Kreační mechanika IV: struktura a funkce

666

Je mnoho možných pohledů na Stvoření. Podle toho, odkud se na něj koukáme, takové se nám jeví. Stvoření má holo-grafickou podstatu (holos = celý, grafos = obrázek). Je to mnoha-rozměrný plně vědomý energetický útvar, složený z různých vibračních pásem: Je to podobné jako vlny v rádiu: dlouhé, střední, krátké, aj. Jsou různé, jsou ve stejném prostoru a přitom si vůbec nevadí. Stačí se na ně jen vyladit. Jeden možný pohled na Kreační Mechaniku je např. v intencích 'předlohy-manifestace'. V rámci tohoto pohledu již bylo naznačeno, jak funguje kosmická promítačka. Jak se skrze své předlohy, které někdo jiný vytvořil, manifestuje planeta Země a také její lidská bytost Člověk, její nejbližší přítel a pomocník. Dále bylo zmíněno, jak již někým jiným vytvořený Člověk, skrze sám sebe realizuje své tvůrčí záměry, když koná ve hmotě, ve své Hustotě HU1.

Další takový možný pohled je v intencích 'struktura-funkce'. Jsou to dva aspekty Jednoty, dva projevy tvůrčí polarity. Struktura se vnímá jako spíše statická podržující kostra, která nese celé Stvoření a umožňuje jeho proměny. Funkce je vázána na strukturu a vnímá se jako dynamická možnost změn a vývoje v rámci této struktury, ale též tuto strukturu mění a rozvíjí (two-way coupling). Jsou to dvě strany téže mince. Je to podobné jako anatomie a fyziologie. Oba aspekty jsou vzájemně provázány. Toto rozdělení je pouhou pomůckou a je stejně tak iluzorní jako rozdělení Věcí ve Stvoření na dvě skupiny: Místa a Lidi. Je ale užitečné, protože nám pomůže věc snadněji pochopit.

Pěkný příklad na vzájemnou provázanost mezi strukturou a funkcí je tvůrčí akt Boha-Zdroje, kdy dochází ke vzniku Vnějších Domén na naší Etora Straně ('před zrcadlem') při tvorbě jednoho Kosmického Matrixu (též: Energy Matrix, Eu-Ka-Tha-Ra-Ista Body, Yunasai, zkráceně jen 'kosmos'). Tento malý kosmosek je pouhou jednou bublinkou v pěně větších celků. Pro nás je ale důležitý tím, že do něho patříme a jeho osud je i náš osud. Níže uvedený příklad "Jak vzniká Kosmos?" je názorný případ kosmické embryo-geneze, který ukazuje harmonii mezi strukturami a jejich funkcemi na této úrovni Stvoření. Je to konkrétní ukázka toho, jak funguje KRIST Kód v praxi. Výsledkem je kosmická hierarchie do sebe vložených Kathahra mřížek, jimi generovaných Štítů, jimi vytvářených Merkab, uvnitř kterých, v jejich útrobách, jsou Tvarové Konstanty, které fungují jako Radiální Těla a obsahují v sobě Hologramy Bytí všech vibračních úrovní, tj. Hustotní Hova Těla, jako svébytná Realitní Pole, pro všechny organizační úrovně složitosti Bytí: vesmíry, galaxie, solární soustavy, planety, jejich životní pole, biologické druhy, rasy, národy, rody, rodiny, jednotlivce. To vše je původně Božské a Kristovské.

 

Jak vzniká Kosmos?

Kosmické síly - Yunasai a Trinita

Struktura a funkce projeveného Stvoření se plně řídí KRIST-Kódem. Začíná tím, že Bůh sestupuje sám v sobě a dolů a v bodě svého prvotního záměru stvoření vytváří první emanaci sama v sobě - Yunasai: bod veškeré jednoty, všeho co je, bod věčné božské identity. Yunasai v sobě obsahuje boží Trinitu: ManU, EirA, ManA. Jsou to tři vědomá pole věčné božské tvůrčí síly, vzniklé polarizací neutrálního pole ManU (rezonantní tón), na magnetický aspekt EirA (spodní tón, ženský princip) a elektrický aspekt ManA (svrchní tón, mužský princip).

ManU - první Partiki částice božího vědomí, kosmické NIC, prvotní věčný pevný bod, prázdnota, dutina prvotního tvůrčího záměru, kosmická děloha, Duch Svatý.

EirA - první Particum částice božího vědomí, první předzvuková vibrace, kontraktivní, svíravá a zadržující/přijímací stvořitelská síla, (semínko, zrno, jádro, zárodek, vajíčko), Božská Matka.

ManA - první Partika částice božího vědomí, první předsvětelná oscilace, expanzivní a vysílající/dávající stvořitelská síla, (jiskra, výboj, záblesk, semeno, sperma), Božský Otec.

Tato tři prvotní SILOVÁ pole božího vědomí uvnitř Yunasai představují živoucí Krystal Kosmického Plánu, uvnitř něho se uskutečňuje veškeré stvoření.

Kosmický Krist - Božská předloha, Kosmická Kathara, Krystalla + Kristos

Stvoření vzniká, jak navrženo Bohem, uvnitř Yunasai, podle specifického tvůrčího programu matematicko-geometrických vztahů polí vědomí, jež sluje Kathara předloha Božího plánu a je založena na čísle 12 ('božská dvanáctka'). Uvnitř MaU pole v Yunasai, 2 silová pole EirA a ManA vytváří každé svoji Kathara mřížku (původní Strom Života, 12 Sefir), nesoucí program jejich polaritního tvůrčího aspektu.

Kathara mřížka EirA pole se nazývá Krystalla, což znamená: Bůh hodlá, míní, zamýšlí, chce, má v úmyslu, má v plánu.

Kathara mřížka ManA pole se nazývá Kristos, což znamená: Bůh se vyjadřuje, vyslovuje, projevuje, ukazuje, činí, koná.

Z našeho pohledu z Etora Strany (před zrcadlem), která je base-elektrická, je Krystalla mřížka malá a horizontální (božský ženský aspekt). Kristos mřížka je velká a vertikální (božský mužský aspekt). Jsou křížem položeny přes sebe, vloženy v sobě (malá ve velké) a mají společný geometrický Centrální středový bod (nulový bod, středo-bod). Je to střed spojnic Sefir 6-7 obou na sebe kolmých mřížek. Je to klíčové energetické centrum Azur-A. Spojením obou těchto mřížek vzniká Kosmická Kathara typu "Báze-12/24-bodů". Pojem Kathara: "Ka" - světlo, emanace, vyjádření; "Tha" - zvuk, záměr; "Ra" - jednota, Jediný Duch. Obě mřížky jsou zakresleny ve vodorovné rovině kolmo na sebe, jak na listu papíru ležícího na stole. Z pohledu z Adora Strany (za zrcadlem), což jsou naše duální vesmíry, base-magnetická, je to naopak. Polarity mřížek jsou přesně vyvážené. Symetrie je absolutní.

sac 

Kosmické hodiny - 12 Reuche Pilířů

Dvě polarizované síly boží trinity (EirA + ManA) promítnuté do Kosmické katary spolu vibračně interagují a během tří dalších vibračních poklesů vytvoří uvnitř této Katary, v Yunasai, sadu 12 ks stojatých válcových skalárních vln jež slují Se'-Ur sloupce či pilíře. Také se nazývají Reuche Žezlové pilíře (Reuchea Scepter Pillars), či jen Reuche pilíře. Tyto Rušej Pilíře jsou jako sloupce stojatých skalárních vln kolmé k rovině, v níž leží obě Kathara mřížky. Jsou uspořádané do dvou soustředných kruhů (vnitřní 4 ks a vnější 8 ks), je to středově symetrické. Mají společný geometrický Centrální středový bod (nulový bod), který splývá se středo-bodem Kosmické Kathary. Společně Pilíře vytvářejí prvotní skálární vlnové pole, nazývané Jádrový (prvotní, nejvyšší) Božský Svět stvoření. Probíhá to takto.

Prvním vibračním poklesem se polarizuje středobod Kosmické katary za vzniku dvojice pilířů: č. 12 ManA a č. 6 EirA. Vyběhnou ze středu ciferníku a repulzí se vzájemně odtlačí na opačné strany. Je to polarizace MaU Pole. Postaví se na pozice hodin 12 a 6 a vytvoří tak vertikální kompozici, svisle přes ciferník (12-6).

Druhým vibračním poklesem pilíř č. 12 (ManA) vytvoří nový pilíř č. 3 (EirA) a také pilíř č. 6 (EirA) vytvoří nový pilíř č. 9 (ManA). Je to sebe-polarizace a emanace deflexního pole. Tyto pilíře se postaví na pozice hodin 3 a 6 a vytvoří tak horizontální kompozici, vodorovně přes ciferník (3-9). Tím je vytvořem první vnitřní kruh 4 pilířů na pozicích 3,6,9,12.

Třetím vibračním poklesem se polarizují všechny 4 stávající pilíře vnitřního kruhu. Z každého z nich vyběhne směrem ven jeden polaritní pár, jako pravoúhlá vidlice 90º. Je to sebe-polarizace a emanace deflexního pole. Dvojice nových pilířů je od projekční osy odkloněna o úhel +/- 45º. Tak se vytvoří druhý vnější kruh 8 pilířů, postavených zhruba ve směrech těchto hodin ciferníku: 1 (pilíř č. 11, ManA), 2 (pilíř č. 1, EirA), 4 (pilíř č. 2, ManA), 5 (pilíř č. 4, ManA), 7 (pilíř č. 5, EirA), 8 (pilíř č. 7, ManA), 10 (pilíř č. 8, EirA), 11 (pilíř č. 10, EirA). Tedy na každé pozici hodin ciferníku 1-12 si můžeme představit jeden kolmo stojící Rušej Pilíř.

 

Kosmické Srdce a Oheň: ManU Okno a Věčný Amoraea Plamen

Podle božských programů KRIST-Kódu uložených v Kosmické Kataře, 12 Reuche pilířů spolu vibračně interaguje, uvnitř Yunasai, uvnitř Kathary. V místě, kde se nachází geometrický Centrální středový bod (nulový bod), jak Katary tak Pilířů, se tím vytvoří důležitý energetický otvor: ManU Okno. Je to přímé propojení do ManU silového pole Prvotního Stvoření a pole Věčného Živoucího Vědomí Zdroje - Boha. Skrze otevřené ManU Okno začne 12 Pilířů interagovat přímo s ManU polem (Zdrojem, Bohem), v důsledku čehož část energie Zdroje/Boha z jeho ManU pole projde skrze Okno ven ve formě vlnového pilíře, jež sluje Plamen Amoraea (Věčný Plamen Boží Lásky, Věčný Oheň Kosmického Krista, Kosmický Oheň Věčného Krista - postrach všech démonických entit). Tento božský Amoraea Plamen tam pak vytvoří centrální 13. Reuche Pilíř (13. Žezlo). Skrze ManU okno pak Amoraea Plamen cirkuluje pulzy Živoucího Božího Vědomí. Pulzuje to mezi (I) stvořitelským Zdrojem (Bůh, ManU pole) a (II) jeho tvůrčími silovými poli Věčného Božského Vědomí (EirA, ManA), vše v Yunasai. Tím je uveden do chodu věčný a neustálý stále se opakující proces Stvoření Věčného Života. Proto se Amoraea plamen nazývá neustále tlukoucí Srdce Boha, neboť svými pulzy skrze ManU Okno cirkuluje Proud Věčného Života ze Zdroje do manifestace a z manifestace zpět do Zdroje.

Terminologie (synonyma): Amoraea Plamen = Ecka ManU Věčný Plamen. ManU Okno = Nulový Bod, Manifestační Bod, (viz Azur-A bod/centrum, Semenný Atom, Monadické Jádro).

 

Kosmické oblouky: 12 Reuche oblouků, Kosmický štít

12 Reuche pilířů, uvnitř Kosmické katary, vše v Yunasai, vibračně interaguje s 13. Pilířem, Amoraea plamenem, čímž dojde k ohnutí válcových vlnových pilířů směrem do středu, k ManU oknu a k vytvoření 12 vlnových oblouků, 12 Reuche (Žezlové) Oblouků. 6 z nich nese EirA sílu a 6 nese ManA sílu. Těchto 6+6 ohnutých oblouků společně projde skrze ManU okno v jejich středu do ManU pole Amoraea plamene, kde se tato 3 silová pole Boží Trinity (ManU, EirA, ManA) vzájemně promíchají a propojí. Tím ze sebe vytvoří 12 dílčích Reuche Štítů, které jsou vzájemně propojeny pomocí jednoho centrálního 13. Kosmického Štítu Amoraea, který je uvnitř Amoraea plamene. Všechny tyto štíty jsou vodorovné skalární vlnové disky, rotující kolem společné osy. Reuche štíty jsou vlny bi-polárního EirA-ManA vědomí. Kosmický štít je směsná vlna tri-polárního ManU-EirA-ManA vědomí. Reuche štíty vytvářejí živoucí okruhy božích tvůrčích sil. 6 štítů nese magnetickou EirA sílu a rotují proti směru hodinek, CCW. 6 štítů nese elektrickou ManA sílu a rotují po směru hodinek, CW.

EirA štíty přijímají použitou energii z Reuche pilířů a z Yunasai pole, která byla stažená z manifestace a vrací ji skrze MaU okno zpět do Zdroje pro de-manifestaci (probíhá vibrační regenerace energie).

ManA štíty přijímají čerstvou energii od Zdroje skrze MaU okno a předávají ji do Reuche pilířů a do Yunasai pole pro následnou manifestaci (probíhá vibrační degenerace energie).

Synchronní protichůdná rotace 6+6 Reuche štítů, držených pohromadě pomocí 1 Kosmického štítu, vytváří první vyjádření se vědomé Božské Síly ve formě elektro-magnetické síly. Jako tzv. elektro-magnetické "Prvotní Proudy Životních Sil", z nichž vznikají veškeré projevené světy.

 

Kosmická merkaba: Amoraea, Eckasha, Veca Merkabická pole

Rotací 6+6 Reuche elektro-magnetických štítů na téže ose se vytváří 12 elektro-magnetických silových proudů. Silou Amoraea plamene jsou od sebe odděleny proudy protichůdných štítů za vzniku dvou protichůdných energetických spirál. Spodní a pomalejší spirála rotuje CCW sluje EirA spirála (ženská). Horní a rychlejší spirála rotuje CW a sluje ManA spirála (mužská). Je to Kosmická Merkaba, též Amoraea Merkaba. Tento název v Anuhazi znamená: "Mer" - pohyb Boží síly, "Ka" - vyjádření Boží síly, "Ba" - tělo, těleso, vozítko. Dvě spirály Kosmické merkaby mají geometrický tvar vtištěný do dvou mřížek Kosmické katary a označují se jako merkaby typu: "12-bodů/12-ploch". Celá Kosmická merkaba je pak typu "24-bodů/24-ploch/báze-48".

Složitý proces vzniku Kosmické merkaby je replikován a zopakován během několika etap dalšího poklesu vibrací, za vzniku mnoha různých menších merkabických útvarů uvnitř těla Kosmické merkaby, jejichž Tvarové Konstanty slouží jako různé manifestační domény. Prvním poklesem uvnitř Kosmické merkaby vznikají 2 Eckasha merkaby typu "12-bodů/12-ploch/báze-24". Druhým poklesem uvnitř 2 Eckasha merkab vznikají 4 Bi-Veca merkaby typu "6-bodů/6-ploch/báze-12". Třetím poklesem uvnitř 4 Bi-Veca merkaby vzniká 8 Veca merkab typu "3-body/3-plochy/báze-6". Toto štěpení jde po faktoru 2, tj. 1+2+4+8 = 15. Máme tedy 15 merkab různého kalibru, jsou zasunuté jedna do druhé (jako matrjošky).

 

Kosmické vejce: Radiální tělo, 15 Božských buněk - klastr Božího semene

Rotací EirA a ManA spirál vzniká v centru Kosmické merkaby, uvnitř průniku obou jejích spirál, speciální prostor, tzv. Tvarová Konstanta, kde jsou přitažlivé a odpudivé síly přesně vyrovnány a může zde proto dojít ke vzniku relativně stabilních forem a manifestovaných tvarů. Udrží se tam pohromadě, nedojde ani k jejich implozi (převaha EirA) ani explozi (převaha ManA). Oblast Tvarové konstanty je rotující el-mag. silové pole ve tvaru eliptické sféry či elipticko-sférické domény. Tato oblast funguje jako Radiální Tělo (vrstevnatý obal, slupka, skořápka) obklopující realitu manifestovanou v určitém frekvenčním pásmu v jeho nitru (např. Harmonic Universe, Hova Body, Hustota HU). Odděluje ji od ostatních, aby se spolu nemíchaly a energeticky ji vyživuje. Tato oblast se nazývá různě: Tvarová konstanta, (holografické) Radiální tělo, Kosmická Sféra, Božská Buňka.

Se vznikem výše 15 merkab (3 vibrační poklesy) vzniká současně (další 3 vibrační poklesy) i 15 jejich Tvarových konstant, tedy 15 Radiálních těl pro různá realitní pole, tedy 15 Kosmických Božích buněk. Klastr (soubor, shluk, sada, sestava) těchto 15 buněk se souhrnně nazývá Kosmické Boží Semeno. První a největší buňka (č. 15), se zove První Boží Buňka či Amoraea Buňka, je to Kosmické radiální tělo, která obsahuje všechny ostatní buňky (č. 1-14).

Vše toto se odehrává a vzniká uvnitř Amoraea plamene, který plane z MaU okna, v centru Kosmické katary a centru Reuche pilířů, vše v Yunasai. Růstem Božího Semene uvnitř Amoraea plamene dochází k jeho expanzi a roztažení, Plamen se zevnitř rozpíná a vytváří kolem vznikajících struktur ochrannou sférickou vlnu MaU energie, zvanou Kosmický Amoraea Krystal nebo Krystal Kosmického Plánu. Je to Kosmické radiální Tělo (zejm. jeho Trion pole), ve tvaru eliptické sféry či Kosmického Vejce. Viz. obr. Božské Semeno.

Božské semeno

Vesmírné vejce: zmenšená replika kosmu

Dalším procesem poklesu vibrace (6x) se v útrobách Kosmu rodí analogická struktura pro Vesmíry. Vznikají Vesmírná Boží Semena, obsahující klastry 15 Vesmírných Božích Buněk, které vytváří strukturu 15-dim Časových matrixů. Vesmíry jsou tvořeny uvnitř útrob Božských Světů, které vznikají na úrovni kosmické tvorby a líhnou se z Kosmického Božího Semene.

 

Kosmos a jeho Božské Světy

Kosmické semeno vytváří 3-mi vibračními poklesy 3 úrovně Božských světů (Jádrový, Vyšší, Střední): Eckasha-Aah (pokles 1), Eckasha-A (pokles 2), Eckasha (pokles 3). Celkem je to ale 3 (merkaby) + 3 (tvarové konstanty) = 6 poklesů (pořadí 1-6).

Vesmírné semeno vytváří dalšími 6 poklesy (pořadí 7-12) klastry (7 Vyšších Nebí + 7 Nižších Nebí) Nižších Božských Světů (Ecka úroveň), Vesmírných Veca-soustav, systémů Časových Matrixů.

Tento pohled na Stvoření Vnějších Domén byl veden z hlediska struktury a funkce současně. Tedy jak jsou spolu tyto dva aspekty provázány.

Obr. Božské Semeno. Energetické pozadí úrovně Eckasha-Aah (Cosmic God Seed)

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení