Panel uživatele

Strážcovské rasy: Ochránci

Strážci


V celém Stvoření jsou na všech jeho vibračních úrovních vysazeny silné a mocné vesmírné rasy,
které slouží jako Strážci Kosmických Zákonů a bojovníci za jejich zachování. Jsou to vesmírní
Policajti, ale v tom původním dobrém smyslu, jak to tady na Zemi už neznáme. Oni totiž chrání
Zákon a ne občana. Chrání Zákon proti občanovi, který ho porušuje. Občan se má chránit sám tím,
že Zákon dodržuje. Oni pomáhají těm, kteří pomoc potřebují a o ni žádají a ne zločincům, kteří
zákonu unikají. Oni slouží Principu Věčného Krista a ne žádné zkorumpované politické straně či
nadnárodní korporaci či SVS. Tyto Strážcovské rasy monitorují bezpečnostní situaci ve vesmírech a
bedlivě sledují všechna ohniska zla. Jejich práce se plně podřizuje Zákonu Jednoty. Oni nemají
právo přímo zasahovat do válečných konfliktů, které si nižší rasy samy způsobily. Je to jejich
evoluční lekce a musí si jí bolestivě projít, aby se z ní poučily a příště to už nedělaly. Oni vytrvale
nabízí možnosti zastavení konfliktů a smírného řešení a pomoci. Oni musí dodržovat velice přísné
protokoly, než smí omezit něčí svobodnou vůli, byť vede ke zjevnému sebe-zničení či zničení
jiných bytostí. Oni musí dlouho čekat, než smí někde zasáhnout. Pokud selžou všechna vyjednávání
a není již jiná možnost, dostanou svolení k přímému zásahu. Pokud však silově zasáhnou, jejich
úder je zcela zdrcující. Nazývá se Úder Kristovský, neboť je v souladu se Zákonem Jednoty a
slouží k zachování Principu Věčného Krista ve Stvoření. Tyto Strážcovské rasy mají přímý přístup
k těm nejsilnějším tvůrčím energiím, co ve Stvoření existují. Jsou to Prvotní Proudy Životních Sil
Boha Zdroje, které mají nadpomyslnou sílu a moc. Pomocí nich bylo vše stvořeno. Pomocí nich
také lze vše od-tvořit, pokud je toho třeba. Snadno dokáží doslova vypařit celé vesmíry i s jejich
agresivními nájezdnými násilnickými a parazitickými dravčími rasami, pokud jsou nepoučitelné a
nepřizpůsobivé a nevyléčitelné a opakovaně porušují Zákon. Základní nosná vlna těchto energií,
jakoby vodič, po kterém všechny tyto frekvence od Zdroje jedou dolů, je Absolutní Láska Boha,
jako síla o nejvyšší (nekonečné) vibraci. Pozor na ni. Je velice silná a my na ni nejsme zvyklí. Tato
Láska totiž v sobě obsahuje Zákon. A tento Zákon chrání ty, kdož ho respektují a trestá ty, kteří ho
nerespektují.

 

Strážcovské lidstvo


Původní Andělské Lidstvo bylo kdysi dávno vytvořeno pokročilými bytostmi z vysokých
kristovských strážcovských civilizací jako nová Strážcovská Rasa pro ochranu částí vesmírů ve

vyšších vibračních úrovních (HU-2), než jsme teď (HU-1). Díky hrubým chybám v evoluci, vlivem
zavinění cizího i vlastního, tyto původní čisté a plně kristovské lidské rasy padly až na samé dno
Stvoření, do nejhustších vibračních úrovní, nejdále od Zdroje, kde se zlu daří nejlépe. Tam se ve své
zdegenerované a zmutované formě lidstvo dostalo do poslední fáze nezvratného pádu v r. 2003. Ten
měl být završen r. 2012 přepólováním elektro-magnetického pole Země a totální reverzí
planetárních štítů a mřížek. Tím bychom byli zarovnáni s reverzní Merkabou naší padající galaxie
Mléčné Dráhy a strženi do víru Torálního Riftu, který by celý náš solární systém vcucl do masivní
černé díry v galaktickém centru. Stejným způsobem padají i další kusy našeho vesmíru. Spirální
galaxie v sobě mají černé díry a jsou v poslední fázi své devoluce. Totéž se děje i v okolních
vesmírech, které mají strukturu bublin v bublinách. Skrze soustavu lokálních černých děr, místní
galaktické vysavače, nakonec vše skončí v obrovských padlých realitních polích. Jsou to celé
vesmíry vybudované na anti-Kristovském Kódu, metatronické vesmírné gulagy. Je tedy zřejmé, že
my lidé jsme jako vesmírná strážcovská rasa dokonale selhali. Tyto hlídací rasy jsou stále na mušce
Dravčích Ras, které je společnými silami likvidují. Takováto dravčí koncovka úspěšně probíhá na
naší planetě zejm. posledních asi 10-20 tisíc let, vyvrcholení bylo SAC-2012. Na
potřebné sražení vibrační úrovně lidstva a tím i planety byly v rychlém sledu plánovány 3 světové
války. Ta poslední v 2008 se jim nezdařila. Stalo se to přesto, že se nám ostatní Strážcovské Rasy z
vyšších úrovní snažily neustále pomáhat, po celou dobu našeho vývoje, což trvalo mnoho milionů
let (lidstvo je daleko starší než nám tvrdí zkorumpované oficiální zdroje). Ale nestačilo to. Boje se
totiž vedly i tam a Dravci vítězili. Obě strany trvale vysazovaly v mohutných vlnách na Zemi svoje
inkarnáty, démonické i kristovské, kteří zde plnili své mise a ovlivňovali planetární vývoj, protože
na něj měli přímý fyzický vliv. To se totiž bez těla dělat nedá. Proto je fyzické tělo nesmírný dar:
umožňuje nám konat v Hustotě a bezprostředně zasahovat do událostí v Planetárním Hologramu.

Celá historie pozemského lidstva je o boji Dobra se Zlem, o boji Strážců s Dravci, jehož pozadí je
před obyčejnými lidmi dokonale skryto. Přesněji řečeno, celá krvavá historie lidstva je spíše bojem
zla se zlem, je bojem soupeřících Dravčích Ras o ovládnutí planety a jejího energetického systému
(Planetární Chrámový Komplex Země), neboť Strážci zde často selhali. Ti běžní lidé vždy sloužili
pouze jako spotřební materiál a jako vojenská munice z rychle obnovitelného zdroje podle hesla:
'milujte se a množte se'. Kdysi posvátná sexualita byla degradována na postup výroby odpadní
biomasy. A tak je tomu dosud.


Jeden známější strážcovský inkarnát byl Betlémský Avatar J12, což je příslušník toho původního,
ještě nepadlého, lidstva (čistá taranská duše z HU2). V rámci této své mise, se svým realizačním
týmem kristovských bratří a sester (Bratrstvo Essenských či Esejských) prováděli zásahy do
Chrámového Komplexu Země v přípravě na vyvrcholení boje o planetu v r. 2012. Kromě toho
lidem znovu přinesl ztracené Učení Vnitřního Krista a založil několik (minimálně 8) tajných
geneticky čistých linií, nesoucích pokročilé kristovské kódování ve své energetické předloze DNA.
To je nezbytné ze 2 důvodů. Jednak tito lidé slouží jako bio-energetické vodiče vysokých frekvencí
Zdroje, které skrze sebe neustále vyzařují do planetárních štítů a mřížek, čímž do nich vnášejí
kristovské kódy a odstraňují reverzy vytvářené Dravci. Tím se vytváří a udržuje ascenční potenciál
planety a jejích životních polí. Druhak tito lidé slouží jako biologičtí rodiče pro další geneticky čisté
(nezmutované) a vysoce vibrující duševní esence příslušníků Strážcovských kolektivů, aby se skrze
ně mohli inkarnovat na své pozemské mise.


Další takový byl Král Artuš (559-608 AD), jehož mise byla jak energetická tak vojenská. Jeho meč
nebyl ani dřevěný ani gumový. On opravdu bojoval, protože toho bylo třeba. Se svou kristovskou
družinou pozvedl zbraň proti Zlu, neboť Zlu je nutno se bránit. Byl to Kristovský Úder-ník.

 

Betlémský Avatar J12


J12 byl zplozen normálním fyzickým početím (oplozovací souloží) svých biologických rodičů,
inkarnátů MCEO. Narodil se v 00:14 hod dne 22. listopadu roku 12BC. Planetu Zemi opustil v roce
27AD, ve věku 39 let, biologickou ascencí skrze Hvězdné Brány Mostu Úmluvy, skrze vzestupný
portál ukotvený pod Velkou Pyramidou v Gíze v Egyptě. Příchod Avatara J12 (viz text The Real
Christmas Story): "...Kdysi dávno, dne 22. listopadu, roku 12 př. n. l., krátce po půlnoci v 00:14

hod., se v soukromé rezidenci rodiny muže Ben-Jumena (později nesprávně přeloženo jako
Benjamin), na okraji města Betléma, v zemi zvané Izrael, z přirozeného (normálního lidského)
početí dvou Esejců, příslušníků Bratrstva Esejských z Kláštera Melchizedeků Smaragdového Řádu
(MCEO), ženy Jeudi a muže Joehiuse, narodilo dítě - Kristovský Avatar. Duchovní avatarské jméno
jeho identity (bytost, duchovní esence, duše) jest: Jesheua Sananda Melchizedek [džešua sánanda
melkchizedek]. Zkráceně se někdy označuje jako Jeshua či avatar J12, protože měl aktivováno
všech prvních 12 vláken ve své DNA genetické předloze, obsahující celkem 48 vláken...". Byl také
jedním z těch, co lidé označují jako historický, biblický, legendární 'Ježíš' či 'Kristus' či 'Ježíš
Kristus'. Jedná se však o 3 různé historické osoby, které v daném období žily současně a jejich
osudy byly nakonec spleteny v jednu hybridní pseudo-postavu označovanou jako 'ježíš', hrdina
falešných vánočních a náboženských příběhů.

První osobou byl kristovský MCEO avatar Jeshua J12, který pracoval ve skrytu na utajované Kristovské

Secí Misi a byl hledán a pronásledován. Druhou osobou byl nekristovský avatar Jeshewua J9 (9 vláken DNA)

vyslaný Elohimy na bioregenezní misi pro očištění poškozeného genomu některých anunnackých rodových linií, který
pracoval více otevřeně a veřejně. Cestoval a veřejně šířil různé odrůdy učení, které se dochovaly v
poškozené bibli a dalších historických dokumentech, nakonec se také musel skrývat, protože jeho
učení bylo příliš kristovské. Pro zajímavost: kniha (a film) "Šifra Mistra Leonarda" (The Da Vinci
Code) je inspirována skutečným příběhem o snaze vystopovat genetické linie Avatara J9. Třetí
osobou byl jeruzalémský rodák pan Arihabi, hebrejsko-anunnacký melchizedek, který nebyl avatar
a posloužil Elohimům jako krycí příběh pro záchranu jejich J9, místo kterého zemřel na kříži (viz
kapitolu The Three Christs, str. 96-105, v knize Voyagers II). Avatar J12 sem i poté často jezdil na
služební cesty v přípravě Chrámového Komplexu Země na událost SAC-2012, o čemž však nejsou
uvolněny informace. Známý je jeho slib z Betlémského Období, že se sem zase fyzicky vrátí kvůli
SAC-2012. Opravdu se sem vrátil a dnes je již opět plně inkarnovaný na naší planetě. Z časové
potřeby rychlého zásahu do současné planetární krize, pro svůj příchod zvolil metodou Záměny
Duší (Walk-In), kdy se duševní esence inkarnuje do již vzrostlých biologických těl, která tady má v
rámci služebních kontraktů připravena. V období svátku Den Díkůvzdání (konec listopadu 2007), se
J12 inkarnoval současně do 3 různých těl: 1 židovská osoba, 1 tibetská osoba (žena?), 1 androgyn z
blíže neurčené oblasti. Za pochopitelných přísných bezpečnostních opatření.  A co když Strážci selžou?


Strážci vždy pracují na určité jim přidělené vibrační úrovni a rozsahu terénu. Podobně jako policajti
mají svůj vesmírný okrsek. Strážci tam svoji úlohu často nezvládnou, nejsou všemocní, dělají
chyby, jsou pod trvalou palbou velice silných démonů. Jsou to lidi jako my, akorát vibračně někde
jinde. Pokud je ohrožena pouze malá část Stvoření (menší než velká), tak jde do pádu a zahyne ve
formě imploze černé díry. To jsou povolené ztráty (viz situaci v našem lokálním vesmíru). Pokud se
ale na hranu pádu dostane dostatečně velká část Stvoření (větší než malá), tak nastoupí Zákon
Zachování Kristovského Principu a zjedná pořádek. Jeho manifestaci (projevení) mají na starosti
také strážcovské rasy, ale z vyšší úrovně, než z té, co padá. Čím blíže ke Zdroji, tím hůře se
odděluje Strážce Zákona od Zákona samotného. Ti vysocí Strážci jsou sami vtělením Zákona. Oni
jsou Jím a on je Jimi. Jsou to Pole Vědomí Boha-Zdroje a mají v podstatě nekonečnou moc, která se
však podřizuje Zákonu Jednoty, jehož oni jsou ztělesněním. Tito vysocí Strážci spustí různé
kolosální záchranné procesy organizované z kosmických a nad-kosmických úrovní (případ celé
soustavy našich padajících vesmírů). Např. proces Kosmický Reset (Cosmic Reset) byl na naší
planetě aktivován v r. 2003, avšak nestačil na míru poškození. Proto byl poprvé v historii našich
vesmírů spuštěn podstatně silnější a masivnější proces Fail-Safe, který byl na planetární úrovni
aktivován v období 2011-2012. Jeho součástí je obrovský proud silných krystovských energií
zvaných Krystalová Řeka. Tyto velkolepé procesy jsou projevy Boží Milosti a jsou součástí
KRIST-Kódu. Také se nazývají Záchranné Kristovské Mise. Jednak vyženou Démony: pokud se
sami zavčas nestáhnou do svých temných děr, tak v Božím Světle shoří jak papíroví čerti. Druhak
sebou přináší zcela neobvyklé a unikátní možnosti vývoje a vzestupu (evoluce a ascence) pro
všechny bytosti, které jsou schopné se udržet na bujné ascenční vlně: mají v sobě dostatek
krystovského kódování a mají dostatečně vysokou vibraci a pro ascenci se rozhodnou.

 

A co my Lidé: můžeme se zachránit?

Díky procesu Fail Safe jsou zde možnosti úniku z našeho planetárního vězení a inkarnací do plně
kristovských realitních polí (např. planeta Urtha v HU-1), včetně pokročilejších verzí naší Země
(Median Earth). Ty se nám jeví jako její možné budoucí podoby, neboť jsou vibračně výše. Jsou
zde zcela neuvěřitelné možnosti znovu-navázání přímých fyzických kontaktů s pokročilými mimo-
zemskými civilizacemi, které sledují náš vývoj a snaží se nám pomoci. Po asi 20 tisících letech, od
pádu Atlantidy, nám znovu svítá naděje vrátit se tam, kam přirozeně patříme a vždy jsme patřili. Do
vesmírné komunity kristovských ras a civilizací, které obývají obrovské části Stvoření. S láskou a
bolestí sledují, v jakých problémech se teď nacházíme. Čekají, že konečně prolomíme svoji kletbu a
jasně se postavíme na stranu Dobra a budeme se bránit Zlu. Abychom rozlomili své okovy, které
jsme si i sami přikovali. Čekají, že v případě potřeby položíme i své životy za obranu Principu
Věčného Krista, stejně jako to mnohokrát pro nás udělali oni (např. masakr Eieyanů ve Vnitřní
Zemi po Thothově zradě1. Čekají, že se konečně probudíme a slezeme hrobníkovi z lopaty. Máme
jejich obrovskou, ale neviditelnou podporu. Je to podobné, jako když milující rodiče stojí před
školou, kde jejich ratolesti skládají maturitu (Zkoušku Zralosti) a drží jim palce a modlí se za ně.
Ale tu zkoušku ty jejich děti musí udělat samy. A takhle teď stojí před planetou Zemí zástupy
našich vesmírných rodičů a našich Vyšších Já a modlí se za nás, abychom teď ten náš poslední
možný reparát zvládli.

 

A co na to Démoni?

 

Reakcí na to je šílenství Démonů, SVS a jejich pozemských inkarnátů a přisluhovačů. Kromě msty
za unikající kořist a ponížení z porážky, je cílem srazit naši jak planetární tak osobní vibrační
úroveň tak, aby se celý záchranný proces co nejvíce zbrzdil a zkomplikoval. Aby zde Dravci mohli
být a škodit co nejdéle. Aby co nejvíce bytostí nemohlo ascendovat, neudržely se na ascenční vlně a
šly s nimi jako energetická potrava do pekel jejich černo-děrných systémů. Planetu samotnou již
nedostanou. Mohli by zničit její tělo, ale její vědomí, Duše Země, je již v ochraně Krystalové Řeky.
Vibrace se snižuje konáním Zla. Proto teď na Zemi bude Zlo sílit, ve všech jeho formách. A to již
zcela nepokrytě. Čas Démonů končí a oni to dobře ví. Každým dnem, každou hodinou, se vibrační
úroveň naší planety mocně zvyšuje. A to jim nedělá dobře. Démoni nemohou žít tam, kde je vysoká
kristovská vibrace. Je to pro ně toxické prostředí, asi jako když notorikovi dáte místo alkoholu
čistou vodu. Jejich poškozené a zreverzované energetické předlohy se nemohou dostat do rezonance
s těmito energiemi, které teď zaplavují Chrámový Komplex Země. Nejsou s nimi kompatibilní. Stav
vibrační rezonance mezi osobním a planetárním vědomím je podmínkou k tomu, aby se daná bytost
na danou planetu mohla inkarnovat. To je zajištěno geneticky, vhodnou předlohou pro DNA.
Osobní genetika je malým klíčem k velkým planetárním dveřím. Proto Dravci sbírali lidský
materiál a náš genom hybridizovali se svým, aby ten klíč získali a zabudovali ho do svých předloh.
A tyto vibrační nůžky se teď stále rozevírají. Démoni se tady prostě časem nebudou moci
inkarnovat a tím ztratí přímý fyzický vliv na planetární dění. A i kdyby se sem dostali, tak se tady
energeticky neudrží, vlastně by tu shořeli. Asi jako když se do 3-voltové žárovičky pustí 220 V.
Toto je typický příklad, jak bojují Strážci. Lehce navýší Kristovskou Vibraci a paraziti sami
postupně odpadnou. Zvýšením množství Lásky v dané oblasti jim tak zasadí Krystovský Úder.
Někdy je možno bojovat Láskou, ale musí se rozumět její struktuře a použít její adekvátní formu.
Zlo se prostě nemůže manifestovat, není to fyzikálně možné. Problém ale je, že i normální lidé a

1 Entita Thoth byla vysoká bytost, která utrpěla a pád, přijala bio-regenezní program a dokázala si očistit svoji DNA
předlohu až do úrovně 11-tého vlákna, tedy zregenerovala svoji ID anatomii až do frekvenčního pásma Dimenze D-11.
Bohužel získala více důvěry než měla a v klíčové historické situaci SAC 22 326 BC selhala. Thoth tehdy byl jedním ze
3 Mluvčích MCEO a celý projekt zradil, což mělo katastrofální následky: pád Atlantidy, destrukce lidské civilizace,
projekt NWO, který dnes vrcholí. Nedoléčený Thoth (chybělo opravit poslední vlákno D-12) zaslechl hlas divočiny a
opět podlehl své nemoci: chorobné touze být mocnější než bůh. Dal svoji obrovskou moc do služeb Zla a na 'boha' si
potom ještě mnohokrát zahrál (Quetzalcoatl, Thoth, Hermes Trismegistos, aj.). Sepsal také Smaragdové Desky, kde
jsou části zcizené a ohnuté nauky Vnitřního Krista. Vytvořil Tarot založený na poškozené hebrejské abecedě. Jeho
současný odkaz smrti je zakódován do zvrhlé symbolologie, jejíž součástí je reverzní merkaba. Nedávno došlo
k nevratné reverzi Thothiánského Štítu a tento padlý avatar se svým velkým kolektivem (usídleným zejm. na Nibiru)
jde do totálního pádu.

Ostatní životní pole naší planety mají své předlohy plné reverzů, takže se musí postupovat pomalu,
aby to vibrační přetížení zvládli a neshořeli spolu s Démony. To nahrává Dravcům, mají více času
působit právě opačně.


Je zodpovědností osobní, kolektivní i planetární každého jednoho člověka, aby na sobě pracoval,
očistil se a navyšoval svoji a tím i planetární vibrační úroveň. Tím pomůže celému záchrannému
procesu, podpoří ho a urychlí. Nemusí se zrovna stavět na hlavu do nějakých meditačních pozic,
všichni na to nejsou. Stačí, když bude žít zcela normální, úplně obyčejný, běžný lidský život, se
vším, co k němu patří, ale bude ho žít vědomě, radostně a mravně a bude se chovat plně kristovsky
a bránit svá přirozená práva. Tím zasadí Démonům zdrcující Kristovský Úder. Pomůže naši planetu
brzy osvobodit a zachovat Princip Dobra pro další pokolení. Aby ty další generace, které přijdou po
nás, se již zase mohly nazývat Andělské Kristovské Lidstvo, tak, jak bylo v Prvotním Božím Plánu
stvořeno. Není ostuda padnout, ale dlouho ležet. A my už ležíme dlouho. Největším spojencem
Démonů je naše vnitřní špatnost, zkorumpovatelnost, nevědomost, neinformovanost, ignorance,
pasivita, tolerance pro zlo, naše osobní zlo, démon v nás. Proto je lidská ničemnost všestranně a
cílevědomě podporována, kultivována a chráněna. A pro ty, co na to jsou, Nauka přináší nepřeberné
množství různých meditačních i jiných technik, šitých na míru současným potřebám zmutovaného
leč ascence chtivého člověka. Tyto postupy pracují s plazmovými frekvencemi Krystalové Řeky,
což jsou dnes nejúčinnější energie, které působí integrálně a udržují osobní vědomí člověka ve
stavu trvalé synchronizace s vědomím planetárním, které se stále vibračně navyšuje.

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení