Panel uživatele

Predikce vývoje

Předvídání vývoje: proroci a vizionáři

Životní realita se odehrává v rámci dvou mezních situací: já mohu vše - já nemohu nic. Proto také
má pravděpodobnostní podstatu. Ta je daná vzájemným propojením a spolupůsobením všech
účastníků Stvoření, kteří dle své vůle promítají své záměry a volby do všech do sebe vložených
hologramů, jichž jsou účastni. Na projekčním plátně naší konsenzuální reality se pak objeví
výsledek jako vítěz či kompromis všech těch energetických bojů o různé cíle. Proto různé
předpovědi a proroctví a jasnovidnosti mají vždy pouze pravděpodobnostní charakter. Čím více
zúčastněných do hry vstupuje a čím odlišnější jejich záměry jsou, tím hůře se predikuje výsledek.
Tohle dobře ví ti, kdož si hrají s magií apod. a snaží se uhodnout výsledky různých údajně
nahodilých procesů (mantika, nauky zvědné). Všechno je to pouze o boji energií a jejich síle.

Důvod, proč někteří proroci viděli z dnešního pohledu jasně a přesně, spočívá v těchto dvou věcech:

1. měli dostatečnou schopnost expanze vědomí, aby se dostali do vývojových předloh
(evolučních templátů) příslušných hologramů a dokázali odtud získat potřebně informace, např. ve
formě vizí, které je pak třeba opatrně a přesně interpretovat. Tedy uměli vidět.

2. měli to štěstí, že se vyladili na ty hodně pravděpodobné vývojové scénáře a proto se
patrně budou realizovat. Ty jsou buď přirozeně stabilní anebo vyššími zájmy silně preferované a
podporované a sponzorované. Některé vize mohou být vytvořeny uměle, jako pro někoho žádoucí.
Jako když si někdo zaplatí svůj zákon v parlamentu.

 

Zjevení Svatého Jana

Pěkným příkladem silně sponzorované umělé vize je Zjevení Janovo. Tato závěrečná kniha Nového
Zákona je tvrdým oříškem pro vyznavače tohoto poškozeného textu. Biblisté si s ní neví rady.
Kabalisté ji považují za nejvýznamnější text písma, často ještě spolu s Genesis a vizí Ezechiela,
jehož kola v kolech je symbolika rotujících hologramů v hologramech a mystický kočár se někdy
vztahuje k merkabě. Janova Vize barvitě popisuje postupné ničení planety Země jako boží trest za
hříchy lidí, jako nutnou očistu planety před dnem posledního zúčtování (Soudný Den). Hybatelem
celé apokalyptické akce je Hospodin-Bůh-Jehova JHVH, sedící na trůnu.


Tak zvaný 'Svatý Jan' byla žena s částí genetiky Jehoviánské-Anunnaki linie. Tito Dravci jsou padlí
Jehoviánští Annu-Elohimové a Delfíní Lidé. Použili tuto poškozenou část jejího templátu (reverzně
kódovanou) pro vložení astrálního implantu, který vyvolal potřebnou vizi. Cílem bylo vložit tento
zničující program do vědomí a podvědomí celého lidstva. Aby ho lidé po další 2 tisíce let
energeticky posilovali a spoluvytvářeli manifestační templát pro tento pravděpodobnostní vývojový
horizont, ve kterém se v období SAC 2000-2022 (někdy zkráceně jen SAC-2012) odehraje
závěrečný boj o planetu Zemi mezi dvěma konkurenčními dravčími rasami. Aby s takovým
vývojem událostí počítali. Aby se na něj dokonce těšili. Apokalypsa - brána Ráje! Bude
kataklyzma, přepólování Země. Všichni zemřou. Bude Soudný den. Jejich duše se dostanou do
Nebe, protože věrně podporovali tyto svaté vize. Voliče je možno si koupit jak za guláš, tak za

nebe. Křesťané volají: "Půjdeme do Nebe!" Ano, do někam půjdete, ale nebe to jistě nebude. Vaše
cesta povede přes Fantomový Matrix do padlých vesmírů WESA a dále do Bourgha děr.

Do symbolického jazyka příběhu vize je vložen požadovaný scénář. Každý symbol aktivuje velké
morfogenetické pole v evoluční předloze. Symboly jsou spouštěče mocných energetických procesů.
Kdo s nimi pracuje, stává se jejich součástí a podílí se na vytváření jejich výsledného cíle. Je to jako
programování ve vyšším jazyce. Zmáčknutím tlačítka s obrázkem nějaké funkce se spustí složitý
proces uvnitř počítače, o jehož chování nemá běžný mačkatel ani ponětí, na rozdíl od programátora.
Pokud si budeme příběh nějaké vize často v mysli přehrávat, tak se silně vtiskne do našich předloh a
biopolí a stane se součástí naší energetické anatomie, Identity, Já. Svou existencí ho pak budeme
vyživovat a posilovat. Každou jeho aktivací mačkáme tlačítka, která otevírají energetické brány
mezi naším biopolem a manifestační předlohou ukrytou za symbolikou příběhu. Toto je základní
fyzikální princip skalárních technologií založených na práci se symboly. Jsou to technologie světla
a zvuku (symboly vizuální a zvukové: obrázek + mantra). Na nich je založeno veškeré léčení (a také
poškozování) předloh.


Níže je uvedeno, jaké záměry byly vloženy do vize Sv. Jana, spolu s jejich energetickými
interpretacemi. Symbolický boj 'dobra se zlem' je o boji dvou démonických kolektivů soupeřících o
ovládnutí naší planety a jejím reverzu. Ti 'dobří' jsou ti Démoni, kteří právě 'svatou církev' ovládli a
svůj scénář píší ústy jejich mluvčích jako tento v pravdě dojemný příběh Janův (Jehoviánští Annu-
Elohimové a Delfíní Lidé). Ti 'zlí' jsou jejich dravčí konkurenti, kteří nad církví vládu právě neměli
(Jehoviánští Anunnaci).


7 pečetí apokalypsy = 7 Jehoviánských pečetí ukotvených do planetární mřížky Země, podél 7.
Axiom linie, vertikální linie protínající sadu důležitých Hvězdných Krystalových Pečetí
planetárního chrámového komplexu (HKP č. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11). Každá J-pečeť reverzuje jednu
přirozenou HKP po její aktivaci. Všechny J-pečetě byly skutečně aktivovány v rámci boje o
přepólování el-mag pole planety. Číslo 7 odpovídá 7. Vesmírné hvězdné bráně (Arkturus) kterou
měli Dravci pod kontrolou a skrze kterou měli přístup k 7-frekvenčnímu pásmu a tedy i 7. Axiom
linii v anatomii Země.


7 andělů apokalypsy = 7 interdimenzních kuželů (HDC - Hyper-Dimensional Cone). Pokročilá
Jehoviánská technologie smrti založená na implantech reverzní merkaby do štítů země. Jsou to
klastry stojatých skalárních vln ve tvaru kuželů ukotvené do 7 primárních obřích selenitových a
krystalových tyčí vsazených hluboko do zemské kůry (= Před trůnem JHVH hořelo 7 svící, Listy 7
církvím). Tyto kužely ovládají funkci J-pečetí, drtí krystovské štíty a vysávají uvolněnou energii do
systémů černých děr.


Beránek rozlamuje Pečetě = přirozený Maharický D-12 proud vstupující v období SAC-2012
skrze 12-Hvězdnou Bránu do našeho Vesmíru, který otevírá planetární Krystalické pečetě. "Kdo je
hoden rozlomit tyto pečetě? Hoden jest Beránek, ten obětovaný".


Beránek bělostný = 12. Vesmírná hvězdná brána (USG), frekvence bílo-stříbrná (bělostná).
Beránek obětovaný = uchvácená a poškozená USG-12 Jehoviánci, aby zabránili přístupu
Strážcovských ras z HU-5 (Rishi Breneau) do našeho Vesmíru (realitní pole HU1-4, manifestovaná
aréna), ale přitom měli přístup k Maharické vibraci, která je nutná pro aktivace krystalových pečetí.
4 Jezdci na Koních
4 Koně = první 4 ze 12 přirozených stelárních energetických vln aktivujících první 4 Hvězdné
Krystalické Pečetě v planetární anatomii v průběhu SAC, aby se dále aktivovaly Axiom linie a
Hvězdné brány pro celoplanetární ascenci.
4 Jezdci ovládající 4 Koně = reverzní metatronické kódovací programy implantované do
přirozených energetických proudů, aby je ovládly a řídily reverzním směrem. Každý jezdec
revertuje jeden stelární proud, napájí jím a aktivuje jednu J-pečeť. Ta pak vnáší reverzní kódy do
právě se aktivující přirozené HKP:
Bílý jezdec (1-J) = bílo-stříbrná frekvence D11-12, aktivuje 1. zemskou pečeť.
Červený jezdec (2-J) = D1/12 červené spektrum, aktivuje 2. zemskou pečeť.
Černý jezdec (3-J) = D11/10 černá vibrace, aktivuje 3. zemskou pečeť.
Bledý jezdec (4-J) = D6/7 z HU2 a HU3, bledá směsná frekvence, aktivuje 8. zemskou pečeť.

Bledý jezdec se jmenuje Smrt: vezme mír ze Země a Peklo vzápětí za ním = plné napojení plantární
mřížky na Fantomový Matrix, totální kolaps kristovských štítů.
Zlatý oltář před Trůnem JHVH = energetické pole zlaté světelné frekvence 8. Vesmírné hvězdné
brány (hvězda Mintaka, Orion).
4 živé bytosti před trůnem = lev, býk, člověk, orel (původně termín 'zvířata'). Jsou to 4 nejsilnější
APIN systémy na planetě, instalované Strážci (Great White Lion, Blue Oxen, Four Faces of Man,
Golden Eagle), které při pohledu z kosmu (photo-radionic scanning) vykazují tvary těl těchto zvířat.

Dravčí rasy usilovaly o jejich ovládnutí, aby měly kontrolu nad energetickou mřížkou Země, což se
jim částečně podařilo. Tento svůj záměr promítly i do symboliky Janovy vize.
24 Starších okolo trůnu = 24 praotců padlých Jehoviánských Dravčích ras, zakladatelé instituce
'Rada 24' (Anunnaki Nibiruian Council of 24), která je kontrolována nadřazenou dravčí rasou
Delfíních Lidí - Anunnaki OverLords (absolutní vládce, nejvyšší vladař).


Hvězda Pelyněk (hořící jako pochodeň, zřítila se z nebe, padla na třetinu řek a prameny vod, voda
se proměnila v pelyněk, množství lidí umřelo, vody byly otráveny) = Nibiruian Anunnaki Battlestar
Wormwood (bylina: černobýl, pelyněk). Je to obrovské kosmické bojové plavidlo (planeta), které
od r. 25 500 BC dálkově zajišťuje provoz reverzních metatronických transmisních sítí (PIN)
implantovaných do planetární mřížky Země (Falcon - sokol, Phoenix - fénix, Dragon - drak,
Serpent - had, Dove - holubice, Olive Branch - olivová ratolest).

 

Trumpety (Andělské troubení)

Pokročilá foto-sonická zbraňová technologie vyvinutá Jehoviánskými Anunnaki, Necromitony a
Androméďany, určená pro ničení vzdálených cílů, generuje se pod-prostorový sonický paprsek ve
formě meionového pole, který má tvar kužele či trumpety, meiony jsou interdimenzní částice na
rozhraní mezi vibrační úrovní (i) Partiki skalárních polí tvořících manifestační templáty pro nižší
úrovně a (ii) již manifestovanými kvarky, mezony, miony, dalšími sub-atom časticemi, které již
tvoří základ hmoty. Při zásahu cíle je objekt destrukce shora obklopen ID energetickým polem tvaru
kužele (trumpety) obsahujícím přesnou kalibraci na reverzi jeho manifestačního templátu. Po
dosažení fázového ukotvení a stavu rezonance mezi oběma poli je frekvence kuželu prudce
akcelerována, manifestační templát cílového objektu je rozdrcen, v něm obsažená energie/vědomí je
vysáta do požadované cílové destinace a objekt se destruktivním způsobem demanifestuje, v
podstatě se spálí a vypaří, zbyde po něm reziduální prach.


Kombinací (trumpet + holografických insertů) dojde k dlouho očekávaným a předpovězeným
zázrakům, na které byli čistí a věřící, tedy nežádoucí lidé, cíleně programováni. Scénář je tento:
otevře se nebe, z něj sestoupí světelná brána, z ní vyjde mesiáš, zástupy věřících před ním padnou
na kolena, on je vyzve aby ho následovali do království nebeského, oni projdou branou a zmizí z
této reality ve formě světla, tj. shoří na popel a jejich energie a fragmentované vědomí se přetáhne
do čených děr.


Satan, Lucifer, drak, zvíře, velká bestie = konkurenční Dravčí rasy Jehoviánských Anunnaků,
kteří rovněž chtěli uchvátit Zemi jako svoji kořist v SAC-2012. Jedná se zejm: o Drakoniánce z
Omikronu, o Marduky a Satany z Alnitaku, Orionu a Alfa Kentauri, o Luciferiány z Plejád a Nibiru,
o Thoth-Enki-Zeta Lulitány z Alkyonu, Nibiru a Tiamatu. V Janově vizi hrdinní Jehoviánci (=Bůh
JHVH) svádí tuhý boj dobra (= oni) se zlem (= jejich konkurence) a nakonec vítězně poráží své
tradiční a dlouhodobé nepřátelské Dravčí rasy. Nic jim již nebrání v nastolení NWO.

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení