Panel uživatele

ETICKÝ KODEX

Jsme nuceni udělat následující opatření jak pro naše obchodní partnery, tak i pro nás samotné. Poučili jsme se z případu klientek jedné naší obchodní partnerky a proto nyní upravujeme etický kodex, který již byl, je, ale nebyl dosud zveřejněn. Nyní ho upravený zveřejňujeme a od svých obchodních partnerů ho budeme přísně vyžadovat, abychom do budoucna předešli situacím, kdy nás obchodní partner zatáhne do nepříjemných situací a pošpiní tak, ač nevědomě naší firmu.

Chceme-li být i nadále úspěšní, musíme se neustále rozvíjet a zdokonalovat - jak my, tak i naši obchodní partneři. Při své práci se vždy řídíme profesními standardy, zákony a dalšími normami jakož i vnitřními předpisy. Tato pravidla, ale nemohou postihnout veškeré situace, které mohou při naší práci nastat. Proto jsme uveřejnili etický kodex, který platí jak pro nás, tak i pro naše obchodní partnery. Kodex vychází z našich hodnot, pomáhá nám je realizovat v každodenní praxi. Každý obchodní partner je povinen dobře znát pravidla obsažená v etickém kodexu i hodnoty, z nichž tato pravidla vycházejí a rozumět jejich významu. Každý z obchodních partnerů by se měl při jakýchkoli nejasnostech s námi poradit.

Ačkoli etický kodex poskytuje řadu pravidel a doporučení týkajících se zásad osobní integrity a etického jednání v pracovním životě, nemůže postihnout všechny situace, do nichž se každý jak my tak naši obchodní partneři mohou dostat. Nemůže nahradit naší osobní odpovědnost, povinnost užívat vlastní úsudek a v případě potřeby se poradit o vhodném chování a postupu. Naše síla spočívá ve schopnosti sdílet znalosti a zkušenosti. Naši klienti a obchodní partneři spoléhají na odborné kvality a důvěryhodnost naší firmy a je naší povinností jednat vždy tak, abychom zachovali a podpořili dobré jméno naší firmy.

Chceme pracovat pouze pro klienty, kterým můžeme nabídnout dostatečně kvalitní služby, kteří si cení spolupráce s námi a jejichž působení je v souladu se zákony i morálními zásadami. Jednáme profesionálně, vždy bereme v úvahu etické chování při všech krocích, které podstupujeme.

Poskytujeme služby a vystupujeme tak, abychom vždy zachovali dobré jméno naší firmy i našich klientů. Chováme se zodpovědně vůči klientům, obchodním klientům i naší společnosti. Základem kvalitní práce jsou dobré vztahy a vzájemný respekt mezi našimi klienty a obchodními partnery. Odborné služby poskytujeme v souladu s pravidly a s příslušnými odbornými a profesními standardy. Nabízíme pouze služby, které jsme schopni poskytnout a snažíme se splnit nejméně to, k čemu jsme se zavázali.

Chceme být nejúspěšnější, ale nikdy ne na úkor platných zákonů a etických zásad. Plníme smluvní povinnosti, informujeme své klienty pravdivě a za své služby si účtujeme přiměřenou cenu. Respektujeme důvěrnost informací a soukromí svých klientů a obchodních partnerů. Pracujeme v souladu s platnými právními předpisy a vždy zachováváme příslušný stupeň důvěrnosti a soukromí.

Vyvarujeme se střetu zájmů. Pokud zjistíme, že by mohl nastat a známe opatření, která by mohla dostatečně ochránit zájmy zainteresovaných stran, pak tato opatření provedeme. Chráníme svou nezávislost. Dodržujeme právní předpisy a profesní standardy, které pomáhají zachovat si nezbytnou míru objektivity, díky níž získáváme a posilujeme důvěru klientů a dalších subjektů v naše služby. Snažíme se tak zabránit tomu, aby naše nezávislost byla ohrožena či aby vznikl dojem, že je ohrožena. Věnujeme pozornost všem okolnostem, které by mohly snížit naší objektvivitu nebo vyvoval takové zdání.

Pokud se dostaneme do složité situace či do situace, která může způsobit naší firmě obtíže, poradíme se o vhodném postupu s kompetentními osobami, abychom tuto situaci vyřešili. Je pro nás nepřípustné, abychom požadovali, nabízeli nebo slibovali co bychom nemohli splnit! Neustále usilujeme o zlepšování svých schopností a dovedností.

VZÁJEMNÝ RESPEKT - se svými klienty či obchodními partnery jednáme s respektem, důstojně, čestně a zdvořile. Zásadně se vyvarujeme jakékoli diskriminace.

NAŠE ODPOVĚDNOST - etický kodex naší firmy stanoví, jak bychom měli jednat a postupovat v řadě situací, které mohou při výkonu naší práce nastat. Každý z nás je povinen důsledně a náležitě dodržovat etický kodex a další závazná pravidla naší firmy. Pokud se dozvíme o porušení etického kodexu nebo budeme mít takové podezření, prošetříme situaci a podnikneme přiměřené kroky k nápravě. V případě porušení etického kodexu našeho obchodního partnera bude zahájeno disciplinární řízení a v krajním případě bude s obchodním partnerem ukončena smlouva o spolupráci.

Vzhledem k situaci, která nastala u jedné naší obchodní partnerky, jsme nuceni k následnému opatření: při objednání zboží či služeb nad 20 000 Kč budeme předem vyžadovat čestné prohlášení, že klient či klientka zcela porozuměla objednané službě, souhlasí s ní a objednává jí ze své vlastní svobodné vůle a zcela porozuměla našim obchodním podmínkám! Bez tohoto čestného prohlášení nebudeme žádné služby nad 20 000 Kč poskytovat!

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení