ufo

Uvědomte si, že letecké manévry neidentifikovatelných objektů porušují fyzikální zákony (zrušení gravitace, absence aerodynamického třesku, rozplynutí se v nic atd.). UFO můžeme označit slovem objekt anebo předmět, případně těleso, přičemž se ovšem nemusí vyznačovat pevnou strukturou, které bychom se mohli dotknout. 

V našem časoprostoru jsou mezihvězdné cesty omezeny rychlostí světla. Ovšem my se nemusíme mezi jednotlivými vesmírnými světy pohybovat nutně prostorem. Ani to vlastně v případě mezihvězdných letů nepřipadá v úvahu. I při nižších rychlostech (myšleno relativně k rychlosti světla) by se totiž vesmírná loď působením mezihvězdného prachu vypařila. Naopak by měly být možné přesuny pomocí projekcí do paralelních prostorů a to bez velké energetické náročnosti. 

UFO se u nás nacházejí v jiné realitě, kterou vzhledem ke svým omezeným smyslovým orgánům a způsobu myšlení nejsme schopni vnímat (na výjimky).

Skoro nikdo neví, že každou hodinu je na celé zeměkouli pozorováno cca 57 neidentifikovatelných létajících objektů. To dává dohromady okolo 500 000 spatřených UFO za rok. Jen zlomek z toho počtu je nahlášen, takže dosud se podařilo shromáždit "jen" 150 000 zaregistrovaných zpráv. 

Vzhledem k množství spisů asi nikdo nemůže být tak naivní, aby tvrdil, že armáda nebere fenomén UFO vážně. Neidentifikovatlné létající objekty jsou vždycky předmětem zájmu ozbrojených sil. Ovšem záležitosti obrany států bývají důvěrné nebo rovnou tajné. Skutečností ale je, že neidentifikovalná tělesa narušují vzdušný prostor všech států. Např. britská tajná služba - kódový název CONDING (únor 2000) v uvedené zprávě se mj. píše (místo pojmu UFO se používá zkratka UAP - unidentified aerial phenomena - neidentifikovatelné vzdušné úkazy). UAP EXISTUJÍ - O TOM NENÍ SPORU! Dokážou se vznášet, přistávat, stoupat, neuvěřitelným způsobem zrychlovat a mizet. Mění nenadále směr letu a zřetelně se vymykají aerodynamickým zákonitostem, jež platí pro soudobá letadla nebo rakety s lidskou posádkou i bez ní. Conding není vědeckou studií, je to spis zpracovaný tajnou službou. 

Z dostupných dokumentů vyplývá, že americká vláda bere UFO, v rozporu se svou oficiální rétorikou velmi vážně, např. Dr. Bruce Maccabee obdržel v roce 2000 přibližně 1600 stran ufologických materiálů od FBI. Mimo záběry kamer jsou vysocí důstojníci letectva fenoménem UFO vážně znepokojení. Letectvo se zavázalo své příslušníky mlčením a nařídilo jim, aby popírali fakta nejpravděpodobnějším důvodem utajování je neochota přiznat, že tyto objekty nedokážou kontrolovat, ovládat, bránit se jim a dokonce neumí ani předpovědět, kdy se zase objeví a s jakými úmysly. 

Vyspělé civilizace jsou schopny zvládnout mezihvězdné cesty, v čemž jim nebrání ani fyzikální zákony. Musíme se zabývat fyzikálními vlastnostmi létajících objektů a mechanismy jejich pohonu. Vznáší se na místě, neuvěřitelně zrychlují, vytváří nepředstavitelně silná magnetická pole. 

Posádky UFO vysílají na lidi paprsky, které se podobají mikrovlnám nebo ultrafialovému záření. Narozdíl od těchto známých typů se však paprsky UFO za dne vyznačují mnoha jasnými barvami. Stále se ještě používá pojem "světelné paprsky" nebo světelné záření, ačkoli se jedná o něco jiného. UFO totiž dokážou délku svých paprsků měnit. Těchto formám energie se říká "solid light" (pevné světlo). Zdá se, jako by UFO v atmosféře vyvolávalo záření úzkého pruhu atmosféry. S jistotou lze říci, že máme co dočinění s nelineárním jevem elektromagnetického záření. Možná se jedná o důsledek energetické proměny gravitačního působení, které je nelineárním jevem. 

Ve většině případů vznikají při ozáření spáleniny, občas shoří i oděv. Někdy světelný paprsek člověka povalí, paralyzuje a zbaví ho vědomí, jiní po ozáření onemocní a někdy dokonce dojde i k jejich úmrtí. 

Příklad: Objevila se 40m ohnivá koule, vydávala velký hluk a ve směru let vypustila dva dlouhé ohnivé paprsky. Těleso se asi cca 10 min. vznášelo nad vodou a dolů vypouštělo "modrý kouř". Zmizelo. Za 30 min. se vrátilo a setrvalo dalších 30 min... pak se zase koule objevila po 5 min. a zase 30 min. setrvala. Několik rybářů bylo popáleno "ohnivými paprsky". 

Příklad: Ozářilo ho světlo, byl světlem polapen, rozbolely ho oči, začal slzet a pociťoval návaly horka. 

Příklad: Oslepen světlem "jasnějším než plamen svařovacího hořáku", jeho auto samo od sebe zastavilo, k němu se přiblížila obrovská ohnivá koule a vznášela se nehlučně nad vozem. Svědek vystoupil a všiml si dalšího tělesa - disku o průměru 20m, 50s ucítil silný úder do zad, jako by "dostal zásah elektrickou vlnou". Spadl na zem, obě tělesa zmizela, svědek pocítil, že má ochrnutou tvář i jazyk "jako po injekci" u zubaře. 

Další příklad: Zasažení paprsků z UFO - spáleniny, vždy se jednalo o malé otvory vypálené do kůže, kolem rány se vytvořila zanícená plocha o průměru kolem 3 cm. 

PAPRSKY DOKÁŽOU ČLOVĚKA NEJEN POVALIT, ALE TAKÉ PŘITÁHNOUT NEBO VYZVEDNOUT DO VZDUCHU. 

"Po dotknutí se objektu byl odmrštěn světelným paprskem" - objekty se umějí zhmotnit a pak najednou z ničeho nic jsou neviditelný. 

Další příklad: Dva vojáci se přiblížili k dvojici létajících koulí a vzplanuli nebo se stává i to, že pokud se vojenské stíhačky pustí do pronásledování UFO, rozhoří se v jejich kokpitech oheň, ničivý požár dokáží vyvolat i v autech. Někde vzplály i domy poté, co nad nimi proletěla ohnivá koule. Někde zlikvidovaly paprsky vypálené z UFO celou vesnici i s obyvateli. Jednou UFO "zajalo" jednoho z mužů do světelné kužele. Tzn., že nedokázal zevnitř hranici vymezenou osvětleným místem překročit. Světlo zhaslo až ve chvíli, kdy druhý muž zahájil na UFO palbu, teprve potom se první muž ze zajetí uvolnil. V několika případech byli lidé vyzdviženi levitační silou a unášeni k UFO. Někoho se ještě podařilo stáhnout dolů, jindy se člověk stačil zachytit stromu nebo zábradlí. Jedné ženy se zmocnilo solid light (pevné světlo) a vytáhlo jí z oken. 

Únosy posádkami UFO jsou celosvětově rozšířeným jevem. Dokáží vytvořit neviditelné silové pole. Hlavním účelem únosů je odběr vajíček a spermií a následné "stvoření" dětí, respektivě kříženců. Mají své vlastní záměry (experimenty). Unesení tvrdí, že šediváci provádějí lékařské zákroky hbitě a bez emocí (roboti). 

UFO = doutníkovitého, trojúhelníkového, talířovitého nebo kulovitého tvaru. Tělesa reagují na naše chování a dokáží číst naše myšlenky. Oni zřejmě přesně rozlišují, kdy, jak a komu se ukáží. Jsou schopni předpovídat. Zřetelné pociťování, že vás kdosi pozoruje, ale nikoho kolem sebe nevidíte. "Tato inteligence jistě věděla, co máme v úmyslu, ještě dříve, než jsme to udělali! Tato inteligence vodila za nos všechny, kteří ji zkoušeli systematicky pozorovat. Ony úkazy jsou neopakovatelné. Ani jeden z nich se nevyskytl po druhé v přesně stejné podobě." 

UFO se zjevují jakoby z nicoty a bez zjevné příčiny nečekaně zmizí. Obrovské, kovové neidentifikovatelné předměty dokážou měnit svůj tvar, zdvojují se nebo navzájem slučují. Umějí se i zmenšit do "jediného bodu". 

Dnešní člověk existuje jaksi jen částečně a to v třírozměrném hmotném světě. Ovšem svou nehmotnou podstatou je zakotven v jiných prostorových oblastech. 

Mrzačení dobytka hlásí chovatelé z celého světa. Oběťmi znetvořujících smrtelných poranění však nejsou jen krávy, ale i koně, ovce, kozy, psi, zajíci, veverky a vačice. Mrtvá zvířata nevykazují stopy zápasu. Chybí jim vnitřní orgány, pohlavní ústrojí a většinou jedno oko, ucho nebo jazyk. Často bývá vyoperováno i okolí konečníku. Podle zjištění veterinářů pracují "UFO-chirurgové-šediváci" bleskově a čistě, jakoby měli k dispozici nástroje využívající laserové paprsky. 

Poblíž míst nálezů zmrzačených dobytčat se vždy vyskytly oranžové zářící létající koule. Svědci viděli, že se zvíře vznáší metr nad zemí, jakoby stálo na neviditelné plošině. Běželi k němu, ale vzdalovalo se od nich ve stejné výšce pryč, přičemž nadále zvíře zoufale bučelo (jednalo se o tele). Potom se vzneslo do velké výšky, přestalo se ozývat a "náhle zmizelo jako za nějakou oponou". Zdá se, že mrzačení dobytčat možná probíhá v jakémsi paralelním prostoru a teprve po dokončení aktu je zdechlina opět vrácena do našeho světa. Tělo bez krve. 

Při vědeckém bádání lze čas označit za neutrální prvek, ale pro vojenskou obranu představuje čas velmi důležitý faktor. Vojáci nemohou nejprve provést ověřovací pokusy, aby vyloučili i poslední pochybnosti. Armádní velitelé odpovědnií za obranu země musejí rozhodovat bezprostředně a ihned rozpoznat, jaké úmysly má UFO. Pentagon pověřil analýzou "létajících talířů" zvláštní vyšetřovací výbor - project SIGN. Během let 1947 až 1948 probíhalo dosud nejintenzivnější zkoumání fenoménu UFO. Roku 1950 došlo k přejmenování na project GRUDGE a do týmu byly zařazeny i nevědecké armádní složky. Roku 1951 byl projekt zrušen a nahrazen novým, označeným krycím jménem BLUE BOOK. 

"Neznámé objekty pozorované ve velkých výškách a pohybující se nesmírnou rychlostí v okolí významných obranných zařízení Spojených států jsou takové povahy, že je nelze přiřadit k přírodním jevům ani ke známým typům letadel."

 V prosinci 2007 se nad Japonskem vyrojilo mimořádné množství neznámých létajících těles. Ministr zahraničí prohlásil: "Nelze oprávněně pochybovat o tom, že UFO jsou skutečným jevem a ovládá je jiná forma života." Z dokumentů jednoznačně vyplývá, že neidentifikované létající objekty existují. 

Vojáci jistě vědí, že neidentifikované létající předměty existují a tuší, co mají UFO v úmyslu. Jenže věda už z hlediska své struktury není vlastně schopna zabývat se tak cizorodými jevy, které patří do jiné reality a vymykají se našim dosud známým přírodním zákonům. 

Ve vesmíru se to inteligentními formami života jen hemží. A většina zástupců jednotlivých ras kolem nás jen krátce proletí, prohlédnou si letmo Zemi a potom zamíří k zajímavějším cílům. Země patří U.I.R. :-) 

Létající tělesa někdy na ostřelování nereagují. Některé objekty prostě odletí nebo se "rozplynou". Posádky těchto objektů zřejmě nejčastěji používají zbraně, z nichž vychází jakési energetické částicové záření. Jejich účinnost je různá. Mohou se projevit třeba jen lehkými zahřátím oběti, ale i pokračovat přes ochrnutí, mdloby až po smrtelnou dávku. UFO také vystřelují zářící koule, které při dotyku s pokožkou způsobují spáleniny a vyvolávají bezvědomí. Zkušenost praví, že UFO dokáží uniknout jakémukoliv letadlu a navíc je jejich "opancéřování" natolik silné, že si s nimi např. kulometová palba neporadí. Ví se o tom, že ruské, americké, japonské a peruánské stroje zasáhly UFO svými palubními zbraněmi, ale bez jakéhokoliv viditelného účinku.  

V Samaře (SSSR) přistálo v roce 1990 krátce po půlnoci blízko vojenské radarové základny 15m velké trojúhelníkové těleso. Na 140m vzdálenou radarovou věž zaměřil neznámý objekt "světelný paprsek". Věž se převrátila a vzplanula. 

Občas se stává, že rakety odpálené na UFO narazí na jakousi "neviditelnou stěnu" a roztříští se. 

KAŽDOPÁDNĚ JE NÁŠ SVĚT UTVÁŘEN VÍCEROZMĚROVĚ A JESTLIŽE SE VE VÝZKUMU CHCE POKROČIT DÁL, TAK SE MUSÍ DO SVÝCH ÚVAH ZAHRNOUT EXISTENCE VĚTŠÍHO POČTU ROZMĚRŮ. POKUD SE ZAMĚŘÍME NA MEZIHVĚZDNÉ LETY, ZAČNE NÁM BÝT ZŘEJMÉ, ŽE PŘEKONÁNÍ KOSMICKÝCH VZDÁLENOSTÍ NEPŘIPADÁ VE ČTYŘROZMĚRNÉM MODELU VESMÍRU VŮBEC V ÚVAHU. 

ufo

 

 

 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení