platební podmínky: Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví World of Magic, llc, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky. Platba je za objednané služby předem.

Konkrétní podmínky způsobů platby jsou platební kartou přes paypal nebo převodem na bankovní účet. World of Magic, llc si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s World of Magic, llc nebo budou-li Kupujícímu vráceny peněžní prostředky (za zboží) z jiného důvodu, vrátí World of Magic, llc Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, toto se netýká objednaných služeb, kdy jdou veškerá rizika na stranu kupujícího, bez pozdějšího nároku na vrácení peněz. 

 

X. Dodací podmínky

Možnosti dopravy:

1. PPL a PPL Parcel Shop
Po expedici zásilky je na e-mailovou adresu Kupujícího zaslané číslo zásilky, pod kterým lze zásilku dohledat na stránkách PPL www.pplbalik.cz .

PPL doručuje zásilku na adresu uvedenou Kupujícím. V den doručení obdrží Kupující na telefonní číslo, uvedené v objednávce, SMS zprávu s detaily o doručení zásilky.

V případě, že je adresát (Kupující) nezastižen na uvedené adrese, je zásilka uložena na PPL Parcel Shop a adresát (Kupující) je o stavu zásilky informován.

Zásilka zůstává na Parcel Shopu k vyzvednutí po dobu 7 dnů.

2. GLS
Po expedici zásilky je na e-mailovou adresu Kupujícího zaslané číslo zásilky, pod kterým lze zásilku dohledat na stránkách GLS www.gls-group.com/ .

GLS doručuje zásilku na adresu uvedenou Kupujícím. V den doručení obdrží Kupující na telefonní číslo, uvedené v objednávce, SMS zprávu s detaily o doručení zásilky.

V případě, že je adresát (Kupující) nezastižen na uvedené adrese, snaží se GLS navázat komunikaci a domluvit vhodnou alternativu předání ještě ten den. Adresát (Kupující) může zvolit uložení zásilky na nejbližším GLS ParcelShopu. Po uložení zásilky je příjemci poslána potvrzující sms s adresou ParcelShopu. V případě, že zásilku nelze doručit na doručovací adresu, zanechá řidič oznámení o zásilce (v poštovní schránce nebo vylepením na dveře). Pakliže se nepodaří zásilku doručit ani na 3. pokus, je zásilka vrácena odesílateli (Prodávajícímu).

3. Česká pošta

Po expedici zásilky je na e-mailovou adresu Kupujícího zaslané identifikační číslo zásilky, pod kterým lze zásilku dohledat na stránkách České pošty.

Česká pošta – balík do ruky: Jedná se o doručení zásilky na adresu uvedenou Kupujícím. V případě, že je adresát (Kupující) nezastižen, je zásilka uložena na pobočce dané pošty. Jakmile je zásilka připravena k vyzvednutí na pobočce České pošty, obdrží Kupující SMS nebo e-mail s kódem pro vyzvednutí. Při vyzvednutí zásilky není nutné prokazovat totožnost. Stačí předložit kód pro vyzvednutí, který adresát (Kupující) nalezne v SMS nebo e-mailovém avízu. Zásilku tak může vyzvednout i třetí osoba. Jestliže je Kupující nezastižen doručovatelem České pošty, zůstane zásilka na dodací poště uložena po dobu 7 dnů.

Česká pošta – balíkovna: Jedná se o doručení zásilky na pobočku České pošty. Během volby tohoto způsobu doručení Kupující zvolí PSČ preferované pošty. Poté se objeví hláška „Cílová pošta byla úspěšně zvolena", která potvrdí volbu Kupujícího. Jakmile je zásilka připravena k vyzvednutí, obdrží Kupující SMS nebo e-mail s kódem. Při vyzvednutí zásilky není nutné prokazovat totožnost. Stačí předložit kód pro vyzvednutí, který adresát (Kupující) nalezne v SMS nebo e-mailovém avízu. Zásilku tak může vyzvednout i třetí osoba. Zásilku je možné na dodací poště vyzvednout po dobu 7 dnů.

4. Zásilkovna - Osobní odběr
a) Výdejní místo - Zásilkovna: Doručení na Kupujícím preferované výdejní místo Zásilkovny. Během volby tohoto způsobu doručení Kupující zvolí preferované výdejní místo Zásilkovny. Poté se objeví detail adresy a otevírací doba výdejního místa. Výdejní místo Kupující potvrdí tlačítkem „vyzvednout zde". O doručení zásilky na zvolené výdejní místo Zásilkovny Kupujícího informuje SMS, která společně s číslem zásilky obsahuje ověřovací kód, na jehož základě bude zásilka vydána. Zásilku může vyzvednout i třetí osoba. Zásilka je na výdejním místě uložena po dobu 5 pracovních dnů. Zásilkovna umožňuje Kupujícímu prodloužení doby vyzvednutí v sekci sledování zásilky na webové stránce www.zasilkovna.cz nebo v mobilní aplikaci. Pozn.: V případě, že je kapacita výdejního místa naplněna, nebo je zásilka příliš velká, přesměruje dopravce zásilku na nejbližší výdejní místo.

b) Z-BOX - Zásilkovna: POZOR - pro tuto formu doručení je nutné mít nainstalovanou mobilní aplikaci "Zásilkovna" a zapnuté bluetooth, které jsou pro vyzvednutí zásilky nezbytné. V případě dobírky je nutné ji uhradit před vyzvednutím v mobilní aplikaci. Během volby tohoto způsobu doručení Kupující zvolí preferované výdejní místo Z-BOX - Zásilkovna. Poté se objeví detail adresy a všechny potřebné informace. Výdejní místo Kupující potvrdí tlačítkem „vyzvednout zde". O doručení zásilky na zvolené výdejní místo Zásilkovny Kupujícího informuje SMS, která obsahuje číslo zásilky.

Postup vyzvednutí zásilky v Z-Boxu:

zapnout bluetooth a lokalizátor (poloha GPS)
otevřít aplikaci "Zásilkovna"
aplikace se automaticky spáruje se Z-BOXem
na detailu zásilky v aplikaci se zobrazí možnost "OTEVŘÍT"
po stisknutí tlačítka "OTEVŘÍT" se otevřou dvířka se zásilkou Kupujícího
Zásilka je na výdejním místě uložena po dobu 2 dnů. Zásilkovna umožňuje Kupujícímu prodloužení doby vyzvednutí v sekci sledování zásilky na webové stránce www.zasilkovna.cz nebo v mobilní aplikaci o 1 den.

Pozn.: V případě, že je kapacita Z-BOXu naplněna, nebo je zásilka příliš velká, přesměruje dopravce zásilku na nejbližší výdejní místo.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 9. 2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky ke stažení zde.  

 

666

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení