Padlé bytosti: démoni

666

Pád a padlé bytosti - Démoni


Vše stvořené je na svém počátku dokonalé a harmonické (božské, kristovské, andělské). Do stavu disharmonie se to dostává až druhotně, procesem pádu, ať zaviněním vlastním nebo cizím. K pádu dochází v důsledku nahromadění velkého množství chyb v evoluci nějaké bytosti, jejích rasových linií či částí vesmírů, které obývají. Padlé bytosti a jejich kolektivy se obvykle nazývají Démoni či Ďáblové či Padlí Andělé či mimozemské Dravčí Rasy, protože konají zlo. V našich vesmírech existují četné a velice silné padlé genetické linie, kolektivy, rasy a civilizace, které spolu bojují a konkurují si v zápase o kořist: o svá vlastní teritoria a o živoucí části krystovských vesmírů. Často jejich různé frakce vytváří účelová spolčení, podobně jako zločinecké organizace, kterými také jsou.

 

Dvě cesty pádu

 

Na cestu pádu se dá dostat dvěma způsoby: samovolně a vynuceně.

1. Samovolný pád (samo-pád, self-fall) je suverénní proces, kdy se bytost trvale a dlouhodobě a plně vědomě rozhoduje a koná špatně, čímž si sama způsobí odpojení od Zdroje a svůj vlastní pád. Jde o vlastní zavinění (komu není rady, tomu není pomoci).

2. Vynucený pád (cizo-pád, forced-fall) je proces, kdy se část Stvoření a jeho obyvatelé dostane do pádu vlivem agresivního útoku cizích vnějších sil. Jde o cizí zavinění, kterému se neubránili (bojovali málo, špatně, proti přesile, či nebojovali vůbec, nebo se vůbec bránit nesměli).

 

Proč bytosti samovolně padají?


Bytosti samovolně padají v důsledku zneužití daru svobodné vůle a schopnosti tvořit. Proč dokonalá božská bytost, tak, jak je prvotně Bohem stvořena, něco zneužije? Inu proto, že se jí na Stvoření něco nelíbí, nebo že mu správně nerozumí a že udělá chybu. Je neuvěřitelné, že padají obrovské, velmi vyvinuté bytosti, jejich kolektivy a celá Pole Kristovského Vědomí. Tak či onak, vůle osobní se dostává do konfliktu s Vůlí Boží. Kdo asi vyhraje?

 

Typické cesty samovolného pádu

1. Jedna typická cesta do pádu vede skrze snahu Stvoření vylepšit, tedy předělat a změnit Zákon Jednoty (lidová moudrost: cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly). Mnohé vysoce vyvinuté civilizace, které již měly schopnosti vytvářet vlastní vesmíry (jako je ten náš) a jejich životní formy (jako jsou ty naše), padly proto, že nesnesly tu velkou míru zla, kterou Bůh umožňuje. Nedokázaly unést bolest toho, co kolem sebe viděly. Např. jak jejich krásné milované božské děti (jimi stvořené vesmírné rasy) padají v důsledku své vlastní ničemnosti. Snažily se proto omezit míru svobodné vůle a odebrat jim možnost konat zlo, aby si náhodou neublížily. Nebo se snažily omezit míru dopadu karmy za špatné chování. Zasáhly do původního programu Stvoření, který se nazývá KRIST-Kód, a začaly ho pře-programovávat. Výsledkem vždy byl jejich strašlivý pád a zánik rozsáhlých, původně kristovských, vesmírných kultur (případ Bourgha Matrixu).

2. Druhá typická cesta do pádu vede skrze konání, které je v rozporu se Zákonem Jednoty, ať již jeho nepochopením či jeho vědomým překračováním. Vysoce vyvinuté rasy se např. neshodly na tom, jakým způsobem mají řešit problémy ve svých vesmírech. Nedbaly doporučení z jim nadřazených vyšších vibračních úrovní a udělaly si to po svém. Problémy začaly řešit vzájemným sporem a nikoli dohodou, což je stav disharmonie. Pokud v něm setrvaly dostatečně dlouho,
podpora Zdroje zeslábla a ony začaly vibračně padat. Jejich rozpory se tím ještě prohloubily, protože od nich ztratily odstup a nadhled a vůli ke smírnému řešení. Výsledkem bylo řešení konfliktů bojem, vojensky, tedy různé hvězdné války, vedené zbraňovými systémy, o kterých se dnešním lidem ani nezdá. Kdo dokáže vesmír vytvořit, ten ho také dokáže zničit. Použije svou tvůrčí moc obráceným způsobem a místo kon-strukce nastane de-strukce.

3. Třetí typická cesta do pádu vede skrze konání, které sice je v souladu se Zákonem Jednoty, ale došlo k jeho nepochopení. To má mnoho variant. Jedním druhem takového nepochopení, tedy špatného vyložení si Zákona, je tzv. 'samaritánský komplex', což je těžká choroba nutící poškozené bytosti někomu pomoci či někoho zachránit. Problém je v tom, že se někdo svévolně rozhodne zasáhnout do vývoje někoho jiného: já vím nejlépe, co je pro tebe dobré. Je zde nadřazenost (arogance a pýcha) a také násilí (ovlivňování druhých bez jejich požádání a svolení). To se samozřejmě neobejde bez trestu.

4. Čtvrtá typická cesta do pádu vede skrze chybný odhad situace, tedy jakási evoluční chyba. Jedním častým případem je selhání záchranáře. Mnoho vyspělých vesmírných ras dojelo na to, že se snažily pomoci méně vyspělým, padajícím či dokonce již padlým rasám, jejichž záměrem bylo dobýt, uchvátit, znásilnit a zotročit vše kolem sebe, vygumovat z existence vše, co má nějakou pozitivní hodnotu. Špatně odhadly své síly a byly strženy do jejich nízkých vibrací a zdegenerovaly či šly do pádu a padly spolu s nimi (případ Metatrona). Je to jako když se záchranář-neplavec vrhá do silného proudu, chtěje zachránit tonoucího. Ale ten třeba o žádnou záchranu nestojí, protože se šel utopit zcela záměrně, o pomoc vůbec nevolal a tuto zkušenost třeba potřebuje ke svému vývoji. Tímto způsobem byly zničeny obrovské kristovské kultury a civilizace, které se předtím za velkých bolestí dlouhodobě vyvíjely správným směrem. V mnoha případech pak padlé rasy ovládly teritoria svých zachránců, zlikvidovaly je a nastolily tam teror a zmar. Jako když tonoucí utopí svého zachránce a ještě z toho má dobrý pocit. Chyba byla v tom, že tito rozjaření vesmírní záchranáři porušili hned několik paragrafů Zákonů Kosmu najednou. Je to projev pýchy, neúcty a pohrdání Zákonem, což jde ruku v ruce (nevědomost hříchu nečiní, ale neznalost zákonů neomlouvá). To se samozřejmě neobejde bez trestu.

sac 

 

Příklad pádu 1: Wesedak Matrix a Kolektiv Metatrona


Historie Wesedaku je smutná, leč velmi poučná. Na počátku byl čistý Wesa vesmír. Nacházel se v jiné Ekaše, než leží naše vesmíry a měl dlouhou a respektovanou kristovskou tradici. Když v naší Ekaše, v našem původně kristovském vesmíru proběhly ničivé Lyransko-Elohimské války 250 BYA, vznikla tam naše černá díra zvaná Fantomový Matrix, do které padly některé naše vesmírné rasy. Ve snaze jim pomoci, Bytosti ze sousedního Wesedaku jim nabídly možnost regenerace přes svou vlastní genetiku (bio-regenezní hosting). Navrhly pro to jednu konkrétní léčebnou metodu skalární štítové mechaniky, kterou jim ale nadřazené kolektivy vědomí Mistrovských Ras Yanas z Energetického matrixu silně nedoporučily a před jejím použitím v tomto případě důrazně varovaly. Oni však uplatnili právo své svobodné volby. Navzdory varování Yanas tuto silně kontaktní metodu použili, aby viděli, co se stane. A viděli. Výsledkem bylo, že místo toho, aby vyléčili padlé rasy, tak sami nezvratně zreverzovali a jejich systém padl za vzniku černé díry Wesedak, 150 BYA. Za to však záchranářské Wesa rasy odmítly nést zodpovědnost a obvinily náš vesmír, že kvůli našim padlým rasám padli i oni.


Naši Rišiové z HU-5 (Braharama, Serafei, Elohim - https://www.uir-666.cz/vesmir) cítili jistý díl viny za vzniklou situaci. Díky nepořádku v jejich vlastním vesmíru jim museli sousedi nabídnout pomoc a sami na to doplatili. Proto ve snaze pomoci a odlehčit padlému Wesedaku si odtud vzali nazpátek některé naše padlé rasy, které tam byly na léčení a přitom způsobily tamní pád. Přesunuli je tedy do naší černé díry ve Fantomu, odkud původně pocházely. To však nedělalo dobrotu, protože tyto rasy si během svého léčebného pobytu přivodily tak obrovskou míru reverze, že se staly postrachem pro celou naši černou díru, kterou začaly terorizovat. Strážci se snažili nasměrovat tam žijící padlé rasy zpět na kristovskou evoluční cestu, což se jim částečně i dařilo. Výsledkem byla nutnost dát tuto vítanou sub-kulturu do energetické karantény v rámci Fantomového matrixu. Pro další evoluci padlých ras byla zvolena následující pomoc. Mezi naším Živým matrixem (kristovské kódování) a naším Fantomovým matrixem (anti-kristovské kódování) byla 150 BYA vytvořena energetická clona ve frekvenčním pásmu Dimenze D-11.5 hvězdné brány č. 12 (souhvězdí Lyra, planeta Aramatena). Tato clona fungovala jako polarizačně-refrakční energetická Kosmická Čočka. Na jednu stranu Čočka odkloňovala část životních proudů z D-15 světelného pole určených pro náš vesmír a jejich energii vysílala do karanténní oblasti v černé díře, aby se mohly napravit těžké reverzy tamních ras tím, že do jejich štítů bude vnášet kristovské kódování. Na druhou stranu Čočka fungovala jako chráněná ascenční stezka vedoucí skrze tzv. Hostovací Matrix (vesmír na-půl-cesty), pro možný návrat ras z černé díry po jejich vyléčení. Celý tento důležitý, velice složitý a sofistikovaný záchranný projekt a jeho provoz byl svěřen do péče Kolektivu Metatrona.

Metatron byl Elohimský kolektiv vědomí z Jehoviánské linie. Právě z této rodové linie také pocházely padlé rasy uzavřené v karanténě (černé ovce Elohimské rodiny). Tato energetická clona, Čočka, byla po svém správci nazvána jako Oko Metatrona. Po instalaci Čočky a jejím uvedení do provozu došlo k tomu, že rebelující rasy ze sousedního Wesedaku se prolomily skrze USG-12 hvězdnou bránu do našeho Fantomu, s cílem ovládnout Čočku, skrze kterou by pak mohly dobývat i živé části našeho vesmíru. Jejich invaze byla zastavena, jejich předloha hvězdné brány zničena a jejich vesmír padl v černou díru. Tak vznikl padlý Wesedak,150 BYA. Kolektiv Metatrona neuspěl v četných snahách re-evoluce svých padlých příbuzných, reverzovaných ras uzavřených v karanténě. Ztratil přitom velkou část pole svého vědomí, která přešla do Fantomového matrixu. Nakonec celý oslabený kolektiv Metatrona vibračně poklesl, až také padl do Fantomu. Metatron potom zneužil technologii Čočky a prolomil zeď karantény. Tím vypustil extrémně zreverzované rasy do realitních polí Fantomového matrixu. To způsobilo těžkou disgresi v podobě progresivních hybridizací, šíření mutací a eskalací válečných konfliktů mezi tamními rasami. Fantomový matrix se proměnil v peklo. Během Gaiansko-Orionských válek ve Fantomovém matrixu 570 MYA, se Metatron spolčil s padlými rasami sousedního Wesedaku a umožnil jim, aby pomocí jeho Čočky vytvořily červí díru propojující jejich Wesedak s naším Fantomem. Tento červí tunel se nazývá Stezka Arimathaea (Path of Arimathaea). Společně pak dravčí aliance Wesedak-Metatron použila mocnou technologii Čočky na vytvoření BEAST Machine těžkého kalibru, pomocí které lze šířit anti-kristovský tzv. Metatronický Kód do okolních vesmírů za účelem energetického vampirizmu. BEAST je současná velice pokročilá skalární štítová technologie založená na násilné a nevratné vazbě mezi krystovskými a anti-kristovskými štíty (předlohami). To způsobuje progresivní nezvratné mutace předloh až do bodu Monadického zvratu, kdy následuje pád do černé díry jako energetické krmivo. Takto byly násilně propojeny štíty našeho Živého vesmíru, našeho padlého vesmíru - Fantomu a sousedního padlého Wesedaku. Pilotní anti-kristovskou frekvencí BEASTu je silný a průrazný D-13-Reverzní energetický proud zvaný Modrý Plamen (Blue Flame). Lidem se prodává jako Modrý Plamenný Meč AA Michaela (Flaming Blue Sword of Death of Arch-Demon Michael). Kódovým symbolem této technologie je běžný kříž, tedy meč špičkou dolů. Slouží jako přirozená anténa, zesilovač a vysílač frekvencí BESTu. Je používán pro poškozování předloh věřících zejm. v křesťanském náboženství. Proto je také klíčovým prvkem v kostelech, které fungují jako kotvící místa a energetické zesilovací čočky těchto bezbožných energií (unholy frequencies).


Jako interfejs pro napojení BEASTu na cílové objekty se používá pokročilá Technologie Stínu. Jsou to metatronické štítové implanty vložené do kristovských předloh, skrze které se k nim pak připojí BEAST. Tak vzniklo Stínové Tělo našich vesmírů (PCM Veca systém), jeho galaxií, planet a jejich obyvatel a všech životních polí, včetně nás, lidí. Spolu s tím byly ve Wesedaku vytvořeny speciální dravčí rasy D-11.5 Temných Avatarů, kteří slouží jako tzv. Stínoví Tanečníci. Jsou to vysoce inteligentní specializovaná a dobře vycvičená dravčí vědomí, která se ukotvují do Stínových těl lidí a skrze ně energeticky vysávají a manipulují své živoucí oběti. Existuje podrobný popis, jak postupně probíhá proces reverze štítů, reverze vědomí osobní identity, až po plné obsazení biologické formy démonickou entitou Tanečníka. Co se děje se sekvencemi Ohnivých písmen (aktivačních kódů) v předloze DNA a jak se to projevuje na hrubších úrovních v biopoli, čakrách a aurických vrstvách změnou barvy a tvaru. Objevuje se tam crimson red - temně rudá barva, karmín, rubín - znamení Anti-Krista. Přirozená eliptická aura se mění na kulovou. Skutečná energetická forma Stínového Tanečníka je viditelná pomocí vysoce rozvinutého HSP: metalicky zlatý Skarabeus v horní části zad, vrostlý do hrudi. Plně obsazené osoby se nazývají Magentas (Madženty). 


Tohle vše si také lze přivodit pomocí práce s falešnými Arch-Anděly a podobnými démonickými entitami, skrze které se tyto Dravčí kolektivy projevují a lidem představují. Tzv. AA Michael nese D-13-R Modrý Meč. Spolu s Kryonem a Ježíšem a dalšími Hierarchiemi Andělů patří do skupiny Nekromitonů z Andromedy, což je hybridní rasa padlých Annu-Serafimů z Andromedy, zakladatelé UIR, spolupracující s Jehoviánskými Anunnaki z padlého YHWH Matrixu. Pomocí Stínových Technologií, astrálního tagování a implantací a holografických insertů snadno dokáží uchvácenou lidskou oběť napojit na svůj energetický systém a reverzní transmisní sítě. Stává se jejich vodičem a tyto frekvence vysílá dál do svého okolí, poškozuje energetiku planety a všeho, s čím se setká.


Pomýlená osoba pak skutečně a reálně prožívá všechny programy, které se do jejího biopole vysílají. Percepční systém to překládá do zcela hmatatelných pocitů a mentálních forem. Tak se vytváří lidská chenelingová média, která fungují jako hlásné trouby zmanipulovaných zpráv a informací, navíc silně reverzně nakódovaných, která poškozené frekvence šíří do svého okolí a posluchačů. Stejným způsobem fungují běžná masová média: jejich zdroj, způsob manipulace a energetické efekty jsou stejné. Ti kdo se vyhýbají zhoubnému vlivu plošných médií, ale chodí na individuálně zaměřené ezoterické semináře, si někdy ubližují víc.Příklad pádu 2: Bourgha Matrix a jeho Rasy


Příběh Metatrona je důsledkem dřívějších událostí (480 BYA), které se odvíjely od pádu ras Bourgha (též: Borja), což je první a základní problém v našich vesmírech. Začalo to nevinně. V naší paralelní Ekaše, v jejím Ecka-Veca systému Boranthasala Matrix (též Borantesi, Boran) žily vysoké a čisté krystovské eckatické rasy téhož jména (Ecka Core Founder Races). V jejich anti-částicovém PKA Veca Kvadrantu začaly místní rasy v nižších Hustotách HU1-3 zkoušet, kam až se dá zajít ohledně zneužívání svobodné vůle. Zašly přitom tak daleko, že si přivodily přirozený (samovolný, nikým cizím nezpůsobený) pád a tyto 3 Hustoty šly cestou černých děr skrze implozi do fragmentace vědomí (Space Dust Return). Tyto částice roztrhané energie visí v oblastech zničených vesmírů do konce expanzních cyklů Božího Výdechu (do konce poslední Jugy z celkem 4 ks), aby se během zpětných cyklů Božího Vdechu vrátily ke Zdroji jako energetická surovina (skrze 3 Adashi návraty). Když to zakladatelské (rodičovské) Ecka rasy viděly, tak to nedokázaly pochopit, protože se to v jejich vesmírech, které v rámci své Eka-Veky stvořily, ještě nikdy nestalo. Propadly zoufalství a smutku, protože všechny ty zničené vesmíry a jejich obyvatele milovaly jako své děti, neboť je samy vytvořily. Naprogramovaly jejich předlohy pomocí KRIST-Kódu, který ovládaly.


Rozhodly se najít příčinu pádu a odstranit ji, aby zmenšily míru bolesti ve Stvoření. Podrobně analyzovaly historii vývoje v padlých Hustotách a chyby, ke kterým došlo. Získaly jasný výsledek. Primárním důvodem destrukce a pádu je SOUTĚŽ a KONKURENCE. Jejím zdrojem jsou nepřirozené extrémní POLARITY. V dalším kroku se rozhodly zjistit, co tyto neblahé jevy způsobuje na úrovni předloh. Podle toho chtěly následně zasáhnout do KRIST-Kódu takovým způsobem, aby z něj odstranily možnost pádu. Pád je důsledkem kompenzačního mechanizmu, který omezuje svobodnou vůli zlo konajících bytostí, aby nezničily celé Stvoření. V zásadě chtěly vygumovat Zákon Karmy, protože měl bolestivý dopad na jejich ničemné děti, což vnímaly jako nefér. Svévolně předělávat KRIST-Kód není ten nejlepší nápad a dosud každý na to dojel. Boranthasala Rasy navrhly zajímavý experiment označovaný jako Great 6-6-6-6 Quarantine Polarity Experiment, pro výzkum vzniku silné polarizace. Vytvořily 3 skupiny dobrovolníků ze své Ecka úrovně (velké a silné kolektivy vědomí). První skupina S0 byla kontrolní a měla původní kristovské kódování založené na TriVeca Kódu. Ten obsahuje možnost přirozené polarizace neutrálního ManU pole bytosti na dva aspekty či polarity: pasivnější EirA (magnetická, kontraktivní, ženská -) a aktivnější ManA (elektrická, expanzivní, mužská +) a také jejich kontrolu a vyvážení. Druhé dvě skupiny S- a S+ měly redukované předlohy založené pouze na Bi-Veca Kódu (vesica piscis), kde chybí nadřazený neutralizují a vyvažující prvek ManU pole, což může mít za následek silnou auto-katalytickou polarizaci bez zpětné vazby. Aby se jim experiment hned od začátku pěkně rozjel a nemusely čekat dlouho na výsledky, tak nastavily startovní polarizaci již v počáteční podmínce. Předlohy pro tým S- před-polarizovaly na roli submisivní EirA oběti a předlohy pro tým S+ na roli agresivního a dominantního ManA dravce. Tak vznikl skalární předlohový program zvaný Victim-Victimizer Game (V-V Game): schéma Oběť-Dravec (agresor, útočník). Pokud je implantován do energetické anatomie bytosti, rasy či druhu, tak podvědomě zcela automaticky mimo volní kontrolu řídí veškeré její chování v každé životní situaci podle schématu Oběť-Dravec, tedy instinktivní reakcí je buď Útěk nebo Útok. Tento polarizační software byl potom Dravci často používán (tímto reverzním implantem jsou také poškozena všechna životní pole na planetě Zemi, včetně lidí).Často se používá v dravčích kreačních programech obsahujících mutaci vesica piscis, která vytváří umělé bi-tonální pole od Zdroje odpojeného Mrtvého Světla.

Kristovská bytost reaguje jinak: setrvává ve stavu absolutní vnitřní nepohnutosti a plného napojení na Zdroj skrze Vyšší Já, 'drží energii' a situaci pozoruje. Vyhodnotí stav věcí a od Vyšších Já získá informaci jak je doporučeno se zachovat, v souladu se Zákonem Jednoty (pocit, intuice, vize, nutkání, apod.). Rozhodne se, zdali toto doporučení přijme či nikoli a podle toho plně vědomě a kontrolovaně zareaguje. Vše se děje velice rychle, někdy jakoby to vlastní situaci časově předběhlo. Pokud není mnoho času na rozmýšlení, Vyšší Já skrze nás sama bleskově učiní, co je právě třeba. Experiment byl rozvržen do 4 cyklů C1-4 po 6 inkarnačních etapách E1-6. V první cyklu C1 se dobrovolníci z party S- 6x za sebou inkarnovali jako oběti a jejich kolegové z týmu S+ jako dravci. Potom si role vyměnili a provedli další cyklus C2, kde se opět 6x inkarnovali, ale skrze opačné předlohy (kdo byl předtím oběť, byl pak dravec). Tyto dvě testovací skupiny S- a S+ spolu žily v realitních polích vysokých Hustot HU3 a HU4. Tato experimentální vesmírná pole byla uzavřena do ochranné energetické karantény, aby v případě nezdaru pokus neohrozil okolní živoucí pole. Kontrolní skupina S0 setrvávala jako záchranný tým v Ecka úrovni (HU-5). Ecka Rasy teoreticky věděly, že je možné při přímých inkarnacích z Ecka úrovně do hmotných forem v nižších Hustotách ztratit kontakt se svým vysokým Ecka vědomím a zaseknout se tam, ztratit se tam bez možnosti návratu, ale neměly s tím žádnou přímou vlastní zkušenost. Proto se jistily Ecka týmem S0. Pokus se rozběhl nečekanou rychlostí a zkolaboval na konci třetího cyklu C3, kdy se agresoři z prvního cyklu (tým S+ v cyklu C1) podruhé vrátili do role dravců (tým S+ v cyklu C3). Tedy jejich pobyt v roli obětí (tým S- v cyklu C2) je příliš nepoučil a nenapravil. Naopak, vyrostla v nich obrovská zášť a touha po pomstě, až zase přijde jejich chvíle. Důsledky byly tragické. Tato skupina se zvala BorjaMusala (krátce: Borja, Bourgha), což byla jedna linie ras Boranthasala, zmutovala do tak strašného reverzu a dezorientace, že ztratila povědomí o sobě samé a plně se odpojila od svých rodin v Ecka úrovni. Ty se snažily s nimi navazovat telepatické kontakty, aby jim pomohly se orientovat, ale tato spojení skrze genetické templáty nefungovala, přestala existovat. Ve stavu extrémní agrese a plné nevědomosti zničily druhou skupinu hrající oběť (tým S- v cyklu C3). Jako svůj cíl si Borja rasy stanovily dobýt, uchvátit a zničit vše živé ve svém okolí a v sousedních vesmírech, vygumovat život ze Stvoření. Byly velice pokročilé, původem z Ecka úrovně a stále si udržovaly HU-4 a HU-3 vědomí. Vytvořily vlastní novou dobyvačnou vesmírnou technologii Time Rip, která je základem pro velmi účinné postupy vrtání Červích Děr do energetických bariér oddělujících vesmíry a realitní pole (ochranné a obranné repulzní zóny). Pomocí ní prolomily plot své karantény a expandovaly jako virus čistého zla do realitních polí Hustot HU3 HU4, kde konaly své dílo jako Nájezdné Rasy (Time Rip Rider Races). Také napadly a zničily kontrolní skupinu S0. Vylepšovaly Time Rip systém, až dobyly i vlastní Ecka úroveň a způsobily černo-děrný pád celého svého Ecka-Veca systému, který teď probíhá (je to maximální možná destrukce). Ecka je poslední instance v Hierarchii Stvoření, které je dovoleno padnout, vyšší úrovně již padnout nemohou (od Ekaši dál). Na počest vyhubení svých vlastních ras se hrdě přejmenovaly na BorjaMusalaAlama. Protože jejich systém leží v Ekaše, která je s námi paralelní, jsou to naši sousedi. Pomocí Time Ripu napadly také kristovskou Ecka v naší Ekaše na její Adora straně a skrze ní také Ecka na naší Etora straně (tj. naší vlastní Eku), částečně ji napíchly, napojily na tu svoji padlou a poškodily.


Vše šlo velice rychle: 480 BYA prolomily svoji karanténu v HU3-4 a 450 BYA byl celý jejich Eka-Veka systém v plném pádu. Celý tento rozsáhlý chybný vývoj z hlediska věčného pohledu Strážcovských Ras z úrovně Eckasha, které ho bedlivě pozorovaly, se udál v neuvěřitelně krátkém čase: za pouhých 30 miliard let někdo dokázal zničit svou vlastní silnou kristovskou Eka-Veku a ještě napadnout i své sousední a začít do nich expandovat. Energie Ecka úrovně jsou obrovsky silné a kdo je ovládne má nesmírnou moc. Na ochranu dalších vesmírů před nájezdy Bourgha ras byl 450 BYA založen velký projekt, Krystal River Tri-Matrix Cooperative. Vzniklo konsorcium Strážcovských Kolektivů ze 3 různých Eckasha matrixů, aby dali dohromady sílu, která může zastavit Bourgha rasy. Jsou to: Aquareion, Aquinos, Wesala. Aquareion Ekaša je tzv. Kontrolní Matrix, který nemůže být poničen a je stále kristovský. Aquinos Ekaša je naše vlastní, která je oslabená tím, že obsahuje svůj padlý Fantomový matrix.

Wesala je ještě slabší, protože má padlé oba Veca Kvadranty: jeden je Wesedak (typicky osídlen Anunnaki)

a druhý je Wesedrak (Drakoniánci) a též YHWH padlý systém. Strážci spojili 3 proudy mocných Heliotalických frekvencí emanující z Ekaša Jader jejich matrixů do jednoho gigantického proudu zvaného Krystalová Řeka. Tato Kristovská Úder-nice byla nedávno ukotvena do planety Země, jako odpověď na současné snahy Bourgha ras o dobytí našich vesmírů a naší planety, během SAC-2012.

Krátce poté, kdy tito dlouho číhající super-Démoni opět vtrhli na scénu našeho vesmírného dramatu a stali se jeho největší hrozbou. Porobili si některé místní padlé rasy a s dalšími se spojili. Používali pokročilé dobyvačné technologie, např. Time Rip, Time Warp, Threshold, Glass Towers, Gravitron, aj. (mnohé jsou silnější než BEAST). Některé z nich jsou do pozemských planetárních mřížek Země ukotveny v lokalitě zvané Mekka, jako obrovský podzemní energetický komplex, jehož malá vnější anténa a vysílač je černá krychle (transmisní centrum)1. Po nájezdu Bourgha ras Strážci vyhlásili pro planetu Zemi stav evakuace všech životních polí (2005), skrze Bardo proces (Bhardo Cycle, fyzická smrt, exkarnace), jako prakticky jedinou možnou volbu a otevřeli bardovací průchody z padající galaxie Mléčná Dráha do Aquinos matrixu v galaxii Andromeda M31. Bourgha & spol. aktivovali svůj Micca-Mecca-EUmbic-Time-Rip komplex a zabili naše Slunce: rozstřelili jeho Jádrové Brány a Pránické Semeno. Slunce vstoupilo do nezvratného Bardo Cyklu (25. března 2007) a po dlouhou řadu let bude umírat, což se zpočátku projeví emisí silných energetických vln - Prstencové Vlny (Solar Bhardoah Rasha Ring Waves). Těchto vln je celkem 15 a každý rok v květnu se uvolní jedna (r. 2008-2022).

1 Případné tamní energetické jevy mohou mít ID původ (např. neověřená zpráva o výronu plazmy 12. a 24. září 2015). Rozpouští se solární Raša Tělo, které k sobě poutá tělo Světelné a Atomické, je to první fáze smrtného procesu, kdy se tato těla od sebe oddělují, dle zákonů kreační fyziky. Metabolizmus Slunce se zrychlí a budou vznikat anomálie. Strážci aktivují pufrovací pole Aqualenové Slunce, energetické filtrační pouzdro nasazené na naše umírající Slunce, aby Zemi ochránili před jeho energetickými poryvy (vypaření povrchového života). Když Slunce začne bardovat, tak současně s ním také zahynou všechny jeho planety, protože jsou na něj energeticky navázané a životně závislé skrze proces Solární Symbiózy. Aby spolu se Sluncem nezemřela také Země, Strážci aktivují její 'pránický respirátor' v podobě Anšatasa Průchodů (An-ShaTAsa Passage, Peru), což je soustava hvězdných bran pro 3. Osídlení Země, sloužící také jako potrubí pro energie Krystalové Řeky (KŘ).

Dravci aktivují svůj starý reverzní matrix Caduceus (znak lékařů), který dokáže zaškrtit i silně chráněné průchody. Je to energetický konstrukt ve tvaru hada omotávajícího trubici průchodu pro její rozdrcení. Tento škrtič ovládl a zreverzoval Anšatasu, takže na Zemi tudy místo KŘ proudily metatronické frekvence BEASTu. Dne 8. Srpna 2011, za pomoci Plazmových Démonů Fatalý (FAtalE), Dravci zaútočili přímo na Štít Šalamouna na Adora straně, kde byl pramen KŘ, a dobyli a zreverzovali jeho dva vnější prstence. Celý záchranný projekt KŘ, budovaný 450 miliard let, byl v bodě kolapsu. Kristovské Konzily KŘ rozhodly, že se spustí poslední možnost záchrany: gigantický kosmický mechanizmus zvaný Fail-Safe, neboť jiné řešení již není. Takže tímto způsobem Bourgha rasy 'obohatily' náš vesmírný vývoj. Již předtím zaktivovaly své pozemské dobře organizované týmy a jimi ovládané náboženství ideologie smrti, v přípravě na poslední úder Lidstvu: globální Džihád. Toto náboženství nyní bude podobným způsobem 'obohacovat' náš planetární život.

 

Čím se léčí Démoni


Bůh ve své velké, ale konečné, milosti a lásce nabízí i hodně poškozeným, nemocným a padlým démonickým bytostem a rasám a civilizacím, které dělaly a dělají ta nejzrůdnější zvěrstva, možnost uzdravení a regenerace. Jsou to vesmírné Bio-Regenezní Programy, kde je možné se opět vrátit, i po tom všem, co se stalo, na cestu Krista. Tedy vrátit se do stavu vibrační rezonance se Zdrojem, do stavu Lásky. Pokud se Démoni pro tuto cestu sami rozhodnou, na základě své svobodné volby, mají obrovskou podporu vesmírných sil, někdy až nespravedlivě velkou, vzhledem k tomu všemu zlu, co napáchali. Tak se to může zdát nám. Bůh to ale vidí jinak. Každý, kdo je na cestě pádu a obrátí se zpět k lásce, si tuto podporu podle něj zaslouží. Je to, jako když silně poškozený člověk se chce vrátit zpět k morálním principům. Ten dostává daleko větší podporu Boha než ti ostatní, protože ji nejvíce potřebuje. Ti ostatní ji už mají, protože po cestě Krista již jdou. Takže nezáviďme si, boží lásky je pro každého dost, kdo se jí chce otevřít a ji přijmout. Láska je zvláštní věc, na kterou se hmotné zákony nevztahují. Tady platí zásada: čím více dávám, tím více mám. To je zákon vesmíru. Já vlastně nic nedávám, protože nic nemám. Pouze sloužím jako vodič pro sebe a jiné. Čím více takto sloužím, tím silnější vodič jsem a tím více lásky skrze mne protéká, pro mne i pro jiné. Pokud tento obrat poškozená bytost udělá, rázem se ocitne na spásné cestě mravnosti. A je na ní, aby se tam udržela.

 

Kdo může léčit Démony


Tato veliká podpora Zdroje samozřejmě má svá pravidla. Čím více zákonů Démon porušil a více zla napáchal, tím více se jich bude muset zase naučit a zlo odčinit, aby se dostal zpět na cestu ascence. Cesta zpět je cesta obtížná a ne každý to zvládne. Práce s démony je velice náročná a nebezpečná. Vyžaduje tvrdý a speciální výcvik a dodržování přísných pravidel. Vyžaduje dokonalé pochopení Zákona Jednoty (princip dobra) a také všechny způsoby jeho narušení (princip zla). Kdo chce toto dělat musí dokonale ovládat nauku o zlu. Musí poznat a pochopit všechny jeho formy a projevy, aby se jim dokázal sám ubránit a zlem nemocným bytostem účelně pomoci. Zlo nemůže léčit ten, kdo mu nerozumí. Je to, jako kdyby zcela negramotný člověk vyučoval na škole češtinu, formuloval maturitní písemky a opravoval je, jak se to na padajících planetách stává.

 

Jak se léčí Démoni


Pro tento účel byly Bohem vytvořeny speciální dobře trénované a boj ovládající kosmické rasy, které práci s Démony zvládají, tedy se to od nich aspoň očekává. Nazývají se Strážci Zákona Jednoty. Pravidla nápravy Démonů jsou logická a v souladu se zdravým selským rozumem. Několik základních pravidel pro pomoc Démonům je zde:

 

  • Nikdo nemá povinnost někomu jinému pomáhat či někoho jiného zachraňovat. Je to pouze jeho dobrá vůle a svobodné rozhodnutí tak učinit, a riziko, které podstupuje, za což nese plnou zodpovědnost vůči sobě a všem, kterých se to dotýká.
  • Než se tak záchranář rozhodne, musí si uvědomit všechna možná rizika, co z toho pro něj a jeho dotčené okolí vyplývají a musí získat souhlas všech dotčených, že tak smí učinit.
  • Pokud se tak rozhodne, musí stanovit přesné podmínky a sankce, za kterých je svou pomoc ochoten poskytnout druhé straně.
  • Druhá strana (Démoni) musí vyslovit jasný souhlas s takovou pomocí: že ji žádá a že je ochotna ji přijmout, včetně všech kladených podmínek. Tyto podmínky pak musí plně přijmout formou platného smluvního závazku, se všemi sankcemi.
  • Démoni se léčí v jejich přirozeném prostředí, které svou zhoubnou činností a svým zvráceným vývojem poškodili, zničili a zdevastovali. Tento prostor se vloží do neprostupné energetické karantény, ve které léčení probíhá, aby se infekce zla nešířila dál. Démoni se nikdy nepouští do životních polí svých zachránců. Léčení spočívá v tom, že si Démoni musí udělat pořádek sami se sebou. Musí sebe a svůj vývojový časo-prostor, který obývají, uvést do původního pozitivního stavu, tak, jak byl původně kódován do jejich genetiky. To může trvat hodně dlouho. Až tohle obnoví, tak teprve potom se může pomalu a řízeným způsobem pootevírat plot karantény.
  • Záchranář musí mít silové nástroje, aby v případě porušení smlouvy Démony, což je obvyklé, mohl zabránit škodám tím způsobeným a uvést věci do původního stavu před aktem chybné pomoci.


Tento postup je v normálních vesmírech standardní a spadá do kategorie Tvrdé Lásky. Chceš ode mne pomoci? V čem a jak a proč? Co jsi schopen a ochoten pro to udělat? Já ti nabízím svou pomoc v této formě a za takovýchto podmínek. Ber či neber. Tvoje volba, tvoje karma. Chceš si něco vynucovat? Či mě vydírat? Či dokonce expandovat do mého domovského životního prostoru? Terorizovat a ničit? Zasadím ti zdrcující Kristovský Úder. A to hned a s plným Božím svolením.

sac 

Démoni na Zemi


Někteří jejich inkarnáti na Zemi jsou dobře známí z naší historie, další budou teprve odhaleni. Jsou to např. tyto kategorie: tyrani, diktátoři, dobyvatelé, misionáři1, kolonizátoři, globalizátoři, otrokáři, strůjci ovládnutí planety, majitelé korporací, budovatelé světových impérií, královny, králové, papeži a jiné pokřivené loutky, prezidentské figurky poklonkujících národních vlád, zkorumpovaní duchovní, nositelé NWO a další. Různé dravčí frakce spolu soutěží o ovládnutí Země a Lidstva.

Základním nástrojem Dravců na Zemi je jejich celo-světová SVS (též: 'Systém') a její pozemský Iluminátský Realizační Tým (Illuminati Word Management Team), celkem asi 100 000 jedinců skrytě ovládají veškeré planetární dění, ve všech jeho aspektech, na všech jeho úrovních. Jsou to pozemští 'lidé', často inkarnáti dravčích ras. Musí mít genetické kódování lidského druhu, aby se do něj mohli vtělit. Jsou to dravčí vědomí v lidských tělech a podle toho se chovají (zvrácenosti, satanizmus, apod.). Tyto lidské zrůdy jsou v přímém kontaktu se svými mimozemskými sponzory. Tito dravčí Ne-Lidé stojí daleko a vysoko za vším, co je běžně vidět ve světovém dění. Oni stojí mimo toto běžné dění, které je pouze špičkou ledovce. Mají k dispozici pokročilé mimozemské technologie. Mají vybudované rozsáhlé komplexy pod povrchem země. Je tam vojenský arzenál. Jsou tam skutečná vědecká výzkumná centra a řeší se tam skutečné vědecké problémy. Např. psychotronické a skalární technologie, energie nulového bodu, antigravitační systémy, bio-roboty - 1 Použití misionářů k ideologické diverzi je prastaré. Stačí vzpomenout na, v černé magii dobře vycvičená, elitní jezuitská komanda, předchůdce dnešní KGB a CIA. Dva příklady ze současnosti. Článek českého magika, J. Veselý: 'Kladivo na misionáře: Deset pravidel úspěšného boje proti násilné evangelizaci přírodních národů', je návod, jak se mají nativní národy bránit agresi křesťanských misionářů. Misijní komanda najímaná ropnými koncerny pro likvidaci amazonských indiánů jsou zmíněna v knize J. Perkins: The secret history of the American empire, 2007, str. 116. na dálku ovládané umělé lidi, létající talíře, staré i nové druhy lidských nemocí, očkování, genetické manipulace, čipové technologie na kontrolu mysli a emocí, nástroje na výrobu přírodních katastrof, sledovací systémy kde vzdálenost a zdi nehrají roli, nástroje na ničení aury, čaker a biopolí jak osobních tak planetárních, fyzická i astrální komanda smrti, atd. Jejich zotročující Systém lze také nazvat Démonický Matrix - polovirtuální realita našeho planetárního hologramu.


Jsou za všemi světovými vládami, silovými a jinak významnými organizacemi (vojenské, politické, ekonomické, zdravotnické, náboženské, duchovní, nevládní, charitativní, intelektuálské, elitní, kluby, aj.), korporacemi, nadnárodními a mezinárodními institucemi (OSN a její MFF, WB, WHO, atd.), vědeckými centry, tajnými spolky, zednářskými lóžemi, hermetickými řády1, ezoterickými hnutími (zejm. New Age). Jsou roztroušeni po celém světě, patří do všech ras a kultur. Svoji základnu mají, kde jinde, než v USA.

Bez ohledu na vzájemné vztahy států, ve kterých působí (např. státy spolu válčí), vždy spolupracují na společném cíli: ovládnutí Země a zotročení Lidstva. Osa Zla je zřejmá: Washington-Londýn-Brusel-Moskva-Peking a další menší hráči (Saudská Arábie - sponzor prezidentské kampaně Obamy a Clintonové, islámský svět, aj.). Jedním z jejich cílů je zavedení NWO - on tu ale už je, teď se jen dotahují šrouby. Naše planeta má strategickou pozici z hlediska energetického a je vstupní branou do dalších částí našich vesmírů, kam se z ní dá expandovat a dobývat. Mít základnu na Zemi je dlouhodobý sen mnoha Dravčích Ras. Země byla vytvořena jako Strážcovská Planeta a byla osídlena Strážcovským Lidstvem. Odtud plynou její různá privilegia. Proto je také od svého vzniku pod trvalými útoky. Výjimečnou vlastností Země také je, že do svého Chrámového Komplexu stále ještě může ukotvit energie procesu Fail Safe (Bezpečné Selhání), zejm. plazmové frekvence Kristalové Řeky. Dokáže to i přes velkou míru svého poškození a reverzů, které jí Dravci způsobili, když ji dotlačili až na hranu pádu. Tuto vlastnost nemá ve velké části naší galaxie široko daleko žádná jiná vesmírná bytost. 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení