Anatomie člověka II.

666

Věda a poznání

Posláním skutečné vědy je odhalovat tyto Boží Zákony a tím chápat podstatu Stvoření. Zákony se odhalují, protože tady již jsou, ale my je díky své nevědomosti neznáme a nevidíme. Zákony se neodvozují, neboť není z čeho: jsou to ty nejzazší pravdy (axiomy). Je součástí našeho vývoje (stejně jako každé vesmírné rasy a biologického druhu a všech bytostí) odhalovat stále širší a širší paletu Zákonů, jejich větší a větší části a aspekty. K tomu slouží Posvátná Věda (Sacred Science), což je nástroj vyvinutý pro tento účel (má svá pravidla, postupy, jako každá metoda). Toho trystním obrazem je současná pozemská věda založená na destrukci zkoumaných objektů. Je to poškozená dravčí varianta původní Božské Vědy. Jde o to znásilnit Přírodu a vyrvat z ní její tajemství. Je to stejně nemocný přístup, jako pokořit horu či zvítězit nad hlubinou či dobýt a ovládnout vesmír či z někoho mučením vylámat nějakou informaci. Takhle se chovají padlé rasy a choré bytosti. Nicméně i takový pokleslý přístup vede k cíli a umožňuje odhalit správné Přírodní Zákony. To se týká zejm. tzv. přírodních věd, kdy jde o pochopení přírodních jevů. Zde je možno dělat spekulace, hypotézy a teorie, tedy vytvářet si představy, jak by to asi mohlo být. Jejich pravdivost (správnost) se ověřuje experimentem, porovnáním se skutečností, jak se příroda opravdu chová (pokus, pozorování, měření, data, fakta, empirická praxe). Výhodou přírodních věd je fakt, že jejich pravdivost lze objektivně prokázat pokusem (tzv. 'tvrdé vědy'). Je jedno, že součástí tohoto pokusu je i sám pozorovatel a stav jeho vědomí. Je to jen malá evoluční lekce pokory pro lidské hmotaře, kteří ve své pomýlenosti věří, že všechno mohou 'objektivně a nezávisle' pozorovat jakoby zvenčí (viz. Leninova teze, že hmota je objektivní realita existující nezávisle na našem vědomí, apod.). Že člověk-pozorovatel je oddělen od pozorovaného. Tato hrubá aproximace platí dobře, ale pouze ve velice úzkém rámci parametrů. Podstatou Stvoření totiž je, že všechno je spojeno se vším.

  • Tvrdé vědy. V přírodních vědách není příliš prostoru pro manipulaci za strany zájmových skupin, pokud se nejedná o přímou falzifikaci či omezování výzkumného rámce či falešnou interpretaci získaných výsledků. Avšak tento manipulační prostor je možno násilně vytvořit, čehož Dravci zhusta využívají. Zásahy církve do vývoje vědy jsou dnes veřejně známy a náležitě zdokumentovány, protože už je to minulost a démon Vatikánu planetu neovládl. Šlo o to zlikvidovat informace a jejich nositele, kteří ohrožovali dravčí kontrolní paradigma, skrze které bylo lidstvo ovládáno a zotročeno. Na sklonku své epochy, kdy již bylo zjevné, že komunistický systém jde do nezvratného pádu, začaly perverze vyššího řádu. Na univerzitních seminářích z marxisticko-leninské filosofie vědy se začaly objevovat velice kuriózní názory, dobře dokumentující hloubku vnitřní destrukce režimu. Jeden příklad: kritériem pravdivosti vědecké teorie není experiment, ale zobecněná historická zkušenost dělnické třídy. Tedy pokud se dělníci a rolníci rozhodnou (nejlépe v restauraci U kaštanu, krátce před zavíračkou), tak Stefan-Boltzmannův vyzařovací zákon nebude ~ T4, ale půjde s jinou než čtvrtou mocninou teploty, podle jejich historické zkušenosti (dělnicko-rolnická erudice v oblasti interakce hmoty a záření je zřejmá, má statut politického axiomu, jehož zpochybňování je trestné). Druhý příklad: studium teorie bifurkací je politicky nebezpečné a rovná se ideologické diverzi a proto bude zakázáno. Jedná se o to, že v matematické teorii abstraktních nelineárních dynamických systémů může dojít k tomu, že při plynulé změně řídícího parametru se současný stav či režim chování stane nestabilní a systém může vlivem fluktuace skokově přejít do režimu kvalitativně jiného. Další věc je, že na výběr je více těchto nových režimů, kam to může přeskočit. Je to jako když máme svislý nosník a na něm je položeno břemeno (rovná tyč kolmo k zemi se závažím nahoře). Když budu postupně zvětšovat závaží, tak ta tyč bude chvíli držet rovně, ale pak se prohne do boku: buď doleva nebo doprava. To je věcí náhody, protože oba směry (resp. všechny směry dokolečka) jsou fyzikálně stejně hodnotné a možné (symmetry breaking bifurcation). A v tom byl pro dělníky a rolníky velký problém. Jednak to, že evoluční rovnice umožňují náhlé a opakované kvalitativní změny a druhak to, že tyto změny mají nahodilý charakter. To první by bolševik ještě zkousl, kdyby ale posloupnost těch změn (tj. dynamických režimů vývoje lidské společnosti) byla konečná a vypadala asi tako: prvobytně pospolná → otrokářství →feudalismus → kapitalismus → imperialismus → revoluce → socialismus → komunismus =Konec Dějin a Poslední Člověk: sovětský úderník. To druhé již zkousnout nemohl: žádné vývojové změny nesmí mít nahodilý charakter, protože to narušuje jejich politický 'přírodní zákon' (=sociologicko-ideologické dogma) historického determinizmu, který neomylně vede k jediné cílové variantě, totiž k vládě dělnické třídy a pandemii komunizmu, jako jediného správného a nejpokročilejšího a konečného celo-planetárního společenského systému a řádu: univerzální jednota lidstva, touha po níž je ukotvena hluboko na dně každé lidské duše. Kdo se tomu bude vzpěčovat, bude zlikvidován, protože brání lidstvu na cestě ke štěstí, ke kterému ho železnou pěstí doženeme. Opět šlo o to zlikvidovat informace a jejich nositele, kteří ohrožovali dravčí kontrolní paradigma. Hovořit se o tom dnes již může, protože už je to minulost a démon Moskvy planetu neovládl.

Současné příklady jsou známy méně, protože démon Washingtonu naši planetu ovládá. Je možné najít ojedinělá svědectví. Např. v práci amerického investigativního lékaře (Steven M. Greer) lze najít informace o tom, jak na příkaz americké vlády byl členy CIA brutálně zavražděn vědec, který svými výsledky (veřejně publikoval) popřel jedno falešné kontrolní fyzikální dogma Dravců, mající ID přesah. V další jeho práci (S. Greer, video Sirius) je ukázka malé podivné fosilie (Atacama skeleton) a také rozboru její (fyzické, biologické) DNA na genetickém sekvenátoru odborníkem v daném oboru (oficiální vědec). Na otázku, zdali tato DNA je či není lidská, odborník odpovídá, že podle současných způsobů zpracování genomu ano, ale že může být neshoda ve velkém množství neanalyzovaných sekvencí (Junk DNA). Nakonec říká (čas videa 1:44:30), že se bojí více mluvit, protože ví, že může přijít útok (attack). Dobře totiž zná dnešní 'svobodu vědy' (vocamcať-pocamcať), kterou pocítí každý badatel, jen co se trochu přiblíží k hranici matrixu: neviditelný plot (elektrický ohradník). Více profláklé jsou kauzy archeologické, které mají silnější veřejný ideologický impakt: jak to vlastně bylo? Tam je tak ohromné časo-sběrné množství nekonzistencí a falzifikací, že se o tom píšou celé knihy. O lékařství a farmacii ani nemluvě. Potraviny a výživa vto.

sac

Protože tyto lži jsou již tak rozsáhlé, tak se skryly tím, že se vůbec neskrývají. Lidé si čtou o tom, jak jsou zabíjeni, ale nemohou s tím nic dělat, jsou absolutně bezmocní. Tím se to stalo realitou, kterou musíme přijmout a na kterou si 'musíme zvyknout' (standardní slogan SVS). Pokud by se ale oficiálně vědecky prokázalo, že dravčí verze teorie vesmíru je uměle udržovaný podvrh, že existence ET ras a jejich přítomnost na Zemi je realita, že volná energie tady vždy byla a stále je, tak by SVS a její američtí poskokové měli problém, který by zbořil jejich současné kontrolní paradigma (viz práce S. Greera). Tak tohle se děje v oblasti přírodních věd (tzv. tvrdé vědy, kde pravdivost lze zjistit objektivně), kde by normální člověk žádnou politickou intervenci vůbec nečekal (přírodní vědy se netýkají politiky a baví se jen přírodními zákony). Dělo se to ale po celou lidskou historii a děje se to stále.

  • Měkké vědy. Jsou to vědy humanitní, které se zabývají člověkem, společností, světo-názorem, filozofií, atd. Jejich pravdivost je objektivně neurčitelná a je výsledkem názorových soubojů různých zájmových skupin. Mnohé vědami ani nejsou, protože jsou nástroji ideologie. Přesně to vládnoucí systém potřebuje: mít něco, co ovlivňuje myšlení a tím i chování širokých mas a co je možno svévolně manipulovat, protože se to nedá ověřit. Další krok je tyto smyšlené věci povýšit na společenské a filosofické 'zákony' a udělat z nich ideologie a kontrolní dogmata. Poslední krok je vynutit si jejich dodržování trestním právem. Perverze rychle postupuje a dostáváme se do ideologické situace, která mírou své škodlivosti a globálním rozsahem předčí ty předešlé. Cílem je De-Objektivizace Světa. Jde o odstranění faktu existence Objektivní Reality Stvoření a faktu existence Objektivních Kosmických Zákonů a faktu existence Objektivního Dobra a Zla z lidského vědomí. Jde o jejich záměnu na subjektivní názor nějaké lobistické skupiny. Tedy, že objektivní realita neexistuje, že žádná objektivní pravda neexistuje, že dobro a zlo neexistuje, že si je všechno rovné, že přírodní vědy zkoumají něco, co neexistuje, že Stvoření je halucinační přelud. Veškerá realita je zcela virtuální a je produktem lidské mysli. Vesmír je pouze jazykově-společenský konstrukt (socio-lingvistický). Veškerá věda (včetně přírodní!) má být pouze nástrojem politické moci. Je to poslední krok k úplnému vykořenění člověka a lidstva z původních božských manifestačních předloh a jeho přesazení a ukotvení do umělých názorových matrixů ovládaných ideologií, která je samo-pravdivá a jejíž kvalitu a hodnotu objektivně posoudit nelze, neboť objektivního zde není vůbec nic.

Z toho např. plyne, že všeobecná deklarace lidských práv OSN 1948 (dnešní Základní listina lidských práv a svobod) je stejnocenná s Káhirskou Deklarací lidských práv v islámu 1990 sestavené podle zákona Šaría (uznanou OSN v r. 1993). A že evoluční a humanitní hodnota systému západní demokracie, založená na původních kristovských křesťanských principech nenásilí a hodnotách spolupráce a soucitu, je stejnocenná se systémem islámské ideologie o válce a násilí a nutnosti dobýt celý svět a zlikvidovat všechny nemuslimy, založené na Koránu. Na základě této 'stejnocennosti' dnes probíhá islamizace Evropy a celého světa, neboť je to pro lidsvo 'obohacující'1. Tuto propagandu potřebnou pro destrukci lidstva, zničení jeho veškerých pozitivních hodnot a zavedení NWO cíleně šíří jisté zájmové skupiny vyškolené a sponzorované SVS, zejm. v USA a
EU (neomarxismus, liberalismus, post-modernismus, humanismus, levicoví intelektuálové, politicko-korektníci, lidsko-právaři, srdíčkáři, apod.).

Dalším příkladem na toto téma je mezinárodní skandál označovaný jako Sokalova Aféra (Sokal affair, Sokal hoax). Tento americký fyzik, Alan Sokal, (tvrdá věda) napsal (r.1996) do 1 Lidé mající jiné názory budou obohaceni uříznutím hlavy. Lidé odmítající diktaturu zla budou obohaceni ukřižováním.

Nevěrné ženy budou obohaceny zbičováním, zahrabáním do písku po ramena a ukamenováním. Homosexuálové budou obohaceni shozením ze střechy a dobitím kameny. Ženy budou obohaceny uříznutím stydkých pysků a klitorisu. To vše se tady již děje. Po celá staletí, kousek vedle nás. A teď i u nás doma v Evropě a brzy i u nás doma v Česku. Namasté!

 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení