Panel uživatele

Anatomie člověka II.

Věda a poznání

Posláním skutečné vědy je odhalovat tyto Boží Zákony a tím chápat podstatu Stvoření. Zákony se
odhalují, protože tady již jsou, ale my je díky své nevědomosti neznáme a nevidíme. Zákony se
neodvozují, neboť není z čeho: jsou to ty nejzazší pravdy (axiomy). Je součástí našeho vývoje
(stejně jako každé vesmírné rasy a biologického druhu a všech bytostí) odhalovat stále širší a širší
paletu Zákonů, jejich větší a větší části a aspekty. K tomu slouží Posvátná Věda (Sacred Science),
což je nástroj vyvinutý pro tento účel (má svá pravidla, postupy, jako každá metoda). Toho trystním
obrazem je současná pozemská věda založená na destrukci zkoumaných objektů. Je to poškozená
dravčí varianta původní Božské Vědy. Jde o to znásilnit Přírodu a vyrvat z ní její tajemství. Je to
stejně nemocný přístup, jako pokořit horu či zvítězit nad hlubinou či dobýt a ovládnout vesmír či z
někoho mučením vylámat nějakou informaci. Takhle se chovají padlé rasy a choré bytosti. Nicméně
i takový pokleslý přístup vede k cíli a umožňuje odhalit správné Přírodní Zákony. To se týká zejm.
tzv. přírodních věd, kdy jde o pochopení přírodních jevů. Zde je možno dělat spekulace, hypotézy a
teorie, tedy vytvářet si představy, jak by to asi mohlo být. Jejich pravdivost (správnost) se ověřuje
experimentem, porovnáním se skutečností, jak se příroda opravdu chová (pokus, pozorování,

měření, data, fakta, empirická praxe). Výhodou přírodních věd je fakt, že jejich pravdivost lze
objektivně prokázat pokusem (tzv. 'tvrdé vědy'). Je jedno, že součástí tohoto pokusu je i sám
pozorovatel a stav jeho vědomí. Je to jen malá evoluční lekce pokory pro lidské hmotaře, kteří ve
své pomýlenosti věří, že všechno mohou 'objektivně a nezávisle' pozorovat jakoby zvenčí (viz
Leninova teze, že hmota je objektivní realita existující nezávisle na našem vědomí, apod.). Že
člověk-pozorovatel je oddělen od pozorovaného. Tato hrubá aproximace platí dobře, ale pouze ve
velice úzkém rámci parametrů. Podstatou Stvoření totiž je, že všechno je spojeno se vším.

* Tvrdé vědy. V přírodních vědách není příliš prostoru pro manipulaci za strany zájmových skupin,
pokud se nejedná o přímou falzifikaci či omezování výzkumného rámce či falešnou interpretaci
získaných výsledků. Avšak tento manipulační prostor je možno násilně vytvořit, čehož Dravci
zhusta využívají. Zásahy církve do vývoje vědy jsou dnes veřejně známy a náležitě
zdokumentovány, protože už je to minulost a démon Vatikánu planetu neovládl. Šlo o to zlikvidovat
informace a jejich nositele, kteří ohrožovali dravčí kontrolní paradigma, skrze které bylo lidstvo
ovládáno a zotročeno. Na sklonku své epochy, kdy již bylo zjevné, že komunistický systém jde do
nezvratného pádu, začaly perverze vyššího řádu. Na univerzitních seminářích z marxisticko-
leninské filosofie vědy se začaly objevovat velice kuriózní názory, dobře dokumentující hloubku
vnitřní destrukce režimu. Jeden příklad: kritériem pravdivosti vědecké teorie není experiment, ale
zobecněná historická zkušenost dělnické třídy. Tedy pokud se dělníci a rolníci rozhodnou (nejlépe v
restauraci U kaštanu, krátce před zavíračkou), tak Stefan-Boltzmannův vyzařovací zákon nebude ~
T4, ale půjde s jinou než čtvrtou mocninou teploty, podle jejich historické zkušenosti (dělnicko-
rolnická erudice v oblasti interakce hmoty a záření je zřejmá, má statut politického axiomu, jehož
zpochybňování je trestné). Druhý příklad: studium teorie bifurkací je politicky nebezpečné a rovná
se ideologické diverzi a proto bude zakázáno. Jedná se o to, že v matematické teorii abstraktních
nelineárních dynamických systémů může dojít k tomu, že při plynulé změně řídícího parametru se
současný stav či režim chování stane nestabilní a systém může vlivem fluktuace skokově přejít do
režimu kvalitativně jiného. Další věc je, že na výběr je více těchto nových režimů, kam to může
přeskočit. Je to jako když máme svislý nosník a na něm je položeno břemeno (rovná tyč kolmo k
zemi se závažím nahoře). Když budu postupně zvětšovat závaží, tak ta tyč bude chvíli držet rovně,
ale pak se prohne do boku: buď doleva nebo doprava. To je věcí náhody, protože oba směry (resp.
všechny směry dokolečka) jsou fyzikálně stejně hodnotné a možné (symmetry breaking
bifurcation). A v tom byl pro dělníky a rolníky velký problém. Jednak to, že evoluční rovnice
umožňují náhlé a opakované kvalitativní změny a druhak to, že tyto změny mají nahodilý charakter.
To první by bolševik ještě zkousl, kdyby ale posloupnost těch změn (tj. dynamických režimů vývoje
lidské společnosti) byla konečná a vypadala asi tako: prvobytně pospolná → otrokářství →
feudalismus → kapitalismus → imperialismus → revoluce → socialismus → komunismus =
Konec Dějin a Poslední Člověk: sovětský úderník. To druhé již zkousnout nemohl: žádné vývojové
změny nesmí mít nahodilý charakter, protože to narušuje jejich politický 'přírodní zákon' (=
sociologicko-ideologické dogma) historického determinizmu, který neomylně vede k jediné cílové
variantě, totiž k vládě dělnické třídy a pandemii komunizmu, jako jediného správného a
nejpokročilejšího a konečného celo-planetárního společenského systému a řádu: univerzální jednota
lidstva, touha po níž je ukotvena hluboko na dně každé lidské duše. Kdo se tomu bude vzpěčovat,
bude zlikvidován, protože brání lidstvu na cestě ke štěstí, ke kterému ho železnou pěstí doženeme.
Opět šlo o to zlikvidovat informace a jejich nositele, kteří ohrožovali dravčí kontrolní paradigma.
Hovořit se o tom dnes již může, protože už je to minulost a démon Moskvy planetu neovládl.

Současné příklady jsou známy méně, protože démon Washingtonu naši planetu ovládá. Je možné
najít ojedinělá svědectví. Např. v práci amerického investigativního lékaře (Steven M. Greer) lze
najít informace o tom, jak na příkaz americké vlády byl členy CIA brutálně zavražděn vědec, který
svými výsledky (veřejně publikoval) popřel jedno falešné kontrolní fyzikální dogma Dravců, mající
ID přesah. V další jeho práci (S. Greer, video Sirius) je ukázka malé podivné fosilie (Atacama
skeleton) a také rozboru její (fyzické, biologické) DNA na genetickém sekvenátoru odborníkem v
daném oboru (oficiální vědec). Na otázku, zdali tato DNA je či není lidská, odborník odpovídá, že
podle současných způsobů zpracování genomu ano, ale že může být neshoda ve velkém množství

neanalyzovaných sekvencí (Junk DNA). Nakonec říká (čas videa 1:44:30), že se bojí více mluvit,
protože ví, že může přijít útok (attack). Dobře totiž zná dnešní 'svobodu vědy' (vocamcať-
pocamcať), kterou pocítí každý badatel, jen co se trochu přiblíží k hranici matrixu: neviditelný plot
(elektrický ohradník). Více profláklé jsou kauzy archeologické, které mají silnější veřejný
ideologický impakt: jak to vlastně bylo? Tam je tak ohromné časo-sběrné množství nekonzistencí a
falzifikací, že se o tom píšou celé knihy. O lékařství a farmacii ani nemluvě. Potraviny a výživa vto.
Protože tyto lži jsou již tak rozsáhlé, tak se skryly tím, že se vůbec neskrývají. Lidé si čtou o tom,
jak jsou zabíjeni, ale nemohou s tím nic dělat, jsou absolutně bezmocní. Tím se to stalo realitou,
kterou musíme přijmout a na kterou si 'musíme zvyknout' (standardní slogan SVS). Pokud by se ale
oficiálně vědecky prokázalo, že dravčí verze teorie vesmíru je uměle udržovaný podvrh, že
existence ET ras a jejich přítomnost na Zemi je realita, že volná energie tady vždy byla a stále je,
tak by SVS a její američtí poskokové měli problém, který by zbořil jejich současné kontrolní
paradigma (viz práce S. Greera). Tak tohle se děje v oblasti přírodních věd (tzv. tvrdé vědy, kde
pravdivost lze zjistit objektivně), kde by normální člověk žádnou politickou intervenci vůbec
nečekal (přírodní vědy se netýkají politiky a baví se jen přírodními zákony). Dělo se to ale po celou
lidskou historii a děje se to stále.

* Měkké vědy. Jsou to vědy humanitní, které se zabývají člověkem, společností, světo-názorem,
filozofií, atd. Jejich pravdivost je objektivně neurčitelná a je výsledkem názorových soubojů
různých zájmových skupin. Mnohé vědami ani nejsou, protože jsou nástroji ideologie. Přesně to
vládnoucí systém potřebuje: mít něco, co ovlivňuje myšlení a tím i chování širokých mas a co je
možno svévolně manipulovat, protože se to nedá ověřit. Další krok je tyto smyšlené věci povýšit na
společenské a filosofické 'zákony' a udělat z nich ideologie a kontrolní dogmata. Poslední krok je
vynutit si jejich dodržování trestním právem. Perverze rychle postupuje a dostáváme se do
ideologické situace, která mírou své škodlivosti a globálním rozsahem předčí ty předešlé. Cílem je
De-Objektivizace Světa. Jde o odstranění faktu existence Objektivní Reality Stvoření a faktu
existence Objektivních Kosmických Zákonů a faktu existence Objektivního Dobra a Zla z lidského
vědomí. Jde o jejich záměnu na subjektivní názor nějaké lobistické skupiny. Tedy, že objektivní
realita neexistuje, že žádná objektivní pravda neexistuje, že dobro a zlo neexistuje, že si je všechno
rovné, že přírodní vědy zkoumají něco, co neexistuje, že Stvoření je halucinační přelud. Veškerá
realita je zcela virtuální a je produktem lidské mysli. Vesmír je pouze jazykově-společenský
konstrukt (socio-lingvistický). Veškerá věda (včetně přírodní!) má být pouze nástrojem politické
moci. Je to poslední krok k úplnému vykořenění člověka a lidstva z původních božských
manifestačních předloh a jeho přesazení a ukotvení do umělých názorových matrixů ovládaných
ideologií, která je samo-pravdivá a jejíž kvalitu a hodnotu objektivně posoudit nelze, neboť
objektivního zde není vůbec nic.

Z toho např. plyne, že všeobecná deklarace lidských práv OSN 1948 (dnešní Základní listina
lidských práv a svobod) je stejnocenná s Káhirskou Deklarací lidských práv v islámu 1990
sestavené podle zákona Šaría (uznanou OSN v r. 1993). A že evoluční a humanitní hodnota systému
západní demokracie, založená na původních krystovských křesťanských principech nenásilí a
hodnotách spolupráce a soucitu, je stejnocenná se systémem islámské ideologie o válce a násilí a
nutnosti dobýt celý svět a zlikvidovat všechny nemuslimy, založené na Koránu. Na základě této
'stejnocennosti' dnes probíhá islamizace Evropy a celého světa, neboť je to pro lidsvo 'obohacující'1.
Tuto propagandu potřebnou pro destrukci lidstva, zničení jeho veškerých pozitivních hodnot a
zavedení NWO cíleně šíří jisté zájmové skupiny vyškolené a sponzorované SVS, zejm. v USA a
EU (neomarxismus, liberalismus, post-modernismus, humanismus, levicoví intelektuálové,
politicko-korektníci, lidsko-právaři, srdíčkáři, apod.).

Dalším příkladem na toto téma je mezinárodní skandál označovaný jako Sokalova Aféra (Sokal
affair, Sokal hoax). Tento americký fyzik, Alan Sokal, (tvrdá věda) napsal (r.1996) do

1 Lidé mající jiné názory budou obohaceni uříznutím hlavy. Lidé odmítající diktaturu zla budou obohaceni ukřižováním.
Nevěrné ženy budou obohaceny zbičováním, zahrabáním do písku po ramena a ukamenováním. Homosexuálové budou
obohaceni shozením ze střechy a dobitím kameny. Ženy budou obohaceny uříznutím stydkých pysků a klitorisu. To vše
se tady již děje. Po celá staletí, kousek vedle nás. A teď i u nás doma v Evropě a brzy i u nás doma v Česku. Namasté!

sociologického časopisu (měkká věda) článek, který byl zcela o ničem (vymyšlené ptákoviny), ale
byl napsán zcela politicky korektně. Šlo tedy o nesmyslné kombinace ideologicky přípustných
výrazů (vymyšlené ilustrační příklady: homosexuální kosmologie, genderovsky korektní vesmír,
multi-kulturní gravitace, feministické kvantování, demokratická distribuce energie, anti-rasistická
tmavá hmota, xeno-filní černá díra, apod.). Šílené na celé věci je to, že tato absolutní sračka byla
rázem přijata do prestižního impaktovaného recenzovaného mezinárodního vědeckého časopisu.

Byla totiž 'politicky korektní' a sloužila k šíření ideologie NWO. Protože by si toho ale nikdo
nevšiml (v sociologii je to normální a z fyziků takovou žumpu nikdo nečte), tak hned potom Sokal
napsal do jiného sociologického časopisu druhý článek o tom, že ten první článek byl záměrný
podvrh, aby ukázal zrůdnost současné sociologie a jejích kontrolních dogmat. No, byl z toho
průšvih, ale vůbec nic se nestalo a nezměnilo, o to jde (stabilita matrixu je neuvěřitelná). Takových
příkladů je víc, kdy vědci (otroci systému) riskují svoji existenci ve jménu svého poslání: odhalovat
pravdu a sdělovat ji ostatním. Tak tohle se děje ve vědě! Jak to asi vypadá v politice, v médiích, v
justici, v policii, v náboženství, ve školství, v ezoterice, atd. Zde je krátký a výstižný komentář I.M.
Havla (1996) k tématu Sokalovy aféry.

"... Co učinil: znechucen vágností, frázovitostí a libovolností odborných textů, produkovaných
postmoderně, poststrukturalisticky a feministicky orientovanými humanitními autory (hlásícími se k
akademické levici stejně jako on, což ho zvláště hnětlo), rozhodl se Sokal napsat parodii na jejich
způsob psaní. Vytvořil rozsáhlou směsici (správných) tvrzení ze současné fyziky (jako je kvantová
teorie gravitace), citátů z oněch postmoderních autorů, zkratkovitých přenosů z jedné oblasti do
druhé a zpět, záměn doslovných za metaforické významy a jiných „pravd, polopravd, čtvrtpravd,
nepravd a syntakticky správných vět bez jakéhokoliv smyslu" (jak o tom sám později napsal) a
výsledek poslal domovskému časopisu oněch postmodernistů, aby jim dal za vyučenou.

A ti, možná oslněni seriózně působícím článkem profesora fyziky ze seriózní univerzity, možná
zmámeni jeho postmoderně se tvářícími a pro ně lákavými závěry (pravda neexistuje, objektivní
realita neexistuje, vše, čím se zabývá věda -i fyzika-, jsou čistě jen společenské a jazykové
konstrukce, věda by měla být „konkrétním nástrojem progresivní politické praxe" atd.), to
uveřejnili. Na to ovšem Sokal čekal a vzápětí prozradil v jiném podobném časopise, že to byl
podvrh, záměrná snaha oslnit, zmámit a demonstrovat jejich lajdácký přístup k věci... ".
Lidé, nebuďte naivní. Žijete v Démonickém Matrixu a ani nemáte ten luxus, abyste o tom věděli.

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení